Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2008-12-18
IJ2008/2389/DEM (delvis)
IJ2008/2494/DISK
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
Riksdagen har beslutat om anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter för budgetåret 2009  (prop. 2008/09:1, utg.omr. 01, bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län6 250
ap.1Statsbidrag till kommuner och landsting (ram)6 000
ap.2Regionala uppföljningsinsatser (ram)250
Disponeras av Institutet för språk och folkminnen187
ap.6Språkvård för nationella minoritetsspråk (ram)187
Disponeras av Ungdomsstyrelsen3 800
ap.5Stöd för nationella minoriteter (ram)3 800
Disponeras av Sametinget200
ap.4Stöd för den samiska minoriteten (ram)200
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet4 000
ap.8Åtgärder för den romska minoriteten (ram)4 000

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Statsbidrag till kommuner och landsting

Anslagsposten avser bidrag till kommunerna inom förvaltningsområdena för samiska respektive finska och meänkieli samt Norrbottens läns landsting för kostnader som följer av lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av samiska, finska och meänkieli.

ap.2 Regionala uppföljningsinsatser

Från anslagsposten finansieras administration av bidragen till kommunerna och landstinget.

Från anslagsposten finansieras också insatser för att följa upp och utvärdera de regionala åtgärderna. Även informationsinsatser får finansieras från anslagsposten.

ap.4 Stöd för den samiska minoriteten

Från anslagsposten finansieras stöd till verksamhet som bedrivs av organisationer som företräder den nationella minoriteten samer.

ap.5 Stöd för nationella minoriteter

Från anslagsposten finansieras stöd till verksamhet som främjar regeringens minoritetspolitik, i huvudsak statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. Föreskrifter om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget ska en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 400 000 kronor.

ap.6 Språkvård för nationella minoritetsspråk

Anslagsposten avser bidrag för att bedriva en språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

ap.8 Åtgärder för den romska minoriteten

Från anslagsposten finansieras åtgärder för att bl.a. stärka den utåtriktade verksamheten hos Delegationen för romska frågor (Ju2006:10) samt för delegationens uppgift att utreda romers situation, främja kommunala projekt och verksamheter i olika delar av landet samt informera och sprida kunskap om romer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.3ram
ap.9ram

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25187
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.6Språkvård för nationella minoritetsspråk
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Österberg
Likalydande till

Sametinget
Ungdomsstyrelsen
Institutet för språk och folkminnen
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Jordbruksdepartementet/JFS
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/UF
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Kulturdepartementet/KT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Delegationen för romska frågor (Ju 2006:10)
Riksdagens Konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sveriges kommuner och landsting