Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:I

2008-11-13
U2008/7389/S
Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens skolverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70, prop. 2007/08:99, utg.omr. 16, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens skolverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Med anledning av regeringens förslag i propositionen Nya skolmyndigheter (prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161), förändras Statens skolverks verksamhet den 1 oktober 2008.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgUppföljning
Utvärdering
Utbildningsinspektion
Styrdokument
Utveckling
Barn- och ungdomsutbildningUppföljning
Utvärdering
Utbildningsinspektion
Styrdokument
Utveckling
VuxenutbildningUppföljning
Utvärdering
Utbildningsinspektion
Styrdokument
Utveckling

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård av och ansvar för barn.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Av redovisningen ska framgå vilka mått Skolverket anser lämpliga för att beskriva resultat och effekter av sitt arbete samt på vilka grunder måtten har valts ut.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Skolverkets uppföljningsinformation ska underlätta jämförelser mellan olika huvudmän och verksamheter samt internationella jämförelser. Informationen ska vara tillgänglig för olika målgrupper och utgöra underlag för beslut om insatser på såväl nationell nivå som huvudmannanivå. All individbaserad uppföljningsinformation ska vara könsuppdelad. Där det bedöms relevant ska informationen även redovisas efter socioekonomisk bakgrund samt med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet och kvalitet, och 

 • hur de huvudsakliga målgrupperna använder och värderar uppföljningsinformationen.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Skolverkets utvärdering ska öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom variationer i måluppfyllelse mellan såväl olika huvudmän som verksamheter.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • insatser för att öka kunskapen om hur huvudmännen fördelar och anpassar resurser utifrån verksamheternas olika förutsättningar och behov,

 • insatser för att öka kunskapen om hur kön och socioekonomisk bakgrund samt utländsk respektive svensk bakgrund förhåller sig till resurstilldelning och resultat, och

 • åtgärder för att utveckla rapporteringen så att den i ökad utsträckning kan användas av huvudmän för utveckling av verksamhetens kvalitet.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

1.1.1.4

Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument ska vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla barnets, föräldrarnas och samhällets aktuella behov.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder, och

 • verkets bedömning av styrdokumentens styrfunktion i verksamheten.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Utveckling

Mål

Skolverket ska stärka huvudmännens, förskoleverksamhetens och skolbarnsomsorgens förutsättningar att nå målen så som de uttrycks i de nationella styrdokumenten.

Verkets insatser ska särskilt fokuseras på följande nationellt prioriterade områden:

 • förskolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet i utsatta områden, 
 • barns språkutveckling, 
 • systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och fritidshemmet, och 
 • jämställdhet.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa inriktningen på vidtagna insatser för de nationellt prioriterade områdena samt resursåtgången.

1.1.2

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever, såväl pojkar som flickor, som når målen för utbildningen.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Av redovisningen ska framgå vilka mått Skolverket anser lämpliga för att beskriva resultat och effekter av sitt arbete samt på vilka grunder måtten har valts ut.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Skolverkets uppföljningsinformation ska underlätta jämförelser mellan olika huvudmän och verksamheter samt internationella jämförelser. Informationen ska vara tillgänglig för olika målgrupper och utgöra underlag för beslut om insatser på såväl nationell nivå som huvudmannanivå. All individbaserad uppföljningsinformation ska vara könsuppdelad. Där det bedöms relevant ska informationen även redovisas efter socioekonomisk bakgrund samt med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund. Uppgifter om elever med utländsk bakgrund som anlänt sent till Sverige under grundskoletiden ska så långt möjligt särredovisas.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet och kvalitet,

 • hur de huvudsakliga målgrupperna använder och värderar uppföljningsinformationen, och

 • omfattning, kostnader och utvecklingsarbete för genomförande av de nationella proven.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Skolverkets utvärdering ska öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom variationer i måluppfyllelse mellan olika huvudmän och skolor.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • genomförda insatser för att öka kunskapen om hur huvudmännen fördelar och anpassar resurser utifrån skolornas olika förutsättningar och behov samt för att öka kunskapen om hur den lokala organisationen av skolverksamheten påverkar likvärdighet, utbildningsresultat och möjlighet till integration och jämställdhet, och

 • åtgärder för att utveckla rapporteringen så att den i ökad utsträckning kan användas av huvudmän för utveckling av utbildningens kvalitet.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

1.1.2.4

Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument ska vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla individens, samhällets och arbetslivets aktuella behov.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder, och

 • verkets bedömning av styrdokumentens styrfunktion i verksamheten.

1.1.2.5

Verksamhetsgren Utveckling

Mål

Skolverket ska stärka huvudmännens och skolornas förutsättningar att nå målen så som de uttrycks i de nationella styrdokumenten.

Verkets insatser ska särskilt fokuseras på följande nationellt prioriterade områden: 

 • utbildningsresultat för barn och ungdomar i utsatta områden, 
 • basfärdigheter, särskilt vad gäller språk-, läs- och skrivutveckling samt matematik, 
 • systematiskt kvalitetsarbete, och 
 • jämställdhet.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa inriktningen på vidtagna insatser för de nationellt prioriterade områdena samt resursåtgången.

1.1.3

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Av redovisningen ska framgå vilka mått Skolverket anser lämpliga för att beskriva resultat och effekter av sitt arbete samt på vilka grunder måtten har valts ut.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Skolverkets uppföljningsinformation ska underlätta jämförelser mellan olika huvudmän och verksamheter samt internationella jämförelser. Informationen ska vara tillgänglig för olika målgrupper och utgöra underlag för beslut om insatser på såväl nationell nivå som huvudmannanivå. All individbaserad uppföljningsinformation ska vara könsuppdelad. Där det bedöms relevant ska informationen även redovisas efter socioekonomisk bakgrund samt med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet och kvalitet, och

 • hur de huvudsakliga målgrupperna använder och värderar uppföljningsinformationen.

1.1.3.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Skolverkets utvärdering ska öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom de variationer som kan iakttas i resultat och måluppfyllelse.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • genomförda insatser för att öka kunskapen om hur huvudmännen fördelar och anpassar resurser utifrån verksamheternas olika förutsättningar och behov samt för att öka kunskapen om hur den lokala organisationen av verksamheten påverkar likvärdighet, utbildningsresultat och möjlighet till integration och jämställdhet, och

 • åtgärder för att utveckla rapporteringen så att den i ökad utsträckning kan användas av huvudmän för utveckling av utbildningens kvalitet.

1.1.3.3

Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

1.1.3.4

Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument ska vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla individens, samhällets och arbetslivets aktuella behov.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa:

 • vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder, och

 • verkets bedömning av styrdokumentens styrfunktion i verksamheten.

1.1.3.5

Verksamhetsgren Utveckling

Mål

Skolverket ska stärka huvudmännens och verksamheternas förutsättningar att nå målen så som de uttrycks i de nationella styrdokumenten.

Verkets insatser ska särskilt fokuseras på följande nationellt prioriterade områden: 

 • vuxna med kort eller ofullständig utbildning, 
 • flexibla former inom vuxenutbildningsområdet, 
 • systematiskt kvalitetsarbete, och 
 • jämställdhet.

Återrapportering

Skolverket ska redovisa inriktningen på vidtagna insatser för de nationellt prioriterade områdena samt resursåtgången.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

 1. Skolverket ska senast den 3 november 2008 redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom respektive verksamhetsområde. Bedömningen ska rymma en fördjupad analys av de områden som verket bedömer vara särskilt angelägna mot bakgrund av den uppföljning, utvärdering och utbildningsinspektion som genomförts sedan föregående samlade bedömning. I redovisningen ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas. Redovisningen ska ske tudelat: a) En del ska riktas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och visa bedömningen av utvecklingen på såväl nationell som lokal nivå. Skolverket ska peka på utvecklingsområden som kan kräva statliga insatser och därvid även redogöra för vilka åtgärder verket avser vidta inom sitt ansvarsområde med anledning av lägesbedömningen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). b) I en andra del ska Skolverket lämna sin bedömning av utvecklingsbehov på huvudmanna- och verksamhetsnivå. Utvecklingsområden kan antingen bedömas finnas hos samtliga huvudmän och verksamheter eller en viss grupp av huvudmän och verksamheter som framträder i en analys av skillnader och likheter mellan olika grupperingar. Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) samt tillgängliggöras på lämpligt sätt för skolhuvudmännen. 
 2. Skolverket ska särredovisa utgifterna under anslaget 25:9 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola uppdelade på de olika verksamhetsformerna. Skolverket ska också redovisa det särskilda verksamhetsstödets användning, särskilt avseende förberedande dansutbildning. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2008. Skolverket ska lämna en bedömning av verksamheten vid Sundsgårdens internatskola. Skolverket ska även begära en redogörelse av Sundsgårdens internatskola för verksamheten läsåret 2007/08 och för planerad verksamhet läsåret 2008/09 samt en prognos för kostnader och intäkter budgetåret 2009. Sundsgårdens redogörelse och Skolverkets bedömning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2008. 
 3. Skolverket ska begära en redogörelse av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund över hur tilldelade medel från anslaget 25:13 Statligt stöd till vuxenutbildning, anslagspost 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar, har använts och resultaten av verksamheterna samt uppgifter om finansiering, kostnader och elever. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den  27 februari 2009. 
 4. Skolverket ska begära en redogörelse av styrelsen för Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk över hur tilldelade medel från anslaget 25:13 Statligt stöd till vuxenutbildning, anslagspost 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar, har använts och resultatet av verksamheten samt uppgifter om finansiering, kostnader och studerande. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 27 februari 2009. 
 5. Skolverket ska senast den 1 april 2009 redovisa kommenterad statistik för kompletterande utbildningar, vilka regleras i förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar, samt statligt finansierade påbyggnadsutbildningar, vilka regleras i förordningen (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning. Av redogörelsen för kompletterande utbildningar ska bl.a. framgå antalet elever som deltagit i respektive fullföljt en utbildning, antalet utbildningar och skolor uppdelat på stödform samt utbildningskategorier. Av redogörelsen för påbyggnadsutbildningar ska bl.a. framgå hur bidrag fördelats till olika huvudmän, vilka utbildningar som erhållit statsbidrag, storleken på statsbidraget samt antalet platser och deltagare. Alla uppgifter om elever i såväl påbyggnadsutbildning som kompletterande utbildningar ska vara fördelade på ålder och kön. 
 6. Skolverket ska senast den 1 juni 2008 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) av omfattningen av statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder för höstterminen 2007 och vårterminen 2008. 
 7. Skolverket ska redovisa kostnader för administrationen av statsbidrag från anslagen 25:6, 25:8, 25:9, 25:10, 25:11, 25:13 och äldre anslag 25:9 samt göra en bedömning av effektiviteten i myndighetens bidragshantering. 
 8. Skolverket ska särredovisa utgifterna under anslaget 25:10 uppdelade på bidrag till elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i svenska utlandsskolor, bidrag till elever med distansundervisning, bidrag för kompletterande svenskundervisning, bidrag till elever vid svenska sektioner vid internationella skolor, lokalkostnadsbidrag och kostnader för lärare vid Europaskolorna. 
 9. Skolverket ska redovisa hur medlen på anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, anslagspost 3, har använts. 
 10. Skolverket ska redovisa för vilka ändamål tilldelade medel på anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,anslagsposterna 1 och 9 har använts. Redovisningen ska även fördelas på kostnadsslag. Härvid ska framgå utbetalda medel till kommuner och andra organisationer. Rektorsutbildning och befattningsutbildning för rektorer och annan ledningspersonal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem ska särskilt redovisas.
 11. Skolverket ska begära in redovisningar från de organisationer eller enskilda som får bidrag från de anslagsposter som myndigheten disponerar ur anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
 12. Skolverket ska redovisa sitt pågående arbete med internationella studier. 
 13. Skolverket ska redovisa sitt arbete i olika europeiska och andra internationella arbetsgrupper och nätverk, såväl med avseende på innehållet i arbetet som resursåtgång. 
 14. Skolverket ska redovisa det fortsatta arbetet med vidareutveckling och kvalitetshöjande åtgärder avseende IT-portalen Utbildningsinfo.se. Arbetet ska ske i samråd med berörda aktörer. Skolverket ska även redovisa hur IT-portalen används av målgrupperna och hur detta utvecklats över tid. Avnämarnas synpunkter på portalen ska framgå av redovisningen. Uppdraget utökas genom att Skolverket ges i uppdrag att utarbeta information om gymnasieskolans nationella program och individuella program på de invandrarspråk där störst behov finns. Informationen ska riktas till elever och vårdnadshavare.  
 15. Skolverket ska redovisa sitt arbete med fortbildning av lärare i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt myndighetens särskilda regeringsuppdrag om fortbildning av lärare, fortbildning i specialpedagogik samt fortbildning av lärare inom svenskundervisning för invandrare (U2007/3168/S, U2007/6066/G, U2007/6310/G och U2007/7558/SV). Redovisningen ska omfatta en sammanställning av upphandlade kurser, antal deltagare, utbildningsresultat i form av fullföljda kurser och en ekonomisk sammanställning. 
 16. Skolverket ska senast den 28 januari 2009 redovisa sitt arbete med att underlätta administrativa procedurer för huvudmän för fristående skolor och kompletterande utbildningar utifrån de åtgärder som redovisats i Skolverkets rapport om myndighetens regelförenkling (U2007/6677/G). Utgångspunkten för Skolverkets rapportering ska vara  regeringens arbete med att förenkla regler och administration för företag (N2006/10426/NL). 
 17. Skolverket ska vidareutveckla och konkretisera den antidiskrimineringsstrategi som lämnades till regeringen (Justitiedepartementet) i augusti 2007 (IJ2007/3243/DISK ) bl.a. genom att ta fram en översiktlig tidsplan. I anslutning till årsredovisningen för 2008 ska Skolverket redovisa till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) hur myndigheten vidareutvecklat strategin samt vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra antidiskrimineringsstrategin. Samråd ska ske med Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam).
 18. Skolverket ska redovisa vilka åtgärder ett urval av kommuner vidtagit för att informera skolor och föräldrar om elevers rätt till modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken utifrån en uppföljning av det informationsmaterial om nationella minoriteter i skolan som verket utarbetat och distribuerat till alla kommuner (best.nr.: 07:1002). 
 19. Skolverket ska senast den 15 juni 2008 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) av omfattningen av statsbidrag enligt förordningen (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige. Av redovisningen ska framgå fördelning mellan de olika barn- och elevkategorierna och per verksamhets-/skolform. Redovisningen ska även innehålla en analys och bedömning av  den fortsatta utvecklingen. 
 20. Skolverket ska i all sin verksamhet utgå från och beakta FN:s konvention om barnets rättigheter samt i årsredovisningen redogöra för hur barnrättsperspektivet integreras i myndighetens verksamhet.
 21. Skolverket ska redovisa omfattningen av rektorsutbildningen. Redovisningen ska bland annat avse hur många rektorer och andra med motsvarande ledningsfunktion som under budgetåret har deltagit i den statliga rektorsutbildningen. Redovisningen ska ske per verksamhetsform och skolform samt vara könsuppdelad.
 22. Skolverket ska redovisa vilket stöd som har getts till produktion av läromedel som är avsedda att användas vid modersmålsstöd i förskolan för barn med annat modersmål än svenska.
 23. Skolverket ska redovisa det samrådsförfarande som ägt rum under året mellan myndigheten och representanter för de nationella minoriteterna i utbildningsfrågor som direkt berör dessa grupper.
 24. Skolverket ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt ska prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast: 
 • den 22 januari 2008,
 • den 10 mars 2008,
 • den 9 maj 2008,
 • den 1 augusti 2008, och
 • den 30 oktober 2008.

3

Organisationsstyrning

Mål

Skolverket ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Övrig återrapportering

Skolverket ska redovisa hur det interna kvalitetssäkringsarbetet bedrivits.

Skolverket ska redovisa verksamhet och  resursåtgång enligt följande: uppföljning, utvärdering, utveckling samt styrdokument. Skolverket ska även redovisa sin verksamhet och resursåtgång för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning samt vuxenutbildning. Rapporteringen ska därutöver fördelas på samtliga verksamhets- och skolformer, fristående skolor och annan fristående verksamhet m.m. i den utsträckning som myndigheten bedömer nödvändigt. Skolverket ska redovisa hur stor del av budgeten som använts för uppdrag som getts i regleringsbrev respektive i särskild ordning och för uppgifter som utförs i enlighet med instruktionen.

Skolverket ska redovisa hur myndigheten samverkat med Statens skolinspektion samt andra myndigheter, huvudmän och organisationer.

Skolverket ska samverka med Avvecklingsmyndigheten för Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för flexibelt lärande i frågor som rör de pågående organisationsförändringarna.

Överlåtelse av Myndigheten för skolutvecklings tillgångar och skulder till Statens skolverk ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Myndigheten för skolutveckling har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 30 september 2008. I de fall överlåtelse sker, övertar Statens skolverk ansvaret från och med den 1 oktober 2008.

Statens skolverk har ansvaret för de tillgångar och skulder som överlåts till Statens skolinspektion till och med den 30 september 2008. Statens skolinspektionen övertar ansvaret för dessa från och med den 1 oktober 2008.

4

Uppdrag

Årliga uppdrag

 1. Skolverket ska d en 1 augusti 2008 bedöma de totala kostnaderna för föregående budgetår för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan inklusive förskoleklassen, särskolan, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen - fördelat på grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning samt vuxenutbildningen för utvecklingsstörda och svenskundervisningen för invandrare. Kostnaderna ska fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen. Redovisningen får baseras på ett urval av kommuner.                                                                                       
 2. Skolverkets statistik ska möjliggöra uppföljning av ett urval av de indikatorer som verket i samverkan med Ungdomsstyrelsen identifierat i rapporten Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor (U2005/7090/UNG). En sammanställning av resultaten för var och en av indikatorerna ska upprättas. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) och Ungdomsstyrelsen, i anslutning till årsredovisningen.
 3. Skolverket ska i samverkan med Högskoleverket och Statistiska centralbyrån senast den 15 juni redovisa en prognos över tillgång på och behov av lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning. Prognosen ska utgå från rådande förhållanden vid upprättandet av prognosen. Därutöver ska alternativa beräkningar av olika scenarier presenteras, grundade på Skolverkets antaganden om utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning. Prognosen ska särskilt uppmärksamma behovet av lärare i yrkesämnen. Senast den 1 oktober 2008 ska Skolverket komplettera prognosen med en redovisning av regionala skillnader i tillgång till och behov av lärare. Redovisningens båda delar ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med kopia till Arbetsförmedlingen. 
 4. Skolverket ska enligt regeringsbeslut den 15 november 2001 (U2001/4022/G) främja yrkesutbildningens utveckling genom vissa insatser med internationell inriktning. Uppdraget innebär upprättande och drift av ett nationellt referenscentrum för yrkesutbildning för gymnasieelever. Uppdraget ändras så att det endast avser drift av ett nationellt referenscentrum. Verksamheten ska redovisas i årsredovisningen.

Nya uppdrag

 1. Skolverket ska på ett lättillgängligt sätt publicera ett statistiskt material där skillnaden mellan betygsresultat i ämnesbetyg och på nationella prov i svenska, matematik och engelska i årskurs 9 framgår på skolnivå. För varje skola ska avvikelsen framgå för det senaste läsåret samt den genomsnittliga avvikelsen de senaste fyra åren. Varje skolas avvikelse ska kunna jämföras med den riksgenomsnittliga avvikelsen i varje ämne. Skolverket ska komplettera det statistiska materialet med en analys av resultaten. Om Skolverket finner det relevant kan analysen referera till och eventuellt uppdatera de resultat som redovisades i rapporten Provbetyg – Slutbetyg - Likvärdig bedömning? (Skolverkets rapport 300, 2007). Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2009. 
 2. Skolverket ska redovisa vilka åtgärder verket vidtagit för att förbättra statistiken avseende svenskundervisning för invandrare (sfi), såväl när det gäller dess innehåll och tillförlitlighet, som huvudmännens uppgiftslämnande. Vidare ska Skolverket öka statistikens användbarhet genom att komplettera den med fler bakgrundsvariabler som t.ex. sfi-deltagares första folkbokföringsdatum i Sverige. Statistiken ska vara bearbetningsbar på mikronivå. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2008.
 3. Skolverket ska kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppföljningen ska ske i enlighet med myndighetens förslag i redovisningen av uppdraget att utarbeta en plan för förbättrad uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (U2007/1716/S). Uppföljningen ska även avse skolornas administrativa IT-användning, liksom deras åtgärder för att med hjälp av IT kommunicera skolans och verksamhetens arbete med hemmen. Den del av uppdraget som avser uppföljning av lärare och skolor ska redovisas första gången senast den 15 april 2009. Den del av uppdraget som avser uppföljning av barn och elever ska redovisas första gången senast den 15 april 2010. 
 4. Skolverket ska utvärdera målen för och genomförandet av ämnet judiska studier i Stockholms kommun enligt förordningen (SKOLFS 2002:8) om judiska studier i grundskolan i Stockholms kommun samt undersöka effekterna på antagningen till gymnasieskolan för berörda elever. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2009. 
 5. Skolverket ska utvärdera den verksamhet som genomförts med stöd av förordningen (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan. Utvärderingen ska rapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2009. 
 6. Skolverket ska förbereda och genomföra inordnande av viss verksamhet avseende nationella utvecklingsinsatser inom verksamhetsområdet som tidigare hanterats av Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för flexibelt lärande. Skolverket ska vidare förbereda och medverka i överföring till Statens skolinspektion av tillsyn och kvalitetsgranskning samt uppgifter rörande s.k. tillståndsprövning, dvs. beslut om godkännande och rätt till bidrag för fristående skolor och om återkallande av sådant godkännande och sådan rätt. Skolverket ska också förbereda och medverka i överföring till Skolinspektionen av barn- och elevombudet för likabehandling samt kanslistöd till Skolväsendets överklagandenämnd. I uppdraget ingår att förbereda för samverkan med Skolinspektionen i erforderlig utsträckning. Överföring ska också förberedas till Internationella programkontoret för utbildningsområdet av verksamhet avseende arbetsplatsförlagd utbildning utomlands för gymnasieelever. Den nya verksamheten ska vara inordnad och inspektionsverksamheten m.m. ska vara överförd den 1 oktober 2008. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i erforderliga delar. Uppdraget preciseras i bilaga
 7. Skolverket ska skriva en nationell rapport om utvecklingen av utbildningen i Sverige. Rapporten ska utgöra ett underlag för International Conference on Education (ICE) som anordnas av Unesco-institutet International Bureau of Education (IBE). Konferensen äger rum i november 2008 och en nationell rapport ska lämnas till IBE senast den 15 oktober 2008. I rapporten ska redovisas åtgärder och reformer som har vidtagits och genomförts på utbildningsområdet från förskola till vuxenutbildning de senaste två åren. Rapporten ska skrivas på engelska och redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 september 2008. 
 8. Skolverket ska under 2008 och 2009 undersöka behovet samt stödja utveckling och produktion av böcker eller andra läromedel för de nationella minoriteterna. Uppdraget ska genomföras i samarbete med berörda modersmålslärare och Sameskolstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 november 2009.
 9. Skolverket ska inom ramen för EU-klustret Access and Social Inclusion organisera en Peer Learning Activity (PLA) under hösten 2008 med inriktning mot förskolan, språk och integration. Myndigheten ska vid utformningen av aktivitetens innehåll beakta det hittills utförda arbetet och tidigare genomförda PLA inom klustret. Aktiviteten ska genomföras i samverkan med Utbildningsdepartementet.
 10. Skolverket får i uppdrag att utse och finansiera en ordförande för European Baccalaureate-examen inom Europaskolorna under 2009 enligt Règlement d'application du règlement du baccalaureate européen.
 11. Skolverket ska förbereda för fortsatt deltagande i arbetet med att inrätta en språkindikator för främmande språk som bedrivs av EU-kommissionen och utse en nationell samordnare för detta arbete. 
 12. Skolverket ska kontinuerligt bedöma behov av samt utveckla prov- och bedömningsmaterial inom provbanken, diagnostiska material och nationella ämnes- och kursprov samt anpassa dessa till olika elevgruppers behov och program. Detta uppdrag ersätter tidigare givna uppdrag avseende det nationella provsystemet (U2004/5293/S) och om nationella prov och diagnostiska stödmaterial (U2005/8281/G). Skolverket ska dessutom utarbeta diagnostiskt material avseende naturorienterande ämnen för grundskolans årskurser 1-6.

  Materialet ska successivt göras tillgängligt för skolor från och med vårterminen 2010. Skolverket ska senast den 1 maj  2009 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) ge förslag på hur det nationella provsystemet bör utvecklas och utformas. Av redovisningen ska det också framgå förutsättningar och kostnader för att införa nationella prov i teckenspråk för elever med dövhet eller hörselskada.

Uppdrag ur tidigare regleringsbrev som ännu ej är slutredovisade

 1. Skolverket ska halvårsvis följa upp och redovisa omfattning, innehåll och form för kommunal vuxenutbildning och vuxenutbildning för utvecklingsstörda, den senare i den mån den omfattats av det riktade statsbidraget. Uppdraget ska avseende första halvåret kalenderåret innan redovisas senast den 15 januari och avseende andra halvåret kalenderåret innan senast den 15 maj för 2004-2007. 
 2. Skolverket har i enlighet med den numera upphävda förordningen (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola betalat ut statsbidrag till kommuner för nämnda syfte. Skolverket ansvarar för uppföljning och utvärdering av hur statsbidraget har utnyttjats. Utvärderingen ska slutredovisas senast den 2 april 2008.
 3. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skolverket och Socialstyrelsen ska inom ramen för sina respektive sektorsansvar för handikappolitiken formulera en gemensam strategi för hur fler personer med funktionshinder ska kunna försörja sig genom eget arbete. En viktig utgångspunkt för strategin är att myndigheternas insatser koordineras bättre och att befintliga resurser används på ett mer effektivt sätt. Myndigheterna delar lika på ansvaret för uppdraget, men Arbetsförmedlingen är sammankallande myndighet. Strategin ska tas fram i samråd med Arbetsmiljöverket och Stockholms universitet och redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 29 februari 2008. 
 4. Skolverket ska samverka med berörda myndigheter rörande den europeiska utbildningsdatabasen Ploteus.

Uppdrag givna i särskild ordning som ännu ej är slutredovisade

 1. Regeringsbeslut den 17 november 2005 (U2005/8456/S) med uppdrag att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppdraget ska slutredovisas, tillsammans med förslag till eventuella insatser, senast den 1 juli 2009. Uppdraget ändrades i regleringsbrevet för 2007 avseende Myndigheten för skolutveckling på så sätt att myndigheten fick i uppdrag att ansvara för arbetet med att avveckla de kvarvarande projekt m.m. inom ramen för det europeiska skoldatanätet som den tidigare kommittén för ett europeisk skoldatanät – EUN (U 1997:06) hade i uppdrag att samordna.
 2. Regeringsbeslut den 17 november 2005 (U2005/8130/S) med uppdrag att initiera kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik i enlighet med den av Myndigheten för skolutvecklings tidigare redovisade handlingsplanen. Uppdraget ändrades i regleringsbrevet för 2007 avseende Myndigheten för skolutveckling på så sätt att myndigheten ska redovisa särskilt hur arbetet med en nationell strategigrupp för samordning av olika aktörers insatser framskrider och hur arbetet med bidrag till internationella tävlingar inom området genomförs. Uppdraget ändrades vidare i Myndigheten för skolutvecklings regleringsbrev för 2008 för att intensifiera arbetet under 2008 genom att ytterligare 5 miljoner kronor fördelades för 2008, och uppdraget utökades till att omfatta stöd till ett projekt för samverkan mellan näringslivet och skolan inom området samt stöd till fortsatt utveckling av projektet Naturvetenskap och teknik för alla som drivs av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Dessa Insatser bör enligt det utvidgade uppdraget samordnas med myndighetens arbete med att initiera och genomföra utvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i matematikundervisningen (U2006/564/G). Genomförda insatser ska slutredovisas med förslag till eventuellt fortsatta insatser inom området senast den 1 juli 2009.
 3. Regeringsbeslut den 19 januari 2006 (U2006/349/S) med uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut att under fem år från och med 2006 svara för att utveckla och genomföra arbetet med en kvalitetsutmärkelse inom skolväsendet m.m. Myndigheten ska årligen inhämta underlag från avtalsparten för att i sin årsredovisning redovisa arbetet med kvalitetsutmärkelsen, dess effekter på utvecklings- och kvalitetsarbetet samt kostnaderna för arbetet.
 4. Regeringsbeslut den 2 februari 2006 (U2006/564/G) med uppdrag att initiera och genomföra utvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i matematikundervisningen i syfte att nå en ökad måluppfyllelse inom förskola, skola och vuxenutbildning samt motsvarande skolformer. Insatserna inom området ska slutredovisas, tillsammans med förslag till fortsatta insatser, senast den 30 december 2010.
 5. Regeringsbeslut den 4 maj 2006 (U2006/3541/S) med uppdrag att teckna överenskommelser med kommuner och huvudmän för fristående skolor avseende fördelning av statsbidrag till rekrytering av resurspersoner i enlighet med vad som anges i 2006 års ekonomiska vårproposition (prop. 2005/06:100). Uppdraget ändrades i regleringsbrevet för 2007 på så sätt att överenskommelserna främst ska inriktas på anställning av lärare och att svenskundervisning ska vara ett prioriterat område.
 6. Regeringsbeslut den 24 augusti 2006 (U2006/5687/S) med uppdrag att ge stöd till ett urval av kommuner och skolor att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen. Uppdraget ska slutredovisas senast den 2 mars 2009.
 7. Regeringsbeslut den 31 augusti 2006 (U2006/5849/S) med uppdrag att a) genomföra en kartläggning av förekomsten av diskriminering i form av trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt den kommunala vuxenutbildningen, och b) genomföra en inventering av den fysiska tillgängligheten till lokaler för elever med funktionshinder i grundskolan och gymnasieskolan. Uppdraget under a) ovan delrapporterades i oktober 2007 och ska slutrapporteras senast den 1 mars 2009. Uppdraget under b) ska redovisas i sin helhet senast den 1 oktober 2008. 
 8. Regeringsbeslut den 31 augusti 2006 (U2006/5879/S) med uppdrag att fördela medel till pilotprojekt och stödja lokalt utvecklingsarbete inom grund- och gymnasieskolan oavsett huvudman för att få till stånd en utökad samverkan mellan skolan, polisen, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin. Uppdraget ändrades i regleringsbrevet för 2007 avseende Myndigheten för skolutveckling på så sätt att målgruppen för uppdraget också ska vara kommuner som har många skolor med behov av att samverka för att komma till rätta med ungdomars tillgång till och bruk av narkotika och alkohol. Uppdragets ändras nu på så sätt att tiden för uppdraget förlängs till den 30 juni 2009. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2009.
 9. Regeringsbeslut den 9 november 2006 (U2006/8125/S) med uppdrag att svara för den statliga rektorsutbildningen från och med den 1 januari 2007 enligt nu gällande modell och ansvarsfördelning. Av uppdraget framgår att innehållet i rektorsutbildningen ska förstärkas med utbildning om rektors myndighetsutövning och skolans ekonomiska förutsättningar.
 10. Regeringsbeslut den 15 februari 2007 (U2007/1205/S) med uppdrag att under tre år utforma och genomföra en utbildningssatsning för skolor om forskningsbaserade och utvärderade åtgärdsprogram mot mobbning i skolan. Verket ska i årsredovisningarna beskriva hur projektet fortlöper. Regeringsbeslut den 15 maj 2008 med utvidgat uppdrag om utbildningssatsning i forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning i skolan. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 1 november 2010. 
 11. Regeringsbeslut den 19 april 2007 (U2007/3168/S) med uppdrag att svara för fortbildning av lärare, samt uppdrag genom ändring i regleringsbrevet för 2007 den 19 september och den 11 oktober 2007 att svara för kompetensutveckling i specialpedagogik (U2007/6066/G och U2007/6310/G), och regeringsbeslut den 29 november 2007 med uppdrag att svara för fortbildning av lärare inom svenskundervisning för invandrare (U2007/7558/SV). 
 12. Regeringsbeslut den 11 oktober 2007 (U2007/6422/G) med uppdrag att förbereda det kursplanearbete som behövs för den försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning som behandlas i budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16). 
 13. Regeringsbeslut den 19 december 2007 (U2007/7721/SV, U2007/8032/SV) med uppdrag att tills vidare svara för allmän bevakning av frågor rörande validering m.m. 
 14. Regeringsbeslut den 14 februari 2008 (U2008/1045/SV) med uppdrag om mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi). Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2010.
 15. Regeringsbeslut den 21 februari 2008 (U2008/1230/S) med uppdrag att stärka kunskapsbedömningen i särskolan och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2009.
 16. Regeringsbeslut den 28 februari 2008 (U2008/1675/G, U2007/2910/G) med uppdrag om distansutbildning för i Sverige bosatta elever. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2008.
 17. Regeringsbeslut den 3 april 2008 (U2008/2645/S) med uppdrag att förbereda införandet av obligatoriska nationella ämnesprov. 
 18. Regeringsbeslut den 3 april 2008 (U2008/2648/S) med uppdrag att utforma måldokument för, dimensionera och upphandla en uppdragsutbildning för rektorer av statliga universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.
 19. Regeringsbeslut den 29 maj 2008 (U2008/3937/S) med uppdrag att genomföra olika insatser för att implementera mål och nationella prov i årskurs 3 i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Insatserna ska genomföras under åren 2008-2010. Skolverket ska årligen redovisa uppdraget i sin årsredovisning.
 20. Regeringsbeslut den 9 juni 2008 (U2008/4179/S) med uppdrag att revidera tidigare allmänna råd om den individuella utvecklingsplanen, följa upp skolors arbete med individuella utvecklingsplaner och utvärdera införandet av skriftliga omdömen. Uppföljningen och utvärderingen ska redovisas senast den 1 mars 2010.
 21. Regeringsbeslut den 9 juni 2008 (U2008/4180/S) med uppdrag att stödja införandet av en förändrad individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen. Uppdraget ska genomföras under 2008 och 2009. En redogörelse för genomförda åtgärder och kostnader samt en utvärdering av insatserna ska lämnas senast den 1 december 2009.
 22. Regeringsbeslut den 12 juni 2008 (U2006/9049/S) med uppdrag att planera och genomföra insatser i syfte att främja jämställdhet i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Uppdraget omfattar både det offentliga skolväsendet och motsvarande fristående utbildningsverksamheter. Uppdraget utökas genom att Skolverket ska dels utvärdera IT-portalen utbildningsinfo.se utifrån ett jämställdhetsperspektiv i syfte att kvalitetssäkra ett könsneutralt vägledningsverktyg, dels kartlägga ämnet idrott och hälsa i grundskolan utifrån ett jämställdhetsperspektiv med särskilt fokus på följande aspekter: pojkars och flickors attityder till ämnet som helhet och till olika delmoment, elevernas närvaro och aktivitet, skolornas organiseringen av ämnet samt undervisningens utformning. Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2010.
 23. Regeringsbeslut den 3 juli 2008 (U2008/4718/S) med uppdrag att genomföra insatser mot grövre våldsbrott i skolan. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2009.

 24. Regeringsbeslut den 21 augusti 2008 (U2008/5235/S) med uppdrag om samlade insatser för språk-, läs- och skrivutveckling. Uppdraget ersätter uppdraget om att inom myndigheten bygga upp ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (U2005/9475/S) och uppdraget om att genomföra en satsning för att erbjuda lärare kompetensutveckling (U2005/9476/S). Myndigheten ska redovisa uppnådda resultat i årsredovisningen för 2009. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 augusti 2010.

 25. Regeringsbeslut den 4 september 2008 (U2008/5625/S) med uppdrag att sprida information till skolhuvudmännen och andra berörda om förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen. Skolverket ska också årligen redovisa arbetet med statsbidraget. 
 26. Regeringsbeslut den 25 september 2008 (U2008/6144/S) med uppdrag om att lämna förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan. Inriktningen av förslag till förtydliganden av läroplanen i förskolan ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2009. Uppdraget i sin helhet ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 september 2009.
 27. Regeringsbeslut den 2 oktober 2008 (U2008/6350/S) med uppdrag att utarbeta ett sammanfattande underlag avseende utvecklingen av kunskapsresultaten i grundskolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2009.
 28. Skolverket ska genom sitt särskilda ansvar inom handikappolitiken fullgöra de uppdrag som detta innnebär (S2008/8697/ST) enligt regeringsbeslut den 23 oktober 2008 och samråda med Myndigheten för handikappolitisk samordning. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2009.

Uppdrag till annan myndighet där Skolverket ska samverka eller samråda med denna myndighet

 1. Skolverket ska samråda med Specialpedagogiska skolmyndigheten i dess uppdrag  att analysera och redovisa eventuella skillnader i måluppfyllelse mellan specialskolans elever och elever som är döva eller hörselskadade men som deltar i annan skolform (U2005/9498/BIA). 
 2. Skolverket ska samverka med Högskoleverket i dess årliga uppdrag att medverka i lärosätenas arbete inför beslut om dimensionering av utbildning av lärare. 
 3. Skolverket ska samråda med Socialstyrelsen i dess uppdrag att inrätta ett nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa enligt regeringsbeslut den 15 mars 2007 (S2006/2020/HS slutlig, S2007/2699/HS delvis).
 4. Skolverket ska samråda med Högskoleverket inför dess slutliga utvärdering av uppdraget om särskilda lärarutbildningar (SÄL) med inriktning mot yrkeslärare (U2005/5631/BIA). Utvärderingen ska lämnas senast den 1 juni 2010. 
 5. Skolverket ska samråda med Specialpedagogiska skolmyndigheten i dess uppdrag att lämna underlag som förberedelse för att staten ska kunna upprätta och revidera avtal med de kommuner som anordnar speciellt anpassad utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan för ungdomar från hela landet som är döva eller hörselskadade, eller i gymnasieskolan för ungdomar från hela landet som är svårt rörelsehindrade (U2007/7921/SAM/S (delvis)). Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2008. 
 6. Skolverket ska bistå Statskontoret med nödvändiga underlag i genomförandet av uppdraget att utvärdera satsningen avseende fortbildning av lärare enligt regeringsbeslut den 24 januari 2008 (U2008/450/S). Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2010.
 7. Skolverket ska bistå Statskontoret med nödvändiga underlag i genomförandet av uppdraget att utvärdera svenskundervisning för invandrare (sfi) enligt regeringsbeslut den 14 februari 2008 (U2008/1046/SV). Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2008. 
 8. Skolverket ska samarbeta med Brottsförebyggande rådet i dess uppdrag att kartlägga grövre våldsbrott i skolan (U2008/4717/S). Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2009.
 9. Skolverket ska samverka med Högskoleverket i dess uppdrag att utvärdera regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum (U2008/4920/S) enligt regeringsbeslut den 24 juli 2008. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2009.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk350 137
ap.1Statens skolverk (ram)350 137
Disponeras av regeringen30 500
ap.2Till regeringens disposition (ram)30 500

Villkor för anslag 25:1

ap.1 Statens skolverk

25:3

Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk290 365
ap.3Till Statens skolverks disposition (ram)111 500
ap.1Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. (ram)16 846
ap.4Bidrag till vissa organisationer (ram)0
ap.9Fördelas efter beslut av regeringen (ram)162 019

Villkor för anslag 25:3

ap.1 Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m.

Från och med den 1 oktober ska Statens skolverk överta och slutföra följande åtaganden som Myndigheten för skolutveckling ansvarat för fram till och med den 30 september.

Medlen ska användas till utvecklingsarbete, kompetensutveckling och rektorsutbildning. Anslaget får belastas med myndighetens utgifter för administration av rektorsutbildningen. Dessa utgifter ska särredovisas.  

Medel ska även användas till:

 • att finansiera produktion av bland annat utbildningsprogram vid Sveriges Utbildningsradio AB, och
 • internationella tävlingar för elever i teknik, naturvetenskap och matematik.

Dessutom ska 500 000 kronor betalas ut till vardera Stockholms respektive Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi och fysik. 4 500 000 kronor ska betalas ut till Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom vid Örebro universitet för dess arbete med att stödja skolor i arbetet med ökad fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande verksamheter.

Högst 700 000 kronor ska användas för stöd till produktion av läromedel som är avsedda att användas vid modersmålsstöd i förskolan för barn med annat modersmål än svenska i enlighet med förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel.  

Myndigheten ska fördela 23 200 000 kronor till teknik- och naturvetenskapscentrum i enlighet med vad som sägs i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att genomföra en satsning för att erbjuda lärare kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivutveckling (U2008/5235/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.  

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att initiera och genomföra utvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i matematikundervisningen i syfte att nå en ökad måluppfyllelse inom förskola, skola och vuxenutbildning samt motsvarande skolformer (U2006/564/G) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att initiera kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik i enlighet med den av myndigheten tidigare redovisade handlingsplanen (U2005/8130/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut att under fem år från och med 2006 svara för att utveckla och genomföra arbetet med en kvalitetsutmärkelse inom skolväsendet m.m. får myndigheten belasta anslagsposten med högst 2 000 000 kronor.

ap.3 Till Statens skolverks disposition

Medel får användas till internationella studier och kostnader för nationella experter.

Medel får även användas till arbetsplatsförlagd utbildning utomlands för gymnasieelever i enlighet med regeringsbeslut den 15 november 2001 (U2001/4022/G) samt för stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige.

Vidare får högst 10 miljoner kronor användas till översyn av kursplaner och därmed sammankopplade styrdokument i samband med kommande uppdrag.

Efter rekvisition betalas 200 000 kronor till Internationella programkontoret för utbildningsområdet för stöd till utveckling av multilaterala projekt inom Grundtvig, Comenius och Leonardo da Vinci. Medlen ska i första hand användas för åtgärder som syftar till att stärka kvaliteten på ansökningar som avser större multilaterala projekt med förutsättningar att bidra till nationell utveckling. Medlen får även finansiera insatser som syftar till att ta till vara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet.

Medel får även användas till kvalitetshöjande åtgärder och vidareutveckling avseende IT-portalen Utbildningsinfo.se och den europeiska utbildningsdatabasen Ploteus.

Högst 62 500 000 kronor får användas till bidrag för lärlingsutbildning enligt förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. 

Högst 15 000 000 kronor får användas till bidrag för handledarutbildning enligt förordningen (2008:756) om statsbidrag för handledarutbildning.

Högst 2 000 000 kronor får användas för kostnader i samband med förstudie inför ett beslut om deltagande i en internationell jämförande studie av grundläggande yrkesutbildningar (Large Scale Assessment of Vocational Education and Training).

Högst 5 500 000 kronor får användas enligt uppdrag om implementerings- och kompetensutvecklingsinsatser av mål och nationella prov i årskurs 3 (U2008/3937/S). 

ap.4 Bidrag till vissa organisationer

Från och med den 1 oktober ska Statens skolverk överta och slutföra följande åtaganden som Myndigheten för skolutveckling ansvarat för fram till och med den 30 september.

Anslagsposten ska huvudsakligen användas för bidrag till vissa organisationer.

Medel på posten ska användas till:

- bidrag till elevorganisationer dels i form av ett organisationsstöd, dels som ett rörligt bidrag baserat på genomförda insatser,

- bidrag till föräldraorganisationer,

- Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,

- Sveriges deltagande i European Agency for Development in Special Needs Education,

- förberedelsearbete avseende uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 6-9, och

- stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm.

Högst 5 000 000 kronor ska utbetalas till Youth Skills Sweden (Yrkeslandslaget), varav 2 000 000 kronor för planering och genomförande av yrkes-SM enligt tidigare uppdrag till myndigheten.

2 000 000 kronor ska betalas till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för stiftelsens uppdrag att utöka sitt utbud av lättlästa nyheter och böcker för skolan.

ap.9 Fördelas efter beslut av regeringen

Från och med den 1 oktober ska Statens skolverk överta och slutföra följande åtaganden som Myndigheten för skolutveckling ansvarat för fram till och med den 30 september.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen (U2006/5687/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att fördela medel till pilotprojekt och lokalt utvecklingsarbete för att få till stånd utökad samverkan mellan skolan, polisen, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin (U2006/5879/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 50 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att teckna överenskommelser med kommuner och huvudmän för fristående skolor avseende fördelning av statsbidrag till rekrytering av resurspersoner (U2006/3541/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 112 000 000 kronor.

Skolverket ska i enlighet med regeringsbeslutet avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten (U2006/9882/S) efter rekvisition betala 1 350 000 kronor till Specialpedagogiska skolmyndigheten.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att utforma och genomföra en utbildningssatsning för skolor om forskningsbaserade och utvärderade åtgärdsprogram mot mobbning i skolan under tre år (2007/1205/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor. För utgifter i enlighet med tilläggsuppdraget till Skolverket (U2008/7851/S och U2008/7852/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 5 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att undersöka behovet samt stödja utveckling och produktion av böcker eller andra läromedel för de nationella minoriteterna får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter avseende informationsinsatser i enlighet med uppdraget till Skolverket angående försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning (U2007/7698/G) får myndigheten belasta anslagsposten med 2 500 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att initiera kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik (U2005/8130/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 5 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning (U2005/8456/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 5 000 000 kronor.  

För utgifter i enlighet med uppdrag till Högskoleverket att anordna en konferens inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet (U2008/3124/UH) ska Skolverket efter rekvisition från Högskoleverket utbetala 1 500 000 kronor från anslagsposten.

För utgifter i samband med svenskt deltagande i Euroskill ska Skolverket efter rekvisition från Youth Skills Sweden utbetala 500 000 kronor från anslagsposten.

För utgifter i enlighet med uppdrag till Sameskolstyrelsen att utveckla och producera läromedel på de olika samiska språkvarieteterna (U2008/4401/S) ska Skolverket efter rekvisition från Sameskolstyrelsen utbetala 1 000 000 kronor från anslagsposten.

För utgifter i enlighet med uppdrag till Högskoleverket att utvärdera regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum (U2008/4920/S) ska Skolverket efter rekvisition från Högskoleverket utbetala 1 500 000 kronor från anslagsposten.

För utgifter i enlighet med uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga grövre våldsbrott i skolan (U2008/4717/S) ska Skolverket efter rekvisition från Brottsförebyggande rådet utbetala 1 150 000 kronor från anslagsposten.  

För utgifter i enlighet med uppdraget att genomföra insatser mot grövre våldsbrott i skolan (U2008/4718/S) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 1 000 000 kronor. 

För utgifter i enlighet med uppdraget att genomföra vissa implementeringsinsatser avseende införandet av en förändrad individuell utvecklingsplan (U2008/4180/S) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter i och med uppdraget att upphandla en befattningsutbildning för rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer (U2008/2648/S) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 35 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget att stärka kunskapsbedömningen i särskolan och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda (U2008/1230/S) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 5 000 000 kronor.

För utgifter i samband med anordnandet av konferensen Hur! - framgångsrika skolor och förskolor ska Skolverket efter rekvisition från Institutet för kvalitetsutveckling utbetala 50 000 kronor från anslagsposten.

För utgifter i enlighet med uppdrag att översätta information om gymnasieskolans nationella program och individuella program får Skolverket belasta anslagsposten med högst 300 000 kronor.

25:6

Särskilda insatser på skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk188 129
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)188 129

Villkor för anslag 25:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten ska användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Medlen ska även användas för ersättning till Örebro kommun enligt avtal mellan staten och Örebro kommun om utbildningar i gymnasieskolan för döva och hörselskadade samt dövblinda elever. Antalet elevplatser ska för vårterminen 2008 och höstterminen 2008 anses utgöra för respektive kommun vad som anges nedan. Medlen ska utbetalas till respektive kommun under februari och november 2008 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.


Antal elevplatser vårterminen 2008Tilläggsbidrag (kr)
Göteborgs kommun4814 617 000
Kristianstads kommun4714 312 000
Stockholms kommun5717 357 000
Umeå kommun268 626 000
Örebro kommun436104 877 000

Från anslagsposten ska vidare till Örebro kommun betalas 4 900 000 kronor som extra resurser bidragsåret 2008 till stöd för dövblinda elevers gymnasieutbildning samt bidrag enligt 9 § avtal mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro kommun för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet. Skolverket ska betala ut bidraget under februari 2008.

Från anslagsposten ska även betalas ersättning till Landstinget i Södermanlands län och Örebro kommun enligt avtal mellan staten och respektive landsting eller kommun. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalen.

25:8

Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 660 000
ap.1Maxtaxa i barnomsorgen m.m. (ram)3 660 000

Villkor för anslag 25:8

ap.1 Maxtaxa i barnomsorgen m.m.

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Skolverket får disponera högst 1 500 000 kronor för kostnader för administration samt uppföljning av statsbidraget. Dessa kostnader ska särredovisas.

25:9

Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk144 924
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)21 157
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (ram)123 767

Villkor för anslag 25:9

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Skolverket ska göra följande utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning. Utbetalning ska ske under månaderna februari och september 2008, efter rekvisition, med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

 • 187 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik

 • 555 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning

 • 278 000 kronor till Lessebo kommun för utbildning i glasblåsning

 • 980 000 kronor till Krokoms kommun för utbildning i körning med häst

 • 8 127 000 kronor till Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare

Särskilt bidrag lämnas enligt förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan till Göteborgs, Malmö, Piteå och Stockholms kommuner. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2008 utgöra 1 000 000 kronor i grundbidrag och 21 300 kronor i bidrag per elev.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m

Medlen under anslagsposten ska användas till följande ändamål:

1. Kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

2. Statsbidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna. Belopp som avses i 16 § respektive 18 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2008 utgöra 69 700 kronor respektive 49 700 kronor per årselevplats.

3. Statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder enligt 11 kap. 4-6 §§ gymnasieförordningen (1992:394) och 5 kap. 2-4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning samt till fristående gymnasieskola enligt 2 kap. 13 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2008 utgöra det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen om fristående skolor. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate (IB) ska det belopp som avses i ovan nämda bestämmelse utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit i 2 kap. 12 § förordningen om fristående skolor för Naturvetenskapsprogrammet. Dock får ersättning lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska beloppen i 2 kap. 12 § förordningen om fristående skolor reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen med 40 900 kronor per 800 verksamhetspoäng.

4. Ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning. Medlen utbetalas av Skolverket till Kammarkollegiet efter faktura.

5. Statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och enligt avtal mellan staten och respektive riksinternatskola. Belopp som avses i nämnda avtal ska för bidragsåret 2008 utgöra beträffande 4 § 69 500 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning gäller det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen om fristående skolor. För utbildning som leder fram till International Baccalaurate (IB) ska det belopp som avses i 4 § i nämnda avtal utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen om fristående skolor för Naturvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 5 och 6 §§ i nämnda avtal ska för bidragsåret 2008 utgöra 49 700 kronor, respektive 13 500 kronor per elev i gymnasieutbildning och 10 700 kronor per elev i grundskoleutbildning.

6. Statsbidrag enligt förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2008 utgöra 34 900 kronor per termin och elev.

7. Statsbidrag enligt förordningen (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.

Vidare får Skolverket, efter rekvisition, betala ut statsbidrag till kostnader för undervisningsinsatser vid Frälsningsarméns internatskola Sundsgården, Ekerö, med högst 1 250 000 kronor. 

25:11

Fortbildning av lärare (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk697 087
ap.1Fortbildning av lärare (ram)697 087

Villkor för anslag 25:11

ap.1 Fortbildning av lärare

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket (dnr U2007/3168/S, U2007/6066/G, U2007/6310/G och U2007/7558/SV).  

Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket disponera högst 7 100 000 kronor för att täcka verkets kostnader för administration samt uppföljning av fortbildningsinsatserna. Dessa kostnader ska särredovisas. 

75 miljoner kronor ska avsättas för kompetensutveckling i specialpedagogik, varav högst 5 miljoner kronor ska avsättas särskilt för lärare som är anställda hos Specialpedagogiska skolmyndigheten. De avsatta medlen ska användas dels till fortbildning i specialpedagogik som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket, dels till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

22 miljoner kronor ska avsättas för fortbildning för sfi-lärare. De avsatta medlen ska användas dels till fortbildning för sfi-lärare som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket, dels till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 16 § andra stycket anslagsförordningen (1996:1189) får Skolverket i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket.

25:83

Förstärkning basfärdigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk150 000
ap.1Förstärkning av basfärdigheter (ram)150 000

Villkor för anslag 25:83

ap.1 Förstärkning av basfärdigheter

Bidrag lämnas enligt förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.  

Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket under 2008 disponera högst 1 500 000 kronor för att täcka myndighetens kostnader för information, administration och uppföljning. Dessa kostnader ska särredovisas.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2006

25:9

Bidrag till personalförstärkningar i förskola (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk0
ap.1Bidrag till personalförstärkningar i förskola (ram)0

Villkor för anslag 25:9

ap.1 Bidrag till personalförstärkningar i förskola

Av anslagssparandet får högst 750 000 kronor användas för uppföljning och utvärdering.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:1 Statens skolverk
ap.110 8133 %0
ap.20Allt0
25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
ap.1176Allt0
ap.32 2953 %0
ap.40Allt0
ap.94 385Allt0
25:6 Särskilda insatser på skolområdet
ap.25 6443 %0
25:8 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m.
ap.10Inget0
25:9 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola
ap.16353 %0
ap.23 7133 %0
25:9 (2006) Bidrag till personalförstärkningar i förskola
ap.1 (2006)07500
25:11 Fortbildning av lärare
ap.10Inget0
25:83 Förstärkning basfärdigheter
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
25:10 (2006) Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem
ap.1 (2006)ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
ap.1160 000100 00059 7992010
ap.993 00092 89302010
25:11 Fortbildning av lärare
ap.12 200 000890 0001 010 0002010
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)38 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)38 947
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2530 037
2008-02-2530 037
2008-03-2530 037
2008-04-2530 037
2008-05-2537 037
2008-06-2530 037
2008-07-2530 704
2008-08-2530 704
2008-09-2530 707
2008-10-2523 601
2008-11-2523 601
2008-12-2523 598
Summa350 137
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:1 ap.1Statens skolverk

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Skolverket behöver inte lämna en delårsrapport den 15 augusti enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Skolverket ska lämna en delårsrapport senast den 15 november avseende de nio första månaderna av det pågående räkenskapsåret. Jämförelsetal för resultaträkning, balansräkning och noter behöver inte anges.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Åsa Källén
Kopia till

Regeringskansliets internrevision
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Socialdepartementet, enheten för folkhälsa
Socialdepartementet, enheten för hälso- och sjukvård
Socialdepartementet, enheten för sociala tjänster
Socialdepartementet, socialförsäkringsenheten
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för kommunal ekonomi
Jordbruksdepartementet, jakt-, fiske- och sameenheten
Miljödepartementet, enheten för hållbar utveckling
Näringsdepartementet, enheten för regional tillväxt
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, enheten för integration och urban utveckling
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, jämställdhetsenheten
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, ungdoms- och folkrörelseenheten
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, utbildningsutskottet
Utredningen om avveckling av vissa myndigheter på utbildningsområdet (U 2008:3)
Utredningen om bildandet av Statens skolinspektion (U 2008:4)
Riksrevisionen
Migrationsverket
Svenska institutet
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Barnombudsmannen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Högskoleverket
Uppsala universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Ungdomsstyrelsen
Jämställdhetsombudsmannen
Handikappombudsmannen
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Göteborgs kommun
Kristianstads kommun
Krokoms kommun
Lessebo kommun
Malmö kommun
Mjölby kommun
Nybro kommun
Piteå kommun
Stockholms kommun
Umeå kommun
Örebro kommun
Landstinget i Södermanlands län
Grennaskolan Riksinternat
Lundsbergs skola
Samernas Utbildningscentrum
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
Sundsgårdens internatskola
Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: