Finansdepartementet


Regeringsbeslut
3

2008-12-19
Fi2008/8249 (delvis)
Finanspolitiska rådet
Box 3273
103 65 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Finanspolitiska rådet
Riksdagen har beslutat om Finanspolitiska rådets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Finanspolitiska rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Finanspolitiska rådet ska redovisa prognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 19 januari, 26 mars, 7 maj, 30 juli och 29 oktober 2009.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:6

Finanspolitiska rådet (Ramanslag)

Disponeras av Finanspolitiska rådet7 070
ap.1Finanspolitiskarådet (ram)7 070

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:6 Finanspolitiska rådet
ap.1212Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)300
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Finanspolitiska rådet undantas från kravet enligt 9 § i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Marie Hyllander
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Försvarsdepartementet CIV
Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/BA Struktur
Finansdepartementet/SSA SMS