Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2008-12-18
N2008/7611/TR
N2008/8750/SAM (delvis)
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Olaus Magnus väg 35
581 95 LINKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Statens väg- och transportforskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 22, bet. 2008/09:TU1, rskr. 2008/09:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statens väg- och transportforskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. VTI ska för anslaget 1:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2009-2012 i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

- den 19 januari

- den 26 februari

- den 7 maj 

- den 30 juli

- den 29 oktober

Prognoserna vid prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:14

Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut39 081
ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram)39 081

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Förutom instruktionsenliga uppgifter används anslaget till kostnader för utredningsverksamhet, kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning, administration och det nationella transportforskningsbiblioteket BIC. Anslaget får också användas till forskning och medfinansiering av VTI:s deltagande i EU-projekt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut
ap.11 17210 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-253 257
2009-02-253 257
2009-03-253 257
2009-04-253 257
2009-05-253 257
2009-06-253 257
2009-07-253 257
2009-08-253 257
2009-09-253 257
2009-10-253 257
2009-11-253 257
2009-12-253 254
Summa39 081
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens väg- och transportforskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:14 ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet19 135-2 600120 000120 000016 535
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att avgiftsintäkterna och bidragsintäkterna ska täcka minst 70 procent av de totala kostnaderna för verksamheten.

För uppdrag där VTI konkurrerar med aktörer på den privata marknaden ska målet vara minst full kostnadstäckning. Denna verksamhet ska särredovisas.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Inkomsterna disponeras av VTI. Avgifternas storlek bestäms av VTI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

2. Uppdragintäkternas andel av institutets totala intäkter skall redovisas.

3. VTI får bedriva tjänsteexport enligt tjänsteexportförordningen (1992:192).

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

VTI får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin forskning och utveckling. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska omfattas av kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Institutet får dock med undantag från 23 § i förordningen balansera ett överskott på högst 25 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur hela överskottet skall disponeras.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Enar Lundgren
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Utrikesdepartementet/IH
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/IR
Näringsdepartementet/FIN
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Vägverket
Transportstyrelsen
Verket för innovationssystem
Banverket