Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2008-10-02
Ju2008/7842/Å
Ekobrottsmyndigheten
Box 820
101 36 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Ekobrottsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Ekobrottsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 04, bet. 2007/08:JuU1, rskr. 2007/08:53).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Ekobrottsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteBrottsförebyggande arbete samt strategisk ledning och samordning
Utredning och lagföringUtredning och lagföring

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.1.1

Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Antalet brott ska minska och antalet brottsoffer ska därmed bli färre.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Brottsförebyggande arbete samt strategisk ledning och samordning

Mål

Antalet brott ska minska.

Återrapportering Brottsförebyggande arbete

Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen ska framför allt följande framgå

- erfarenheter från den strategiska ledningen av det brottsförebyggande arbetet inom Ekobrottsmyndigheten,

- hur Ekobrottsmyndigheten har samverkat med de regionala samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet,

- brottsförebyggande projekt som har bedrivits inom Ekobrottsmyndigheten och erfarenheterna från dessa projekt,

- hur samverkan i övrigt med näringslivet och arbetslivets organisationer har utvecklats och hur de erfarenheter kring förebyggande av ekonomisk brottslighet som dessa aktörer besitter har tagits till vara i Ekobrottsmyndighetens verksamhet,

- hur Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelseverksamhet har bedrivits och utvecklats samt en bedömning av den effekt verksamheten har haft för förebyggande av ekonomisk brottslighet.

Återrapportering Strategisk ledning och samordning

Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen ska framför allt följande framgå

- strategiska åtgärder inklusive omvärldsbevakning som har vidtagits för att tidigt upptäcka nya former av ekonomisk brottslighet och för att långsiktigt effektivisera bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten,

- åtgärder som har vidtagits för att förstärka och vidareutveckla kunskaperna och kompetensen om ekonomisk brottslighet,

- övriga åtgärder som har vidtagits i enlighet med uppgiften att nationellt samordna bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten.

1.1.2

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Brottsuppklaringen ska öka och verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål

Kvaliteten ska höjas på brottsutredningsverksamheten och processföringen. Lagföringen ska öka.

Återrapportering

Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen ska framför allt följande framgå

- åtgärder som har vidtagits för att öka lagföringen,

- åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten på brottsutredningsverksamheten och processföringen,

- åtgärder som har vidtagits för att förkorta genomströmningstiderna,

- antalet inkomna respektive avslutade brottsmisstankar respektive antalet inkomna och avslutade ärenden,

- antalet misstänkta personer som har lagförts,

- antalet brottsmisstankar som har lett till lagföring,

- antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte har väckts av andra skäl,

- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning,

- det totala antalet balanserade ärenden fördelat på intern balans respektive domstolsbalans,

- genomströmningstider (medel- och medianvärden) samt andelen balanserade brottsmisstankar äldre än 12 respektive 24 månader,

- antalet brottsmisstankar där biträde med förundersökningens verkställande har begärts av skattebrottsenheterna och antalet sådana brottsmisstankar som har redovisats av dessa enheter till Ekobrottsmyndigheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

1. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förstärka och vidareutveckla bekämpningen av allvarlig ekonomisk brottslighet. Redovisningen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamheten på detta område. Av redovisningen ska också framgå hur stor del av myndighetens resurser som har använts för att bekämpa brottslighet av detta slag. Det ska vidare framgå hur myndigheten tillvaratar erfarenheter och kompetenshöjning avseende utvecklingsarbetet på detta område i den operativa verksamheten.

2. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bekämpa grov och organiserad brottslighet samt resultatet av dessa.
 
3. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla sitt internationella samarbete. Redovisningen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och bedömning av verksamheten på detta område.

4. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att i ökad omfattning kunna spåra och säkra utbyte av brott.

5. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur många underrättelser som åklagare vid myndigheten har lämnat till enskilda med anledning av att dessa har varit utsatta för hemliga tvångsmedel, i hur många fall underrättelse har lämnats till en annan än den misstänkte, samt för hur många personer som myndigheten vid årets slut har frågan om underrättelse under bevakning. Av redovisningen ska också framgå den totala utgiften för detta arbete, uppdelat på antalet helårsarbetskrafter som har använts för denna uppgift och övriga kostnader.

6. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka insatser som myndigheten har vidtagit för att skydda EU:s finansiella intressen i Sverige. Av redovisningen ska bl.a. framgå antalet inkomna och avslutade brottsmisstankar som rör bedrägerier och annan brottslig användning av EU-relaterade medel.

7. Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att öka samverkan mellan polis, åklagare, domstolar och Kriminalvården i syfte att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom.

Prognoser

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari 

10 mars 

9 maj

1 augusti

30 oktober

3

Organisationsstyrning

Mål

Kompetensförsörjning
Ekobrottsmyndigheten ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Jämställdhet
Ekobrottsmyndigheten ska verka för en jämn könsfördelning.¨

Lika rättigheter och möjligheter
Ekobrottsmyndigheten ska sträva efter att öka andelen anställda inom myndigheten med utländsk bakgrund. Inom myndigheten ska det finnas kunskaper för att förebygga och motverka att diskriminering förekommer i verksamheten.

Arbetsmiljö
Myndigheten ska ha en god arbetsmiljö.

Återrapportering

Kompetensförsörjning
Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att säkerställa en god personalförsörjning samt en ändamålsenlig kompetens hos personalen. 

Jämställdhet
Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att åstadkomma en jämn könsfördelning. Av redovisningen ska framgå andelen kvinnor respektive män på ledande befattningar samt vilka åtgärder som har vidtagits för att främja en jämn könsfördelning på denna nivå.

Lika rättigheter och möjligheter
Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att personer med annan etnisk eller kulturell bakgrund än svensk i större utsträckning ska kunna anställas vid myndigheten. Ekobrottsmyndigheten ska vidareutveckla sin antidiskrimineringsstrategi bl.a. genom att ta fram en översiktlig tidsplan med konkreta åtgärder inriktade på myndighetens interna och externa verksamhet. Myndigheten ska i anslutning till årsredovisningen för år 2008 till regeringen (Justitiedepartementet, med kopia till Integrations- och jämställdhetsdepartementet) redovisa hur myndigheten har vidareutvecklat strategin samt vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra denna. Samråd ska ske med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) och Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam).

Arbetsmiljö
Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förebygga ohälsa och för att vidareutveckla rehabiliteringsinsatserna avseende långtidssjukskrivna.

4

Uppdrag

1. Ekobrottsmyndigheten ska tillsammans med Åklagarmyndigheten beskriva och analysera hur behovet av åklagare till Ekobrottsmyndigheten ska kunna säkerställas på såväl kort som lång sikt. I redovisningen ska fullständiga författnings- eller åtgärdsförslag anges. I uppdraget ingår att myndigheterna ska redovisa hur deras samverkan på området kan förstärkas och vidareutvecklas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 30 juni 2008.

2. Ekobrottsmyndigheten ska tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten vidta åtgärder för att åstadkomma en mer effektiv bekämpning av ekonomisk brottslighet i hela landet. Samråd ska ske med övriga berörda myndigheter i den utsträckning det är befogat. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2008. Av redovisningen ska särskilt framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla samverkan mellan myndigheterna i dessa frågor.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:4

Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten372 239
ap.1Ekobrottsmyndigheten (ram)372 239

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
4:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.118 6123 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)33 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)36 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2531 020
2008-02-2531 020
2008-03-2531 020
2008-04-2531 020
2008-05-2531 020
2008-06-2531 020
2008-07-2531 020
2008-08-2531 020
2008-09-2531 020
2008-10-2531 020
2008-11-2531 020
2008-12-2531 019
Summa372 239
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten
På regeringens vägnar
Tobias Billström
Åsa Thollén
Kopia till

Riksdagen/justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/IREV
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Skatteverket
Åklagarmyndigheten