Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
24

2008-12-18
IJ2008/2452/IU (delvis)
IJ2008/2509/IU
Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:3 Hemutrustningslån
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Hemutrustningslån för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 13, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:3

Hemutrustningslån (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden14 519
ap.1Hemutrustningslån (ram)14 519

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Hemutrustningslån

Anslaget får belastas med utgifter för ränta och avgifter för lån upptagna i Riksgäldskontoret avseende lån lämnade enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Inbetalda räntor ska avräknas mot anslaget.

Vidare får anslaget belastas med utgifter för amortering på grund av eftergift av lån.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:3 Hemutrustningslån
ap.1436Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/SV
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket