Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
22

2008-12-11
Ku2008/2172/SAM
(delvis)
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Slottsbacken 3
111 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Riksdagen har beslutat om Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1195). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa

 • den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
 

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besökarna på myndighetens museer. Uppgifterna lämnas per museum och ska innehålla

 • utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent,
 • antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök,
 • uppgifter om respektive museums entréavgift.

Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2009-2012

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 19 januari 2009
 • den 26 februari 2009
 • den 7 maj 2009
 • den 30 juli 2009
 • den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Lokalkostnader

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2009 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet40 010
ap.5Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (ram)40 010

Villkor för anslag 8:1

ap.5 Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Av anslagsposten ska minst 4 500 000 kronor användas för driften av verksamheten vid Stiftelsen Hallwylska museet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.51 1553 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 530
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-253 334
2009-02-253 334
2009-03-253 334
2009-04-253 334
2009-05-253 334
2009-06-253 334
2009-07-253 334
2009-08-253 334
2009-09-253 334
2009-10-253 334
2009-11-253 334
2009-12-253 336
Summa40 010
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.5Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor0901 3751 28590180
Undersökningar, utredningar och andra tjänster003002752525
Summa0901 6751 560115205
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar0011 500011 50011 500
Övrigt000000
Summa0011 500011 50011 500
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i årsredovisningen för 2009 redovisa:

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsorsmedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsorsmedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Mari Granath Lagercrantz
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer