Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
17

2008-12-18
Fö2008/292/EPS
(delvis)Fö2008/2863/MIL
Fö2008/3008/MIL m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2009-2011 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoser lämnas senast:

 • 19 januari 
 • 26 februari
 • 7 maj
 • 30 juli
 • 29 oktober.

2. Budgetunderlag

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i budgetunderlaget utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till indelning i verksamheter, resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

3. Relevans

Mål

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i enlighet med myndighetens instruktion bedriva verksamheten med beaktande av krav på relevans.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska visa och kommentera hur myndighetens verksamhet har bedrivits för att uppfylla målet, bl.a. genom att redovisa:

 • kundnyttan, 
 • åtgärder som vidtagits för att öka kundnyttan,
 • det totala antalet slutprestationer till uppdragsgivare, inkl. milstolpar till Försvarsmakten samt
 • åtgärder som vidtagits för att kompetensen ska utvecklas mot framtida behov.

4. Vetenskaplig kvalitet

Mål 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i enlighet med myndighetens instruktion bedriva verksamheten med beaktande av krav på vetenskaplig kvalitet.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa en bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet, genom att bl.a. redovisa:

 • andelen externt utvärderade kompetensgrupper som håller en internationellt hög klass på verksamheten och
 • antalet vetenskapliga artiklar och referat i relevanta nationella och internationella vetenskapliga sammanhang.

5. Samverkan militärt och civilt samt nationellt och internationellt

Mål 

Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet ska i enlighet med myndighetens instruktion verka för samverkan mellan militär och civil forskning respektive mellan nationell och internationell forskning.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till målet genom att bl.a. redovisa:

 • samverkan med universitet och högskolor samt andra forskningsinstitut (antal gemensamma projekt, handledda doktorander, adjungerad professorer och adjungerade forskningschefer) samt 
 • vilka internationella forskningssamarbeten Totalförsvarets forskningsinstitut deltar i och där inkludera redogörelse för hur de leder till ökad kunskap till nytta för försvar och säkerhet i Sverige.

6. Internationell verksamhet på regeringens uppdrag

Mål 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i enlighet med instruktionen lämna stöd till regeringen och Regeringskansliet för att främja internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt exportstöd. Närmare inriktning av verksamheten ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa:

 • internationell verksamhet samt exportstöd på regeringens uppdrag och hur medlen nyttjats. Större avvikelser i förhållande till planen i budgetunderlaget för 2009 ska kommenteras.
 • omfattningen av deltagande i internationellt forskningssamarbete (antal projekt som genomförs i internationell samverkan samt vilka projekt/vilken samverkan som sker inom ramen för: avtalsbundna internationella samarbetsprojekt (MoU), EU (inkl. ramprogram och säkerhetsforskning), EDA, Sexnationsinitiativet (LoI), Nato ochEAPR/PfP, Exportstöd på regeringens uppdrag och Övrigt).

7. Försvarsunderrättelseproduktion

Mål

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom sin försvarsunderrättelseverksamhet tillgodose regeringens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet. Verksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, separat men i samband med myndighetens årsredovisning, redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver ska en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den av regeringen beslutade inriktningen för försvarsunderrättelseverksamheten lämnas.

2

Organisationsstyrning

8. Resultatbudget och resultatindikatorer

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa utfall i förhållande till angiven resultatbudget samt utfall per forskningsområde eller motsvarande.

9. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

10. Signalspaning

Totalförsvarets forskningsinstitut ska samråda med Försvarets radioanstalt vid utveckling, anskaffning och operativ drift av signalspaningssystem i syfte att säkerställa en effektiv användning av landets samlade signalspaningsresurser.

11. Främjande av jämlikhet, jämställdhet och motverkande av diskriminering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska vidta åtgärder för att på myndigheten främja jämlikhet och jämställdhet samt motverka diskriminering.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa uppnådda resultat. Redovisningen ska bl.a. innehålla relevant statistik.

12. Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009

Med anledning av att Sverige hösten 2009 är ordförande i EU erinrar regeringen om 7 § myndighetsförordningen (2007:515) och att ordförandeskapet därmed ställer stora krav på tillgänglighet under hela 2009, dock särskilt under juli månad.

3

Uppdrag

13. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut ska stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag till regeringens arbete.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genomföra verksamheten inom kompetensområdena försvar och krishanteringsförmåga samt säkerhetspolitik och strategisk analys. Verksamheten inriktas av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i årsredovisningen lämna en separat redovisning av verksamheten samt redovisa kostnaderna. Vidare ska återrapporteringen av verksamheten ske kontinuerligt.

I budgetunderlaget för 2010 ska myndigheten lämna förslag till inriktning av verksamheten inom Forskning för regeringens behov inom respektive kompetensområde.

Senast den 25 september 2009 ska Totalförsvarets forskningsinstitut till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inkomma med kostnadsberäknade projektförslag, fördelade på kompetensområdena, för budgetåret 2010.

14. Forskning, kompetens och resursutveckling inom krisberedskapsområdet

Totalförsvarets forskningsinstitut ska tillgodose behov av forskning, kompetens och resursutveckling hos uppdragsgivare inom krisberedskapsområdet. Myndighetens forskningsresultat och kompetens ska spridas, nyttiggöras och tillämpas inom krisberedskapsområdet. De medel som rekvireras från anslag 2:4 Krisberedskap ska bidra till att vidmakthålla grundkompetens och infrastruktur inom CBRN-verksamheten. Inriktning av forskningsverksamheten ska ske i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa:

- utveckling av uppdragsvolymen per kund eller kundkategori inom krisberedskapsområdet,

- exempel på tillämpningar av forskningsresultaten inom krisberedskapsområdet,

- åtgärder som vidtagits för att nyttiggöra forskningsresultaten inom krisberedskapsområdet samt

- hur de medel som rekvirerats från anslag 2:4 Krisberedskap har fördelats och hur de bidragit till Totalförsvarets forskningsinstituts framtida förmåga att tillgodose kunskapsbehov inom krisberedskapsområdet.

15. Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska kunna bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i frågor om massförstörelsevapen och vapenbärare samt bidra till att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på dessa områden. Stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska lämnas inom nedan angivna områden, inom vilka det närmare innehållet bestäms i dialog mellan Utrikesdepartementet och Totalförsvarets forskningsinstitut. Totalförsvarets forskningsinstitut ska även ha beredskap att bistå de myndigheter som ansvarar för och deltar i svensk exportkontroll.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska:

 • bevaka den tekniska utvecklingen på kärnvapenområdet samt bidra till arbetet inom internationella exportkontrollarrangemang för nukleära frågor. Myndigheten ska driva ett nationellt datacenter och leverera data till det internationella datacentret i enlighet med Sveriges åtagande i provstoppsavtalet,
 • tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) sakkunskap på missilområdet, inkl. expertstöd inom ramen för exportkontrollarrangemanget MTCR och rörande frågor om missilförsvar,
 • bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i uppföljningen av beslut vid B-vapenkonventionens och C-vapenkonventionens översynskonferenser, delta i det internationella arbetet för beredskap att upptäcka brott mot konventionerna samt ge tekniskt stöd i arbetet inom Australiengruppen,
 • lämna tekniskt stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i frågor om förhindrande av kapprustning i rymden,
 • bidra med sakkunskap till Sveriges deltagande i OPCW. Laboratoriekapacitet för verifikation av kemiska vapen bör upprätthållas i syfte att bidra till internationell beredskap att påvisa brott mot C-vapenkonventionen,
 • fortsätta sitt arbete till stöd för Sveriges deltagande i Proliferation Security Initiative.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut60 361
ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov (ram)44 111
ap.4Internationell verksamhet och exportstöd (ram)16 250

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Forskning/Analysstöd för regeringens behov

Av årets tilldelade medel om 44 111 000 kronor får högst följande belopp användas för forskning/analysstöd för regeringens behov inom respektive kompetensområde:

 • Säkerhetspolitisk och strategisk analys: 22 380 000 kronor

 • Utvecklingen av försvar och krishanteringsförmåga: 21 731 000 kronor

Utöver detta får anslagssparande från 2008 användas för verksamhet inom det kompetensområde som anslagssparandet är hänförligt till.

ap.4 Internationell verksamhet och exportstöd

Anslagsposten får användas för internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt för exportstöd på regeringens uppdrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.11 3243 %0
ap.44873 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)125 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)200 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-255 030
2009-02-255 030
2009-03-255 030
2009-04-255 030
2009-05-255 030
2009-06-255 030
2009-07-255 030
2009-08-255 030
2009-09-255 030
2009-10-255 030
2009-11-255 030
2009-12-255 031
Summa60 361
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov
1:9 ap.4Internationell verksamhet och exportstöd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor96 02101 005 200974 20031 000127 021
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Inkomsterna från uppdragsverksamheten disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Anders Herrström
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Näringsdepartementet
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Försvarshögskolan
Totalförsvarets pliktverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
SEKO - Facket för service och kommunikation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation c/o Sveriges ingenjörer
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges Reservofficersförbund
Statstjänstemannaförbundet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 17, 2008-12-18

Diarienummerförteckning

Fö2008/292/EPS
(delvis)Fö2008/2863/MIL
Fö2008/3008/MIL
Fö2008/3253/MIL
Fö2008/3664/EPS
(delvis)

Senast uppdaterad: