Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 28

2008-11-27
N2008/7468/RT
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling
Riksdagen har beslutat om anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 19, bet. 2007/08:NU 2, rskr. 2007/08: 99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006

Ramanslag 428 000 000 kronor

Anslaget disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län (anslagspost 1), Länsstyrelsen i Jämtlands län (anslagspost 2), Länsstyrelsen i Västerbottens län (anslagspost 3), Länsstyrelsen i Gävleborgs län (anslagspost 4), Länsstyrelsen i Örebro län (anslagspost 5), Länsstyrelsen i Jönköpings län (anslagspost 6) och Verket för näringslivsutveckling (anslagspost 7).

Villkor

 - Anslaget får användas till utbetalningar av stöd som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom Mål 1 och 2 samt gemenskapsinitiativen för Interreg IIIA, Kvarken-Mittskandia, Norge-Sverige, Öresund samt gemenskapsinitiativet Urban II.

- De regionala tillväxtprogrammen ska vara en viktig utgångspunkt i arbetet med strukturfondsprogrammen. Med utgångspunkt i regelverket och intentionerna i strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så hög grad som möjligt bidra till genomförandet av regionala tillväxtprogram.

- Från EG inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6312 Bidrag från EG:s regionalfond enligt följande undertitlar:

01 Mål 1 Norra Norrland

02 Mål 1 Södra Skogslänsregionen och Interreg IIIA Norge-Sverige

03 Interreg IIIA Kvarken-Mittskandia

04 Mål 2 Norra

05 Mål 2 Västra och gemenskapsinitiativet Urban II

06 Mål 2 Södra och Öarna

07 Interreg IIIA Öresundsregionen

Övriga bestämmelser

Registrering av beslut m.m. i Verket för näringslivsutvecklings datasystem STINS/NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:5

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling20 000
ap.7Åtgärder inom Interreg III A Öresundregionen (ram)20 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län900
ap.6Åtgärder inom mål 2-programmen Södra och Öarna (ram)900
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län31 000
ap.5Åtgärder inom mål 2-programmet Västra och gemenskapsinitiativet Urban (ram)31 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län79 300
ap.4Åtgärder inom mål 2-programmet Norra (ram)79 300
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län131 300
ap.2Åtgärder inom mål 1 Södra skogslänsregionen och Interreg IIIA-prog Norge-Sverige (ram)131 300
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län39 000
ap.3Åtgärder inom Interreg IIIA-programmet Kvarken/Mittskandia (ram)39 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län126 500
ap.1Åtgärder inom mål 1-programmet Norra Norrland (ram)126 500

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
ap.10Allt0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
ap.40Allt0
ap.50Allt0
ap.60Allt0
ap.70Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Örjan Hag
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Jordbruksdepartementet/SAU
Jordbruksdepartementet/ELT
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/ENT
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna
Statens jordbruksverk
Fiskeriverket
Sametinget
Arbetsförmedlingen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Glesbygdsverket
Marknadsdomstolen
Skåne läns landsting
Västra Götlands läns landsting
Samverkansorganet i Uppsala län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Östergötlands län
Samverkansorganet i Jönköpings län
Samverkansorganet i Kronobergs län
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Gotlands län
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Hallands län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Örebro län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Gävleborgs län
Samverkansorganet i Västerbotten