Utrikesdepartementet


Protokoll
I:5
vid regeringssammanträde
2008-12-18
UF2008/14588/PLAN
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 05, bet. 2008/09:UU1, rskr. 2008/09:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut33 240
ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut (ram)33 240
Disponeras av Folke Bernadotteakademin14 046
ap.1Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling (ram)14 046
Disponeras av regeringen450
ap.2Forskning om Raoul Wallenberg (ram)450
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet6 574
ap.5Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området (ram)908
ap.7Säkerhetspolitisk forskning (ram)5 666

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling

Anslagsposten får användas till stöd för svenska organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor. Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag som verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser.

Cirka hälften av medlen bör användas för fördelning av verksamhetsstöd.

Medlen får utbetalas enligt akademins riktlinjer för Statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

ap.2 Forskning om Raoul Wallenberg

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg.

ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut

Från anslagsposten ska 18 488 tkr endast finansiera Totalförsvarets forskningsinstituts vidmakthållande av grundkompetens och infratruktur hänförlig till CBRN-verksamheten. Anslagspostens övriga del ska fördelas på föjande program: kärnvapen (9 244 tkr), biologiska vapen (2 465 tkr), kemiska vapen (1 438 tkr), rymd- och missilfrågor (514 tkr) samt övriga frågor (1 092 tkr) i enlighet med regleringsbrev ställt till Totalförsvarets forskningsinstitut. Inom ramen för anslagsposten 1.6.4 ska även stöd lämnas i form av experförstärkning som tillförs Regeringskansliet för tjänstgöring vid Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och ickespridning inför och under det svenska EU-ordförandeskapet 2009.

ap.5 Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området

Anslagsposten får användas till stöd för utredningar, seminarier, utgivande av publikationer m.m.

ap.7 Säkerhetspolitisk forskning

1. Anslagsposten får användas för forskning och studier av relevans för säkerhet och säkerhetspolitik, inklusive utbytestjänstgöring med Utrikesdepartementet, och seminarieverksamhet i samarbete med svenska och internationella forskningsinstitut.

2. Av anslagsposten får högst 2 600 000 kronor användas för forskargruppen vid Utrikespolitiska institutet enligt särskilt avtal mellan Utrikespolitiska institutet och staten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
ap.14223 %0
ap.2143 %0
ap.49973 %0
ap.5273 %0
ap.71693 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-252 770
2009-02-252 770
2009-03-252 770
2009-04-252 770
2009-05-252 770
2009-06-252 770
2009-07-252 770
2009-08-252 770
2009-09-252 770
2009-10-252 770
2009-11-252 770
2009-12-252 770
Summa33 240
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut
Utdrag till

SB Internrevision
UD-EC
UD-SP
UD-NIS
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
UD-EKO
UD-EPS
Fö-SI
Fö-MIL
FA-RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksdagen, försvarsutskottet
Folke Bernadotteakademin
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen