Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
20

2008-12-18
IJ2008/1958/KO
IJ2008/2472/KO (delvis)
IJ2008/2505/KO
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Allmänna reklamationsnämnden
Riksdagen har beslutat om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 18, bet. 2008/09:CU1, rskr. 2008/09:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Allmänna reklamationsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering av verksamhetens resultat

Allmänna reklamationsnämndens redovisning enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska ske med utgångspunkt i de indikatorer för effektivitet och rättssäkerhet i tvistlösningsprocessen som myndigheten har angett i sin skrivelse Resultatindikatorer och operationalisering av mål för nämndens verksamhet (IJ2008/1958/KO).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

3:3

Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden26 763
ap.1Allmänna reklamationsnämnden (ram)26 763

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Allmänna reklamationsnämnden

Utgiftsprognoser 

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 den 26 februari och den 30 juli 2009.

Prognosen i februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognosen i juli. Vid det tillfället ska prognosen för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
3:3 Allmänna reklamationsnämnden
ap.18033 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-252 230
2009-02-252 230
2009-03-252 230
2009-04-252 230
2009-05-252 230
2009-06-252 230
2009-07-252 230
2009-08-252 230
2009-09-252 230
2009-10-252 230
2009-11-252 230
2009-12-252 233
Summa26 763
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Allmänna reklamationsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Allmänna reklamationsnämnden
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Luis Barturén
Kopia till

Riksdagen, Civilutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret