Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2008-12-18
U2008/8481/SAM/S (delvis)
Sameskolstyrelsen
Box 155
962 24 JOKKMOKK
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sameskolstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Sameskolstyrelsens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU:1, rskr. 2008/09:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Sameskolstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Sameskolstyrelsens uppgift framgår av sameskolförordningen (1995:205). 

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Samisk förskola och fritidshem

Sameskolstyrelsen ska erbjuda förskola och fritidshem där verksamheten helt eller delvis genomförs på samiska.

Myndigheten ska redovisa följande resultat:

- antalet barn som omfattas av verksamhet med förskola och fritidshem. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

- intäkter och kostnader per plats i förskola och fritidshem med jämförelse för de senaste två åren. Kostnadsredovisningen ska analyseras och kommenteras.

Myndigheten ska analysera behovet av att utveckla kvaliten i samisk förskola och fritidshem samt redovisa vilka insatser som genomförts under året.

1.2 Undervisning

Sameskolstyrelsen ska ge samiska barn en skolutbildning med samisk inriktning. Myndigheten ska redovisa följande :

-den totala kostnadsutvecklingen för verksamheten samt kostnaden för undervisning per elev jämförda med de senaste två åren.

-andelen elever i sameskolans årskurs fem som når målen enligt kursplanen i samiska, uppdelat på elever med samiska som första språk respektive som andraspråk.

-andelen elever i årskurserna fem och nio som inte når målen enligt kursplanerna för sameskolan eller i den integrerade undervisningen. Myndigheten ska analysera orsaker samt bedömning av åtgärder för att öka måluppfyllelsen.

- antalet elever med skolskjuts och antalet elever som får stöd till boende utanför hemmet samt kostnader per elev för detta.

Myndigheten ska analysera behovet av utvecklingsinsatser för samisk undervisning samt redovisa genomförda insatser för att utveckla utbildningen vid sameskolorna och i den integrerade samiska undervisningen.

1.3 Läromedel

Sameskolstyrelsen ska främja och utveckla produktion av läromedel för samisk undervisning.

Myndigheten ska redovisa sina insatser under året uppdelat på de tre språkvarieteterna.

1.4 Utgiftprognoser

Sameskolstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för år 2009 och 2010 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsavgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 19 januari 2009,

- den 26 februari 2009

- den 7 maj 2009,

- den 30 juli 2009 och

- den 29 oktober 2009.

2

Organisationsstyrning

Sameskolstyrelsens och sameskolornas organisation ska vara flexibel och behovsinriktad.

All individbaserad uppföljning ska så långt som möjligt vara könsuppdelad.

Myndigheten ska redovisa sin samverkan med Statens skolverk, Statens skolinspektion samt andra myndigheter, organisationer och huvudmän.

3

Uppdrag

Sameskolstyrelsen ska redovisa sina åtgärder för att få ekonomin i balans. Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som årligen behöver vidtas för att myndighetens ekonomi ska vara i balans senast år 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:4

Sameskolstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Sameskolstyrelsen26 637
ap.1Sameskolstyrelsen (ram)26 637

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sameskolstyrelsen

Föreskrifterna i 4 och 7 §§ förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. ska tillämpas på Sameskolstyrelsen. Därvid ska kategori E gälla.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:4 Sameskolstyrelsen
ap.1799Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)11 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-252 220
2009-02-252 220
2009-03-252 220
2009-04-252 220
2009-05-252 220
2009-06-252 220
2009-07-252 220
2009-08-252 220
2009-09-252 220
2009-10-252 220
2009-11-252 220
2009-12-252 217
Summa26 637
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sameskolstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Sameskolstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Samisk förskola, fritidshem och skolverksamhet0025 00052 000-27 000-27 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsens verksamhet är att avgiftsintäkterna från hemkommunerna för förskola, fritidshem samt undervisning i sameskolan och integrerad förskoleklass delvis ska täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster ska finansieras från anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen    ap. 1.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet samt förskoleklass för samiska barn (2 kap. 3 § sameskolförordningen 1995:205). Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen för denna verksamhet. Avgifternas storlek regleras genom överenskommelse mellan Sameskolstyrelsen och berörda kommuner. Inkomsterna disponeras av Sameskolstyrelsen.

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen om ersättning för elever i sameskolan (SKOLFS 1995:50). Intäkterna disponeras av myndigheten och ska särredovisas i årsredovisningen. Antalet elever samt ersättningens storlek från respektive kommun ska framgå.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Margareta Wiman
Kopia till

Internrevisionen SB
Finansdepartementets budgetavdelning
Jordbruksdepartementet, Jakt-, fiske- och sameenheten
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Enheten för diskrimineringsfrågor
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk
Sametinget