Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
27

2008-12-11
Ku2008/2172/SAM (delvis)
Riksutställningar
Box 1033
621 21 VISBY
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Riksutställningar
Riksdagen har beslutat om Riksutställningars verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Riksutställningar och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under manadatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Riksutställningar ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1187). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prioriteringar

Riksutställningar ska i sin verksamhet prioritera dels barn och ungdom, dels den samtida konsten.

Återrapportering

Riksutställningar ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet.

Samverkan och tillgänglighet

Riksutställningar ska redovisa

 • åtgärder som vidtagits för att utveckla samarbetet med museer och andra kulturinstitutoiner i syfte att öka samlingarnas rörlighet i hela landet,
 • antalet samproducerade utställningar,
 • antalet vandringsutställningar,
 • antalet turnédagar samt bokningstillfällen,
 • antalet arrangörer respektive utställningar i mobila rum,
 • åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Samverkan med regionala museer

Riksutställningar ska i samverkan med de regionala museerna, eller deras samordningsorgan, utarbeta former för en ökad samverkan vad det gäller de regionala museernas utåtriktade och pedagogiska arbete. Arbetet ska vara inriktat på utveckling av utställningsmediet och förmedlingen av utställningarna samt metoder för utställningsteknik. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i samband med årsredovisningen.

Regionalt utfall

Riksutställningar ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska göras till Statens kulturråd enligt anvisningar som rådet lämnar.

Utställningsersättning

Riksutställningar ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Lokalkostnader

Riksutställningar ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2009 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2009–2012

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 19 januari 2009
 • den 26 februari 2009
 • den 7 maj 2009
 • den 30 juli 2009
 • den 29 oktober 2009

De prognoser som lämnas i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

Omlokalisering

Riksutställningar ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2009 särskilt redovisa effekterna på verksamheten med anledning av den av den tidigare regeringen beslutade omlokaliseringen till Gotland.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:5

Riksutställningar (Ramanslag)

Disponeras av Riksutställningar53 803
ap.1Riksutställningar (ram)53 803

Villkor för anslag 8:5

ap.1 Riksutställningar

Av anslaget ska 1 000 000 kronor användas för ersättning till fler nu aktiva bildkonstnärer för vilka avtalet om medverkan och ersättning vid utställning av konstverk är tillämpligt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
8:5 Riksutställningar
ap.15 380Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)17 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 700
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksutställningars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-254 484
2009-02-254 484
2009-03-254 484
2009-04-254 484
2009-05-254 484
2009-06-254 484
2009-07-254 484
2009-08-254 484
2009-09-254 484
2009-10-254 484
2009-11-254 484
2009-12-254 479
Summa53 803
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksutställningars disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:5 ap.1Riksutställningar

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter003 00003 0003 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2009 avser endast intäkterna.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska i årsredovisningen specificera följande avgiftsintäkter:

 • utställningshyror
 • samproduktioner
 • utställningsrådgivning
 • seminarieverksamhet
 • varuförsäljning
 • övrigt

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksutställningar ska i årsredovisningen redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andelen bidrag respektive andelen sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Ulrika Lindblad
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd