Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
28

2008-12-11
Ku2008/2172/SAM
(delvis)
Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12
103 13 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Forum för levande historia
Riksdagen har beslutat om Forum för levande historias verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Forum för levande historia och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Forum för levande historia ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1197). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Förintelsens minnesdag

Forum för levande historia ska redovisa vilka insatser som gjorts för att aktivt främja högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag den 27 januari.

Prognoser 2009-2012

Forum för levande historia ska redovisa utgiftsprognoser för 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 19 januari 2009
 • den 26 februari 2009
 • den 7 maj 2009
 • den 30 juli 2009
 • den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Lokalkostnader

Forum för levande historia ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2009 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Forum för levande historia ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

3

Uppdrag

Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance

Forum för levande historia ska företräda Sverige i Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance samt betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av nämnda organisation. I samband med årsredovisningen ska Forum för levande historia redovisa och bedöma sina insatser.

...om detta må ni berätta...

Forum för levande historia ska svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken "…om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen 1933-1945". Resultaten av utgivning och spridning av publikationen m.m. ska redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen.

Handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

Mot bakgrund av regeringens handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (skr. 2005/06:95) ska Forum för levande historia fortlöpande uppdatera kartläggningen av utbildningsmaterial om de mänskliga rättigheterna.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:6

Forum för levande historia (Ramanslag)

Disponeras av Forum för levande historia44 090
ap.1Forum för levande historia (ram)44 090

Villkor för anslag 8:6

ap.1 Forum för levande historia

I anslagsposten ingår medel för ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser i enlighet med förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Såväl prissumman som omkostnader för prisutdelning m.m. ska rymmas inom anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
8:6 Forum för levande historia
ap.11 3233 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forum för levande historias räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-253 674
2009-02-253 674
2009-03-253 674
2009-04-253 674
2009-05-253 674
2009-06-253 674
2009-07-253 674
2009-08-253 674
2009-09-253 674
2009-10-253 674
2009-11-253 674
2009-12-253 676
Summa44 090
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forum för levande historias disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:6 ap.1Forum för levande historia

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Forum för levande historia ska i årsredovisningen för 2009 redovisa:

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Mari Granath Lagercrantz
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/D
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/IM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer