Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
16

2008-12-18
Fö2007/697/CIV
Fö2008/292/EPS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Kustbevakningen
Stumholmen
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Kustbevakningen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Kustbevakningens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Kustbevakningen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Kustbevakningen ska under 2009 öka förmågan till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss i syfte att förhindra att olja kommer ut i vattnet vid en fartygsolycka och senast 2012 ha ökat förmågan att med nationella resurser bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton.

Återapportering

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till ökad förmåga. Redogörelsen ska innehålla en bedömning av insatsförmågan, eventuella brister i förmågan och beredskapen samt en redogörelse av läget beträffande kapacitetsuppbyggnaden för åren 2010-2013. 

Utvecklingen skall analyseras och kommenteras. 

Mål 2

Målet för Kustbevakningens miljöarbete är att göra insatser för att bidra till att de miljökvalitetsmål med delmål, som har en tydlig anknytning till myndighetens anvarsområde ska kunna uppnås. Avseende miljöövervakning är målet att bidra till att utsläppen av olja och kemikalier från fartyg inom svenskt ansvarsområde i Östersjön och Västerhavet ska minska och vara försumbara senast 2010, dvs. vara på en sådan nivå att biologisk och ekonomisk påverkan minimeras. Vidare är målet för Kustbevakningens förebyggande miljöarbete att dumpning till sjöss ska vara försumbart, dvs. på en sådan nivå att biologisk och ekonomisk påverkan minimeras. Vidare ska utsläppen från den egna verksamheten minska i förhållande till verksamhetens omfattning.

Återrapportering

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till att målet kan uppnås.

Kustbevakningen ska redovisa:

 • det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp,
 • hur många konstaterade utsläpp som har lett till lagföring respektive beslut om vattenföroreningsavgiften och
 • en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen utsläppt olja.
 • insatser för att minska miljöpåverkan som är knuten till den egna verksamheten.

Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Mål 3

Målet är att Kustbevakningen inom ramen för brottsbekämpning även ska inrikta arbetet på att förbättra och utveckla arbetsmetoder för att bekämpa den grova organiserade och storskaliga brottsligheten. Kustbevakningen ska inom kontrollverksamheten vidareutveckla arbetsmetoder för att förbättra urvalet av kontrollobjekt. Vidare skall brott mot bestämmelserna om in- och utförselrestriktioner förebyggas och upptäckas

Återrapportering

Kustbevakningen ska särskilt redovisa hur myndigheten bidragit till att utveckla arbetsmetoderna för att förbättra urvalet av kontrollobjekt. I redovisningen ska ingå en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målet för brottsbekämpningen och varukontrollen till sjöss.

Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Mål 4

Kustbevakningens fiskerikontroll ska effektiviseras bl. a genom att arbetsmetoder för att förbättra urvalet av kontrollobjekt vidareutvecklas. Kustbevakningens fiskerikontroll ska genomföras i nära samverkan med Fiskeriverket.

Återrapportering

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att uppnå en effektivare fiskerikontroll och hur åtgärderna bidragit till detta. Kustbevakningen ska redovisa prioriteringar i verksamheten samt genomförd tillsyn bl.a genom att ange;

 • antalet genomförda kontroller och
 • antalet misstänkta brott som anmälts till polisen.

Prognoser

Kustbevakningen ska redovisa prognoser för 2009-2012 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Prognoser lämnas senast:

 • 19 januari 
 • 26 februari
 • 7 maj
 • 30 juli
 • 29 oktober.

2

Organisationsstyrning

1

Kustbevakningens övervakningsverksamhet och beredskap för miljöräddningstjänst inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon får minskas i motsvarande omfattning som myndigheten deltar i internationell verksamhet enligt förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen.

2

Med anledning av att Sverige hösten 2009 är ordförande i EU erinrar regeringen om 7 § myndighetsförordningen (2007:515) och att ordförandeskapet därmed ställer stora krav på tillgänglighet under hela 2009, dock särskilt under juli månad.

3

Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra myndighetens antidiskrimineringsstrategi och hur den nya diskrimineringslagen beaktats i detta arbete. Av redovisningen skall framgå hur myndigheten verkat för ökad mångfald inom alla personalkategorier.

4

Kustbevakningen ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

3

Uppdrag

Kustbevakningen ska redovisa hur uppgiften att samordna de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation, enligt 14 § förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen, har tillgodosetts. Rapporten ska innehålla en lägesredovisning samt redogöra för behov av fortsatt utveckling. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:1

Kustbevakningen (Ramanslag)

Disponeras av Kustbevakningen922 708
ap.1Kustbevakningen (ram)922 708

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kustbevakningen

Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och annan kontroll och tillsynsverksamhet samt räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för samordningen av de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation.

Kustbevakningen ska betala totalt 3 883 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:1 Kustbevakningen
ap.127 681Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 610 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)120 972
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Investeringsplan

Följande inriktning ska gälla för Kustbevakningens investeringsplan under perioden 2009-2011.

Miljoner kronor


Antal Totalt Anskaffat t.o.m. 2007Prognos 2008Budget 2009 Beräknat 2010 Beräknat 2011
Investeringar






Flygplan, typ 5013630464208000
Större kombinationsfartyg, typ 0013 1140365375290110-
Kombinationsfartyg, typ 0314 1050081060510
Övervakningsfartyg, typ 31252000003050
Svävare1180 0180-
Övriga investeringar-
070707070
Summa investeringar
3038829734378270630
Lån

829734378270630
Summan finansiering

829734378270630

Räntekontokredit (enl 21 § bugetlagen)

Valutariskhantering

Kustbevakningen ska då det är ändamålsenligt använda sig av terminssäkring för sin valutariskhantering. Terminssäkring ska ske i Riksgäldskontoret och får användas för både ingående och utgående flöden. Valutakonton får användas som ett komplement i valutariskhanteringen. För redovisning av valutariskhanteringen ska Kustbevakningen samråda med Ekonomistyrningsverket.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2576 892
2009-02-2576 892
2009-03-2576 892
2009-04-2576 892
2009-05-2576 892
2009-06-2576 892
2009-07-2576 892
2009-08-2576 892
2009-09-2576 892
2009-10-2576 892
2009-11-2576 892
2009-12-2576 896
Summa922 708
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Kustbevakningen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Offentlig rättslig verksamhet2713004 00004 0004 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För uppdragsverksamhet avseende dykeri- och transportverksamhet gäller full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) får Kustbevakningen även ta ut avgifter för uppdragsverksamhet inom sitt område.

Inkomsterna disponeras av Kustbevakningen.

Avgifternas storlek bestäms av Kustbevakningen, dock inte i de fall som aves i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

2. Inkomster från oljeskadeersättning enligt 10 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Kustbevakningen ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande de administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

3. Ersättning som betalas för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddnings-, och sjöövervakningsoperationer och i enlighet med av Sverige ingångna avtal får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader. Överskott ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättning från EU:s budget som utbetalas till Sverige inom Kustbevakningens verksamhetsområde får disponeras av Kustbevakningen. Kustbevakningen ska särredovisa dessa intäkter, visa hur dessa disponerats och inom vilka områden ersättningarna använts över åren.

2. Ersättning från anslaget 2:3 Ersättning förräddningstjänst m.m. utbetalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till Kustbevakningen i enlighet med villkor för anslag 2:3 i regleringsbrevet för (MSB).

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras6 450
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Kustbevakningen bemyndigas att mot bindande försäkran om ersättning med motsvarande utrustning i samma skick och erforderlig ekonomisk garanti i samband med utsläpp av olja eller andra skador till andra länder tillhandahålla utrustning för utsläppsbekämpning. Bemyndigandet gäller endast under förutsättning att regleringsbrevets målsättningar för miljöräddningstjänsten kan upprätthållas.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Kristina Bram








Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/PO, EMA
Försvarsdepartementet/EPS, MIL
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/BA, S 3
Jordbruksdepartementet/JFS
Miljödepartementet/Mk, Na
Näringsdepartementet/TR, IR
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/DISK
Förvaltningavdelningen/RK Ekonomi
Rikspolisstyrelsen
Migrationsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Fiskeriverket
Naturvårdsverket
Sjöfartsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 16, 2008-12-18

Diarienummerförteckning

Fö2007/697/CIV
Fö2008/292/EPS
(delvis)
Fö2008/635/SSK
Fö2008/3664/EPS
(delvis)