Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2008-12-18
U2008/8481/SAM/G (delvis)
U2008/6182/G
Statens skolinspektion
Box 23069
104 35 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens skolinspektion
Riksdagen har beslutat om Statens skolinspektions verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statens skolinspektion och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion.

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Statens skolinspektion ska regelbundet och med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys granska kvaliteten i och utöva tillsyn över varje kommuns ansvarstagande för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, varje skolhuvudman och skolhuvudmannens skolor samt varje kommuns och därmed likställd huvudmans ansvarstagande för vuxenutbildningen. Resultaten av tillsynen och kvalitetsgranskningen ska redovisas till verksamheterna. Handläggningen av anmälningsärenden ska vara effektiv och likvärdig och signaler om missförhållanden ska handläggas skyndsamt.

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

  • insatser för att kunna bedöma hur väl verksamheterna inom barn- och ungdomsutbildningen klarar kunskapsuppdraget samt inom vuxenutbildningen beskriva hur myndigheten arbetar med att granska verksamheternas uppföljning av de studerandes resultat, och
  • hur myndigheten utövat tillsyn över hur kommunerna handlägger ärenden om tillstånd och utövar tillsyn över enskild verksamhet samt åtgärdar eventuella brister.

Tillståndsprövning

Handläggningen av ärenden om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskoleklasser, fristående skolor och internationella skolor ska vara effektiv och likvärdig. Beslut om tillstånd eller rätt till bidrag ska följas upp i nära anslutning till verksamhetens start. Skolinspektionen ska sprida kunskap om vad som krävs för att starta en fristående förskoleklass, en fristående skola eller en internationell skola.

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

  • antalet ärenden om godkännande respektive rätt till bidrag och resultatet av prövningen, och
  • myndighetens insatser för en effektiv och likvärdig handläggning av tillståndsärenden.

Redovisning av verksamhet och resursåtgång

Skolinspektionen ska, i de fall myndigheten bedömer det relevant, redovisa sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på tillsyn och kvalitetsgranskning samt tillståndsprövning. Redovisningen ska vidare delas upp på samtliga verksamhets- och skolformer, fristående skolor och annan fristående verksamhet m.m.

Barn- och elevombudet

Skolinspektionens redovisning av den verksamhet som barn- och elevombudet har bedrivit ska innehålla uppgifter om ärendenas antal och innehåll, vilken skol- eller verksamhetsform de hänför sig till samt de beslut som barn- och elevombudet har fattat.

Prognoser

Skolinspektionen ska redovisa prognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Prognoserna lämnas senast:

den 19 januari 2009

den 26 februari 2009 

den 7 maj 2009

den 30 juli 2009

den 29 oktober 2009 

2

Organisationsstyrning

Statens skolinspektion ska redovisa hur myndigheten arbetat med att säkerställa att myndigheten karaktäriseras av ett rättssäkert och effektivt arbetssätt.

Myndigheten ska utveckla och upprätthålla sin kompetens i frågor som rör mänskliga rättigheter och icke-diskriminering samt sin kompetens vad gäller hur dessa frågor ska beaktas i den verksamhet som myndigheten bedriver. Myndigheten ska därvid särskilt uppmärksamma barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Myndigheten ska redovisa vilka insatser på området som genomförts under året.

Skolinspektionen ska redovisa hur det interna kvalitetssäkringsarbetet bedrivits.  

Skolinspektionen ska redovisa hur myndigheten samverkat med Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten samt andra berörda myndigheter och organisationer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:2

Statens skolinspektion (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolinspektion326 145
ap.1Statens skolinspektion (ram)316 145
ap.2Barn- och elevombudet (ram)10 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Barn- och elevombudet

Medlen får användas för kostnader för barn- och elevombudets verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens skolinspektion
ap.19 4843 %0
ap.23003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)32 614
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolinspektions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2527 178
2009-02-2527 178
2009-03-2527 178
2009-04-2527 178
2009-05-2527 178
2009-06-2527 178
2009-07-2527 178
2009-08-2527 178
2009-09-2527 178
2009-10-2527 178
2009-11-2527 178
2009-12-2527 187
Summa326 145
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolinspektions disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens skolinspektion
1:2 ap.2Barn- och elevombudet
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Maria Palm
Kopia till

Regeringskansliets internrevision
Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementet, enheten för statlig förvaltning
Miljödepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (U 2008:03)
Utredningen för bildandet av Diskrimineringsombudsmannen (IJ 2008:03)
Riksrevisionen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Barnombudsmannen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Högskoleverket
Ungdomsstyrelsen
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Arbetsmiljöverket
Sveriges Kommuner och Landsting