Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 8

2008-12-11
N2008/8221/E
N2008/8494/E (delvis)
Affärsverket svenska kraftnät
Box 526
162 15 VÄLLINGBY
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Affärsverket svenska kraftnät inom utgiftsområde 21 Energi (rskr. 2008/09:100)
Riksdagen har beslutat om Affärsverket svenska kraftnäts verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 21, bet. 2008/09:NU3, rskr. 2008/09:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Affärsverket svenska kraftnät.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Elmarknad

Affärsverket svenska kraftnät är systemansvarig myndighet och ansvarar för det nationella elöverföringssystemet.

Affärsverket svenska kraftnät ska:

- verka för att överföringsverksamheten kan bedrivas med hög driftsäkerhet och tillgänglighet,

- verka för att stamnätet byggs ut för att öka driftsäkerheten och tillgängligheten i överföringssystemet,

- verka för att relevanta åtgärder vidtas för säkerställa att Sverige har en god effekttillgång och att risken för effektbrist kan minskas,

- medverka till och stödja teknisk forskning, utveckling och demonstration inom områdena elöverföring och eldistribution. Inriktningen ska syfta till en långsiktig förbättring av driftsäkerhet och tillgänglighet i överföringssystemet och medverka till en ökad kostnadseffektivitet i verksamheten,

- verka för en ökad integration och harmonisering av de nordiska ländernas elmarknader och elnät samt för vidareutveckling av elmarknadssamarbetet inom Europa för att främja en inre marknad för el. Utgångspunkten för denna verksamhet ska, utöver de övergripande målen för elmarknadspolitiken, vara överenskommelserna från de nordiska energiministermötena 1995 – 2008.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska för verksamhetsgren Elmarknad redovisa uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål uppdelat på områdena Nät och Systemansvar. För dessa områden ska Affärsverket redovisa och bedöma kostnader, intäkter, verksamhetsvolym, kvalitet, och effekter av de aktiviteter och prestationer som genomförts. Resultatet ska i så stor utsträckning som möjligt redovisas i kvantitativa termer. Av årsredovisningen ska framgå hur kostnader som är gemensamma för båda områdena fördelas.

Intäkter från s.k. flaskhalsavgifter som uppstår när den nordiska elmarknaden delas upp i skilda prisområden ska redovisas särskilt liksom direkta kostnader orsakade av motköp.  

Pågående och genomförda forsknings-, utvecklings- och demonstrationsinsatser ska redovisas och kommenteras.

Resultat av verksamheten på nordisk nivå genom vidareutveckling av samarbetet mellan de nordiska systemoperatörerna ska redovisas, bl.a. vad gäller identifierade behov av och genomförda harmoniseringsåtgärder. Resultat av verksamheten på europeisk nivå ska också redovisas.

Telekom

Affärsverket svenska kraftnät ska driva ett kostnadseffektivt elektroniskt kommunikationsnät för tele- och datakommunikation med hög säkerhet. Tele- och datakommunikationsnätet ska användas för övervakning av och kommunikation i det egna elstamnätet.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa verksamhetsgrenen Telekom skilt från annan verksamhet. För verksamhetsgren Telekom ska affärsverket redovisa uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål. Resultatet ska redovisas i kvantitativa termer i så hög grad som möjligt. Redovisningen av telekomverksamheten ska ske i form av en uppdelning på intern och extern verksamhet. I denna särredovisning ska ingå posterna försäljning och kostnader, inklusive gemensamma kostnader och resultat.

Naturgasmarknad

Affärsverket svenska kraftnät ska se till att den övergripande balansen mellan inmatning och uttag kortsiktigt upprätthålls i det svenska naturgassystemet och att balansavräkning sker så att en väl fungerande konkurrens kan upprätthållas på naturgasmarknaden.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska för verksamhetsgrenen Naturgasmarknad redovisa resultat i förhållande till uppställda mål. Resultatet ska redovisas i kvantitativa termer i så stor utsträckning som möjligt.

Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Målet för Affärsverket svenska kraftnät beträffande beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred är

- att verka för att riskerna för en svår påfrestning på samhället genom omfattande störningar inom elförsörjningen och dammbrott eller höga flöden minskar,

- att verka för att elförsörjningens samlade resurser samt resurser från Försvarsmakten och från aktiviteter inom det civila försvaret kan samordnas och kraftsamlas i händelse av svåra störningar inom elförsörjningen i fredstid,

- att verka för att handlingsberedskapen upprätthålls för snabba och effektiva lednings- och informationsinsatser i händelse av dammhaveri eller svåra störningar inom elförsörjningen i fredstid.

Samarbetet inom ramen för Nato/Partnerskap för fred (PFF)

Målet är att Affärsverket svenska kraftnät ska delta i samarbetet inom ramen för Nato/Partnerskap för fred (PFF). Verksamheten ska bedrivas i enlighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram med Nato. Affärsverket svenska kraftnät ska också delta i samverkansgruppen för civila myndigheter verksamma inom Nato/PFF-samarbetet som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Utgiftsprognoser

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa utgiftsprognoser för 2009–2012, i tillämpliga delar i det ekonomiadministrativa systemet Hermes, för samtliga anslag/anslagsposter, inkl. äldre anslag, som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens anslagsfinansierade förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

19 januari 2009,

26 mars 2009,

7 maj 2009,

30 juli 2009 och

29 oktober 2009.

2

Organisationsstyrning

Affärsverket svenska kraftnät ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.  

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen ska framgå:

- i vilken omfattning affärsverkets mål för kompetensförsörjningen under 2009 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för affärsverkets kompetensförsörjning 2010 och 2011–2012.

Inom ramen för detta ska framgå affärsverkets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och god hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen. Redovisningen ska göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning samt kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.  


 

3

Uppdrag

Elmarknad

  1. Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa hur kraftbalansen under vintern 2008/2009 upprätthållits, prognos för kraftbalansen vintern 2009/2010 samt de aktiviteter och prestationer som genomförts vad gäller informationsinsatser till marknadens aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 augusti 2009.
  2. Affärsverket svenska kraftnät bör vid upphandlingen av effektreserven följa de riktlinjer som det nordiska samarbetsorganet Nordel har tagit fram på området.
  3. Affärsverket svenska kraftnät ska efter samråd med Energimarknadsinspektionen, Konkurrensverket och Nord Pool Spot AS inleda processen med att dela upp Sverige i ytterligare s.k. anmälningsområden till Nord Pool Spot AS. Uppdraget har sin bakgrund i den kommuniké om en nordisk handlingsplan för att påskynda utvecklingen av en gränslös nordisk elmarknad som de nordiska energiministrarna antog den 30 september 2008. Den nya ordningen med flera anmälnings- och potentiella prisområden ska genomföras så fort som det bedöms möjligt med hänsyn till dels de förändringar i olika IT-system som behöver genomföras, dels den finansiella marknadens behov av framförhållning. Uppdraget omfattar genomförande- och tidsplan för förändringar av IT-system, analys av hur många anmälningsområden som är optimala med hänsyn till pågående och planerade nätförstärkningar. Uppdraget omfattar inte en övergång till en ordning med fiktiv uppdelning av spotområden med s.k. budområden. Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa en lägesrapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2009. En löpande dialog ska ske med marknadens aktörer.
  4. Affärsverket svenska kraftnät ska inom sitt verksamhetsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i Nordiska ministerrådets arbete med att identifiera eventuella behov av förändringar i lagstiftning, regelverk, bedömningskriterier och myndigheters mandat för att stärka det nordiska perspektivet på elmarknaden. Uppdraget innefattar att redovisa affärsverkets procedurer och bedömningskriterier när det gäller nätinvesteringar samt möjligheter till gemensam finansiering av nätinvesteringar. Vidare innefattas en övergripande redogörelse för hur EUs nuvarande regelverk påverkar nordiska gränsförbindelser som har nytta för övriga nordiska länder. Uppdraget utgör en del av ett nordiskt arbete som samordnas av Nord Reg (Nordic Energy Regulators). Uppdraget har sin bakgrund i den kommuniké om en nordisk handlingsplan för att påskynda utvecklingen av en gränslös nordisk elmarknad som de nordiska energiministrarna antog den 30 september 2008.

Krisberedskap

  1. Affärsverket svenska kraftnät ska inom sitt ansvarområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbetet ska ske i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Regelförenkling

  1. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Affärsverket svenska kraftnät bistå Verket för näringslivsutveckling - Nutek (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar i affärsverkets föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Förnybar energi

  1. Affärsverket svenska kraftnät ska lämna förslag till utformning av ett förändrat regelverk om ansvar för elnätsförstärkningar av nationell betydelse och nätanslutning av stora elproduktionsanläggningar i syfte att minska tröskeleffekterna för utbyggnaden av förnybar elproduktion. I utredningsuppdraget ska affärsverkets tidigare utredningar om konsekvenserna av en storskalig utbyggnad av vindkraft och nätanslutning av förnybar elproduktion (SOU 2008:13) beaktas. Vidare ska eventuella konsekvenser för nättariffer för anslutning och överföring av el särskilt belysas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 20 april 2009 efter samråd med Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)2 000 000
- varav ÖVRIGT2 000 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Elcertifikat24 0005 5005 3004 2001 10030 600
Ursprungsgarantier000000
Summa24 0005 5005 3004 2001 10030 600
Offentligrättslig verksamhet
Försörjningstrygghetsavgift naturgas001 0001 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elcertifikat

Affärsverket svenska kraftnät disponerar avgifter som tas ut för att täcka kostnaderna för utfärdande och kontoföring av elcertifikat.

Ursprungsgarantier

Affärsverket svenska kraftnät disponerar avgiftsintäkter som tas ut för att täcka kostnaderna för utfärdande av ursprungsgarantier avseende förnybar el och högeffektiv kraftvärmeel.

Försörjningstrygghetsavgift naturgas

Försörjningstrygghetsavgifter för naturgas ska enligt förordningen om vissa avgifter på naturgasområdet för budgetåret 2009 i sin helhet överföras till Statens energimyndighet.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

- Affärsverket svenska kraftnät ska uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital[1], efter schablonmässigt avdrag före skatt, på 6 procent, exklusive resultatandelar från avyttringar i intresseföretag,

- Affärsverket svenska kraftnät ska ha en skuldsättningsgrad[2] på högst 55 procent,

- Kostnadseffektiviteten i Affärsverket svenska kraftnät ska vara minst lika hög som i jämförbara företag,

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

En prognos av Affärsverket svenska kraftnäts samlade avgiftsinkomster för åren 2009-2011 redovisas i den av riksdagen beslutade budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utgiftsområde 21, bet. 2008/09:NU3, rskr. 2008/09:100).

Affärsverket svenska kraftnäts redovisning i delårsrapporter och årsredovisning ska följa policy och riktlinjer i statens ägarpolitik, där dessa är tillämpliga för Svenska kraftnät-koncernen. Delårsrapporterna ska lämnas av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det, av generaldirektören.

Affärsverket svenska kraftnät ska, utöver bestämmelserna i 10 kap, 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en delårsrapport för affärsverkskoncernen senast den 31 maj 2009. Rapporten ska avse tre månader av det pågående räkenskapsåret.

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa elcertifikatverksamheten skilt från annan verksamhet. I redovisningen ska särredovisning ske av posterna intäkter, kostnader, inklusive gemensamma kostnader, och resultat. Med intäkter avses intäkter från avgifter för kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat. Redovisningen av intäkter ska delas upp i kontoavgift och administrativ avgift. Även verksamheten rörande ursprungsgarantier ska redovisas skilt från annan verksamhet.

I Affärsverket svenska kraftnäts delårsrapporter och i årsredovisningen ska, utöver de ekonomiska mål för den avgiftsbelagda verksamheten och de nyckeltal affärsverket själv bedömer som relevanta, följande nyckeltal återfinnas:

- Avkastning på sysselsatt kapital,

- Soliditet,

- Nettoskuld,

- Kapitalomsättningshastighet,

- Rörelsemarginal,

- Räntetäckningsgrad,

- Självfinansieringsgrad,

- Internt tillförda medel (FFO) och

- Investeringar (CAPEX) [3].

[1] Med justerat eget kapital avses genomsnittet av årets in- och utgående bundna egna kapital samt 72 procent av det fria egna kapitalet.

[2] Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.

[3] CAPital EXpenditures. Inkluderar investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, dvs. exklusive förvärv och avyttringar.

Försvar och samhällets krisberedskap 

Ett beräknat avgiftsuttag avseende verksamheten inom elberedskapsområdet har fastställts till sammanlagt högst 250 000 000 kronor under 2009 (prop. 2008/09:1, UO 6, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:121). Villkoren för anslaget 2:4 Krisberedskap anslagsposten 3 Elberedskapsåtgärder, redovisas i regleringsbrevet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Uppdrag att företräda staten vid bolags- och årsstämma m.m.

Styrelsen för Affärsverket svenska kraftnät utser statens företrädare vid bolags- och årsstämma i de bolag och företag i vilket Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier och andelar.

Borgen och kreditgarantier

Riksdagen har bemyndigat regeringen att för 2009 teckna borgen för lån och lämna kreditgarantier intill ett belopp om 1 520 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier.

Regeringen avser att i samband med tecknande av statens borgen för lån till bolag i vilket Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier ta ut en avgift som motsvarar statens ekonomiska risk och övriga kostnader för åtagandet.

Affärsverket svenska kraftnäts befogenheter

Ram för upplåning

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett sammanlagt belopp om 2 000 000 000 kronor.

Förvärv och avyttring av aktier samt bildande av bolag

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2009 besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 10 000 000 kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 10 000 000 kronor.

Delägarlån

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2009 lämna delägarlån om högst 300 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier. Full ersättning för statens risk i samband med långivning ska erhållas.

Placering av likvida medel

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret. Upplåning för placeringsändamål får inte förekomma. Affärsverket svenska kraftnäts placering av likvida medel ska ske i enlighet med av affärsverkets styrelse fastställda riktlinjer.

Investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2009–2011

Nya investeringsprojekt, vars beräknade totalvärde överstiger 100 000 000 kronor ska underställas regeringens prövning. Överskridande av budgeterade kostnader för dessa investeringar ska utan dröjsmål anmälas till regeringen. Affärsverket svenska kraftnät ska senast 1 mars lämna ett förslag till investerings- och finansieringsplan i enlighet med den uppställning som redovisas i regeringens budgetproposition för 2009 (prop. 2008/09:1, utgiftsområde 21). Alla projekt ska rymmas inom investerings- och finansieringsplanen.

Affärsverket svenska kraftnät får under år 2009 besluta och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt ( prop. 2008/09:1, utgiftsområde 21, bet. 2008/09:NU3, rskr. 2008/09:100).

Utdelning

I samband med fastställande av årsbokslutet för Affärsverket svenska kraftnät beslutar regeringen om bl.a. vilket utdelningsbelopp som ska inlevereras till statsverket. Som riktlinjer för Affärsverket svenska kraftnät gäller i detta sammanhang regeringens beslut den 20 augusti 1998 (dnr N98/850). Det innebär bl.a. att affärsverkskoncernen till statsverket för varje verksamhetsår från och med 1999 tills vidare ska inleverera utdelning motsvarande 65 procent av verksamhetsårets resultat. Utdelningen inkluderar skattemotsvarighet om 26,3 procent. Inleverans av utdelning och skattemotsvarighet ska ske senast 30 dagar efter det att bokslutet har fastställts.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Affärsverket svenska kraftnät omfattas inte av bestämmelserna i 10 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag rörande prognos för helåret över resultaträkningens poster.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Affärsverket svenska kraftnät ska vid inlösen av en elektrisk anläggning med stöd av 1 kap. 5 § lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar samt vid förhandstillträde till anläggningen enligt 5 kap. 17 § expropriationslagen (1972:719) för statens räkning tillträda och förvalta egendomen och svara för de kostnader som är förenade med tillträdet och förvaltningen.

Affärsverket svenska kraftnät ska betala totalt 431 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Erik Thornström
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK och ESU
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/SAM och SÄ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Energimarknadsinspektionen
Statens energimyndighet
Krisberedskapsmyndigheten