Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:21

2008-12-18
Ju2008/9934/Å
Ju2008/8799/Å
Ju2008/8620/Å m.fl.
Se bilaga 1
Justitiekanslern
Box 2308
103 17 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Justitiekanslern
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Justitiekanslerns verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 01, bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:80).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Justitiekanslern och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Justitiekanslern ska värna rättssäkerheten, offentligheten, yttrandefriheten samt en god myndighetskultur. Justitiekanslern ska medverka till att rättstillämpningen blir effektiv och rättssäker.

Justitiekanslern ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till ovan angivet mål samt till de uppgifter som framgår av förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern samt förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. Redovisningen ska göras enligt den statistikindelning som myndigheten använder.

Övriga återrapporteringskrav

Resursutnyttjande

Justitiekanslern ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå ett effektivare resursutnyttjande inom verksamheten.

Personal

Justitiekanslern ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att säkerställa en god personalförsörjning samt för att förebygga ohälsa inom myndigheten.

Prognoser

Justitiekanslern ska redovisa utgiftsprognoser för anslagen 6:2 Justitiekanslern och 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

19 januari 

26 februari 

7 maj

30 juli

29 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:2

Justitiekanslern (Ramanslag)

Disponeras av Justitiekanslern24 163
ap.1Justitiekanslern (ram)24 163

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Justitiekanslern27 163
ap.1Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (ram)27 163

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Efter rekvisition till Justitiekanslern kan medel betalas ut till Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Skatteverket för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder samt till Statens pensionsverk.

Från anslaget ska följande utgifter finansieras vilka ska redovisas under nedan angivna rubriker.

Ersättning till frihetsberövade m.m.

1. Ersättning i mål eller ärenden enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i mål rörande lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

4. Ersättning för utgifter för livränta som rekvireras av Statens pensionsverk.

Justitiekanslern ska redovisa det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet inklusive ränta samt antalet ärenden som har föranlett rättegång.

Skadestånd m.m. i andra fall

1. Skadestånd eller annan ersättning till motpart i mål eller ärenden inom eller utom rättegång.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i rättegångar.

4. Kostnad i samband med rättegång inför internationell domstol eller i liknande organ.

5. Kostnad för förundersökning i brottmål.

Justitiekanslern ska redovisa det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet av de av Justitiekanslern bestämda ersättningarna exklusive ränta samt antalet ärenden som har föranlett rättegång.

Övrigt

1. Justitiekanslern får i förekommande fall uppdra åt den eller de myndigheter som berörs av ett skaderegleringsärende eller en rättegång att ombesörja att skadeståndsbelopp eller annat ersättningsbelopp, kostnad för ombud i ärendet hos Justitiekanslern samt rättegångskostnad som domstolen har beslutat om utbetalas till motparten.

2. Justitiekanslern får i förekommande fall uppdra åt den eller de myndigheter som berörs av en rättegång att ombesörja att ersättning för statens kostnader för ombud i rättegången utbetalas till Justitiekanslern.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
6:2 Justitiekanslern
ap.17253 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
ap.11 3583 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Åsa Thollén
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/IREV
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Skatteverket
Statens pensionsverk
Tullverket
Åklagarmyndigheten

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:21, 2008-12-18

Diarienummerförteckning

Ju2008/9934/Å
Ju2008/8799/Å
Ju2008/8620/Å
Ju2008/8926/Å
Ju2008/10228/Å