Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
14

2008-12-11
Ku2008/2172/SAM
(delvis)
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Box 4006
102 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksdagen har beslutat om Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Nämnden för hemslöjdsfrågor och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1177). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Främjande av hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att

  • stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet,
  • öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Prognoser 2009-2012

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009—2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • den 19 januari 2009
  • den 26 februari 2009
  • den 7 maj 2009
  • den 30 juli 2009
  • den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Regionalt utfall

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

3

Uppdrag

Kulturella och kreativa näringar

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska - som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken - under 2009 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling1 977
ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor (ram)1 977

4:4

Främjande av hemslöjden (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling22 376
ap.1Konsulentverksamhet (ram)16 836
ap.2Projektmedel (ram)1 455
ap.3Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund (ram)4 085

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Konsulentverksamhet

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i varje län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen under förutsättning att den regionala/kommunala offentliga finansieringen är minst lika stor som statens.

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till fem rikskonsulenttjänster eller motsvarande.

Anslagsposten får användas för fortbildning och årlig informationskonferens.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2009.

ap.2 Projektmedel

Anslagsposten får användas för bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.

ap.3 Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund

Anslagsposten får användas för bidrag till Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2009.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
ap.1593 %0
4:4 Främjande av hemslöjden
ap.15033 %0
ap.2463 %0
ap.31223 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för näringslivsutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25165
2009-02-25165
2009-03-25165
2009-04-25165
2009-05-25165
2009-06-25165
2009-07-25165
2009-08-25165
2009-09-25165
2009-10-25165
2009-11-25165
2009-12-25162
Summa1 977
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för näringslivsutvecklings disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:3 ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska i årsredovisningen för 2009 redovisa

  • för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
  • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Birgitta Castenfors
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ENT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Verket för näringslivsutveckling
Statens kulturråd