Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
13

2008-12-11
Jo2008/3942(delvis)
Naturvårdsverket
106 48 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:8
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 23, bet. 2008/09:MJU2, rskr. 2008/09:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

1:8

Ersättningar för viltskador m.m (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket51 778
ap.1Bidrag för att förebygga skador på annat än renar och fiske samt att ersätta inträffad sådan skada (ram)17 778
ap.4Bidrag för att förbygga skador orsakade av säl och för att ersätta inträffad sådan skada (ram)30 000
ap.5Kostnader för rovdjursakutgrupper i Värmlands och Dalarnas län (ram)4 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat än renar och fiske samt att ersätta inträffad sådan skada

1. Naturvårdsverket ska fördela hela anslagspost 1 som bidrag till länsstyrelserna. Länsstyrelserna får endast använda medlen inom länet för bidrag till den som utför skadeförebyggande åtgärder eller ersättning till den som drabbats av skada av vilt enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724). Bidragen till länsstyrelserna skall betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

ap.4 Bidrag för att förbygga skador orsakade av säl och för att ersätta inträffad sådan skada

1. Naturvårdsverket skall fördela hela anslagspost 4 som bidrag till länsstyrelserna. Länsstyrelserna får endast använda medlen inom länet för bidrag till den som utför skadeförebyggande åtgärder eller ersättning till den som drabbats av skada av vilt enligt 11 § viltskadeförordningen (2001:724). Bidragen till länsstyrelserna ska betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

ap.5 Kostnader för rovdjursakutgrupper i Värmlands och Dalarnas län

1. Naturvårdsverket ska jämnt fördela medel till länsstyrelserna i Värmlands och Dalarnas län. Medlen ska användas för rovdjursakutgrupper som syftar till att stärka länsstyrelsernas arbete med stora rovdjur. Grupperna bör arbeta i angränsande län. Rovdjursakutgrupperna ska ledas av rovdjurskunnig tjänsteman på länsstyrelsen. Rovdjursakutgruppernas uppgift är att

- omgående vidta åtgärder för att minimera skadeverkningar vid förekomst av stora rovdjur.

- upprätta en effektiv kontaktväg till Naturvårdsverket,

- verkställa beslut om skyddsjakt eller bortdrivande av stora rovdjur,

- tillhandahålla information om ersättningar vid skador orsakade av stora rovdjur,

- informera om länsstyrelsens arbete med stora rovdjur på lokal nivå.

Medlen utbetalas av Naturvårdsverket halvårsvis i förskott till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

2. För första halvåret 2009 skall högst 2 miljoner kronor utbetalas från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:8 Ersättningar för viltskador m.m
ap.15333 %0
ap.4900Allt0
ap.51203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Anna Danielsson
Kopia till

Riksdagen, Miljö-och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret