Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 22

2008-12-11
N2008/7507/MK
N2008/8271/SAM
(delvis)
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Patent- och registreringsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Patent- och registreringsverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:99) .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Patent- och registreringsverket (PRV).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

PRV ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av industriella rättigheter samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service i immaterialrättsliga frågor.

Vidare ska PRV verka för en bättre service för medborgare och företag. I detta ingår att verket ska utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)30 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
VG Patent121 387-1 000237 000284 000-47 00073 387
Varumärke/Mönster9 20020045 40062 000-16 600-7 200
Namn-4 16309 7009 800-100-4 263
Periodisk skrift-6 6032 5002 5004 200-1 700-5 803
VG Uppdrag-patent, varumärken och mönster-1 5701 80024 00023 500500730
Summa118 2513 500318 600383 500-64 90056 851
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av PRV. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal. Varje månad ska en tolftedel av beloppet 17 047 000 kronor inbetalas till statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Detta motsvarar anslaget för Patentbesvärsrätten.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, ska samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Lena Stridsberg
Kopia till

Näringsutskottet, Riksdagen
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/SAM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket