Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2008-12-18
N2008/8496/E
N2008/8494/E (delvis)
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens energimyndighet inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om Statens energimyndighets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 21, bet. 2008/09:NU3, rskr. 2008/09:100).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Statens energimyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Energieffektivisering

Lokal och regional samverkan 

Målen är:

 • att främja lokal och regional samverkan kring energieffektivisering,
 • att förstärka och utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningen och de regionala energikontorens verksamhet,
 • att driva och vidareutveckla programmet "Uthållig kommun" på lokal och regional nivå i sammarbete med kommuner och pilotlän.

Teknikupphandling, marknadsintroduktion och energieffektiva produkter

Målen är:

 • att påskynda marknadsintroduktion av ny och befintlig energieffektiv teknik,
 • att genom teknikupphandlingar stimulera utveckling och öka marknadsintroduktion av energieffektiv teknik, samt öka insatserna för marknadsföring av resultaten,
 • att utveckla SMF-anpassade verktyg för energieffektivisering och minskade klimatutsläpp,
 • att utveckla pilotprogram för energieffektivisering för små- och medelstora företag,
 • att förstärka och utveckla insatserna inom ramen för genomförandet av ekodesigndirektivet.

Provningsverksamhet 

Målen är:

 • att genom provningar av energikrävande produkter öka medvetenheten om energieffektiva produkter hos företag och allmänhet samt stimulera till produktutveckling,
 • att genom märkning och standardisering stimulera utvecklingen av energieffektiva system och produkter,
 • att kontrollera efterlevnaden av energimärkning.

Information, utbildning och kunskapsspridning

Målen är:

 • att öka medvetenheten hos små och medelstora företag (SMF) om klimatfrågor och energieffektivisering,
 • att öka medvetenheten hos barn och ungdomar, såväl flickor som pojkar, om energi- och klimatfrågor,
 • att utveckla nya metoder för att få bättre genomslag hos mottagarna för informationsinsatser och metoder för att påverka beteende hos privatpersoner, företag m.fl för att främja energieffektivisering,
 • att öka medvetenheten hos konsumenter och andra användargrupper om energieffektivisering och minskade klimatutsläpp.

Energieffektivisering inom transportsektorn

Målet är att i samverkan med berörda myndigheter, företag och organisationer ta fram åtgärder som bidrar till minskade klimatutsläpp inom transportsektorn.

Återrapportering för energieffektivisering

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder den vidtagit i syfte att nå målen. Myndigheten ska särskilt redovisa vilka resultat den nått i fråga om energieffektivisering eller andra effekter hos berörda aktörer eller  mottagare av myndighetens insatser. Könsuppdelad statistik ska redovisas i de fall där det är relevant.

Energiforskning och innovation

Målet är

 • att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens inom universiteten, högskolorna, instituten, myndigheterna och i näringslivet som behövs för att genom tillämpning av ny teknik och nya tjänster möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige, samt
 • att utveckla teknik och tjänster som genom svenskt näringsliv kan kommersialiseras och därmed bidra till energisystemets omställning och utveckling såväl i Sverige som på andra marknader.

Återrapportering för energiforskning och innovation

1. Myndigheten ska redovisa vilka områden som prioriterats och hur verksamheten utformats och genomförts utifrån den metodik som fastlagts av riksdagen (prop. 2005/06:127 bilaga 4, bet. 2005/06:NU19, rskr. 2005/06:347) och på vilket sätt verksamheten bidrar till de energipolitiska målen.

2. Myndigheten ska redovisa väsentliga resultat av genomförda utvärderingar av vetenskaplig kvalitet och relevans.

3. Myndigheten ska rapportera vilka sammanställningar och analyser som genomförts av resultat från energiforskning och innovation. 

4. Myndigheten ska redovisa hur myndigheten samverkat med andra statliga forskningsfinansiärer.

Energisystemstudier

Målet är att resultat och metoder från forskning inom temaområdet energisystemstudier ska användas i och integreras med myndighetens löpande verksamhet.

Återrapportering för energisystemstudier

Myndigheten ska redovisa väsentliga insatser för att integrera resultat och metoder i den löpande verksamheten.

Främjande av vindkraft

Planeringsmålet för vindkraft är en årlig produktionskapacitet på 10 TWh till 2015. Myndigheten ska stödja och underlätta denna omfattande utbyggnad av vindkraften. Myndigheten ska som ett led i detta arbete höja kunskapsnivån om vindkraftens egenskaper och möjligheter. Som nationell expertmyndighet ska myndigheten vara pådrivande i det nationella arbetet med att främja vindkraften. Energiforskningen är en viktig del av detta.

Återrapportering för främjande av vindkraft

Myndigheten ska samlat redovisa de väsentligaste aktiviteterna som utförts under året i relation till målen. Myndigheten ska därvid särskilt redovisa arbetet med

 • att skapa planmässiga förutsättningar för att planeringsmålet ska kunna uppnås och att stärka vindkraftens situation genom att löpande uppdatera riksintressen för vindkraft och regionala planeringsmål,
 • att genom insatser för marknadsintroduktion av vindkraft bidra till en avsevärt ökad produktion av el från vindkraft i syfte att minska kostnaderna för nyetablering av vindkraft ,
 • att genom insatser inom forskning, utveckling och demonstration skapa förutsättningar för utbyggnaden av vindkraften,
 • att genom informationsinsatser öka förståelsen för vindkraftens egenskaper och möjligheter,
 • att vid behov understödja vindkraftssamordnarna i deras arbete,
 • att utveckla ett nationellt nätverk för vindbruk,
 • att aktivt delta i samråd, och
 • att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för övriga myndigheter, särskilt länsstyrelserna och kommunerna. 

Myndigheten ska även i samband med utgiftsprognosen i augusti redovisa vilka åtgärder som genomförts avseende stödet för marknadsintroduktion av vindkraft, vilka resultat som uppnåtts och en bedömning av stödets framtida utfall. Vidare ska myndigheten redovisa på vilket sätt insatser inom energiforskningen bidrar till planeringsmålet.  

Särskild redovisning

Myndigheten ska redovisa:

 • kostnader för statistik,
 • kostnader för internationellt arbete samt
 • programanknutna kostnader.

3

Uppdrag

1. Prioritering av elanvändare vid elbrist

Myndigheten ska förbereda och genomföra regionala försök och andra förberedande åtgärder, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Energi, Affärsverket svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra berörda myndigheter och aktörer, så att en första landsomfattande planeringsomgång för prioritering av elanvändare vid elbrist kan genomföras under 2011. Arbetslägesbeskrivning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 januari 2009. Slutlig redovisning innehållande förslag till regeringen om behov av eventuella åtgärder ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2009.

2. Olje- och drivmedelsberedskap

Myndigheten ska delta i arbetet inom Internationella energiorganet (IEA) avseende systemet för krisåtgärder enligt avtalet om ett internationellt energiprogram (IEP) och därvid ha beredskap för attorganisera ett svenskt s.k. NESO-organ vid oljekriser. Myndigheten ska även medverka i arbetet på oljeberedskapsområdet inom EU och ansvara för uppföljningen av de bilaterala oljelagringsavtal som Sverige ingått.

3. Förberedelser för genomförande av policykonferens om offshorevindkraft

Under 2009 kommer en konferens om havsbaserad vindkraft att äga rum i Sverige. I samband med detta kommer även en policykonferens att äga rum under svenskt ordförandeskap. Myndigheten ska stödja Regeringskansliet (Näringsdepartementet) genom att bedriva förberedelsearbete avseende uppföljning av det tidigare policysamarbetet som tagits sig uttryck i konferenser med åtföljande deklarationer i Egmond, Köpenhamn och Berlin. Myndigheten ska vidare genomföra policykonferensen i samverkan med berörda myndigheter.

4. Webbaserad Vindkraftshandbok

Energimyndigheten ska i samråd med Boverket, Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket och efter samråd med Riksantikvarieämbetet, Luftfartsstyrelsen, Försvarsmakten, Svenska Kraftnät, Lantmäteriet samt Länsstyrelserna utforma en handbok riktad till företag och personer som vill investera i vindkraft. Handboken ska inriktas mot alla tillståndsfrågor som kan bli aktuella för vindkraftsutbyggnad. I handboken ska hänsyn tas till förändringar i lagar och andra bestämmelser som kan komma att ändras fram till juni 2009. Handboken ska utformas som en webbaserad tjänst som aktualiseras löpande. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 november 2009.  

5. Länstyrelsernas energi- och klimatstrategier

Energimyndigheten ska bistå länsstyrelserna i arbetet med länens energi- och klimatstrategier samt göra en sammanställning av resultaten. Sammanställningen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2009.

6. Uthållig kommun

Energimyndigheten ska senast den 1 april 2009 upprätta en statusrapport avseende arbetet med "Uthållig kommun". Rapporten ska redovisa de väsentliga aktiviteterna som vidtagits med avseende på kunskapsspridning, samverkan och nätverksbyggande. Rapporten ska också redovisa vilka kvantitativa och kvalitativa mål för energieffektivisering som satts på kommunal eller regional nivå och i vilken utsträckning dessa mål nåtts samt vilka effekter som uppnåtts. 

7. Utveckling av officiell och annan statlig energistatistik

Myndigheten ska, vid sidan av sitt ansvar för den befintliga officiella statistiken och arbete kopplat till denna, utveckla det statistiska underlaget avseende delområdena bebyggelse, transporter, bioenergi samt vindkraft genom att 

a)  fortsätta arbetet avseende förbättrat statistik- och kunskapsunderlag i bebyggelsen.   

b)  utveckla statistikunderlaget avseende energianvändningen i transportsektorn, i enlighet med myndighetens förslag i rapporten Förbättrad energistatistik i transportsektorn (ER 2007:39) och myndighetens avrapportering 2008. Arbetet ska ske efter samråd med Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Vägverket, Banverket, Luftfartsstyrelsen samt Sjöfartsverket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 november 2009.  

c) utveckla statistikunderlaget på bioenergiområdet i enlighet med myndighetens förslag i förstudien 2008. Arbetet ska ske efter samråd med Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och SCB. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 november 2009.

d) ta fram statistik på vindkraftsområdet, bl.a. driftuppföljning för produktionen. 

8. Energisektorns sårbarhet

Energimyndigheten ska, efter samråd med Svenska Kraftnät, analysera energisektorns sårbarhet för framtida extrema väderhändelser som stormar, översvämningar, ras och skred och föreslå åtgärder att vidta på statlig, kommunal respektive privat nivå. Särskilt bör störningar för tredje man beaktas. Uppdraget ska avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2009.

9. Kritisk infrastruktur

Myndigheten ska, i samarbete med Affärsverket svenska kraftnät och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i enlighet med Rådets direktiv om identifiering av och klassificering som europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna, genomföra ett identifieringsarbete av i Sverige potentiella europeiska kritiska infrastrukturer (ECI) inom energisektorn. Även potentiella ECI inom andra EU- respektive EES-länder (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som kan tänkas påverka Sverige vid bortfall , i enlighet med direktivet, ska identifieras. En redovisning av kartläggningsarbetet – som kommer bilda underlag till diskussioner med andra länder enligt direktivets process för klassificering som ECI – ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2009.

10. Regelförenkling

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska myndigheten bistå Verket för näringslivsutveckling – Nutek (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

11. Internationellt arbete

Myndigheten ska göra en kartläggning av sitt internationella arbete och ta fram underlag inför en diskussion om framtida inriktning och ambitionsnivå för myndigheten i detta avseende. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 31 mars 2009.

12. Värmemarknad

Energimarknadsinspektionen ska tillsammans med Statens energimyndighet analysera utvecklingen på fjärrvärmemarknaden i relation till konkurrerande alternativ på värmemarknaden med avseende på priser, konkurrens och miljö. I redovisningen ska även en bedömning ske av effekterna av stödsystemen för konvertering av olika uppvärmningssystem. Resultatet av dessa analyser ska redovisas till regeringen i en gemensam rapport senast den 30 juni 2009.

13. Handlingsplan för förnybar energi

Energimyndigheten ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 februari 2010 redovisa ett förslag till den nationella handlingsplan som Sverige enligt artikel 4 i EU:s direktiv för användningen av energi från förnybara energikällor är ålagda att ta fram. I uppdraget ingår att redovisa alternativa vägar till måluppfyllelse, dvs nivåer på sektorsmål och åtgärder, samt beakta klimat och energieffektiviserings aspekter i valet av förslag till åtgärder. Redovisningen ska innehålla en särskild redogörelse för biogas. Myndigheten ska därtill redovisa på vilket sätt insatserna för forskning och innovation kan bidra till uppfyllandet av målet. Energimyndigheten skall i en delredovisning  presentera prognoser över utvecklingen av andelen förnybar energi jämfört med Sveriges nationella åtagande i förnybartdirektivet senast den 1 december 2009. Uppdraget ska genomföras efter samråd med Naturvårdsverket, Boverket, SIKA och Vägverket. Synpunkter ska inhämtas från berörda myndigheter och organisationer.

14. Ursprungsgarantier

Energimyndigheten ska i samråd med Energimarknadsinspektionen och Affärsverket svenska kraftnät ta fram förslag till författningsändringar för att införliva EU:s direktiv för användningen av energi från förnybara energikällors regler för ursprungsgarantier och senast föreslå lämpliga ändringar. Direktivet förhandlas för närvarande i EU och det ingår i uppdraget att följa utvecklingen i direktivet och anpassa förslagen till den slutliga utformningen av artikeltexterna. Synpunkter på förslagen ska inhämtas från berörda organisationer. Uppdragen ska återrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) enligt tidplan som upprättas av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

15. Hållbarhetskriterier

Energimyndigheten ska efter samråd med berörda myndigheter lämna förslag till hur bestämmelserna om hållbarhetskriterier och beräkningar av klimatgasutsläpp i EU:s direktiv för användningen av energi från förnybara energikällor ska genomföras i Sverige. En central utgångspunkt för arbetet ska vara Sveriges förutsättningar att nå målen på ett kostnadseffektivs sätt. Utredaren ska även beakta regeringens målsättning om att minska regelbördan och de administrativa kostnaderna inte minst för små och medelstora företag. Myndigheten ska särskilt analysera i vilken mån det vid genomförandet skulle vara möjligt för Sverige att hävda att befintligt regelverk säkerställer uppfyllandet av direktivets hållbarhetskriterier generellt för all biomassa eller för vissa typer av biomassa från vissa regioner eller typer av producenter. Utredaren skall vidare på strategiskt viktiga detaljer i detaljreglerna genom känslighetsanalys illustrera betydelsen av alternativ utformning av reglerna för olika produktionskedjor och olika typer av integration med processindustrier. Uppdragen ska återrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) enligt tidplan som upprättas av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

16 Miljömålsarbete

Myndigheten ska för 2008 redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionerna (prop. 2000/01:130 och 2004/05:150) som tillförts anslaget 35:1 Statens energimyndighet från utgiftsområde 20 under perioden 2001 - 2008. Redovisningen lämnas i separat rapport till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 23 mars 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:1

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet150 249
ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader (ram)150 249
Disponeras av Energimarknadsinspektionen0
ap.3Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

Anslagsposten ska finansiera:

1. Utgifter för arvoden till ledamöter i Oljekrisnämnden.

2. Utgifter för internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för EU och OECD.

3. Utgifter för eget deltagande i EU:s program.

4. Fjärrvärmenämndens verksamhet utöver de ansökningavgifter som disponeras enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263).

5. Totalt 86 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

ap.3 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

Anslagsposten ska finansiera Energimarknadsinspektionens verksamhetskostnader.

1:2

Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet138 000
ap.10Energi- och klimatrådgivning, information, utbildning m.m. (ram)138 000
Disponeras av Boverket0
ap.6Administrationskostnader avseende investeringsstöd för energieffektivisering m.m. i offentliga lokaler (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet2 000
ap.4Till Regeringskansliets disposition (ram)2 000

Villkor för anslag 1:2

ap.4 Till Regeringskansliets disposition

Medel från anslagsposten betalas ut efter beslut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.6 Administrationskostnader avseende investeringsstöd för energieffektivisering m.m. i offentliga lokaler

Boverket disponerar anslagsposten för att täcka administrations- och programanknutna kostnader knutna till stödet enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet.

ap.10 Energi- och klimatrådgivning, information, utbildning m.m.

Anslagsposten får användas för:

 1. åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning, 
 2. kompetensutveckling och organisering av kommunal energirådgivning, de regionala energikontorens m.fl. samordning av den kommunala energirådgivningen samt planering, utveckling av system, uppföljning och utvärdering av verksamheten,
 3. åtgärder för informationsspridning, utveckling och spridning av verktyg, system, metoder och utbildning om energieffektivisering och energieffektiv teknik som riktas till berörda aktörer på lokal, regional eller central nivå,
 4. att finansiera projekt vid de regionala energikontoren eller som bedrivs av andra aktörer som har en nyckelfunktion vad gäller energieffektivisering,
 5. myndighetens arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet,
 6. finansiering av EU-projekt och myndighetens arbete med genomförande av EU-direktiv och deltagande i EU-program.
 7. att utveckla länsstyrelsernas energiomställningsarbete, 
 8. att täcka programanknutna kostnader som verksamheten ger upphov till samt
 9. stöd till det lokala och regionala arbetet med klimat- och energistrategier.

Beslut om bidrag ska förenas med en rapporteringsskyldighet om hur bidraget använts och övriga villkor i enlighet med myndighetens anvisningar.

1:3

Insatser för uthållig energianvändning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet105 000
ap.1Insatser för uthållig energianvändning (ram)105 000
Disponeras av Boverket9 000
ap.4Byggnaders energiprestanda (ram)9 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet1 000
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)1 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Insatser för uthållig energianvändning

För anslagsposten gäller förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser teknikupphandling och utveckling innan varan introduceras på marknaden såvitt avser åtgärder som främjar expansion av fjärrvärmenäten samt ny energieffektiv teknik och användning av befintliga energieffektiva produkter.

Anslagsposten får användas för: 

 1. utveckling av metoder för marknadsintroduktion av befintlig eller ny energieffektiv teknik, energieffektiva produkter, teknikupphandling samt programanknutna aktiviteter, dvs. planering, utveckling av system samt uppföljning och utvärdering av verksamheten,
 2. informations- och utbildningsinsatser, nätverksaktiviteter, utveckling av metoder, verktyg och system,
 3. provning av el- eller annan energirelaterad utrustning och därmed sammanhängande verksamheter,
 4. myndighetens arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet,
 5. finansiering av EU-projekt och myndighetens arbete med genomförande av EU-direktiv och deltagande i EU:s program,
 6. uppföljning, utvärderings- och utredningsinsatser samt marknadsstödjande åtgärder i anslutning till förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.

Högst 20 000 000 kronor får användas för myndighetens arbete med program "Uthållig kommun" för aktiviteter som kunskapsspridning, samverkan och nätverksbyggande m.m. i syfte att använda energianvändningen som utgångspunkt för att förändra samhället så att det blir ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

Minst 50 000 000 kronor ska gå till marknadsintroduktion och teknikupphandling.

Projekten avseende teknikupphandling ska samordnas med berörda sektorsmyndigheters respektive verksamheter.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Medel från anslagsposten betalas ut efter beslut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.4 Byggnaders energiprestanda

Anslagsposten får användas för genomförandearbete avseende direktiv 2002/91/EG.

1:4

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet70 000
ap.1Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan (ram)70 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan

För anslagsposten gäller förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning avseende utveckling innan varan introduceras på marknaden såvitt avser investeringar i storskaliga vindkraftstillämpningar. 

Högst 3 500 000 kronor får användas för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning och utvärdering.

1:5

Energiforskning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet1 130 085
ap.1Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet (ram)30 000
ap.3Allmänna energisystem- och klimatstudier (ram)30 000
ap.9Bilaterala avtal om energiforskning m.m. (ram)15 000
ap.11Forskning, utveckling och innovation (ram)1 055 085
Disponeras av Energimarknadsinspektionen0
ap.10Strategisk energisystemkompetens på Energimarknadsinspektionen (ram)0
Disponeras av regeringen16 524
ap.6Internationellt samarbete (ram)10 000
ap.7Till regeringens disposition (ram)6 524

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet

samt anslagsposterna 3, 9, 11 och 12 

Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller för anslagsposterna.

Anslagsposterna får även användas för sådana åtaganden som myndigheten ingått med stöd av tidigare förordningar om statligt stöd till energiforskning, energiteknik och energiteknikbidrag.

Anslagsposterna får användas för Energimyndighetens arbete med verksamheten.

Anslagsposterna får disponeras för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning, utvärdering och systemkostnader.

Anslaget får användas för medfinansiering av insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtprogram, medfinansiering av EU-projekt och deltagande i EU:s program samt finansiering av annat internationellt samarbete, förutsatt att verksamheten överensstämmer med övriga villkor för anslaget och energipolitiska mål.

Myndigheten ska i samråd med Statens Energimyndighet, Formas och Vinnova medverka i Nordiska Ministerrådets toppforskningsprogram om klimat, miljö, och energi. Statens Energimyndighet, Vetenskapsrådet, Formas och Vinnova ska tillsammans finansiera forskning inom programmet med totalt minst 5 miljoner kronor under 2009.

I fråga om bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning vid institution inom högskola eller universitet ska samråd ske med Vetenskapsrådet. I fråga om bidrag till utrustning för provningsverksamhet ska samråd ske med Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag.

ap1. Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet

Anslagsposten ska användas för att stärka myndighetens kompetens inom framtagande, utveckling och användning av modeller och system för prognoser och utvärderingar, främst sådana som används inom EU. Anslagsbeloppet ska vidare användas för studier i energisystemets och energimarknadernas funktion, vilket inbegriper samband mellan de tekniska systemen, energimarknaderna, miljön och klimatet.

Anslagsposten får användas för Energimyndighetens arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet.

Anslagsposten får användas för energimyndighetens arbete med utveckling av elcertifikatsystemet.

Anslagsposten får också disponeras för kunskapsöversikter för prioriterade områden i vilka resultat från internationellt forskningsarbete inkluderas.

2 500 000 kronor får disponeras för myndighetens finansiering av utlandsbaserad omvärldsbevakning.

ap.3 Allmänna energisystem- och klimatstudier

Anslagsposten får bl.a användas för myndighetens arbete med hållbarhetskriterier och livscykelanalyser av bioenergi. 

ap.6 Internationellt samarbete

Anslagsposten disponeras av regeringen. Medel från anslagsposten utbetalas av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) efter beslut av regeringen.

ap.7 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen. Medel från anslagsposten utbetalas av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) efter beslut av regeringen.

ap.9 Bilaterala avtal om energiforskning m.m.

Anslagsposten får användas för Energimyndighetens arbete med av regeringen ingångna bilaterala samarbetsavtal inom energiområdet.

ap.10 Strategisk energisystemkompetens på Energimarknadsinspektionen

Anslagsposten ska användas för att stärka myndighetens kompetens inom framtagande, utveckling och användning av modeller för prognoser och utvärderingar. Anslagsbeloppet ska vidare användas för studier i energisystemets och energimarknadernas funktion, vilket inbegriper interaktioner mellan de tekniska systemen, energimarknaderna, miljön och klimatet.

ap.11 Forskning, utveckling och innovation

Anslagsposten används för forskings-, utvecklings- och innovationsinsatser i enlighet med de övergripande riktlinjer som framgår av prop. 2005/06:127 och prop. 2008/09:1.  

Åtaganden som gjorts inom ramen för tidigare anslagsposterna 2, 4 och 5 får belasta anslagsposten.

1:7

Planeringsstöd för vindkraft m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet20 000
ap.1Nationellt nätverk för vindbruk (ram)20 000
Disponeras av Boverket30 000
ap.2Planeringsstöd för vindkraft (ram)30 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Nationellt nätverk för vindbruk

Anslagsposten ska användas för ett nationellt nätverk för vindbruk. Högst 2 500 000 kronor får användas för programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet.

ap.2 Planeringsstöd för vindkraft

Anslagsposten får användas för planeringsstöd för vindkraft enligt förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft.

Med undantag av 20 a § anslagsförordningen (1996:1189) får Boverket med stöd av tilldelat anslag ingå åtaganden som medför utgifter under budgetåret 2009 motsvarande högst 15 miljoner kronor av tilldelat anslag.

Högst 900 000 kronor får användas för programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet.

1:13

Energiteknik (Ramanslag)

Disponeras av regeringen100 000
ap.1Energiteknik - del till regeringens disposition (ram)100 000

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

Budgetår 2004

35:7

Introduktion av ny energiteknik (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet0
ap.1Introduktion av ny energiteknik (ram)0

Villkor för anslag 35:7

ap.1 Introduktion av ny energiteknik

Förordningen (1998:654) om energiteknikbidrag gäller för anslaget.

Anslaget ska användas för utveckling av teknik inriktad på förnybara energislag och på effektiv energianvändning i industriella processer med försöks- eller fullskaleanläggningar.

Högst 6 300 000 kronor får disponeras för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning och utvärdering.

De åtaganden som gjorts med stöd av förordningen (1992:854) om stöd för att främja användningen av biobränsle ska finansieras med medel från anslaget.

Anslaget får disponeras för finansiering av EU-projekt och deltagande i EU:s program.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader
ap.14 5077 5000
ap.30Allt0
1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.
ap.40Allt0
ap.60Allt0
ap.100Allt0
1:3 Insatser för uthållig energianvändning
ap.10Allt0
ap.20Allt0
ap.40Allt0
1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
ap.10Allt0
1:5 Energiforskning
ap.10Allt0
ap.30Allt0
ap.60Allt0
ap.70Allt0
ap.90Allt10 000
ap.100Allt0
ap.110Allt20 000
1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m.
ap.10Allt0
ap.20Allt0
1:13 Energiteknik
ap.10Inget0
35:7 (2004) Introduktion av ny energiteknik
ap.1 (2004)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 21 Energi

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader
35:1 ap.21:1 ap.3100 %
1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.
35:2 ap.31:2 ap.10100 %
35:2 ap.11:2 ap.10100 %
35:2 ap.21:2 ap.10100 %
35:2 ap.51:2 ap.10100 %
35:2 ap.81:2 ap.10100 %
35:2 ap.71:2 ap.10100 %
35:2 ap.91:2 ap.10100 %
1:3 Insatser för uthållig energianvändning
35:3 ap.51:3 ap.1100 %
35:3 ap.31:3 ap.1100 %
1:5 Energiforskning
35:5 ap.21:5 ap.11100 %
35:5 ap.41:5 ap.11100 %
35:5 ap.51:5 ap.11100 %
35:5 ap.81:5 ap.11100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader
ap.2ram
1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.
ap.1ram
ap.2ram
ap.3ram
ap.5ram
ap.7ram
ap.8ram
ap.9ram
1:3 Insatser för uthållig energianvändning
ap.3ram
ap.5ram
1:5 Energiforskning
ap.2ram
ap.4ram
ap.5ram
ap.8ram
35:6 (2008) Statlig prisgaranti elcertifikat
ap.1 (2008)ram
35:6 (2007) Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser
ap.1 (2007)ram
ap.2 (2007)ram
ap.3 (2007)ram
35:6 (2004) Energiteknikstöd
ap.1 (2004)ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.
ap.10240 000120 000120 0002011
1:3 Insatser för uthållig energianvändning
ap.1120 00060 00060 0002011
1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
ap.1210 00070 000140 0002012
1:5 Energiforskning
ap.13 0002 0001 0002013
ap.377 00027 00050 0002013
ap.926 00010 00016 0002013
ap.113 104 0001 211 0001 893 0002013
ap.612 5007 5005 0002011
ap.712 5007 5005 0002011
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)13 600
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens energimyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2512 521
2009-02-2512 521
2009-03-2512 521
2009-04-2512 521
2009-05-2512 521
2009-06-2512 521
2009-07-2512 521
2009-08-2512 521
2009-09-2512 521
2009-10-2512 521
2009-11-2512 521
2009-12-2512 518
Summa150 249
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens energimyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Energimarknadsinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter-560504010-46
Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen00501 050-1 000-1 000
Summa-5601001 090-990-1 046
Uppdragsverksamhet
Analysverksamhet03003003000300
Provningsverksamhet1 62403 5003 50001 624
Summa1 6243003 8003 80001 924
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter.

Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen

Statens energimyndighet får disponera ansökningsavgifter som tas ut enligt 12 § fjärrvärmelagen. Ansökningavgifterna ska bidra till finansieringen av Fjärrvärmenämndens verksamhet vid Statens energimyndighet.

Analysverksamhet

Statens energimyndighet får disponera avgiftsinkomsterna för viss avgiftsfinansierad analysverksamhet på uppdrag från externa beställare.

Provningsverksamhet

Statens energimyndighet får disponera intäkterna från test- och provningsverksamhet på uppdrag från externa beställare.

Administration 

Statens Energimyndighet får disponera intäkter från administrativa tjänster på uppdrag från andra myndigheter.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Lagringsavgifter2811024 0002 00002 00026 000
Expeditions- och ansökningsavgifter2511000000
Kvotplikts- och förseningsavgifter255206 3006 00006 00012 300
Summa030 3008 00008 00038 300
Belopp angivna i tkr

Villkor

Lagringsavgifter

Lagringsavgifter som Statens energimyndighet tagit ut med stöd av lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol eller lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet skall levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 281106 Statens energimyndighet.

Expeditions- och ansökningsavgifter

Avgifter som Statens energimyndighet tar ut för ansökningar om rörledningskoncessioner enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar skall redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Kvotplikts- och förseningsavgifter

Kvotplikts- och förseningsavgifter enligt 5 kap. respektive 6 kap. 13 § lagen (2003:113) om elcertifikat redovisas mot inkomsttitel 255212 Kvotplikts- och förseningsavgifter.6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Utdömda viten med anledning av förelägganden enligt 16 § fjärrvärmelagen (2008:263), lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol, lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet eller 6 kap. 2, 3 och 10 §§ lagen (2003:113) om elcertifikat samt förseningsavgifter enligt 12 kap. 8 § ellagen skall levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras37 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

36 000 000 kronor avser bidrag för verksamhet som finansieras från sjätte utgiftsområdets anslag 2.4 Krisberedskap. 1 000 000 kronor avser beräknade intäkter från försörjningstrygghetsavgifter för naturgas enligt förordningen (2008:000) om vissa avgifter på naturgasområdet som överförs från Affärsverket svenska kraftnät.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens energimyndighet får använda den förenklade räntekontorutin som regeringen medgav föregående budgetår för att täcka förvaltningskostnader under anslagen 1:2-1:5, 1:7, 1:13, äldre anslag och extern finansiering.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Statens energimyndighet bemyndigande att delta i och bli delägare i GRETA International Limited. Vid ett deltagande skall myndigheten förvalta statens aktier i bolaget.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Martin Palm
Likalydande till

Boverket
Verket för innovationssystem
Energimarknadsinspektionen
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/CIV
Finansdepartementet/BA, ESA och SF
Näringsdepartementet/SAM, FIN, ENT och ADM
Miljödepartementet/A, BO och Mk
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Affärsverket svenska kraftnät
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
Konkurrensverket
Krisberedskapsmyndigheten
Verket för näringslivsutveckling
Vetenskapsrådet
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statistiska centralbyrån
Statens institut för kommunikationsanalys
Vägverket
Banverket
Luftfartsstyrelsen
Sjöfartsverket
Konsumentverket
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll