Finansdepartementet


Regeringsbeslut
10

2008-10-29
Fi2008/6294 (delvis)
Fi2008/6295 (delvis)
Riksgäldskontoret
Norrlandsgatan 15
103 74 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Riksgäldskontoret
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Riksgäldskontorets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112, prop. 2007/08:1, utg.omr. 26, bet. 2007/08:FiU4, rskr. 2007/08:118, prop. 2008/09:49, utg.omr. 26, bet. 2008/09:FiU14, rskr. 2008/09:16, prop. 2008/09:61, utg.omr. 26, bet. FiU:16, rskr. 2008/09:17).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Riksgäldskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynStatens finansförvaltningStatens internbank
Statsskuldsförvaltning
Garantier och krediter
Insättningsgaranti och investerarskydd

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet ska vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att reglering och tillsyn ska bidra till förtroendet för den finansiella sektorn, att tillsynen ska bedrivas effektivt, att statens finansförvaltning ska bedrivas effektivt samt att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.

1.1.1

Verksamhetsområde Statens finansförvaltning

Mål

Riksgäldskontoret ska verka för att kostnaderna för statens finansiella förvaltning långsiktigt minimeras samtidigt som riskerna beaktas och verksamheten bedrivs effektivt.

Riksgäldskontoret ska bidra till konsumentskyddet avseende insättningar och där igenom till stabiliteten inom det finansiella systemet. Riksgäldskontoret ska också bidra till konsumentskyddet avseende värdepapper och andra medel som hanteras för kunders räkning.

Riksgäldkontorets samlade bedömning

Riksgäldskontoret ska lämna en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppnå politik- och verksamhetsområdesmålen samt hur verksamheten påverkat tillståndet och utvecklingen inom de områden som målen omfattar.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Statens internbank

Mål

1. Lån till och placeringar hos statliga myndigheter och vissa bolag ska ha marknadsmässiga villkor som baseras på Riksgäldskontorets upplåningskostnader på kapitalmarknaden.

2. Det statliga betalningssystemet ska tillgodose statsmakternas uttalade krav på kostnadseffektivitet, säkerhet, information och valfrihet. Staten ska ha en konkurrensneutral relation till bankerna.

3. Likviditetsstyrningen i staten ska utformas så att statens räntekostnader långsiktigt minimeras.

4. Servicen till myndigheterna ska vara god.

Återrapportering

1. Ändringar i tillämpningen av principerna för ränte- och avgiftssättning ska redovisas.

2. Redovisning av uppnådda förbättringar ska ske i kvalitativa och, om möjligt, kvantitativa termer.

3. Kundernas uppfattning om verksamhetens kvalitet och service ska redovisas.

4. Större steg i utvecklingsarbetet och viktigare förslag till strukturella åtgärder ska redovisas och åtgärdernas effekter analyseras.

5. Riksgäldskontoret ska halvårsvis redovisa kontorets utlåning och aktuella ramar till myndigheter, affärsverk och statliga bolag m.fl. Redovisningen ska indelas efter vilken paragraf (20 och 21 §§ alternativt 23 §) i lagen (1996:1059) om statsbudgeten som riksdagen och regeringen har bemyndigat finansieringen. Redovisningarna lämnas senast den 15 februari och den 15 augusti 2008.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Statsskuldsförvaltning

Mål

I enlighet med lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning ska statsskulden förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Därtill ska förvaltningen ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer.

Återrapportering

Riksgäldskontorets statsskuldsförvaltning ska redovisas i årsredovisningen. Underlag till utvärdering av statsskuldens förvaltning enligt vad som fastställts i regeringens riktlinjebeslut för 2007 ska lämnas i särskild rapport senast den 22 februari 2008.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Garantier och krediter

Mål

1. Riksgäldskontoret ska bidra till att statens risk begränsas och att statens rätt tryggas. Det ska ske genom att värdera ekonomiska risker, sätta avgifter och bestämma villkor och driva in fordringar.

2. Kostnaderna för verksamheten ska motsvaras av dess intäkter över en längre tidsperiod. Det ska ske genom att avgiftssättningen sker till försäkringsmässiga principer.

3. Riksgäldskontoret ska aktivt arbeta för att garanti- och kreditverksamheten i andra myndigheter under regeringen bedrivs på ett effektivt sätt. Riksgäldskontoret ska fortsätta att utveckla hanteringen av statliga garantier och krediter i samverkan med övriga berörda myndigheter.

Återrapportering

1. Riksgäldskontoret ska övervaka riskerna i de garantier och krediter som inte bevakas av andra myndigheter och rapportera väsentliga förändringar i dessa risker till Finansdepartementet. Övervakningen av de garantier till internationella finansiella institutioner som undantagits från garantimodellen sker genom ansvarigt departements försorg.

2. Verksamhetens ekonomiska resultat ska redovisas och faktorer som påverkar utfallet ska analyseras i årsredovisning och delårsrapport.

3. Utestående lån med kreditrisk och uttagna kreditriskavgifter ska rapporteras i årsredovisning och delårsrapport.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Insättningsgaranti och investerarskydd

Mål

1. Beräkning och debitering av avgifter för insättningsgaranti och investerarskydd ska göras korrekt och kostnadseffektivt.

2. Avgiftsmedlen för insättningsgarantin ska förvaltas så att en långsiktigt god avkastning erhålls samtidigt som god betalningsberedskap och riskspridning upprätthålls.  

3. Riksgäldskontoret ska säkerställa en korrekt och effektiv hantering av ersättningsfall. Beredskapen ska vara anpassad till den risksituation som råder vid varje enskilt tillfälle.  

4. Samarbete bör vara etablerat med företrädare för utländska ersättningssystem. Beredskap ska finnas för att hantera ersättningsfall som är gemensamma för svenska och utländska ersättningssystem.

Återrapportering

En samlad bedömning ska lämnas av hur Riksgäldskontoret har bidragit till att målet för verksamhetsgrenen har kunnat uppnås.

En redovisning ska lämnas av hur målet uppfyllts, bl.a. avseende:

1. hur avgifterna beräknats och fördelats mellan instituten, samt om överföring till inkomsttitel och förvaltning

2. förvaltningens resultat och kostnader, varvid jämförelser ska göras med tidigare budgetår

3. de åtgärder som vidtagits för att hantera förekommande ersättningsfall samt de kostnader som är hänförliga till administrationen av ersättningsfall

4. de åtgärder som vidtagits för att kunna hantera gemensamma ersättningsfall, såväl insatser för att etablera samarbetsavtal med utländska ersättningssystem som övrigt internationellt samarbete, samt

5. de samlade erfarenheterna från inordnandet av insättningsgaranti- och investerarskyddsverksamheten i Riksgäldskontoret.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål om Riskhantering

Riksgäldskontoret ska i riskhanteringen, utöver vad som anges i regeringens riktlinjer, sträva efter att uppnå bästa marknadspraxis. Riksgäldskontoret ska se till att hanteringen av finansiella och operativa risker uppfyller de för verksamheten relevanta krav som ställs i lagstiftning gällande finansiella företag och i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Återrapportering

Graden av måluppfyllelse ska redovisas. I den mån verksamheten inte uppfyller uppsatt mål ska orsakerna analyseras och planerade åtgärder för måluppfyllelse beskrivas.

Mål om Krisberedskapsförmåga

Riksgäldskontorets verksamhet inom verksamhetsgrenen Krisberedskapsförmåga (Politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar) ska bedrivas så att riskerna för störningar minimeras och att samhällets grundläggande behov av ekonomisk säkerhet kan tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Riksgäldskontoret ska ha en god krisledningsförmåga, operativ förmåga och förmåga att i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga störningar.

Återrapportering

Riksgäldskontoret ska verksamhetsområdesvis redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter insatserna har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom verksamhets- och ansvarsområdet. Bedömningar av förmågan ska göras dels gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys, dels gentemot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisningar.

Redovisningen ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet), med kopia till Krisberedskapsmyndigheten, senast den 14 november 2008.

Detta upphäver kraven i förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap om att redovisa i samband med årsredovisningen.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan:

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig förmåga respektive

- mycket bristfällig förmåga.

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

Utgiftsprognoser

1. Riksgäldskontoret ska redovisa utgiftsprognoser för 2008 − 2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och 30 oktober 2008.

2. Riksgäldskontoret ska redovisa utfall och prognoser avseende myndigheters m.fl:s in- och utlåning i Riksgäldskontoret, statsskuldsdispositioner och räntor på statsskulden vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska även innehålla underlag för känslighetsberäkningar av räntor på statsskulden med avseende på saldo-, ränte- och valutakursförändringar. Samtliga prognoser ska innehålla kommentarer där större avvikelser mellan tidigare prognoser och år analyseras. Prognoserna lämnas till regeringen den 25 januari, 14 mars, 15 maj, 7 augusti, 21 augusti och 7 november 2008 samt på särskild begäran av Finansdepartementet.

3. Riksgäldskontoret ska redovisa vilka typer av provisionskostnader som ingår i samband med upplåning och skuldförvaltning, med vilka belopp samt med en beskrivning av vad som påverkar provisionskostnadernas storlek. Redovisningen ska lämnas till Finansdepartementet senast den 1 juli 2008.

3

Organisationsstyrning

Insättningsgaranti och investerarskydd

Till och med den 8 januari 2008 gäller följande.

Riksgäldskontoret ska vara garantimyndighet enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och lagen (1999:158) om investerarskydd. Inom Riksgäldskontoret ska det finnas ett särskilt beslutsorgan som ska avgöra de ärenden om insättningsgaranti och investerarskydd som myndigheten i egenskap av garantimyndighet ska handlägga, om ärendena

1. är av principiell karaktär eller större betydelse, eller

2. avser föreskrifter.

Beslutsorganet får avgöra även andra ärenden rörande insättningsgarantin och investerarskyddet än de som avses i första stycket. Sådana ärenden får beslutsorganet dock överlämna till myndigheten att avgöra.

4

Uppdrag

1. Riksgäldskontoret ska till Finansdepartementet lämna underlag till årsredovisningen för staten avseende statliga garantier (inklusive garantier till internationella finansiella institutioner) och krediter. Redovisningen ska omfatta såväl grundläggande uppgifter om olika garantiåtaganden som en översiktlig beskrivning av koncentrationsrisken i statens portfölj. Underlaget ska stämmas av med Ekonomistyrningsverket och lämnas senast den 15 mars 2008.

2. AB Svenska Spel ska, enligt regeringsbeslut om tillstånd att anordna lotterier, i den mån det lämpligen kan ske placera vinstmedel på räntelöst konto i Riksgäldskontoret. När bolagsstämman beslutat om dispositionen av årets resultat, ska utdelningen i första hand utbetalas från AB Svenska Spels räntekonto. Utbetalningen, som inte får överstiga behållningen på kontot, görs av Riksgäldskontoret efter rekvisition av AB Svenska Spel. Utbetalningen görs till statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under inkomsttitel 9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel.

3. Riksgäldskontoret ska under 2008, i samråd med Regeringskansliet, utreda hanteringen av vinstmedel från Svenska Spel.

4. Riksgäldskontoret ska analysera riskerna och sårbarheterna i den statliga betalningsmodellen. Analysen ska innehålla en beskrivning av processerna och en kartläggning av riskerna i den statliga betalningsmodellen. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2008.

5. Riksgäldskontoret ska senast den 1 december 2008 inkomma med underlag till regeringen och ange förslag för förvaltningskostnader avseende 2009 för sin roll som stödmyndighet enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.

6. Riksgäldskontoret ska i sin redovisning till regeringen den 15 mars 2009 redogöra för hur uppgiften som stödmyndighet har genomförts. I detta ingår bl.a. att redogöra för den ekonomiska ställningen i stabilitetsfonden och hur medlen i fonden har använts. Riksgäldskontoret ska i sin roll som stödmyndighet ha en löpande beredskap för att snabbt och på eget eller regeringens initiativ vidta stödåtgärder enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. Riksgäldskontoret ska i redovisningen den 15 mars 2009 därför även lämna en redogörelse för principerna för en stadigvarande organisation för stödmyndigheten och därmed förknippade förvaltningskostnader som kommer att belasta stabilitetsfonden. 

7. Om stödmyndigheten har aktiva åtaganden enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, ska Riksgäldskontoret redovisa dessa kvartalsvis till regeringen. Riksgäldskontoret ska dessutom redovisa till regeringen när åtgärder enligt lagen planeras och vidtas samt typ av åtgärder, omfattning och förväntade effekter på stabilitetsfonden.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:2

Riksgäldskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret280 787
ap.1Förvaltningskostnader (ram)280 787
Disponeras av regeringen9 000
ap.3Regeringens disposition (ram)9 000
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.2Riksgäldskontoret:Förvaltning - RKs disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:2

ap.3 Regeringens disposition

Medlen är avsedda att vid särskilt behov täcka ökade administrationskostnader i samband med eventuella ersättningsfall under 2008.

2:4

Vissa garanti- och medlemsavgifter (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret1 400
ap.2Avsättning för garantier till A/O Dom Shvetsii (ram)1 400

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

92:1

Räntor på statsskulden (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret40 587 000
ap.1Räntor på statsskulden (ram)40 587 000

Villkor för anslag 92:1

ap.1 Räntor på statsskulden

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslaget.

92:3

Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret160 000
ap.1Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning (ram)160 000

Villkor för anslag 92:3

ap.1 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslaget.

92:4

Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret1 000
ap.2Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. - till RGK:s disposition (ram)1 000

Villkor för anslag 92:4

ap.2 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. - till RGK:s disposition

För att fullgöra statens garantiåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslaget. Vidare bemyndigas Riksgäldskontoret att under 2008 för anslaget ikläda staten ekonomiska förpliktelser som medför behov av framtida anslag efter 2008.

92:5

Tillskott till stabilitetsfonden (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret15 000 000
ap.2Tillskott till stabilitetsfonden - till RGK:s disposition (ram)15 000 000

Villkor för anslag 92:5

ap.2 Tillskott till stabilitetsfonden - till RGK:s disposition

Medlen avser att täcka utgifter enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. Medlen ska föras till ett räntebärande konto vid Riksgäldskontoret. Dessa medel och övriga tillgångar som tillförts med stöd av nämnda lag utgör stabilitetsfonden. Riksgäldskontoret får i rollen som stödmyndighet maximalt använda 6 miljoner kronor från fonden för att täcka stödmyndighetens förvaltningskostnader under 2008. För Prövningsnämndens utgifter, som inte täcks på annat sätt, får maximalt 0,5 miljoner kronor användas under 2008. Skälig ersättning till god man ska belasta fonden.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2007

2:2

Insättningsgarantinämnden (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret0
ap.3Insättningsgarantinämnden - del till RGK (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.2Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:2

ap.3 Insättningsgarantinämnden - del till RGK

Anslagsposten får användas för Riksgäldskontorets kostnader som uppstår från och med den 1 januari 2008 i samband med inordnandet av IGN, främst kostnader för slutförande av IGN:s verksamhet och årsredovisning, såsom lönekostnader, rese- eller ersättningskostnader för ledamöterna och övriga utbetalningar.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
2:2 Riksgäldskontoret
ap.18 6943 %0
ap.20Allt0
ap.30Inget0
2:2 (2007) Insättningsgarantinämnden
ap.2 (2007)0Allt0
ap.3 (2007)0Allt0
2:4 Vissa garanti- och medlemsavgifter
ap.242Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
92:1 Räntor på statsskulden
ap.14 058 700Inget0
92:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning
ap.116 000Inget0
92:4 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m.
ap.20Allt0
92:5 Tillskott till stabilitetsfonden
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:2 (2007) Insättningsgarantinämnden
2:2 ap.1 (2007)2:2 ap.3 (2007)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
2:2 (2007) Insättningsgarantinämnden
ap.1 (2007)ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

För garantiverksamheten gäller följande krediter:

1. En obegränsad kredit för den ordinarie garantireserven.

2. En obegränsad kredit för internationella finansiella institutioner.

För insättningsgaranti och investerarskyddsverksamheten gäller:

Enligt 15 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti får Riksgäldskontoret, i den utsträckning behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar inom insättningsgarantin, medel lånas (i Riksgäldskontoret). På motsvarande sätt kan, enligt 31 § andra stycket lagen (1999:158) om investerarskydd, medel lånas (i Riksgäldskontoret) om behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar inom investerarskyddet.  För verksamheten gäller därmed följande krediter:  

3. En obegränsad kredit för verksamheten med insättningsgarantin.  

4. En obegränsad kredit för verksamheten med investerarskyddet.

5. För verksamheten enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut gäller att om medlen i stabilitetsfonden inte räcker för att betala ut stöd får en obegränsad kredit användas i Riksgäldskontoret.

6.2

Utbetalningsplan

Till Riksgäldskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2523 399
2008-02-2523 399
2008-03-2523 399
2008-04-2523 399
2008-05-2523 399
2008-06-2523 399
2008-07-2523 399
2008-08-2523 399
2008-09-2523 399
2008-10-2523 399
2008-11-2523 399
2008-12-2523 398
Summa280 787
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksgäldskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Förvaltningskostnader

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Garantier
Offentligrättslig verksamhet-1 244 781280 000319 00039 000280 000-684 781
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentligrättslig verksamhet

1. Riksgäldskontorets garantiverksamhet ska finansieras med avgifter och de anslagsmedel som anvisas som ersättning för avgifter. Garantiavgifter, anslagsmedel och återvinningar ska reserveras på därför avsedda räntebärande konton och disponeras för att täcka förvaltningskostnader och infrianden i Riksgäldskontorets garantiverksamhet.

2. Riksgäldskontorets arbete med lån med kreditrisk ska finansieras av avgifter som täcker de administrativa kostnaderna. För dessa lån ska kreditriskavgiften (exklusive administrativa kostnader) reserveras på räntebärande konto och disponeras för att täcka utebliven amortering och ränta på utgivna lån. För externa lån där kreditriskavgift inte tas ut ska den administrativa kostnaden betalas av den som betalar statens upplåningskostnad.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsbelagd verksamhet
Statens internbank2557005 0005 00000
Insättningsgaranti och investerarskydd25520010 4008 7001 7001 700
Summa0015 40013 7001 7001 700
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statens internbank

1. Riksgäldskontorets avgifter i statens internbank (omfattande verksamheterna in- och utlåning samt statens betalningssystem) ska föras till inkomsttitel 2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret.

Insättningsgaranti och investerarskydd

1. Riksgäldskontoret ska 2008 ta in avgifter enligt 12-15 §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och 29-32 §§ lagen (1999:158) om investerskydd.

2. Riksgäldskontorets utgifter för förvaltningen 2007 (anslagsutfallet) ska täckas genom att motsvarande belopp avskiljs från inbetalda avgifter. Dessa medel ska i samband med att de inkommer till nämnden betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2552, övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Det som därefter kvarstår av avgifterna ska placeras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Garantiverksamheten omfattas inte av 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) såvitt avser bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i avgiftsbelagda verksamhetens omsättning.

2. Garantiverksamheten och statens internbank omfattas inte av 7 § avgiftsförordningen (1992:191) om samrådsskyldighet om avgifter.

3. Verksamheten med insättningsgaranti och investerarskydd undantas från 10 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till denna paragraf avseende kravet om att uppnå en riktig periodisering av intäkter och kostnader för inbetalda och eventuellt återbetalda avgifter för insättningsgarantin respektive investerarskyddet. Redovisningen av dessa avgifter ska i stället ske endast på inkomst- och utgiftsmässiga grunder i enlighet med reglerna i 16 och 17 §§ anslagsförordningen (1996:1189).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor med anledning av avvecklingen av Venantius AB 

1. Riksgäldskontoret bemyndigas att ta emot medel på konto från Venantius AB.

2. I samband med Riksgäldskontorets övertagande av Venantius lån m.m. i februari 2007 uppstod en fordran på statsverket. Riksgäldskontoret ska reglera fordran på statsverket genom betalning från statens centralkonto i Riksbanken till Riksgäldskontorets checkräkning. Det sker i samma takt som de övertagna lånen förfaller till betalning. Villkoren finns preciserade i bilaga där även betalningsprofilen bilagts.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Liso Norrman
Kopia till

Riksdagens finansutskott
Riksrevisionen
Riksbanken
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Regeringskansliets internrevision, SB
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SMS
Finansinspektionen