Finansdepartementet


Regeringsbeslut
21

2008-11-20
Fi2008/6939
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslagen 31:2, 31:7 (2003), 31:10 (2007), 31:11 (2006), 31:12 (2007) och 31:14 (2005)
Riksdagen har beslutat om anslaget 31:2 Räntebidrag m.m. för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 18, bet. 2007/08:CU1, rskr. 2007/08:104). Riksdagen har även tidigare budgetår beslutat om följande fem äldreanslag: anslaget 31:7 (2003), anslaget 31:14 (2005), anslaget 31:11 (2006), anslaget 31:12 (2007) och anslaget 31:10 (2007) (prop. 2002/03:1, utg.omr. 18, bet. 2002/03:BoU1, rskr. 2002/03:66, prop. 2004/05:1, utg.omr. 18, bet. 2004/05:BoU1, rskr. 2004/05:102, prop. 2005/06:1, utg.omr. 18, bet. 2005/06:BoU1, rskr. 2005/06:101 och prop. 2006/07:1, utg.omr. 18, bet. 2006/07:CU1, rskr. 2006/07:74) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

31:2

Räntebidrag m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Boverket735 476
ap.1Räntebidrag m.m. (ram)735 476

Villkor för anslag 31:2

ap.1 Räntebidrag m.m.

Anslaget 31:2 Räntebidrag m.m. får användas för utbetalningar av räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl. och s.k. 33 §-ersättning till kommuner. Engångsbidrag i samband med avlösen av statens ansvar för s.k. 33 §-ersättning kan utgå till kommuner efter särskilt beslut av regeringen i varje enskilt fall.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Budgetår 2007

31:10

Byggkostnadsforum m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.3Genomförande av pilotprojekt (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.1Stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet (ram)0

Villkor för anslag 31:10

ap.1 Stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet

Anslagsposten 1 får disponeras för stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet och som kommit in till Boverket senast den 5 november 2002. Bidraget ska främst riktas till ekologiska åtgärder i större nybyggnadsprojekt med stor andel hyresrätter.

ap.3 Genomförande av pilotprojekt

Anslagspost 3 får användas enligt följande: Kvarvarande medel, under tidigare år utbetalda till pilotprojekt, får redovisas mot anslagsposten. Anslagspost 3 får även användas till utbetalning av redan beviljade medel till pilotprojekt.

Avveckling av Byggkostnadsforum

De medel som Boverket tidigare rekvirerat från anslagspost 2 Administration utvärdering ska Boverket använda till att avveckla Byggkostnadsforum samt till att utvärdera, dokumentera och publicera kunskap om pilotprojekt, vilka tidigare beviljats medel från Byggkostnadsforum.

Budgetår 2006

31:11

Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.1Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder (ram)0

Villkor för anslag 31:11

ap.1 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder

Anslaget får användas för utbetalningar av bidrag enligt bestämmelserna i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist. Boverket har rätt att omfördela medel mellan samtliga län.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
31:2 Räntebidrag m.m.
ap.165 279Allt0
31:10 (2007) Byggkostnadsforum m.m.
ap.1 (2007)0Allt0
ap.3 (2007)0Allt0
31:11 (2006) Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder
ap.1 (2006)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
31:7 (2003) Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter
ap.1 (2003)ram
31:10 (2007) Byggkostnadsforum m.m.
ap.2 (2007)ram
ap.4 (2007)ram
31:12 (2007) Ungdomsbostadssamordnare
ap.1 (2007)ram
31:14 (2005) Bidrag till installation av hissar
ap.1 (2005)ram
På regeringens vägnar
Mats Odell
Mattias Janland
Kopia till

Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Förvaltningsavdelningen/EK
Statsrådsberedningen/REV
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Miljödepartementet/H
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS