Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
17

2008-12-18
IJ2008/2389/DEM
IJ2008/2502/DEM
Valmyndigheten
Box 4210
171 04 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati för budgetåret 2009 (prop. 2008:09:1, utg.omr. 01, bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet5 000
ap.2Mångvetenskaplig demokratiforskning (ram)5 000
Disponeras av Valmyndigheten176 090
ap.1Allmänna val (ram)72 090
ap.5Statsbidrag för förtidsröstning (ram)104 000
Disponeras av regeringen20 000
ap.7Särskilda medel till partierna för informationsinsatser inför 2009 års val (ram)20 000
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet6 000
ap.3Demokrati (ram)2 000
ap.4Dialog för en förstärkt gemensam värdegrund (ram)4 000

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Allmänna val

Valmyndigheten får använda medlen för utgifter och kostnader i samband med förberedelserna och genomförandet av 2009 års val till Europaparlamentet.

ap.2 Mångvetenskaplig demokratiforskning

Vetenskapsrådet får använda medlen för bidrag till mångvetenskaplig demokratiforskning samt koordinering av forskning inom området.

ap.3 Demokrati

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken.

ap.4 Dialog för en förstärkt gemensam värdegrund

Medlen får användas för att initiera en dialog och samverka med aktörer i samhället i syfte att stärka respekten för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Medlen får även användas för administration av satsningen såsom lön, resor och sammanträden.

ap.5 Statsbidrag för förtidsröstning

Medlen skall utbetalas till kommunerna i enlighet med förordningen (2008:929) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2009 års val till Europaparlamentet.

ap.7 Särskilda medel till partierna för informationsinsatser inför 2009 års val

Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) ska betala ut bidrag till partierna för information inför Europaparlamentsvalet 2009. Efter rekvisition till Integrations- och jämställdhetsdepartementet betalas bidrag ut enligt följande fördelning:

Moderata samlingspartiet 4 015 133 kr

Centerpartiet 1 684 374 kr

Folkpartiet liberalerna 1 928 349 kr

Kristdemokraterna 1 540 274 kr

Miljöpartiet de Gröna 1 456 110 kr

Socialdemokraterna 5 171 839 kr

Vänsterpartiet 2 016 785 kr

Junilistan 1 687 136 kr

Summa 19 500 000 kr

Vidare får upp till 500 000 kronor användas för uppföljning av informationen inför Europaparlamentsvalet 2009

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.12 163Inget0
ap.2150Inget0
ap.360Inget0
ap.4120Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.215 0005 00010 0002012
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Mikaela Glod
Likalydande till

Vetenskapsrådet
Kopia till

Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/PO
Justitiedepartementet/Å
Justitiedepartementet/L6
Utrikesdepartementet/UP
Utrikesdepartementet/FMR
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Kulturdepartementet/KR
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket