Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.
Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 10

2008-12-18
N2008/8224/E
N2008/8271/SAM (delvis)
N2008/8709/SAM (delvis)
Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 KRISTINEHAMN
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Elsäkerhetsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Riksdagen har beslutat om Elsäkerhetsverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:99, prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:121).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Elsäkerhetsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Elsäkerhetsverkets ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Avgiftsbelagd verksamhet 

Elsäkerhetsverket ska redovisa utfall i förhållande till beräknad budget för 2009 års avgiftsbelagda verksamhet samt kommentera och förklara väsentliga avvikelser mellan budget och utfall.

Utgiftsprognoser

Elsäkerhetsverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från ESV.

- 19 januari 2009

- 26 februari 2009

- 7 maj 2009

- 30 juli 2009

- 29 oktober 2009

Omlokalisering

Elsäkerhetsverket ska särredovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera verksamheten från Stockholm. Merkostnaderna bör redovisas uppdelat på följande delar: lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.), stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, ersättning för pendling och dubbelbemanning. Redovisning ska ske i årsredovisningen. Eventuella kvarstående merkostnader till följd av omlokaliseringen skall även redovisas för 2010.

2

Organisationsstyrning

Personalförsörjning

Elsäkerhetsverket ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

3

Uppdrag

Elsäkerhetsavgifter

Elsäkerhetsverket ska i årsredovisningen redovisa och kommentera intäkterna från elsäkerhetsavgifter och om det finns anledning att föreslå förändringar i avgiftsnivån.

Regelförenkling

Elsäkerhetsverket ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Elsäkerhetsverket bistå Verket för näringslivsutveckling - Nutek (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Spänningskvalitet m.m.

Elsäkerhetsverket ska utreda innebörden av begreppet spänningskvalitet i syfte att klargöra om nuvarande regleringsordning avspeglar de bakomliggande tekniska förhållandena. Verket ska under utredningen samråda med Energimarknadsinspektionen och andra berörda myndigheter och organisationer. I uppdraget ingår vidare att lämna förslag på gränsdragning mellan Elsäkerhetsverket och Energimarknadsinspektionen såvitt avser tillsyn av leveranssäkerhet och överföringskvalitet i elnäten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2009. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

4:1

Elsäkerhetsverket (Ramanslag)

Disponeras av Elsäkerhetsverket44 147
ap.1Elsäkerhetsverket (ram)44 147

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket ska betala totalt 86 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
4:1 Elsäkerhetsverket
ap.11 324Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-253 679
2009-02-253 679
2009-03-253 679
2009-04-253 679
2009-05-253 679
2009-06-253 679
2009-07-253 679
2009-08-253 679
2009-09-253 679
2009-10-253 679
2009-11-253 679
2009-12-253 678
Summa44 147
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Elsäkerhetsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offenligrättslig verksamhet
Publikationsförsäljning001 0001 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Elsäkerhetsavgift m.m.25520035 000035 00035 000
Behörighetsavgift2552002 40002 4002 400
Nätövervakningsavgift25520019 800019 80019 800
Elberedskapsavgift255200250 0000250 000250 000
Ersättning för provade produkter2552007000700700
Summa00307 9000307 900307 900
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras med en elsäkerhetsavgift, behörighetsavgifter och avgifter i samband med provning av produkter som tillförs inkomsttitel. Elsäkerhetsavgiftens storlek bestäms i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Avgiftsinkomster från elsäkerhetsavgifter, nätövervakningsavgifter, elberedskapsavgifter, behörighetsavgifter och avgifter i samband med provning av produkter och viten skall redovisas mot inkomsttitel 2552: Övriga offentligrättsliga avgifter. Ersättning får tas ut med stöd av 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket nämnda bestämmelse. Avgiftsinkomsterna beräknas till 1 000 000 kr och får disponeras av Elsäkerhetsverket.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 900
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avser bidrag om 1 900 000 kronor för verksamhet som finansieras från sjätte utgiftsområdets anslag 2:4 Krisberedskap.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Torgny Edvardsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/SAM
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet