Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
6

2008-12-18
Jo2008/785
Jo2008/1571
Jo2008/1572 m.fl.
Se bilaga 1
Statens jordbruksverk
Vallgatan 8
551 82 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens jordbruksverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens jordbruksverks verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 23, bet. 2008/09:MJU2, rskr. 2008/09:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statens jordbruksverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Jordbruksverket ska

- i återrapporteringen redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision Bruka utan att förbruka med tillhörande inriktningsmål

- redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn och göra en bedömning av hur resultaten och effekterna förhåller sig till målen i regeringens vision.

Prognoser för samtliga anslag

Jordbruksverket ska senast den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober 2009 redovisa prognoser för 2009-2012. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Därutöver ska prognoser lämnas på anslagspostnivå för anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och anslaget 1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. För landsbygdsprogrammet 2007-2013 ska prognoser även lämnas på axelnivå.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

Veterinär tillsyn

Jordbruksverket ska redovisa hur formerna och metoderna för tillsynen över den veterinära verksamheten har genomförts, i vilken omfattning tillsynen skett samt vilka eventuella skillnader som finns i landet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2010 och i tillämpliga delar innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Översyn av veterinär obduktionsverksamhet

Jordbruksverket ska se över tillgången till veterinär obduktionsverksamhet i landet så att åtgärder vid behov kan vidtas för att tillgodose behoven av diagnostiska möjligheter inom fältverksamhet. Uppdraget ska redovisas den 1 oktober 2009.

Blåtunga

Jordbruksverket ska utifrån ekonomiska och verksamhetsmässiga indikatorer redovisa och analysera utfallet av bekämpandet av djursjukdomen blåtunga. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2009. 

Avel- och zooteknik

Jordbruksverket ska rapportera sitt arbete rörande efterlevnad av EU:s regelverk beträffande avel- och zooteknik. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2009.

Kastrering av smågrisar

Jordbruksverket ska medverka till att utveckla teknik och system inom svinproduktionen i syfte att göra kastrering av smågrisar utan föregående bedövning överflödig. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2009.

Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket ska i samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket föreslå ett program för uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter för perioden 2010-2014. Uppföljningen och utvärderingen ska göras i relation till miljökvalitetsmålen, bl.a. utsläpp av växthusgaser och klimatpåverkan samt åtagandena i Natura 2000, EG:s ramdirektiv för vatten samt andra regelverk och processer. Politikens miljöeffekter på gemenskapsnivå samt motsvarande arbete i andra länder och inom kommissionen bör följas. Programmet ska vara utformat så att uppföljningen även beaktar i vilken mån som den av jordbrukspolitiken uppnådda miljönyttan kan uppnås genom andra mer kostnadseffektiva styrmedel utanför jordbrukspolitiken. I programmet ska det finns en flexibilitet att kunna analysera konsekvenser av eventuella förändringar i politiken. Arbetet med den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter ska ha som huvudsakligt syfte att utgöra ett underlag för Sveriges arbete med att förändra den gemensamma jordbrukspolitiken samt utgöra ett underlag för svenska beslut om hur den gemensamma jordbrukspolitiken ska tillämpas i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2009. Jordbruksverket har samordningsansvar för redovisning av uppdraget.

System för funktionstest av utrustning för spridning av växtskyddsmedel

Jordbruksverket ska utreda förslag till system för obligatoriskt funktionstest av utrustning för spridning av växtskyddsmedel vid yrkesmässig användning, inklusive dess omfattning och motiv för detta, med anledning av kommande direktiv inom den Europiska gemenskapen om hållbar användning av bekämpningsmedel. Uppdraget innefattar förslag till organisation och författningsändringar liksom kostnader och förslag till finansiering av dessa. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2009.

Effektivitetsbedömningar av bekämpningsmedel

Jordbruksverket ska bistå Kemikalieinspektionen med effektivitetsbedömningar av bekämpningsmedel i ärenden om nationellt godkännande av bekämpningsmedel. Jordbruksverket ska bidra till arbetet med att korta handläggningstiderna.

Regelförenkling

Jordbruksverket ska vid utformning av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Jordbruksverket ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Jordbruksverket t.o.m. 2010 bistå Verket för näringslivsutveckling - Nutek (från den 1 april 2009 Tillväxtverket) i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Blockdatabasen

Jordbruksverket ska fortsätta det under 2008 påbörjade arbetet med att uppdatera blockdatabasen, och slutföra inventeringsarbetet till ansökningsomgången 2010. Jordbruksverket ska redovisa vilka kvalitetsförbättringar som uppdateringen har medfört. Jordbruksverket ska även redovisa vilka ytterligare uppföljande åtgärder, som t.ex. återkrav, som kommer att behöva göras med anledning av uppdateringen och hur dessa kan finansieras inom ramen för projektet eller befintligt förvaltningsanslag. Jordbruksverket ska även redovisa vilka övriga insatser som har genomförts och planeras att genomföras för att minimera risken för sanktioner och finansiella korrigeringar av EU-medel mot bakgrund av uppkomna brister vid revisionsbesök från kommissionen och attesterande organ. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2009.

Tvärvillkor

Jordbruksverket är samordnande myndighet för tillämpningen av tvärvillkoren. Med anledning av kritiken från Riksrevisionen om samordningen och tillämpningen av tvärvillkoren ska Jordbruksverket redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att förbättra samordningen och tillämpningen samt stödet till andra myndigheter.

Jordbruksverket ska löpande följa upp och utvärdera systemet för kontroll av tvärvillkor och ska senast den 31 mars 2010 rapportera till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet).

Stödjande verksamhet

Jordbruksverket ska stödja Jordbruksdepartementet i förberedelserna för genomförandet av de ändringar i tillämpningen av gårdsstödet som har beslutats inom ramen för den s.k. Hälsokontrollen.

Administrationskostnader

Jordbruksverket ska beräkna totalkostnad, styckkostnad och volym för handläggningen av olika EU-stöd 2009. Särskilt fokus ska läggas på kostnad för kontroller. En jämförelse med tidigare år ska göras. Jordbruksverket ska även redovisa vilka åtgärder som verket tillsammans med länsstyrelserna har gjort för att effektivisera administrationen av EU-stöd. Jordbruksverket ska redovisa vilka åtgärder som verket, tillsammans med länsstyrelserna, har vidtagit för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning. Jordbruksverket ska redovisa vilka kvalitetsförbättringar respektive effektivitetsvinster som gjorts under året. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2010.

Utfall av nationellt stöd

Jordbruksverket ska senast den 31 maj 2009, i enlighet med artiklarna 5 och 6 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde inklusive merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige. Rapporteringen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen. I uppdraget ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Sveriges ordförandeskap i EU 2009

Jordbruksverket ska fortlöpande bistå Jordbruksdepartementet i förberedelserna inför och under genomförandet av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd andra halvåret 2009, både när det gäller sakfrågor och praktiska frågor inom verkets ansvarsområde.

Global utveckling

Jordbruksverket ska redogöra för hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling sedan den 1 april 2008 enligt regeringens skrivelse (2007/08:89) till riksdagen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 oktober 2009. Detta uppdrag ersätter motsvarande uppdrag i regleringsbrevet för 2008.

Omstrukturering av sockersektorn

Jordbruksverket ska ansvara för de uppgifter som beskrivs i artikel 5 i rådets förordning (EG) 320/2006 och artikel 24 i kommissionens förordning (EG) 968/2006.

Efter samråd med berörda länsstyrelser ska Jordbruksverket fullfölja igångsättningen och tillämpningen av omstruktureringsprogrammen för regleringsåren 2006/07 och 2008/09. Tillämpningen av programmen ska grunda sig på de av regeringen beslutade programmen som delgivits EU-kommissionen, tillämpligt EU-regelverk, förordning (SFS 2007:482) samt regeringsbeslut (Jo2008/1927 och Jo2008/855).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

1:5

Bidrag till distriktsveterinärorganisationen (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk99 694
ap.1Bidrag till distriktsveterinärorganisationen (ram)99 694

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen

Under anslaget anvisas medel för att minska avlägset boende djurägares veterinärkostnader avseende livsmedelsproducerande djur. Anslagsmedel till avlägset boende ska uppgå till högst 7 300 000 kronor av det totala anslaget. Dessa medel får disponeras till veterinär inom distriktsveterinärorganisationen eller annan veterinär som arbetar under liknande former. Stödet till avlägset boende djurägare lämnas i form av stöd av mindre betydelse enligt förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn.

Jordbruksverket ska redogöra för hur stor del av anslaget 1:5 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen som disponeras till ersättning för djursjukvård till avlägset boende djurägare och hur dessa medel använts avseende länsvis geografisk spridning.

1:6

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk14 708
ap.2Djurhälsovård (ram)9 933
ap.3Stöd till biodling (ram)1 775
ap.4Djursjukdata (ram)3 000

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård.

2. Jordbruksverket får, efter det att Lantbrukarnas Riksförbund hörts och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Stöd till biodling

1. Anslagsposten får användas för bidrag som lämnas i enlighet med EG:s förordning (EG) nr 797/2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter. Den EU-finansierade delen av stödet anvisas under anslaget 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, anslagsposten 4.

ap.4 Djursjukdata

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för drift av djursjukdatasystemet Vet@.

1:7

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk150 349
ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ram)50 000
ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (ram)33 349
ap.3Bidrag till obduktionsverksamheten (ram)6 000
ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)61 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten disponeras i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen (1992:1638) om provtagning på djur m.m. eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter.

2. För smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) får Jordbruksverket använda 1 000 000 kronor.

3. Anslagsposten får disponeras för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar, handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar.

4. Jordbruksverket får ta i anspråk högst 2 000 000 kronor av anslagsposten för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Jordbruksverket får ta i anspråk högst 2 500 000 kronor för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av EHEC-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av EHEC-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande kan ersättning lämnas enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.

ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Bidrag till obduktionsverksamheten

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen används även för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som ska utföra övervakande kontroller.  

Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller för riskdjur. Anslagsposten disponeras även för kostnader om högst 26 000 000 kronor för de obligatoriska TSE-kontroller som utförs vid slakt av nötkreatur. Ersättningen utgår enligt art. 16.1 g i kommissionens förordning nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget för statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001, s. 3, och får enbart betalas ut om villkoren i artiklarna 16.1 g, 16.2, 16.3 och 18 i förordning (EG) nr 1857/2006 är uppfyllda. Jordbruksverket ska föra ett sådant detaljerat register över stödordningen som avses i art. 20.2 i förordningen (EG) nr 1857/2006.

1:9

Statens jordbruksverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk554 796
ap.1Förvaltningskostnader (ram)554 796

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten ska finansiera Veterinära ansvarsnämndens verksamhet med högst 1 550 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.

2. Jordbruksverket ska hålla utbildning för synemän och särredovisa kostnaderna samt antalet utbildade.

3. Inom ramen för anslaget ska täckas kostnader för granskning av vetenskapliga dossiéer i enlighet med bl.a. rådets direktiv 82/471/EEG och EU-förordningen 1831/2003/EEG om bioproteiner och säkerhetskontroller vid enskilda lantbruk, om främmande ämnen och produkter i djurfoder, hanteringen av animaliska biprodukter och läkemedel.

4. Ersättningar från EU:s budget som utbetalas till Sverige när olika regleringar införs, t.ex. bidrag för att införa vissa kontrollsystem, får föras till Jordbruksverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen får tas upp som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

5. Återbetalning av medel avseende etableringsstöd och räntestöd ska i enlighet med prop. 1993/94:236, bet. 1993/94:JoU26, rskr. 1993/94:326 av Jordbruksverket tillgodoföras Lantbrukarnas socialförsäkringsskydd.

6. Anslaget ska användas till finansiering av uppdateringen av blockdatabasen. Av anslaget ska minst 18 500 000 kronor användas till att ersätta länsstyrelserna och eventuella upphandlade företag för deras arbete med àjourföring av blockdatabasen och annat arbete kopplat till uppdateringen samt länsstyrelsernas arbete med tvärvillkorskontroller.  

7. Anslaget ska användas för att ersätta Tullverket för dess särkostnader med högst 3 000 000 kronor för att utföra exportbidragskontroller av jordbruksprodukter. Tullverket fakturerar Jordbruksverket månadsvis i efterskott. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En avstämning av arbetet och utbetalad ersättning ska göras mellan Tullverket och Jordbruksverket senast den 1 augusti 2009.

8. Av medlen ska minst 8 500 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.

9. Av medlen ska minst 3 000 000 kronor användas för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker samt uppföljning av småbiotoper inom NILS (nationell inventering av landskapet i Sverige). Uppföljningen är en del av uppföljningen inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Uppföljningen ska ske i samarbete med berörda myndigheter.

10. Inkomster från ärenden om växtförädlarrätt och sortlista redovisas under inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

11. Jordbruksverket ska betala totalt 120 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

12. Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas med anledning av särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Jordbruksverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Jordbruksverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Jordbruksverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.

1:10

Bekämpande av växtsjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk3 000
ap.1Bekämpande av växtsjukdomar (ram)3 000
Disponeras av regeringen2 000
ap.2Till regeringens disposition (ram)2 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Bekämpande av växtsjukdomar

1. Anslagsposten disponeras för kostnader för åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318) samt för vissa förluster till följd av sådana åtgärder, kostnader för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder m.m. mot karantänskadegörare, kostnader för undersökningar av växtprover som av Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering, kostnader för verifiering av de svenska skyddszonerna och marknadskontroll, delar av kostnaderna för växtinspektionens internationella program.

2. Ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området från EU av bl.a. ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen, infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

1:11

Gårdsstöd och djurbidrag m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk6 923 633
ap.1Gårdsstöd och djurbidrag m.m. (ram)6 911 433
ap.4EG-medfinansierade djursjukdomsprogram (ram)12 200

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

1. Stöd får lämnas enligt förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare m.m.

2. Gårdsstöd, stöd till proteingrödor, stöd till energigrödor, stöd till produktion av stärkelsepotatis, medel avsatta inom det nationella kuvertet och kompletterande stödutbetalning ska redovisas mot inkomsttitel 6111 Gårdsstöd. Handjursbidrag och mjölkbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6115 Djurbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Jordbruksverket ska inom ramen för medel avsatta inom det nationella kuvertet lämna stöd om högst 5 000 000 kronor för kostnader för kvalitets- och marknadsföringsåtgärder för att förbättra kvaliteten hos livsmedel och jordbruksprodukter på den inre marknaden. Stöd ska även lämnas om högst 5 000 000 kronor för organisering av och deltagande i jordbruksutställningar och livsmedelsmässor inom EU. Stöden får högst motsvara 75 procent av den enskilde lantbrukarens faktiska kostnader samt att det maximala stödbelopp som en enskild lantbrukare under ett år kan erhålla får uppgå till högst 50 000 kronor.

Därutöver får resterande medel inom ramen för det nationella kuvertet fördelas med ett lika belopp per jordbruksföretag anslutna till kvalitetscertifieringssystem. Certifieringen ska, för att berättiga till ersättning, utföras av ett ackrediterat certifieringsorgan.

4. Återbetalda felaktiga belopp enligt rådets förordning (EEG) 1290/05 (20 procent) och tvärvillkor enligt rådets förordning (EEG) 1782/03 (25 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

ap.4 EG-medfinansierade djursjukdomsprogram

1. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från EU:s Jordbruksfonder. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:12

Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 007 504
ap.1Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag (ram)880 254
ap.4Stöd till biodling m.m. (ram)2 250
ap.5Omstruktureringsfond för socker (ram)125 000

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag

1. Anslagsposten får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

2. EU-medlen avseende offentlig lagring ska redovisas mot inkomsttitel 6116 Offentlig lagring. EU-medlen avseende övrig intervention ska redovisas mot inkomsttitel 6113 Övriga interventioner. EU-medlen avseende exportbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.

4. Förverkade säkerheter tillfallande Sverige och återbetalda belopp enligt rådets förordning (EEG) nr 1290/05 (20 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 01 Sanktionsavgifter enligt arbetsmiljölagen.

5. Anslagsposten får även användas för att täcka statens utgifter för överskottshantering av fisk samt till stöd för producentorganisationer inom fisket för upprättande av operativa program enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

6. Redovisningen i prognoser och årsredovisning samt delårsrapport ska vara uppdelad i offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag.

ap.4 Stöd till biodling m.m.

1. Stöd får användas för bidrag som lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 797/2004 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung. För svensk medfinansiering anvisas motsvarande belopp under anslaget 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, anslagspost 3 samt under anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 7.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från EU:s Jordbruksfonder. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

ap.5 Omstruktureringsfond för socker

1. Anslagsposten får användas för diversifieringsstöd, övergångsstöd och omstruktureringsstöd inom sockersektorn. Stöd lämnas enligt rådets förordning (EG) 320/2006 om omstrukturering inom sockersektorn.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6912001 Bidrag från EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn. Kursdifferenser på återflödet från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6912002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:13

Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk75 472
ap.1Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m. (ram)75 472

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.

1. Anslagsposten får belastas med eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbrukspolitiken samt för domstols- och förhandlingskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras.

2. Anslagsposten får belastas med s.k. tekniska kostnader för offentlig lagring i den mån ersättning inte erhålls från EU-budgeten.

3. Utgifter enligt villkoren 1-2 uppkomna under följande anslag får täckas:

1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.

1:19

Livsmedelsstatistik (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk24 554
ap.1Livsmedelsstatistik (ram)24 554

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Livsmedelsstatistik

1. Anslagsposten ska användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och i första hand för statistik som är reglerad av EU. Även framtagandet av statistiska publikationer på jordbruks- och livsmedelsområdet får finansieras med anslaget.

1:20

Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk7 356
ap.1Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten (ram)7 356

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten

1. Anslagsposten disponeras för av EG medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6911 03 Jordbruks- och livsmedelsstatistik.

1:21

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk43 980
ap.1Exportfrämjande åtgärder (ram)17 500
ap.3Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn (ram)26 480

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Exportfrämjande åtgärder

1. Anslagsmedel får användas som stöd till program för exportfrämjande av svenska livsmedel. Stöd för konsulttjänster får högst uppgå till 50 procent av kostnaderna. Konsulttjänsterna får inte vara fortlöpande eller av periodiskt slag eller röra företagets ordinarie driftsutgifter, t.ex. annonskostnader. Stöd för deltagande i mässor och utställningar får högst uppgå till 50 procent av merkostnaderna för hyra, uppförande och drift av utställningsmontern. I verksamheten ska fokus i huvudsak ligga på små och medelstora företag.

2. Jordbruksverket ska betala ut medel till Exportrådet, efter rekvisition, för verksamhet som avser exportfrämjande av livsmedel. Stöd för åtgärder som omfattas av artikel 87 i EG-fördraget får endast lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, eller med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskesektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004. Jordbruksverket ska kontrollera att de stödtak som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1998/2006 och 875/2007 inte överskrids och föra detaljerade register över de stöd som beviljas och som omfattas av artikel 87 i EG-fördraget. Ett sådant register ska innehålla alla de uppgifter som behövs för att det ska vara möjligt att fastställa att de villkor som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1998/2006 eller 875/2007 är uppfyllda.  

3. Programmet ska ledas av en styrgrupp vars ledamöter utses av Exportrådet. Minst hälften av styrgruppen ska bestå av representanter från berörda företag som representerar, för programmet, viktig kompetens, framför allt i form av exporterfarenhet eller produktspecifik erfarenhet.

4. Återrapportering ska ske årsvis i särskild rapport i samband med Jordbruksverkets årsredovisning.

5. Av anslaget får 2 500 000 kronor användas till landgodkännande vid livsmedelsexport.

ap.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn

1. Anslagsmedel får, i enlighet med den kommande förordningen om stöd till insatser på livsmedelsområdet beviljas för stöd till insatser på livsmedelsområdet, utbetalas av Jordbruksverket för åtgärder som bidrar till en förbättrad konkurrenskraft inom livsmedelssektorn. Medlen ska bidra till att uppfylla regeringens vision Sverige - det nya matlandet. Av medlen ska minst 8 000 000 kronor avse marknadsfrämjande åtgärder i syfte att främja ekologisk livsmedelsproduktion.

2. Jordbruksverket ska vid utbetalningar som avser finansiering av medel kopplade till innovation och utveckling samråda med Vinnova och andra berörda myndigheter.

3. Medlen får även användas för planerings- och uppföljningskostnader förknippade med verksamheten under anslaget.

1:23

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 989 256
ap.1Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 (ram)0
ap.2Nationella stöd, stödområdena 1-3 (ram)311 000
ap.7Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel (ram)175 825
ap.9Landsbygdsprogram 2007-2013 (ram)2 502 431
Disponeras av regeringen23 385
ap.11Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel (ram)23 385
Disponeras av Regeringskansliet/Jordbruksdepartementet790
ap.6Till regeringskansliets disposition (ram)790

Villkor för anslag 1:23

ap.1 Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven, rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket, rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning. Ersättning får även lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

2. Anslagna medel får endast avse utbetalningar motsvarande miljöersättningar och kompensationsbidraget för ansökningar om utbetalningar gjorda fram t.o.m. 2006 samt för övriga åtgärder i Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006, för de beslut om stöd som fattades fram t.o.m. 2006.

ap.2 Nationella stöd, stödområdena 1-3

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 860 000 kronor för ersättning av merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige i enlighet med EU-kommissionens beslut om statligt stöd (N 562/2004). Ersättningen utbetalas till Svensk Lantbrukstjänst AB som organiserar upphandling och fakturering av kadaverhanteringen i stödområdet. Jordbruksverket ska genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte har använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren ska återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt.

ap.6 Till regeringskansliets disposition

1. Anslagna medel får användas till att förbereda och genomföra Sveriges deltagande i mässan Grüne Woche 2009.

ap.7 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel

1. Av anslagna medel ska 44 000 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Lantbruksforskning för forsknings- och utvecklingsverksamhet med syfte att främja en hållbar utveckling inom jordbruket och trädgårdsnäringen. Utöver ovannämnda belopp ska 8 000 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Lantbrukets Utveckling för insatser med syfte att främja en hållbar utveckling inom trädgårdsnäringen i enlighet med EU-kommissionens skrivelse den 19 mars 2002 C(2002)708. Stöd får dock endast lämnas för åtgärder som är förenliga med avsnitt IV.J, IV.K eller VI.D i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007-2013 (2006/C 319/01) eller avsnitt 9 i Gemenskapens rambestämmelser om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2006/C 323/01). Stiftelsen Lantbruksforskning och Stiftelsen Lantbrukets Utveckling ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Jordbruksverket ska säkerställa att åtgärder som erhållit stöd från Stiftelsen Lantbruksforskning och Stiftelsen Lantbrukets Utveckling inte samtidigt erhållit medel från andra stödordningar.

2. Av anslagna medel ska 550 000 kronor utbetalas till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) för verksamhet som utvecklar forskningsbiblioteket vid akademien i syfte att främja forskning för en hållbar utveckling inom jordbruket och trädgårdsnäringen. Användningen av medel ska redovisas till Jordbruksverket. Outnyttjade medel ska återbetalas. 

3. Av anslaget ska högst 6 000 000 kronor efter samråd med berörda organisationer användas för att främja ett livskraftigt hästföretagande, med inriktning mot i första hand utveckling av regionala hästkompetenscentra och hästturismen. Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska utbetalas 9 000 000 kronor, varav minst 7 000 000 kronor ska avse samfinansierad forskning på hästområdet för vilken näringen avsätter lika mycket.

4. Av anslaget får högst 8 000 000 kronor användas för genomförande av handlingsprogrammet för användning av bekämpningsmedel i jordbruks- och trädgårdsnäringen (Jordbruksverkets rapport 2002:7) och då i första hand verksamhet rörande funktionstester av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Avseende utbildningsverksamhet riktad till testare av lantbrukssprutor och fläktsprutor får högst 1 000 000 kronor användas. Bidrag för köp av testutrustning får betalas ut i enlighet med förordning (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Medel får även användas för att bredda tillgången av växtskyddsmedel för grödor som odlas i mindre omfattning och för mindre användningsområden, standardiseringsarbete samt för att understödja en utveckling och en ökad tillämpning av integrerat växtskydd inom jordbruks- och trädgårdsnäringen, för informationsarbete rörande tekniska hjälpmedel och personlig skyddsutrustning, projekt för ökad tydlighet avseende etiketter på växtskyddsmedel samt utarbetande av riskindikatorer. 

5. Av anslagna medel ska 5 000 000 kronor utbetalas till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för verksamheten vid Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel. SLU ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.  

6. Av anslaget ska 7 000 000 kronor utbetalas till Kemikalieinspektionen för att förstärka nuvarande insatser vid handläggning av ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel enligt förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts och medlens effekt för att korta handläggningstiderna för växtskyddsmedel.  

7. Av anslaget får högst 20 000 000 kronor användas för forsknings- och utvecklingsverksamhet för att främja hållbara produktionsmetoder inom jordbruket och trädgårdsnäringen med syfte att bidra till uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och Giftfri miljö. Av medlen ska minst 6 000 000 kronor avse forsknings- och utvecklingsinsatser med syfte att minska övergödningen i första hand med inriktning mot fosfor. Ytterligare ett område som ska prioriteras är forsknings- och utvecklingsverksamhet med syfte att identifiera behov, potential och prioriteringar liksom att utveckla alternativa (t.ex. biologiska, kemiska och odlingstekniska) bekämpningsstrategier, metoder och tekniker till det traditionella växtskyddet. Användningen av medel ska ske i samråd med Lantbrukarnas Riksförbund och Stiftelsen Lantbruksforskning.   

8. Av anslaget får högst 21 000 000 kronor användas för att främja hållbara produktionsmetoder inom jordbruk och trädgård i första hand för att minska växtnäringsförluster. Medel får användas för informations- och rådgivningsverksamhet samt för internationella utvecklingsinsatser med syftet att minska övergödningen i Östersjön. Av medlen får högst 5 000 000 kronor användas för att säkerställa jordbrukets deltagande i arbetet med att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. Användningen av medel ska ske i samråd med Lantbrukarnas Riksförbund.   

9. Av anslagna medel får högst 12 000 000 kronor användas för informations-, forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att minska utsläppen från svenskt jordbruk som bidrar till klimatförändringar och för att hantera de förändrade förutsättningarna som är en följd av klimatförändringar. Användningen av medel ska ske i samråd med Lantbrukarnas Riksförbund och Stiftelsen Lantbruksforskning. Utöver ovannämnda belopp ska 1 000 000 kronor utbetalas till Energimyndigheten för att i samråd med näringarna genomföra en förstudie om teknikupphandling och marknadsintroduktion inom jord- och skogsbruket som syftar till att främja energieffektivisering samt att påskynda en omställning för att möta klimatförändringar i jord- och skogsbruket. Energimyndigheten ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

10. Av anslagna medel ska 2 000 000 kronor utbetalas till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för odling i Svealand och Norrland. SLU ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket. Användningen av medel ska ske i samråd med Lantbrukarnas Riksförbund.

11. Högst 5 000 000 kronor får användas för utvecklingsarbete som minskar de administrativa kostnaderna för jordbrukare i Sverige. Användningen av medel ska ske i samråd med Lantbrukarnas Riksförbund.    

12. Anslagna medel får användas för att främja produktion och avsättning av svenska kvalitetsprodukter i form av svensk medfinansiering till informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder beslutade av EU-kommissionen under perioden 2006-2008 enligt rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av den 19 december 2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden, rådets förordning (EG) nr 2702/1999 av den 14 december 1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land eller rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 17 december 2007 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland.

13. Av anslagna medel ska 300 000 kronor utbetalas till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) för att inom ramen för Ekologiskt Forum följa upp aktionsplanen ”Aktionsplan 2010 - För en ökad ekologisk konsumtion och produktion”. Användningen av medel ska redovisas till Jordbruksverket. Outnyttjade medel ska återbetalas.  

14. Av anslagsmedel får högst 3 500 000 kronor användas för stöd till insatser på livsmedelsområdet som bidrar till en förbättrad konkurrenskraft inom livsmedelssektorn i enlighet med förordningen (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet.

15. Av anslaget får högst 475 000 kronor användas som medfinansiering för nationella program i enlighet med förordning (1998:1345) om stöd till biodling och artikel 105 I rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter.

16. Av anslaget får högst 8 300 000 kronor användas för utvecklings- och informationsinsatser som främjar lönsam växtodling inom jordbruket. Medel får även användas för insatser som bidrar till minskad spridning av flyghavre i områden med särskilda svårigheter till följd av flyghavrespridning. Användningen av medel ska ske i samråd med Lantbrukarnas Riksförbund.   

17. Av anslagna medel får högst 5 000 000 kronor användas för att stärka rådgivning av lantbrukare i syfte att minska olycksfallen inom lantbruket. Av medlen ska 3 000 000 kronor utbetalas till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att utbilda rådgivare och 2 000 000 kronor till Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) för att stödja den utbildningssatsning som SLU ska genomföra. JTI och SLU ska samråda med Lantbrukarnas Riksförbund om användningen av medlen. JTI och SLU ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.  

18. Av anslagna medel får högst 6 000 000 kronor användas för forsknings- och utvecklingsverksamhet rörande djurskydd samt till prövning av nya tekniska system i djurhållningen.   

19. I tillämpliga fall får medel i punkterna ovan användas som svensk medfinansiering i landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 i enlighet med programmet och tillämpligt EU-regelverk. 

20. Jordbruksverket får för administrationskostnader i samband med hantering av verksamheten under anslagsposten samt för uppföljning av verksamheten disponera högst 1 900 000 kronor.  

21. För punkterna ovan ska hänsyn i förekommande fall tas till kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse samt till övriga relevanta regler om statligt stöd. I den mån medel används för forsknings- och utvecklingsinsatser ska verksamheten uppfylla de krav som anges i avsnitt 9 i Gemenskapens rambestämmelser om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2006/C 323/01), EUT C, 323, 30.12.2006, s.1.

ap.9 Landsbygdsprogram 2007-2013

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven, rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket, rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 samt enligt tillämplig nationell lagstiftning.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning. Medlen får användas enligt följande:

 • Högst 6 800 000 kronor får disponeras för det nationella landsbygdsnätverket.
 • Högst 1 400 000 kronor får disponeras för övervakningskommitténs sekretariat.
 • Högst 14 000 000 kronor får disponeras för uppföljning och utvärdering.
 • Högst 5 850 000 kronor får disponeras för Jordbruksverkets kostnader för avskrivningar av egenutvecklade IT-system till följd av förberedelser och igångsättning av programmets genomförande.
 • Högst 1 150 000 kronor får disponeras för Sametingets kostnader för programmets genomförande. Outnyttjade medel från 2008 för kostnader avseende 2008 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.
 • Högst 41 500 000 kronor får disponeras för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet och minskade handläggningstider. Fördelningen av medel mellan länsstyrelserna ska ske i samråd med länsstyrelserna utifrån detta syfte och utifrån förväntade kostnader för programmets genomförande. Outnyttjade medel från 2008 för kostnader avseende 2008 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.

 • Outnyttjade medel från 2008 för kostnader avseende 2008 avsatta för Skogsstyrelsens kostnader för förberedelser och igångsättning av programmets genomförande får disponeras.

1:24

Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län0
ap.6Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden (ram)0
Disponeras av Statens jordbruksverk2 347 262
ap.5EU-medel 2000-2006 m.m. (ram)0
ap.7Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel (ram)2 347 262

Villkor för anslag 1:24

ap.5 EU-medel 2000-2006 m.m.

1. Medel på anslagsposten får användas först efter beslut av regeringen.

ap.6 Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden

1. Ersättning får lämnas för åtgärder inom ramen för Mål 1-programmet Södra Skogslänsregionen i enlighet med artikel 33 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt tillämplig nationell lagstiftning. Ersättning får även lämnas för Mål 1-programmets åtgärd utveckling av rennäringen och samebyarna samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket, Leader-liknande åtgärder och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6122041 Mål 1 Södra Skogslänsregionen artikel 33. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock mot inkomsttitel 612206 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

ap.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven, rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket, rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 och med tillämplig nationell lagstiftning.

2. EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6118 EU:s landsbygdsfond 2007-2013, 6117 Miljö- struktur- och regionala åtgärder och 6112001 LBU-åtgärder Garantisektionen. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning. Medlen får användas enligt följande:

 • Högst 6 800 000 kronor får disponeras för det nationella landsbygdsnätverket.
 • Högst 1 400 000 kronor får disponeras för övervakningskommitténs sekretariat.
 • Högst 14 000 000 kronor får disponeras för uppföljning och utvärdering.
 • Högst 5 850 000 kronor får disponeras för Jordbruksverkets kostnader för avskrivningar av egenutvecklade IT-system till följd av förberedelser och igångsättning av programmets genomförande.
 • Högst 1 150 000 kronor får disponeras för Sametingets kostnader för programmets genomförande. Outnyttjade medel från 2008 för kostnader avseende 2008 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.
 • Högst 41 500 000 kronor får disponeras för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet och minskade handläggningstider. Fördelningen av medel mellan länsstyrelserna ska ske i samråd med länsstyrelserna utifrån detta syfte och utifrån förväntade kostnader för programmets genomförande. Outnyttjade medel från 2008 för kostnader avseende 2008 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.
 • Outnyttjade medel från 2008 för kostnader avseende 2008 avsatta för Skogsstyrelsens kostnader för förberedelser och igångsättning av programmets genomförande får disponeras. 

1:25

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk24 830
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)24 830
Disponeras av regeringen3 000
ap.2Till regeringens disposition (ram)3 000

Villkor för anslag 1:25

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget får användas för försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att bidra till uppfyllelse av relevanta delmål inom ramen för miljökvalitetsmålen som berör jordbruket, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Av anslaget ska minst 6 000 000 kronor avse verksamhet rörande ekologisk produktion.

2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter samt för internationellt standardiseringsarbete.

3. Från anslaget ska utbetalas 3 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt 750 000 till Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation. Fritidsodlingens Riksorganisation och Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

1:26

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk4 116
ap.1Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (ram)4 116

Villkor för anslag 1:26

ap.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Dalarnas, Västra Götalands och Värmlands län.

2. Jordbruksverket får disponera anslaget för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Under 2009 får bidrag beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) men även till successiv omarrondering med högst 4 116 000 kronor. Anslaget ska i första hand disponeras för projekt för genomgripande omarrondering i Dalarnas län. Under 2009 får högst 500 000 kronor av medlen även disponeras för projekt i Västra Götalands samt Värmlands län.

4. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förordningen (1989:281) om jordfonden. Resultatet av verksamheten ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.

1:27

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 529
ap.1Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (ram)1 529

Villkor för anslag 1:27

ap.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384). Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

2. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden ska inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1-5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Bidrag såsom ersättning för gästgiveribestyr får lämnas med högst 4 000 kronor per år.

6. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

7. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna.

8. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

9. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Budgetår 2007

44:6

Åtgärder för att främja ekologisk produktion (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk0
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)0
ap.3Marknadsfrämjande åtgärder (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen
ap.10Inget0
1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.22913 %0
ap.3603 %0
ap.4903 %0
1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.11 5003 %0
ap.21 0003 %0
ap.31803 %0
ap.41 8303 %0
1:9 Statens jordbruksverk
ap.116 6443 %0
1:10 Bekämpande av växtsjukdomar
ap.11503 %0
ap.20Allt0
1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
ap.1207 3433 %0
ap.43663 %0
1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.126 4083 %0
ap.4673 %0
ap.53 7503 %0
1:13 Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m.
ap.12 264Allt0
1:19 Livsmedelsstatistik
ap.17373 %0
1:20 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten
ap.12213 %0
1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.1525Allt0
ap.3794Allt0
1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.10Allt0
ap.215 2203 %0
ap.60Allt0
ap.70Allt0
ap.974 536Allt0
ap.110Allt0
1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.50Allt0
ap.60Allt0
ap.770 417Allt0
1:25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.17453 %0
ap.20Inget0
1:26 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.11233 %0
1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
ap.1463 %0
44:6 (2007) Åtgärder för att främja ekologisk produktion
ap.1 (2007)0Allt0
ap.3 (2007)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:9 Statens jordbruksverk
43:1 ap.21:9 ap.1100 %
1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
43:14 ap.21:21 ap.1100 %
1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
44:1 ap.31:23 ap.1100 %
44:1 ap.41:23 ap.1100 %
1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
44:2 ap.21:24 ap.5100 %
44:2 ap.31:24 ap.5100 %
44:2 ap.41:24 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagstyp
1:9 Statens jordbruksverk
ap.2ram
1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.2ram
ap.4ram
ap.5ram
1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.3ram
ap.4ram
1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.2ram
ap.3ram
ap.4ram
42:6 (2007) Djurskyddsmyndigheten
ap.5 (2007)ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.31 7751 775
2010
1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.12 0002 000
2010
ap.42 5002 500
2010
1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
ap.1170 000170 000
2010
1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.199 50087 50012 0002011
ap.42 5002 50002011
ap.5130 00095 00035 0002011
1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.16 0006 000
2010
1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.715 00010 0005 0002014
ap.93 985 0002 010 3081 974 6922014
1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.74 000 0002 056 3401 943 6602014
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Jordbruksverket bemyndigas att under 2009, i fråga om ramanslaget 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder anslagsposten 3 fatta beslut som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 1 775 000 kronor under 2010.

2. Jordbruksverket bemyndigas att under 2009, i fråga om ramanslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar anslagsposterna 1 och 4 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 4 500 000 kronor under 2010.

3. Jordbruksverket bemyndigas att under 2009 avseende ramanslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 170 000 000 kronor under 2010.

4. Jordbruksverket bemyndigas att under 2009 avseende anslaget 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 232 000 000 kronor under 2009 och högst 185 000 000 kronor under 2010, och högst 47 000 000 kronor under 2011.

5. Jordbruksverket bemyndigas att under 2009 avseende anslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelsektor godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 6 000 000 kronor under 2010.

6. Jordbruksverket bemyndigas att under 2009 avseende anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2 020 308 000 kronor under 2010 och högst 1 979 692 000 kronor därefter.

7. Jordbruksverket bemyndigas att under 2009 avseende anslaget 1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2 056 340 000 kronor under 2010 och högst 1 943 660 000 kronor därefter.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)170 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)78 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2593 124
2009-02-2560 124
2009-03-2560 124
2009-04-2560 124
2009-05-2560 124
2009-06-2560 124
2009-07-2543 458
2009-08-2543 458
2009-09-2543 458
2009-10-2543 458
2009-11-2543 458
2009-12-2543 456
Summa654 490
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens jordbruksverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Bidrag till distriktsveterinärorganisationen
1:9 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Djur7 961-2 60022 70025 900-3 2002 161
Växt3 538-1 2008 30010 500-2 200138
Utsäde-708-2507 3007 3000-958
DVO005 6005 60000
Tillsyn2 291-3 10026 20026 500-300-1 109
Summa13 082-7 15070 10075 800-5 700232
Uppdragsverksamhet
Vatten-3 632-36015 40012 6002 800-1 192
Utsäde-3 2018022 50021 900600-2 521
DVO3 79810 000506 100506 100013 798
Tillsyn-4-604 1004 1000-64
Summa-3 0399 660548 100544 7003 40010 021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vatten

Underskott i resultatområde Vatten ska finansieras med anslagsmedel från förvaltningsanslaget med 2 350 000 kronor.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

Djur

Resultatområde Djur omfattar införsel av djur, GMO-verksamhet, godkännande av anläggningar för tillverkning av foder och anläggningar för bearbetning och hantering av animaliska biprodukter, pass för sällskapsdjur, djurmärken, exportpass, hundregister, verksamhet enligt djurskyddsförordningen (1988:539), godkännande av hovslagare samt den del av gränskontroll och övriga officiella uppdrag, t.ex. karantänsuppdrag som ej utförs av distriktsveterinärorganisationen (DVO). Även verksamheten med dispenser för djurtäthet är inräknat.

 

Växt

Resultatområde Växt omfattar fytosanitär verksamhet, saluföring av trädgårdsväxter, GMO-verksamhet men exklusive tillsyn. Även myndighetsuppdrag är inräknat.

Utsäde

Resultatområde Utsäde omfattar certifiering av utsäde och viss analys exklusive tillsyn. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Resultatområde Tillsyn omfattar tillsyn inom fytosanitär verksamhet, kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, GMO-verksamhet inom växtområdet, retursystem för plastflaskor och metallburkar, äggmärkning, anläggningar för animaliska biprodukter, fodertillverkning och verksamhet inom utsädesområdet.

DVO

Resultatområde DVO innefattar officiella uppdrag som utförs av distriktsveterinärer. Myndighetsuppdrag är inräknat. 

Uppdragsverksamhet

Vatten

Uppdragsverksamheten utgörs av vattenhushållning. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Uppdrag inom resultatområde Tillsyn utgörs av verksamheten Köttklassificering.

Utsäde

Uppdragsverksamheten inom resultatområde Utsäde utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdraget är inräknat.

DVO

Uppdragsverksamheten utgörs av distriktsveterinärverksamhet. Anslaget 1:5 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen är inräknat.

Övrigt

Avgifternas storlek bestäms av Jordbruksverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) eller vad som anges i förordningen (1993:1486) om godkännande av hovslagare. Avgiftsinkomsterna får disponeras av Jordbruksverket, som även får disponera de avgifter man med stöd av annan författning får ta ut.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

- Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. ska inte finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslag.

- För distriktsveterinärorganisationen medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter ska finansieras med anslaget 1:5 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen. Vidare medges Jordbruksverket undantag från 5, 16 och 18 §§ anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.

- För fytosanitär verksamhet medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter ska finansieras med anslaget 1:10 Bekämpande av växtsjukdomar. Vidare medges Jordbruksverket undantag från 5, 16 och 18 §§ anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.

- Jordbruksverket medges undantag från 18 § anslagsförordningen (1996:1189) avseende anslaget 1:13 Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m. Avräkning får göras minst halvårsvis.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Stöd för bekämpande av djur- och växtsjukdomar som omfattas av artikel 87.1 i EG-fördraget får endast lämnas för åtgärder som är förenliga med avsikt V.B.4 i Gemenskapernas riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007-2013 (2006/C319/01), EUT C319, 27.12.2006 s.1. I den mån medel används till forsknings- och utvecklingsinsatser som omfattas av artikel 87 i EG-fördraget ska verksamheten uppfylla de krav som anges i avsnitt 9 i Gemenskapens bestämmelser om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2006/C 323/01), EUT C 323, 30.12.2006 s. 1.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Linda Persson
Likalydande till

Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA, SF
Försvarsdepartementet/SSK
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Samtliga länsstyrelser
Sveriges lantbruksuniversitet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Kemikalieinspektionen
Statens energimyndighet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 6, 2008-12-18

Diarienummerförteckning

Jo2008/785
Jo2008/1571
Jo2008/1572
Jo2008/1739
Jo2008/1966
Jo2008/2231
Jo2008/2846
Jo2008/3942

Senast uppdaterad: