Miljödepartementet


Regeringsbeslut
27

2008-09-25
M2008/3591/Mk
Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och kärnkraftsinspektion

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och kärnkraftsinspektion
Riksdagen har beslutat om Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKIs verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:99, utg.omr. 20, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsintitut och Statens kärnkraftinspektion disponerar anslaget 34:5 Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI för de kostnader som uppkommer i samband med avvecklingen av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av direktivet Avveckling av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion (dir. 2008:18).

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

34:5

Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och kärnkraftsinspektion6 575
ap.1Avv. mynd. SSI o SKI - del till SSISKI (ram)6 575
ap.2RK:s disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet425
ap.3Avv. mynd. SSI o SKI - del till RK:s disposition (ram)425

Villkor för anslag 34:5

ap.1 Avv. mynd. SSI o SKI - del till SSISKI

Anslagsposten får användas för engångspremier till SPV för de personer som erhåller pensionsersättning.

ap.2 RK:s disposition

ap.3 Avv. mynd. SSI o SKI - del till RK:s disposition

Anslagsposten får användas till lön och arbetsgivaravgifter för avvecklaren.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
34:5 Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion behöver inte lämna någon resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning av väsentliga uppgifter i årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Reavinst från försäljning av inventarier och utrustning, inklusive ränta, ska betalas in på inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Avvecklingsmyndigheten ska inte ta upp några nya lån hos Riksgäldskontoret och ska därför inte ha någon låneram.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Stefan Appelgren
Kopia till

Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig förvaltning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Utrikesdepartementet, Enheten för global säkerhet
Utrikersdepartementet, Enheten för Östeuropa och Centralasien
Utrikersdepartementet, Enheten för nedrustning och icke-spridning
Försvarsdepartementet, Enheten för samordning av samhällets krisberedskap
Näringsdepartementet, Energienheten
Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Ekonomistyrningsverket
Krisberedskapsmyndigheten
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
Statens räddningsverk
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete