Finansdepartementet


Regeringsbeslut
6

2008-12-19
Fi2008/8249 (delvis)
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har beslutat om Ekonomistyrningsverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Ekonomistyrningsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Budgetprognoser och EU-revision är prioriterade uppgifter.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av resultatet enligt myndighetens instruktion ska ske så att verksamhet som avser ekonomisk styrning, informationssystemet Hermes, EU-revision samt prognoser och information om statlig ekonomi redovisas separat.

1.1 Ekonomisk styrning

Den ekonomiska styrningen ska utvecklas, verksamhetsanpassas och förenklas.

Myndigheten ska redovisa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet senast den 27 april 2009 enligt 4 § 3 förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket.

1.2 Informationssystemet Hermes

Myndigheten ska redovisa

a) en lägesavstämning av förvaltnings- och utvecklingsplanen avseende Hermes för Finansdepartementet senast den 15 juni och senast den 15 oktober 2009,
b) en preliminär slutredovisning av plan och utfall med kostnader för förvaltning, teknisk plattform, utveckling och support senast den 10 december 2009,
c) en förvaltnings- och utvecklingsplan för informationssystemet Hermes för 2010 senast den 17 december 2009 (planen ska innehålla aktiviteter med ekonomiska ramar fördelade på förvaltning, teknisk plattform, utveckling och support),
d) återrapportering för RK Statsbudgetstöd enligt överenskommelse med Finansdepartementet, och 
e) resultatet av en användarenkät där användare från Regeringskansliet och övriga myndigheter ska särskiljas.

1.3 Internrevision

Myndigheten ska senast den 31 mars 2009 i en särskild rapport analysera och bedöma statusen på internrevisionen vid statliga myndigheter och mot denna bakgrund redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit eller avser att vidta för att säkerställa en statlig internrevision som utmärks av hög professionalism och kvalitet.

1.4 EU-revision

Myndigheten ska särskilt redovisa

1. vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att revisionen av EU-medel utförs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, och

2. hur anslagsmedel för ändamålet har använts fördelat på de två programperioderna.

Vidare ska myndigheten samlat till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 februari 2010 redovisa de årliga revisionsrapporter som ska utarbetas enligt

a) artikel 62 i rådets förordning (EG) 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,

b) artikel 61 i rådets förordning (EG) 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden för programperioden 2007–2013,

c) artikel 7 och 8 i rådets förordning (EG) 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,

d) artikel 32.3 a-c i Europaparlamentets och rådets beslut 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar",

e) artikel 28.3 a-c i rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar",

f) artikel 30.3 a-c i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG, och

g) artikel 30.3 a-c i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar".

1.5 Prognoser och information om statlig ekonomi

1. Myndigheten ska göra tillförlitliga analyser och prognoser för statens utgifter respektive inkomster och intäkter. Prognoserna ska redovisas i enlighet med statsbudgetens struktur samt beakta rådande makroekonomiska utsikter.

För hushållens och företagens inkomstskatter samt mervärdesskatt ska prognoserna för de bakomliggande skattebaserna redovisas och kommenteras.

Prognoserna ska ha hög precision och ta i beaktande propositioner samt de förslag eller aviseringar som regeringen redovisar i den ekonomiska vårpropositionen och i budgetpropositionen. Statsredovisningen ska vara rättvisande.

2. Myndigheten ska ytterligare förbättra sin bevakning och analys av utvecklingen av statens finanser. Risker för budgetavvikelser avseende såväl utgifter som intäkter ska identifieras i ett tidigt skede. De bakomliggande analyserna ska vara tolkningsbara och dokumenteras tydligt.

Myndigheten ska beträffande punkterna 1 och 2 månadsvis med undantag för juli återkoppla utvecklingen av statens finanser till regeringen (Finansdepartementet). Senast den 30 april 2010 ska myndigheten
a) redovisa och kommentera prognosprecisionen,
b) analysera prognosavvikelser,
c) redovisa hur prognoserna görs tillgängliga,
d) redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras, och
e) redovisa insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen.

3. Myndigheten ska i samarbete med Finansdepartementet vidareutvecka redovisningen av skatteintäkter i informationsssystemet Hermes, så att ett fullständigt utfall skapas i systemet senasat den 25 augusti 2010 avseende 2008, och därefter årligen. Redovisningen i Hermes ska göras både i statsbudgetens struktur (inkomsttypen 1000 med dess inkomsttitlar) och enligt nationalräkenskapernas principer (kategorierna D5, D21, D29 och D61).

4. Metoder och modeller ska underhållas och utvecklas så att prognosernas kvalitet förbättras kontinuerligt.

Myndigheten ska redovisa vilka utvecklingsinsatser av metoder och modeller som gjorts.

5. Både prognoser och utfall avseende statsbudgetens utgifter ska även redovisas realekonomiskt fördelade.  

1.6 Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009—2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes den 19 januari, den 26 februari, den 7 maj, den 30 juli och den 29 oktober 2009.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

1.7 Samråd

Myndigheten ska redovisa antalet avgiftssamråd som myndigheten haft, resursåtgången och den genomsnittliga genomströmningstiden samt intäkter och kostnader för dessa.

1.8 Stöd till Regeringskansliet

Myndigheten ska redovisa totala kostnader för olika typer av stöd till Regeringskansliet samt hur stor andel som finansieras med avgifter. Kostnader för remisser ska särredovisas.

3

Uppdrag

Statsbudgetens utfall

1. Myndigheten ska lämna tidsserier över statsbudgetens utfall i 2009 års budgetstruktur senast den 25 mars 2009.

Rapportering av inkomsttitlar

2. Myndigheten ska besluta om och meddela berörda myndigheter de inkomsttitlar och undertitlar som behövs för myndigheternas rapportering av utfall och för den löpande uppföljningen av statsbudgetens inkomster under inkomsttyp 9000, Löpande redovisade skatter m.m.

I samband med budgetårets utgång ska myndigheten nollställa inkomsttyp 9000 och redovisa skatter under inkomsttypen 1000, 7000 och 8000, i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen.

Utvecklad finansiell styrning

3. Myndigheten ska utifrån regeringens behov av en ändamålsenlig och effektiv styrning av myndigheterna lämna förslag till en långsiktigt stabil utformning av den finansiella styrningen i staten. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten bl.a. pröva nuvarande modeller för styrning av anslag, avgifter och kapitalförsörjning. Förslag till förändringar (förordningsändringar) som behöver göras i det korta tidsperspektivet ska rapporteras till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2009. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2009.

Organ med statligt åtagande

4. Myndigheten ska med utgångspunkt i den genomförda kartläggningen av organ med statligt åtagande (ESV 2008:34) lämna förslag till generella principer för regeringens styrning, uppföljning och kontroll av organ som är fristående från staten, men som bedriver verksamhet som statsmakterna beslutat ska genomföras eller stödjas ekonomiskt. Om organet svarar för myndighetsutövning eller inte samt organets juridiska status ska särskilt beaktas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2009 till regeringen (Finansdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:8

Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket115 110
ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram)99 760
ap.3Informationssystemet Hermes (ram)15 350
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet6 176
ap.2Informationssystemet Hermes del till RK:s disposition (ram)6 176

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2008

1:4

Täckning av merkostnader för lokaler (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket0
ap.3Merkostn för lokaler - ESV:s disposition (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.12 9933 %0
ap.20Inget0
ap.36463 %0
1:4 (2008) Täckning av merkostnader för lokaler
ap.3 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)15 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-259 592
2009-02-259 592
2009-03-259 592
2009-04-259 592
2009-05-259 592
2009-06-259 592
2009-07-259 592
2009-08-259 592
2009-09-259 592
2009-10-259 592
2009-11-259 592
2009-12-259 598
Summa115 110
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:8 ap.3Informationssystemet Hermes

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
Ekonomisk styrning-5 76250011 50010 5001 000-4 262
Administrativa system4 088-1 2508 2008 900-7002 138
Informationssystemet Hermes, förvaltning-7932 30025 60022 6502 9504 457
Information om statlig ekonomi-72502502500-725
Statlig inköpssamordning1 4151 0006 0006 00002 415
Tjänsteexport2 21810013 70013 850-1502 168
Summa4412 65065 25062 1503 1006 191
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offenligrättslig verksamhet
Landstingsavtal281103 1392 18802 1885 327
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning. Om en avgiftssättning, enligt myndigheten, motverkar syftet med en verksamhet inom områdena Prognoser och information om statlig ekonomi och Ekonomisk styrning, får i det enskilda fallet principen om full kostnadstäckning frångås. Den sammanlagda omfattningen av undantagen från målet bör kommenteras.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inköpssamordning

Samordningen av den statliga inköpsverksamheten finansieras genom de administrativa avgifter som de ramavtalsansvariga myndigheterna tar ut av leverantörerna i samband med utnyttjandet av de för staten gemensamma ramavtalen. Verksamheten styrs av förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning. De statliga finansieringsprinciperna för detta ändamål har beslutats av riksdagen (prop. 1999/2000:1, utg. omr. 2, bet. 1999/2000:FiU2, rskr. 1999/2000:104).

Följande myndigheter ska bidra till finansieringen: Arbetsförmedlingen med 210 000 kronor, Ekonomistyrningsverket med 75 000 kronor, Försvarsmakten med 752 000 kronor, Försvarets materielverk med 318 000 kronor, Fortifikationsverket med 29 000 kronor, Lantmäteriet med 99 000 kronor, Riksgäldskontoret med 95 000 kronor, Rikspolisstyrelsen med 410 000 kronor, Skatteverket med 550 000 kronor, Kammarkollegiet med 3 210 000 kronor och Verket för högskoleservice med 252 000 kronor. Inbetalning till ESV ska ske månadsvis.

Hyresintäkter för landstingsavtalen

Hyresintäkterna för landstingsavtalen betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Avgifter

Följande avgifter bestäms av regeringen:

  1. Avgift för samråd enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem.
  2. Avgift för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).
  3. Avgift för koncerninformationssystemet Hermes.
  4. Avgift för samråd enligt 4 § förordningen (2001:17) om förrrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.

Storleken på övriga avgifter bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgiftsintäkterna disponeras av myndigheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från statliga finansiärer. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

För Hermesavgiften medges myndigheten undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter ska finansieras från anslaget 1:8 Ekonomistyrningsverket, anslagspost 3 Informationssystemet Hermes.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Krisberedskap
Myndigheten undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till regeringen, och med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Lotta Ganeteg
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statsrådsberedningen/RK-IREV
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/BuS
Finansdepartementet/E2
Finansdepartementet/SMS
Finansdepartementet/SF
Förvaltningsavdelningen/EK
Rikspolisstyrelsen
Försvarets materielverk
Försvarsmakten
Fortifikationsverket
Kammarkollegiet
Skatteverket
Verket för högskoleservice
Lantmäteriet
Arbetsförmedlingen