Miljödepartementet


Regeringsbeslut
56

2008-12-18
M2008/4791/A
(delvis)
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
581 93 LINKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens geotekniska institut
Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:01, utg.omr. 18, bet. 2008/09:CU1, rskr. 2008/09:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statens geotekniska institut (SGI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

 

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndighetens övergripande mål

SGI:s övergripande mål är att vara ett geotekniskt och miljögeotekniskt kompetenscentrum som medverkar till en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom det geotekniska området omfattande såväl byggtekniska som miljögeotekniska tillämpningar. SGI ska genom eget arbete och i samverkan med myndigheter och andra medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås. SGI:s verksamhet ska omfatta forskning och teknikutveckling samt förmedling av geoteknisk och miljögeoteknisk kunskap så att den kommer till praktisk användning.

 

SGI har ett övergripande ansvar för de geotekniska frågorna i landet. Institutet ska arbeta oberoende av partsintressen men samtidigt samverka med andra aktörer i samhället.

 

SGI ska vara regeringens expert och stöd i EU-samarbetet samt bidra med insatser inom samarbetet.

Myndighetsuppgifter inom ras och skred

Mål 1

Riskerna för ras och skred ska minska.

Återrapportering

SGI ska redovisa:

-en sammanfattande beskrivning av i vilken omfattning institutet varit remissinstans för kommunernas detaljplaner i Västra Götalands län respektive biträtt Statens räddningsverk vid bedömningar av ansökningar om statsbidrag till förebyggande åtgärder,

-exempel på hur institutet biträtt ansvariga instanser då ras och skred inträffat eller risk för sådana förekommit,

- omfattningen av övervakningen av Göta älvdalen.

Mål 2

Risker förknippade med stranderosion ska minska.

Återrapportering

SGI ska redovisa:

-exempel på hur institutet biträtt andra myndigheter med sakkunnigutlåtanden i ärenden om stranderosion,

-exempel på vilka insatser som genomförs för att utveckla kunskapen inom området och för att samordna olika aktörers intressen samt för institutets internationella samverkan.

Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling

Mål 1

Plan- och byggprocessen ska effektiviseras bl.a. med hjälp av forskning och utveckling.

Målet innebär att SGI ska:

- ta fram ny kunskap och nya metoder genom tillämpad forskning samt utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom det geotekniska och miljögeotekniska området och genom detta stödja kunskapsbehovet hos ansvariga sektrorsmyndigheter och andra verksamheter inom området,

- ha en samordnande roll för geoteknisk och miljögeoteknisk forskning i Sverige i syfte att identifiera kunskapsnivån samt behovet av ny kunskap inom området,

- i sin verksamhet bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

Återrapportering

SGI ska redovisa:

- exempel på FoU-resultat som har medverkat till en effektivare byggprocess inom vägsektorn, järnvägssektorn och den byggda miljön i övrigt,

- exempel på hur ny kunskap bidragit till en god livsmiljö och en hållbar utveckling,

- en kortfattad beskrivning av institutets deltagande i EU:s forskningsprogram samt övrigt internationellt engagemang,

- en sammanfattande beskrivning av insatser för samordning av geoteknisk och miljögeoteknisk forskning samt exempel på initiativ som tagits och aktiviteter som genomförts i samarbete med andra forskare och berörda forskningsfinansiärer,

- exempel på hur institutets arbete bidragit till att täcka kunskapsbehovet inom geoteknik och miljöteknik, t.ex. som del i annan forskning och utveckling.

Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning

Mål

Effektivitet och kvalitet i plan- och byggprocessen ska säkerställas genom utnyttande av rätt geoteknisk och miljögeoteknisk kompetens.

Målet innebär att SGI ska:

- bistå statliga myndigheter, kommuner och andra med kvalificerad rådgivning som kräver speciell kompetens eller där insitutets oberoende ställning efterfrågas,

- i samverkan med myndigheterna och andra kvalificerade beställare introducera ny teknik och genomföra forsknings- och utvecklingsresultat i praktisk tillämpning vid produktion av byggnader, anläggningar och miljöåtgärder,

- bistå ansvariga aktörer för de nationella miljökvalitetsmålen i deras arbete med dessa mål.

 Återrapportering

SGI ska redovisa:

- en kortfattad beskrivning av utfallet av årets verksamhet med avseende på kundkategori och volymmässig omfattning samt ge exempel på viktiga uppdrag,

- exempel på forskning och utveckling som har implementerats i rådgivningen och redogöra för de erfarenheter som vunnits,

- exempel på hur institutet biträtt ansvariga instanser i deras arbete med de nationella miljökvalitetsmålen.

Utgiftsprognoser

SGI ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast

19 januari,
26 februari,
7 maj,
30 juli,
29 oktober.

2

Organisationsstyrning

SGI ska i årsredovisningen redovisa, för respektive verksamhetsgren, de totala kostnaderna och intäkterna för, och det totala antalet årsarbetskrafter i, verksamheten. Uppgifterna ska redovisas för de tre senaste budgetåren. Av redovisningen ska vidare för varje verksamhetsgren framgå

- verksamhetens kostnader, och i tillämpliga delar intäkter, fördelade på verksamhetsgrenar, anslag och avgiftsfinansierad verksamhet,
- tidsåtgång fördelad på verksamhetsgrenar samt kommentarer till det faktiska utfallet i förhållande till budget och verksamhetsplan, inklusive orsaker till avvikelserna.

3

Uppdrag

Uppdrag 1

SGI ska redovisa vilka insatser som gjorts inom ramen för anslag 1:10 Klimatanpassning i en särskild rapport i samband med årsredovisningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

2:3

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut30 899
ap.1Statens geotekniska institut (ram)30 899

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:3 Statens geotekniska institut
ap.19273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 700
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)9 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-252 575
2009-02-252 575
2009-03-252 575
2009-04-252 575
2009-05-252 575
2009-06-252 575
2009-07-252 575
2009-08-252 575
2009-09-252 575
2009-10-252 575
2009-11-252 575
2009-12-252 574
Summa30 899
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling297-60122 70022 34036056
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning344-86524 70024 550150-371
Summa641-1 46647 40046 890510-315
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av SGI. Av SGI:s verksamhetsgrenar ska Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning samt delar av Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SGI, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Malena Swanson
Kopia till

Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Internrevisionen, SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementets budgetavdelning
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Krisberedskapsmyndigheten