Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2008-10-23
U2008/6887/SV
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Sandsborgsvägen 52
122 88 ENSKEDE
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 25:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2007/08:71).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:5

Bidrag till vissa studiesociala ändamål (Ramanslag)

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket29 500
ap.1Bidrag till vissa studiesociala ändamål (ram)29 500

Villkor för anslag 25:5

ap.1 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Anslagsposten får belastas med utgifter för produktion av studielitteratur för högskolestuderande personer med funktionshinder i form av läshandikapp.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för räntor och amortering av lån som upptagits i Riksgäldskontoret i samband med det projekt som bedrivits för att utveckla en talboksproduktion baserad på inläsning genom s.k. talsyntes, till den del dessa utgifter inte har finansierats med de medel som för 2005 tilldelats under anslag 25:75 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor ap. 18 Utveckling av talböcker, och redovisats som oförbrukade bidrag hos Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.12 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.16 0005 000
2010
Belopp angivna i tkr

Villkor

Talboks- och punktskriftsbiblioteket bemyndigas att under 2008 beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför utgifter på högst 6 000 000 kronor under 2009. Inga åtaganden får göras för tid därefter.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Britt-Marie Jarnhammar
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket