Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
20

2008-12-18
A2008/2887/ARM
A2008/3634/ADM
(delvis)
Medlingsinstitutet
Box 1236
111 82 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Medlingsinstitutet
Riksdagen har beslutat om Medlingsinstitutets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 14, bet. 2008/09:AU2, rskr. 2008/09:135). Regeringen beslutar att, utöver vad som gäller enligt förordningen (2007:912) med instruktion för Medlingsinstitutet, ska följande gälla under budgetåret 2009 för Medlingsinstitutet och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion. Vidare gäller för myndigheten följande återrapporteringskrav.

1

Mål och återrapporteringskrav

Medling i arbetstvister

Medlingsinstitutet ska i sin årsredovisning rapportera antalet medlingsärenden på såväl central som lokal nivå.

För centrala ärenden redovisas

- antalet anmälda tvister,

- tvister där varsel lagts,

- tvister där medlare förordnats,

- utlösta konflikter,

- antalet ärenden där institutet har utsett medlare utan samtycke från parterna.

För lokala ärenden redovisas

- antalet ärenden samt

- antalet ärenden som föranlett förhandling inför medlare.

För samtliga ärenden redovisas

- antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt.

Medlingsinstitutet ska kommentera insatser, resultat, effekter samt redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Analys och information

Medlingsinstitutet ska rapportera följande i sin årsredovisning: 

Redovisa och kommentera sina insatser i form av information till parter och allmänhet samt andra aktiviteter som vidtagits för att främja en väl fungerande lönebildning. Härvid ska Medlingsinstitutet redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Redovisa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden mätt som procentuell förändring från föregående år.

Redovisa arbetskraftskostnaden per timme inom näringslivet, mätt som procentuell förändring från föregående år i förhållande till euroområdet och USA.

Utgiftsprognoser

Medlingsinstitutet ska för anslaget 2:5 Medlingsinstitutet redovisa utgiftsprognoser för perioden 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV). 

Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

- 7 maj 2009

- 30 juli 2009

- 29 oktober 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:5

Medlingsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Medlingsinstitutet54 208
ap.1Förvaltningskostnader (ram)54 208

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:5 Medlingsinstitutet
ap.11 6263 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)800
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Medlingsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-254 517
2009-02-254 517
2009-03-254 517
2009-04-254 517
2009-05-254 517
2009-06-254 517
2009-07-254 517
2009-08-254 517
2009-09-254 517
2009-10-254 517
2009-11-254 517
2009-12-254 521
Summa54 208
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Medlingsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.1Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Medlingsinstitutet undantas från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Tina Hedman
Kopia till

Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen/SB
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Finansdepartementet/BA3
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Statistiska centralbyrån
Jämställdhetsombudsmannen