Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2008-12-18
UF2008/14588/PLAN
(delvis)
UF2008/14589/USTYR (delvis)
Svenska institutet
Box 7434
103 91 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Svenska institutet
Riksdagen har beslutat om Svenska institutets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 05, bet. 2008/09:UU1, rskr. 2008/09:122, prop. 2008/09:1, utg.omr. 07, bet. 2008/09:UU2, rskr. 2008/09:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Svenska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Svenska institutets uppdrag anges i förordningen (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

1. Svenska institutets redovisning i enlighet med 3 kap., 1 och 2 §§, förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska på alla områden göras per utgiftsområde och i förekommande fall per underindelning.

2. Svenska institutet ska redovisa total kostnadsfördelning per land inom respektive utgiftsområde, underindelning och uppdrag.

3. Svenska institutet ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 för samtliga anslag. Prognoserna ska redovisas senast den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober 2009. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer, Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer. 

4. Svenska institutet ska redovisa samtliga erhållna bidrag och bidragsgivare.

5. Svenska institutet ska redovisa de samlade förvaltningskostnaderna och de beräkningar som ligger till grund för fördelningen av dem på respektive utgiftsområde och i förekommande fall underindelning.

6. För ledarskapsprogrammen ska Svenska institutet redovisa vilka länder som deltagarna kommer ifrån samt vilka svenska företag och myndigheter som har medverkat.

7. Svenska institutet ska särredovisa kostnaderna för portalen Studyinsweden.se.

8. Svenska institutet ska inom reformsamarbetet i Östeuropa redovisa antalet studiebesök från och till respektive land.

9. Svenska institutet ska redovisa och kommentera insatser inom ramen för samarbetet med Riksföreningen Sverigekontakt.

10. Svenska institutet ska i samarbete med Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland samt berörda myndigheter och organisationer i Finland förbereda och genomföra insatser i syfte att stärka svenskundervisningen i finskspråkiga skolor. Institutet ska redovisa och kommentera de insatser som gjorts.

11. Svenska institutet ska särredovisa kostnaderna för den del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens verksamhet i Östeuropa som bedrivs enligt överenskommelse med institutet. Redovisningen ska kommenteras.

2

Organisationsstyrning

 

3

Uppdrag

Uppdrag

1. Svenska institutet ska handlägga finansieringen av det statliga bidraget till International Council for Central- and Eastern European Studies (ICCEES) åttonde världskongress 2010 i Stockholm.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet88 415
ap.1Svenska institutet (ram)88 415

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Svenska institutet

Av beloppet avser 1 000 000 kronor uppdraget att skapa en internetbaserad informationssida för arbetssökande tredjelandsmedborgare samt vara samordnande myndighet för övriga informationsinsatser.

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet64 047
ap.2Främjande av utbildnings- och forskningssamarbete i Östersjöregionen (ram)64 047
ap.2.1Visbyprogrammet (ram)54 047
ap.2.2Ledarskapsprogrammet (ram)10 000

Villkor för anslag 1:11

ap.2.1 Visbyprogrammet

Medlen omfattar samarbete med Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Prioritet bör ges för samarbete med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Visbyprogrammet ska omfatta den akademiska nivån, vuxenutbildningen och gymnasienivån. Utbytet på den akademiska nivån ska prioriteras. 

Av anslagsposten får högst 4 047 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Av medlen får högst 600 000 kronor användas för stöd till Svenska centret vid det statliga humanistiska universitetet (RGGU) i Moskva och till Centre for Swedish Studies (CSS) i Minsk.

ap.2.2 Ledarskapsprogrammet

Medlen omfattar samarbete med Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Programmet ska riktas till unga ledare inom näringsliv och offentlig sektor.

Finansieringen av ledarskapsprogrammet ska delas med deltagarnas arbetsplatser i respektive land samt svenska företag, myndigheter eller organisationer som är involverade i programmet.

Av anslagsposten får högst 2 500 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet33 000
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)33 000
ap.11.1Gäststipendier och expertutbyte (ram)18 000
ap.11.3Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare (ram)15 000

Villkor för anslag 1:1

ap.11.1 Gäststipendier och expertutbyte

Av anslagsposten får högst 3 850 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

ap.11.3 Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare

Av anslagsposten får högst 3 150 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Svenska institutet får finansiera metodutveckling, utbildningsinsatser, stöd för framtagande av affärsprojekt, rekrytering av deltagare, resultat och erfarenhetsredovisningar, revisioner och liknande inom delposten.

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet26 200
ap.5Reformsamarbete i Östeuropa (ram)26 200

Villkor för anslag 2:1

ap.5 Reformsamarbete i Östeuropa

Medlen omfattar samarbete med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland. Prioritet bör förutom de särskilda satsningarna nedan ges för samarbete med Ukraina, Vitryssland, Georgien och Turkiet.

3 000 000 kronor får användas för en Västra Balkansatsning.

2 100 000 kronor får användas för insatser i samband med högtidlighållandet av slaget vid Poltava. 

3 000 000 kronor får användas för svensk-turkiska stipendieprogrammet.

750 000 kronor får användas för ICCEES världskongress.

Av anslagsposten får högst 5 500 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:9 Svenska institutet
ap.12 6523 %0
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.103 %0
ap.2.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.103 %0
ap.11.303 %0
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Biståndsverksamhet
8:1 ap.11.21:1 ap.31.1100 %
8:1 ap.27.11:1 ap.31.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.2ram
ap.27.1ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:9 Svenska institutet
ap.110 0004 0003 0002011
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.129 00022 0005 0002011
ap.2.23 0003 00002011
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.16 0004 0002 0002011
ap.11.33 0002 0001 0002011
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.56 0004 0002 0002011
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)12 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Övrig Sverigeinformation
Sweden Bookshop-51513 0003 00000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sweden Bookshop är full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § Avgiftsförordningen (1992:191). Intäkterna disponeras av Svenska institutet.

Med undantag av bestämmelserna i 4 § Avgiftsförordningen, andra stycket, får Svenska institutet ta ut avgifter i verksamheten upp till en intäktsnivå på 10 000 000 kr.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Svenska institutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Marie-Helene Lindblom
Kopia till

SB SAM
SB, Internrevision
Ju SIM
UD EC
UD USTYR
UD RS
UD PLAN
Fi BA
U UH
IJ JÄM
Ku KR
Ku MFI
RK Ekonomi
Riksdagen UU
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Högskoleverket
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien