Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:29

2008-12-18
Ju2008/10580/KRIM
Ju2008/9000/KRIM
Ju2008/8607/KRIM
Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Brottsförebyggande rådet
Riksdagen har beslutat om Brottsförebyggande rådets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 04, bet. 2008/09:JuU1, rskr. 2008/09:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Brottsförebyggande rådets ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Brottsförebyggande rådet (Brå) ska genom att initiera, bedriva och informera om forsknings- och utvecklingsarbete bidra till att regeringen och dess myndigheter har underlag för att kunna utveckla och effektivisera verksamheterna inom det kriminalpolitiska området.

Brå ska som ansvarig myndighet för den officiella rättsstatistiken utveckla innehållet och kvaliteten i statistiken avseende brottslighet och samhällets reaktioner på brott. Statistikens innehåll och kvalitet ska anpassas till rättsväsendets och samhällets informationsbehov.

Brå ska bidra till att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet genom rådgivning, vägledning samt ekonomiska bidrag.

Återrapportering

- Brå ska lämna en övergripande redogörelse av vilka forsknings- och utvecklingsarbeten som myndigheten bedrivit under året, hur och till vilka målgrupper resultaten från dessa projekt har spridits samt, i de fall det är relevant, beskriva vilka konsekvenser resultaten kan tänkas ha för rättskedjans totala effektivitet respektive för det lokala brottsförebyggande arbetet. Även forskningsresultat av betydelse från andra länder ska beaktas. 

- Brå ska lämna en utförlig redovisning av vilka förslag på åtgärder och prioriteringar inom det kriminalpolitiska området som härrör från myndighetens forsknings- och utvecklingsprojekt. Av redovisningen ska framgå vilka myndigheters verksamhet, såväl inom som utanför rättsväsendet, som berörs.

Brå ska vidare lämna en redovisning:

i) av statistikföringen avseende så kallade hatbrott och vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla denna statistik,

ii) av hur arbetet med den årliga nationella trygghetsundersökningen fortskrider,

iii) vilka åtgärder som vidtagits inom ramen för arbetet att utveckla EU-statistik om brott och rättsväsendet.

Övriga återrapporteringskrav

Brå ska redovisa:

- Myndighetens engagemang och deltagande i internationell verksamhet och projektsamverkan. Redovisningen ska också omfatta uppgifter om antalet gränsöverskridande projekt med medfinansiering från EU:s budget som Brå genomfört eller där Brå varit en partner till andra medlemsstater.

- Vilka medel som mottagits med stöd av medgivandet att bedriva externt finansierad verksamhet, hur medlen använts samt vilka projekt som helt eller delvis finansierats på detta sätt.

- Hur anslaget 4:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete har använts.

- Utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV, 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober.

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifterna ändras principerna för maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer. 

Brå ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att

- verka för en ökning av andelen anställda kvinnor respektive män med utländsk bakgrund,

- stärka personalens kompetens i jämställdhetsintegrering och jämställdhetsperspektivets relevans för myndighetens verksamhet,

- främja en jämn könsfördelning.

3

Uppdrag

1. Brå ska genomföra en kartläggning av innehållet i frivårdspåföljderna. Kartläggningen ska bland annat innehålla en beskrivning av vilka stöd- och kontrollåtgärder som sådana påföljder omfattar, vilka klientgrupper som frivården arbetar med samt beskriva eventuella skillnader i landet. I uppdraget ska Brå även belysa internationella erfarenheter av frivårdspåföljder. En projektbeskrivning ska redovisas senast den 1 april 2009. Uppdraget ska ske i samråd med Kriminalvården och andra relevanta aktörer och slutredovisas senast den 31 maj 2010. 

2. Brå ska fortsätta att stödja Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att utveckla prognosarbetet för att förbättra möjligheterna att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov. Redovisningen ska ske i enlighet med den tidsplan som myndigheterna tidigare har lämnat. 

3. Brå ska i samverkan med Kriminalvården utveckla kriminalstatistiken avseende återfall i brott.

4. Brå ska i samverkan med Kriminalvården respektive Arbetsförmedlingen utvärdera om fängelsedömdas medverkan i nystartsjobb, jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för unga underlättat för denna grupp att återinträda på arbetsmarknaden. I uppdraget ingår även att följa upp och utvärdera resultatet av yrkesutbildning för intagna. Även effekter på återfall i brott ska beaktas. Brå ska delredovisa uppdraget senast den 1 december 2009 och slutredovisa senast den 1 juli 2010.

5. Brå ska fortsätta det arbete som inleddes 2008 för att kunna genomföra ett uppdrag om att följa upp och utvärdera reformen om ingripanden mot unga lagöverträdare som trädde i kraft den 1 januari 2007. I första hand ska arbetet ta sikte på domstolarnas tillämpning av de ändrade bestämmelserna om påföljder för unga lagöverträdare.

6. Brå ska stödja de lokala partnerskapen enligt förordningen (2008:348) om urbant utvecklingsarbete i uppföljningen av trygghet i stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal genom att bedriva ett utvecklingsarbete för att få fram brottsstatistik på stadsdelsnivå.

7. Brå ska genomföra the Stockholm Criminology Symposium samt ansvara för prisceremonin avseende the Stockholm Prize in Criminology 2009.

8. Brå ska genomföra en uppföljning och utvärdering av regeringens handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor m.m. (skr. 2007/08:39) i enlighet med den genomförandeplan som Brå tillställt Integrations- och jämställdhetsdepartementet den 11 december 2008 (dnr. IJ2008/2448/JÄM). Brå får rekvirera 1 010 000 kronor från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2009. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsåtgärder efter regeringsbeslut. Medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska senast den 30 april 2010 återbetalas till Kammarkollegiet. Regeringen avser att tillföra Brå ytterligare 1 840 000 kronor 2010 för genomförande av uppdraget, under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet. Uppdraget ska delredovisas den 31 januari 2010 och slutredovisas den 31 december 2010 till regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet).

9. Brå ska utreda möjligheterna att ta fram ett system för löpande statistik avseende hot och våld mot förtroendevalda. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2009.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu inte redovisats

1. Brå och Rikspolisstyrelsen har i uppdrag att planera och genomföra ett projekt om förebyggande av våld i offentliga miljöer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2009 (Ju2006/5403/KRIM).

2. Brå har i uppdrag att utvärdera den nya kriminalvårdslagstiftningen. Delredovisningar av Uppdraget ska vara redovisat och slutfört senast den 1 april 2010 (Ju2007/5081/KRIM).

3. Brå har i uppdrag att analysera förordnanden om och ersättning till målsägandebiträde. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2009 (Ju2008/5089/KRIM).

4. Brå har i uppdrag att bistå Justitiedepartementet med att anordna en konferens under Sveriges ordförandeskap i EU (Ju2008/5541/KRIM).

5. Brå har i uppdrag att genomföra en kartläggning av grövre våldsbrott i skolan i syfte att öka kunskaperna om bland annat förekomsten och utvecklingen av det grövre våldet i skolorna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2009 (U2008/4717/S). 

6. Brå har i uppdrag att medverka till att arbetet på lokal nivå mot den grova organiserade brottsligheten mobiliseras runt om i landet. Uppdraget ska delredovisas senast den 30 april 2009 och slutredovisas den 30 maj 2010 (Ju2008/6010/KRIM).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:7

Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet60 624
ap.1Brottsförebyggande rådet (ram)60 624

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet7 157
ap.1Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (ram)7 157

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Anslaget får användas för att stimulera lokalt brottsförebyggande arbete. I detta ingår att samla och sprida kunskap om framgångsrika metoder, följa upp och utveckla projekt samt bidra till att behovet av utbildning tillgodoses. Anslaget får användas för Brå:s personalkostnader och övriga direkta kostnader kopplad till sådan verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:7 Brottsförebyggande rådet
ap.11 8193 %0
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.1215Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:7 Brottsförebyggande rådet
4:7 ap.21:7 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagstyp
1:7 Brottsförebyggande rådet
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 062
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-255 052
2009-02-255 052
2009-03-255 052
2009-04-255 052
2009-05-255 052
2009-06-255 052
2009-07-255 052
2009-08-255 052
2009-09-255 052
2009-10-255 052
2009-11-255 052
2009-12-255 052
Summa60 624
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsförebyggande rådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Brottsförebyggande rådet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brå får ta emot och disponera medel från statliga, kommunala, utländska och internationella organ för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse. Brå får ta emot och disponera medel från organisationer och företag.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd ska Brå ensamt besluta om projektets mål, hur det ska genomföras och hur Brå ska redovisa projektet.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Peter Lindström
Kopia till

Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Domstolsverket
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Brottsoffermyndigheten
Statens folkhälsoinstitut
Ungdomsstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret