Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
14

2008-12-18
A2008/3593/A
A2008/3634/ADM (delvis)
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Box 513
751 20 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr 14, bet 2008/09:AU2, rskr. 2008/09:135). 

Regeringen beslutar att, utöver vad som gäller enligt förordningen (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, ska följande gälla under budgetåret 2009 för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering och nedan angivna anslag

.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) ska redovisa och analysera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion. Vidare gäller för IFAU följande återrapporteringskrav.

1. All individbaserad statistik som IFAU publicerar ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund. I de fall det inte är möjligt ska orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper eller födelseland ska analyseras, liksom regionala skillnader.

2. IFAU ska redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade projekt till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 maj och den 31 oktober 2009. 

3. IFAU ska redovisa hur myndighetens resurser har fördelats på regeringsuppdrag, egeninitierade projekt, andra uppdrag och utdelade forskningsbidrag samt hur resurserna har fördelats mellan myndighetens fyra huvuduppgifter. IFAU ska även redovisa i vilken utsträckning de projekt som avrapporterats helt eller delvis har finansierats av IFAU samt fördelningen mellan extern och intern finansiering.

4. IFAU ska redovisa utgiftsprognoser för 2009 - 2012 för samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognos och till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Redovisningen ska ske den 19 januari, den 26 februari, den 7 maj, den 30 juli samt den 29 oktober 2009.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

Samverkan med Arbetsförmedlingen

IFAU ska till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna synpunkter på de analyser av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som Arbetsförmedlingen ska lämna till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 19 maj och den 17 november 2009. IFAU:s synpunkter ska lämnas senast den 2 juni och den 3 december 2009.

Forskningsbidrag för att studera effekter av företagens arbetsmiljö på deras lönsamhet

IFAU ska fördela de forskningsbidrag som finns uppsatta på Arbetsmiljöverkets anslag 2:1 ap. 3 IFAU - Arbetsmiljö och lönsamhet för att studera effekter av företagens arbetsmiljö på deras lönsamhet.

IFAU:s medverkan under det svenska ordförandeskapet

Som en del i förberedelserna och genomförandet av det svenska ordförandeskapet i EU ska IFAU bidra med underlag och vara behjälpligt i framtagande av positionspapper. IFAU ska också aktivt delta i högnivåkonferensen i oktober 2009 och andra möten som har bäring på utanförskapsprioriteringen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:7

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering26 560
ap.1Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering förvaltningskostnader (ram)21 012
ap.2Finansieringsbidrag (ram)2 773
ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (ram)2 775

Villkor för anslag 1:7

ap.3 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
ap.16313 %0
ap.2833 %0
ap.3833 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
ap.25 4002 7007522012
ap.35 4002 7007512012
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna infriade förpliktelser anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period. Inget regeringsbeslut tas om bemyndiganderamens fördelning mellan anslagsposterna 2 och 3.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 150
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-252 213
2009-02-252 213
2009-03-252 213
2009-04-252 213
2009-05-252 213
2009-06-252 213
2009-07-252 213
2009-08-252 213
2009-09-252 213
2009-10-252 213
2009-11-252 213
2009-12-252 217
Summa26 560
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering förvaltningskostnader
1:7 ap.2Finansieringsbidrag
1:7 ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

IFAU får åta sig att utföra avgiftsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

IFAU får åta sig att utföra bidragsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Hugo Lindgren
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet