Miljödepartementet


Regeringsbeslut
54

2008-12-18
M2008/4792/A
Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och kärnkraftsinspektion
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och kärnkraftsinspektion
Riksdagen har beslutat om Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och kärnkraftsinspektions verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:Fö1, rskr. 2008/09:).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och kärnkraftsinspektion och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsintitut och Statens kärnkraftinspektion disponerar anslaget 34:5 Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI för de kostnader som uppkommer i samband med avvecklingen av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för myndigheten

Återrapportering

Återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av direktivet Avveckling av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion (dir. 2008:18).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

3:2

Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och kärnkraftsinspektion9 500
ap.1Avv. mynd. SSI o SKI - del till SSISKI (ram)9 500
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet500
ap.3Avv. mynd. SSI o SKI - del till RK:s disposition (ram)500

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Avv. mynd. SSI o SKI - del till SSISKI

Anslagsposten får användas för engångspremier till SPV för de personer som erhåller pensionsersättning.

ap.3 Avv. mynd. SSI o SKI - del till RK:s disposition

Anslagsposten får användas till lön och arbetsgivaravgifter för avvecklaren.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
3:2 Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI
ap.103 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
3:2 Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI
ap.2ram
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Stefan Appelgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, Enheten för global säkerhet
Utrikersdepartementet, Enheten för nedrustning och icke-spridning
Utrikersdepartementet, Enheten för Östeuropa och Centralasien
Försvarsdepartementet, Enheten för samordning av samhällets krisberedskap
Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, Enheten för statlig förvaltning
Näringsdepartementet, Enheten för forskning, innovation och näringsutveckling
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Strålsäkerhetsmyndigheten