Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
18

2008-12-18
Fö2008/292/EPS
(delvis)
Fö2008/3664/EPS m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets pliktverk
Karolinen
651 80 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Totalförsvarets pliktverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets pliktverks verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Totalförsvarets pliktverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Inskrivning

Inryckning till grundutbildning ska ske högst 24 månader efter genomförd webbaserad lämplighetsundersökning för 95 % av de inryckande.

Återrapportering

Reultatet av lämplighetsundersökning, mönstring, antagningsprövning och inskrivning ska redovisas. Redovisningen ska vara uppdelad på kön. Redovisningen ska kommenteras utifrån mål uppfyllnad och konskevenser för verkets verksamhet.

2 Avgiftsfinansierad verksamhet

Den avgiftsfinansierade verksamheten ska redovisas på nivåerna personalredovisning, urval samt övrig uppdragsverksamhet. Intäkter, kostnader och resultat ska redovisas samt vilka de huvudsakliga uppdragsgivarna varit.

3 Prognoser

Totalförsvarets pliktverk ska redovisa prognoser för 2009-2012 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Prognoser lämnas senast

  • 19 januari 
  • 26 februari
  • 7 maj
  • 30 juli
  • 29 oktober.

4 Budgetunderlag

Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Totalförsvarets pliktverk i budgetunderlaget lämna förslag till indelning i verksamheter, resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

2

Organisationsstyrning

5 Främjande av jämlikhet, jämställdhet och motverkande av diskriminering

Totalförsvarets pliktverk ska vidta åtgärder för att främja jämlikhet och jämställdhet samt motverka diskriminering. Vidare ska Totalförsvarets pliktverk tillsammans med Försvarsmakten verka för att andelen kvinnor som skrivs in till grundutbildning ökar.

Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk ska redovisa uppnådda resultat. Redovisningen ska bland annat innehålla relevant statistik uppdelad på kön.

Övrig återrapportering

Myndigheten ska i samverkan med Försvarsmakten och Försvarshögskolan, med anledning av tidigare redovisat uppdrag avseende strategi mot ogynnsamma attityder (Fö2006/1152/MIL) redovisa uppnådda resultat och effekter av myndighetens arbete vad avser:

• Styrdokument och beslutsdokument.

• Utbildning av nyckelpersoner och verksamhetsansvariga inom myndigheten samt eventuell annan utbildning.

• Information.

Om avvikelser förekommer i förhållande till den målsättning som tidigare redovisats ska myndigheten redovisa skälen till avvikelserna och vilka åtgärder som planeras med anledning av detta.

6 Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets pliktverk ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning.

Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

7 Antalet mönstrade per årsarbetskraft

Antalet mönstrade (och antagningsprövade) respektive lämplighetsundersökta per årsarbetskraft, jämfört med de tre senaste åren, ska redovisas, analyseras och kommenteras.

8 Stöd till EU-ordförandeskapet

Med anledning av att Sverige hösten 2009 är ordförande i EU erinrar regeringen om 7 § myndighetsförordningen (2007:515) och att ordförandeskapet därmed ställer stora krav på tillgänglighet under hela 2009, dock särskilt under juli månad.

3

Uppdrag

9. Avgångar

Totalförsvarets pliktverk ska i samverkan med Försvarsmakten redovisa arbetet för att minska andelen totalförsvarspliktiga som avbryter grundutbildningen. Redovisningen ska innehålla en analys av vilka faktorer som påverkar andelen avgångar och omfatta vidtagna respektive planerade åtgärder vid mönstring eller antagningsprövning, före påbörjad grundutbildning, under inledande grundutbildning samt under övrig grundutbildning. Redovisningen ska vidare omfatta åtgärder på såväl central nivå som vid enskilda organisationsenheter.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets pliktverk (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets pliktverk171 235
ap.1Totalförsvarets pliktverk (ram)171 235

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets pliktverk

Anslaget 1:6 Totalförsvarets pliktverk disponeras av Totalförsvarets pliktverk för mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning samt enskilda ärenden inom området. Vidare finansierar anslaget myndighetens stöd och service till myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret. Av anslaget har sjutton miljoner kronor beräknats för att öka antalet kvinnor som antagningsprövar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets pliktverk
ap.15 1373 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)23 614
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets pliktverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2514 270
2009-02-2514 270
2009-03-2514 270
2009-04-2514 270
2009-05-2514 270
2009-06-2514 270
2009-07-2514 270
2009-08-2514 270
2009-09-2514 270
2009-10-2514 270
2009-11-2514 270
2009-12-2514 265
Summa171 235
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets pliktverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Totalförsvarets pliktverk

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
Urvalstjänster1 685-2 30030 00035 000-5 000-5 615
Övrig uppdragsverksamhet1 085-2 0004 0004 0000-915
Personalredovisning5 587020 00020 00005 587
Summa8 357-4 30054 00059 000-5 000-943
Belopp angivna i tkr

Villkor

Urvalstjänster

Ackumulerat underskott vid utgången av 2009 beräknas därmed till 5 615 000 kronor. I det ackumulerade underskottet ingår avvecklingskostnader för 2008 och 2009 med 9 000 000 kronor.

Övrig uppdragsverksamhet

Ackumulerat underskott vid utgången av 2009 beräknas därmed till 915 000 kronor. 

Personalredovisning

Ackumulerat överskott vid utgången av 2009 beräknas därmed till 5 587 000 kronor. 

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Uppgifter som Totalförsvarets pliktverk genomför under verksamheterna personalredovisning, urvalstjänster och övrig uppdragsverksamhet finansieras med avgifter. Med personalredovisning avses myndighetens redovisning av den personal som totalförsvaret disponerar i fred och under höjd beredskap. I verksamheten personalredovisning ingår tjänster i anslutning till repititionsutbildning och redovisning av de bemmaningsansvarigas krigsorganisationer.

2. Avgifternas storlek bestäms av Totalförsvarets pliktverk, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av verket.

3. Enligt 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) får Totalförsvarets pliktverk disponera det ackumulerade överskottet från avgiftsbelagd verksamhet.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Anders Herrström
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet, EPS, SSK, MIL
Socialdepartementet, ST
Finansdepartementet, BA, ESA
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Mk
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Försvarsmakten
Försvarshögskolan
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Styrelsen för psykologiskt försvar
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Civilpliktsrådet
Försvarsförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation, c/o Sveriges Ingenjörer
Ingenjörer
Fackförbundet Service och Kommunikation
Officersförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges Reservofficersförbund
Värnpliktsrådet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 18, 2008-12-18

Diarienummerförteckning

Fö2008/292/EPS
(delvis)
Fö2008/3664/EPS
(delvis)