Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:23

2008-12-18
Ju2008/9937/Å
Ju2008/9198/Å
Ju2008/10668/Å (delvis)
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Box 22523
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Riksdagen har beslutat om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 04, bet. 2008/09:JuU1, rskr. 2008/09:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska bidra till att värna rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Återrapportering

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens återrapportering ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen ska bl.a. följande framgå

- antalet genomförda inspektioner och andra undersökningar som har genomförts på initivativ av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,

- antalet personer som har begärt att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska kontrollera om de varit utsatta för hemliga tvångsmedel eller varit föremål för Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter enligt polisdatalagen (1998:622),

- det totala antalet personer som har varit föremål för prövning av utlämnande av uppgifter ur register i samband med registerkontroll. Av redovisningen ska det framgå hur många av dessa personer som förekom i Säkerhetspolisens register (de fall som endast visar att tidigare registerkontroll har gjorts ska inte redovisas), samt uppgift om hur många av dessa personer som det har lämnats ut uppgifter om från Säkerhetspolisens register respektive misstankeregistret och belastningsregistret, 

- i vilken omfattning som Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har bifallit respektive avslagit ansökningar om kvalificerad skyddsidentitet, samt i vilken omfattning som beviljade kvalificerade skyddsidentiteter har upphört.

Kostnadsfördelning

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa verksamhetens kostnader fördelat på administration, Registerkontrolldelegationen, Skyddsregistreringsdelegationen samt nämndens verksamhet i övrigt. Myndigheten ska även redovisa vilket arbete som genomförs, eller planeras, för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande. 

Personal

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa vidtagna och planerade insatser för att förebygga ohälsa samt för att åstadkomma en långsiktig och god personalförsörjning inom myndigheten.

Prognoser

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

19 januari 

26 februari 

7 maj

30 juli

29 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden12 184
ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (ram)12 184

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
ap.13663 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 200
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-251 015
2009-02-251 015
2009-03-251 015
2009-04-251 015
2009-05-251 015
2009-06-251 015
2009-07-251 015
2009-08-251 015
2009-09-251 015
2009-10-251 015
2009-11-251 015
2009-12-251 019
Summa12 184
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:16 ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Åsa Thollén
Kopia till

Riksdagen/justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/IREV
Datainspektionen
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Justitiekanslern
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten