Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2008-10-02
UD2008/28975/USTYR
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Valhallavägen 199
105 25 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 05, bet. 2007/08:UU1, rskr. 2007/08:64, prop. 2007/08:1, utg.omr. 07, bet. 2007/08:UU2, rskr. 2007/08:65).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom ansvarsområdet för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Förutom ovanstående riksdagsbeslut ska Sidas verksamhet bl.a. vägledas av riksdagens beslut med anledning av Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2004/05:4.  

Sidas verksamhet ska även vägledas av bl.a.

 • regeringsbeslut från den 3 april 2007, Svensk strategi för multilateralt utvecklingssamarbete, UD2007/7290/MU, 
 • regeringsbeslut från den 28 april 2005, Riktlinjer för samarbetsstrategier, UD2005/24624/GU och regeringsbeslut från den 10 april 2008, Ändring av riktlinjer för samarbetsstrategier avseende bedömning och hantering av budgetstöd för fattigdomsbekämpning (UD2008/12128/USTYR) samt regeringsbeslut från den 13 september 2007, Komplettering av riktlinjer för samarbetsstrategier i det svenska utvecklingssamarbetet, UD2007/25525/USTYR,
 • regeringsbeslut från den 19 december 2007, Riktlinjer för handelsrelaterat bistånd, UD2007/46001/UP, 
 • regeringsbeslut från den 28 juni 2007, Modell för förstärkt resultatstyrning i utvecklingssamarbetet, UD2007/22431/USTYR.  
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikSamarbete inom ÖstersjöregionenSamarbete inom Östersjöregionen
Internationellt utvecklingssamarbeteUtvecklingssamarbetePolicys, strategier och metoder inom utvecklingssamarbetet
Genomförande av strategier inom utvecklingssamarbetet
Samverkan och rådgivning
Reformsamarbete i ÖsteuropaUtvecklingssamarbetePolicys, strategier och metoder inom utvecklingssamarbetet
Genomförande av strategier inom utvecklingssamarbetet
Samverkan och rådgivning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.1.1

Verksamhetsområde Samarbete inom Östersjöregionen

1.1.1.1

Verksamhetsgren Samarbete inom Östersjöregionen

Mål 1

Att med Sveriges intresse som utgångspunkt och med nytta för samarbetsländerna bidra till att utveckla grannlandssamarbetet med Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Samarbetet med Ryssland avser i första hand S:t Petersburg, Leningrads län och Kaliningrads län.

Särskild uppmärksamhet ska ges ämnesområden som är viktiga ur ett bredare regionalt eller nationellt perspektiv såsom miljö och energi (inkl. Östersjön), civil säkerhet samt social- och hälsofrågor och som berör fler än en aktörsgrupp på svensk sida. Vidare ska särskild uppmärksamhet ges uppföljning, kunskapsutbyte och erfarenhetsspridning avseende EU-relaterat samarbete, främst EU:s program för territoriellt samarbete i Östersjöregionen. Nära samverkan bör härvid ske med bland andra Verket för Näringslivsutveckling (NUTEK) och Sveriges Kommuner och Landsting.

Återrapportering

Sida ska redovisa hur verksamheten bidragit till att uppfylla målet för verksamhetsgrenen.

Inom ramen för redovisningen ska Sida redovisa, analysera och kommentera
 • utgifter per sektor
 • utgifter per land
 • utgifter per samarbetspartner (enskilda organisationer, statliga myndigheter, regioner/kommuner och länsstyrelser)  

Sida ska dessutom redovisa hur verksamheten främjat kunskapsutbyte och erfarenhetsredovisning om  EU:s territoriella och gränsöverskridande program i Östersjöområdet.

Mål 2

Att bidra till minskade utsläpp i Östersjön från främst S:t Petersburg och Kaliningrad.

Återrapportering

Sida ska redovisa de påverkanseffekter på miljön som samarbetet resulterat i.

Mål 3

Att genom stöd till ryska MR-organisationer främja respekten för mänskliga rättigheter i Ryssland. 

Samarbetet ska i första hand inriktas på Norra Kaukasus.

Återrapportering

Sida ska redovisa de effekter som samarbetet resulterat i.

1.2

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

1.2.1

Verksamhetsområde Utvecklingssamarbete

Mål

Effektivt utvecklingssamarbete med hög kvalitet och relevans.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Policys, strategier och metoder inom utvecklingssamarbetet

Sida ska utarbeta underlag till policys, förslag till strategier och metoder.   

Verksamhetsgrenen omfattar underlag och förslag till policys, strategier och metoder samt  Sidas utveckling av motsvarande myndighetsinterna styrinstrument för genomförandet av utvecklingssamarbetet.  

Återrapportering

Sida ska för verksamhetsgrenen bedöma den inre effektivitet i myndighetens arbetsprocesser.   

Sida ska särskilt redovisa

 • utgifter för administration för verksamhetsgrenen,  
 • vilka policy- och metoddokument inom utvecklingssamarbetet som Sida utarbetat under året som inte utgjort uppdrag från regeringen,   
 • översiktligt hur policy- och metoddokumenten enligt ovan är avsedda att öka graden av resultatorientering och måluppfyllelse inom utvecklingssamarbetet,   
 • hur myndigheten har ökat resultatorienteringen i genomförandet av utvecklingssamarbetet,
 • hur myndigheten har minskat riskerna för korruption och oegentligheter inom ramen för verksamhetsgrenen.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Genomförande av strategier inom utvecklingssamarbetet

Sida ska genomföra strategier inom utvecklingssamarbetet. 

Verksamhetsgrenen omfattar genomförandet av de strategier eller motsvarande som regeringen beslutat för olika delar av utvecklingssamarbetet. I verksamhetsgrenen ingår beredning, resursöverföring, uppföljning och utvärdering avseende stöd genom Sida inom utvecklingssamarbetet, samt andel av Sidas lednings- och stödfunktioner. I verksamhetsgrenen ingår vidare dialog  inom ramen för beslutade strategier.

Återrapportering

Sida ska för verksamhetsgrenen bedöma den inre effektivitet i myndighetens arbetsprocesser.   

Sida ska särskilt redovisa hur myndigheten har

 • ökat resultatorienteringen i genomförandet av utvecklingssamarbetet,
 • minskat riskerna för korruption och oegentligheter i samband med genomförandet av utvecklingssamarbetet,
 • vidtagit åtgärder med anledning av  Riksrevisionens rapport Oegentligheter inom biståndet (RiR 2007:20).

Sida ska per [1] tematiskt område, [2] biståndsform och [3]strategistyrd verksamhet redovisa 

 • utgifter för bistånd i kronor,
 • andel utgifter för bistånd i förhållande till Sidas totala biståndsutgifter,
 • utgifter för administration i förhållande till biståndsutgifter Redovisningen av utgifter för administration ska ske mot beslutad insatsklassificering av sektorer i de tematiska områdena. För biståndsform behöver ej administrationskostnader redovisas, 
 • insatsavtalens medianlängd och medellängd,
 • insatsavtalens medianvolym och medelvolym.  

Därutöver ska Sida, förutom för humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet, redovisa

 • antalet huvudsektorer i samarbetet med länder och regioner samt hur myndigheten arbetat med att per land minska antalet sektorer,
 • antalet insatser per strategistyrd verksamhet samt hur myndigheten arbetat med att minska antalet insatser inom sektorer. 

[1] Med tematiskt område avses Demokrati och mänskliga rättigheter, Jämställdhet och kvinnors roll i utveckling, Social utveckling och trygghet (inkl. Hiv/aids), Miljö- och klimat, Ekonomisk tillväxt (inkl. handel och utveckling), Säkerhet och utveckling, Humanitärt bistånd och Forskningssamarbete. För områdena Miljö- och klimat, Jämställdhet och kvinnors roll utveckling, Demokrati och mänskliga rättigheter samt Säkerhet och utveckling ska arbetet med att integrera tematiken redovisas med hjälp av policymarkörer. [2] Programstöd uppdelat på  generellt budgetstöd och sektorprogramstöd, projektstöd, krediter och garantier, forskning, kontraktsfinansierat tekniskt bistånd (KTS), internationella kurser, humanitärt bistånd, bidrag genom svenska enskilda organisationer. [3] Med strategistyrd verksamhet menas samarbetsstrategi för land eller region (1. Länder med vilka Sverige ska bedriva långsiktigt utvecklingssamarbete. 2. Länder och områden i konflikt- och/eller postkonfliktsituation med vilka Sverige ska bedriva utvecklingssamarbete. 3. Länder och områden i Östeuropa med vilka Sverige ska bedriva reformsamarbete. 4. Länder där Sverige ska bedriva demokrati- och MR-främjande insatser i alternativa former. 5. Utfasningsländer där Sverige ska bedriva selektivt samarbete. 6. Utfasningsländer där relationerna främjas på annat sätt än via det bilaterala utvecklingssamarbetet.), Humanitära insatser, Konflikthantering, Stöd till Enskilda organisationers insatser, Globala Utvecklingsinsatser, Forskningssamarbete, Informationsinsatser.  

1.2.1.3

Verksamhetsgren Samverkan och rådgivning

Sida ska genomföra samverkan och rådgivning både internationellt och nationellt.

Verksamhetsgrenen omfattar att:
 • i enlighet med regeringens politik samverka med och påverka internationella och i multilaterala organ (t.ex. UNICEF), processer och beslut (t.ex. Joint Institutional Approach, JIA)samt att följa upp genomslaget av arbetet,  
 • samverka med och ge rådgivning till, myndigheter, organisationer och näringsliv i frågor om utvecklingssamarbete samt samstämmighet för utveckling. Sida ska även bistå Regeringskansliet i dessa frågor, 
 • bistå Regeringskansliet att bedöma multilaterala organisationers relevans och effektivitet,
 • bistå Regeringskansliet i genomförandet av regeringen antagna strategier för FN-organ, internationella finansieringsinstitutioner m fl. Sida ska även bistå  Regeringskansliet i framtagandet av organisationsstrategier för dessa organisationer,
 • bistå Regeringskansliet avseende styrning, styrelsearbete och policyutformning i multilaterala organisationer samt utvecklingssamarbetet inom EU, och deltagande i internationella förhandlingar relaterade till detta, 
 • bistå Regeringskansliet med framtagande av underlag till Regeringskansliets och Sidas deltagande i styrningen av det gemensamma utvecklingssamarbetet genom den Europeiska kommissionen, bl.a. genom kommittéarbete, 
 • ha huvudansvar och vara nationell kontaktpunkt för all twinningverksamhet inom ENPI och IPA. Sida skall även vara nationell kontaktpunkt för TAIEX.

Verksamhetsgrenen avser verksamhet som inte är knutet till insatser och strategistyrd verksamhet.

Återrapportering

Sida ska för verksamhetsgrenen bedöma den inre effektivitet i myndighetens arbetsprocesser.   

Sida ska särskilt redovisa

 • utgifter för administration för verksamhetsgrenen, 
 • hur myndigheten jämfört med föregående år har utvecklat sin samverkan med näringslivet,  
 • hur myndigheten har minskat riskerna för korruption och oegentligheter inom ramen för verksamhetsgrenen.

1.3

Politikområde Reformsamarbete i Östeuropa

Mål

Stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till Europeiska unionen och dess värdegrunder.

1.3.1

Verksamhetsområde Utvecklingssamarbete

Mål

Samma verksamhetsmål som politikområde 8, Internationellt utvecklingssamarbete. 

1.3.1.1

Verksamhetsgren Policys, strategier och metoder inom utvecklingssamarbetet

Samma verksamhetsgren och återrapportering som politikområde  Internationellt utvecklingssamarbete. Se avsnitt 1.2.1.1.  

Redovisningen ska ske integrerat med redovisningen under politikområde Internationellt utvecklingssamarbete   

1.3.1.2

Verksamhetsgren Genomförande av strategier inom utvecklingssamarbetet

Samma verksamhetsgren och återrapportering som politikområde  Internationellt utvecklingssamarbete. Se avsnitt 1.2.1.2.  

Redovisningen ska ske integrerat med redovisningen under politikområde Internationellt utvecklingssamarbete   

1.3.1.3

Verksamhetsgren Samverkan och rådgivning

Samma verksamhetsgren och återrapportering som politikområde  Internationellt utvecklingssamarbete. Se avsnitt 1.2.1.3.  

Redovisningen ska ske integrerat med redovisningen under politikområde Internationellt utvecklingssamarbete.    

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Oegentligheter och korruption

Mål 

Effektivt förebyggande och bekämpning av oegentligheter och korruption inom utvecklingssamarbetet.

Återrapportering Oegentligheter och korruption

Sida ska återrapportera enligt krav under respektive verksamhetsgren.

Ökad samstämmighet

Sida ska redovisa

 • på vilket sätt som myndigheten genom samverkan och rådgivning  har bidragit till ökad samstämmighet för utveckling inom andra politikområden, 
 • på vilket sätt som myndigheten genom genomförande av strategier  har bidragit till att komplettera andra politikområdens åtgärder för en rättvis och hållbar global utveckling.  

Tabellbilagor

Sida ska i årsredovisningen redovisa tabeller över kostnader summerat

 • per anslagspost, region/land och världsdel,  
 • huvudsektor, region/land och världsdel.  

För anslagsposterna 1, 2, 3, 5, 32 samt 33 ska Sida redovisa kostnader fördelade på de 10 största länderna, biståndsform, kanal, huvudsektor (där det är möjligt) samt antal giltiga insatser.

Sida ska även redovisa stöd genom enskilda organisationer per s.k. ramorganisation.  

Prognoser

Sida ska till Utrikesdepartementet lämna utgiftsprognoser på anslags- och delpostnivå för år 2008-2011 i Hermes för samtliga anslag myndigheten disponerar. För år 2008 ska Sida redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid följande tidpunkter: 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti samt 30 oktober. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. Prognoserna för icke ODA-länder ska särredovisas.

Garantier

Sida ska för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden i enlighet med rekommendationerna i Riksgäldskontorets rapport (2005-03-09, dnr 2004/641) om gemensam kostnads- och riskredovisning, för statens myndigheter. Uppgifter, förutom riskvärderat resultat, ska även redovisas i delårsrapporten.

3

Organisationsstyrning

Återrapportering

Sida ska redovisa

 • hur andelen personal placerad i fält i relation till hemmastationerad personal har utvecklats,    
 • hur kompetensen för personal på huvudkontoret och i fält har förändrats och utvecklats i relation till regeringens tematiska prioriteringar, Parisdeklarationen och andra förändrade förutsättningar för Sidas verksamhet,  
 • hur Sidas organisation och arbetssätt har förändrats och utvecklats i relation till nya förutsättningar, bl.a. med avseende på ökade behov av samverkan mellan utrikespolitik och utvecklingssamarbete.  

4

Uppdrag

Utvecklingssamarbetets resultat

Sidas ska i en särskild resultatbilaga till årsredovisningen redovisa resultatet av det bilaterala utvecklingssamarbetet mot de mål regeringen fastställt i strategistyrd verksamhet. Om det bedöms som nödvändigt för att kunna återrapportera mot mål regeringen fastställt kan myndigheten redovisa resultat över en tidsperiod som sträcker sig längre eller kortare än tolv månader. I dessa fall undantas Sida från kravet (Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, 3 kap, 1 par ESV:s föreskrifter. Redovisningen ska följa de anvisningar för resultatbilagans utformning som biläggs regleringsbrevet.

Policys och underlag till strategier

Sida ska under 2008 inkomma med underlag till policys och förslag till strategier inom de områden som listas nedan. Regeringen kommer under 2008 att förtydliga uppdragen.   

Policys

- Demokratisk samhällsstyrning

- Hiv/aids

- Ekonomisk tillväxt

Samarbetsstrategier

I regeringsbeslut från den 18 oktober 2007 (UD2007/38085/USTYR) Fokusering av det svenska utvecklingssamarbetet - tidplan för strategiprocesser för åren 2007-2009, riktlinjer för utfasningsstrategier/planer, samt förlängningar av gällande samarbetsstrategier fastställs vilka samarbetsstrategier etc. som Sida ska arbeta med under 2008.

Strategin för svenskt stöd till Viktoriaregionen förlängs t.o.m. den 31 december 2009.

Regionstrategin för utvecklingssamarbetet med Mellanöstern och Nordafrika (2006-2008) förlängs t.o.m. den 31 december 2010.

Strategin avseende regionalt och subregionalt utvecklingsamarbete i Afrika söder om Sahara förlängs t.o.m. den 31 december 2009.

Strategin avseende subregionalt utvecklingssamarbete i Västafrika förlängs t.o.m. den 31 december 2009.

Strategin för svenskt stöd till Stora sjöregionen avseende regionala insatser förlängs t.o.m. den 31 december 2009.

Landstrategin för Etiopien förlängs t.o.m. den 31 december 2008.  

Landstrategin för Afghanistan förlängs t.o.m. den 30 juni 2009.

Landstrategin för Uganda (2001-2007) förlängs t.o.m. den 31 december 2008.

Landstrategierna för Bangladesh (2002-2007) och Kambodja (2002-2007) förlängs t.o.m. den 31 mars 2008.

Sidas nuvarande begränsning, att endast få ingå insatsavtal avseende Irak som sträcker sig fram till slutet av 2008, hävs.

Övriga strategier

- Konfliktrelaterad verksamhet

- Forskningssamarbete

- Enskilda organisationer

- Informationsinsatser

Ökat fältfokus

Sida ska genomföra en analys över hur verksamheten kan organiseras för att få ett ökat fältfokus i syfte att effektivisera utvecklingssamarbetet. Analysen ska behandla frågor som bl.a. bemanning vid huvudkontoret i Stockholm och i fält (utsänd personal och lokala handläggare), arbetssätt, delegering, kompetensbehov, kvalitet och effektivitet. Sida ska, bl.a. utifrån gjord analys samt hur andra givarorganisationer är organiserade, göra en bedömning om hur fördelningen mellan hemma- och utlandsorganisation verksamhetsmässigt kan optimeras. Sida ska inom ramen för uppdraget analysera och redovisa hur myndigheten, med bevarad ändamålsenlighet, skulle kunna öka andelen utlandsstationerad personal i förhållande till totalt antal anställda med 5 respektive 10 procentenheter. Analysen ska göras utifrån 2008-års anslagsvolym. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2008.        

Budgetstöd

Sida ska senast den 31 mars 2008 inkomma med en bedömning av förutsättningarna att fortsätta budgetstödet till Burkina Faso och Mali 2009-2012. Inlämningsdatumet avseende bedömningen om budgetstöd till Burkina Faso förlängs t.o.m. den 30 juni 2008. Bedömningen ska genomföras i enlighet med riktlinjer för samarbetsstrategier, 2005-04-28 (UD2005/24624/GU) samt  Ändring av riktlinjer för samarbetsstrategier avseende bedömning och hantering av budgetstöd för fattigdomsbekämpning (UD2008/12128/USTYR).   

Upphandling

Sida ska redovisa hur myndigheten tillämpar gällande regelverk och riktlinjer vid upphandling av konsulttjänster. Inom ramen för uppdraget ska Sida genom  en oberoende part granska och bedöma myndighetens efterlevnad av regelverket, med särskilt fokus på konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2008. 

Utveckling av kvalitativa indikatorer

Sida ska senast den 30 september 2008 föreslå ett antal indikatorer som belyser kvalitet och inre effektivitet i Sidas arbetsprocesser inom ramen för Sidas verksamhetsgrenar. Redovisningen av indikatorerna ska ske årligen i myndighetens årsredovisning fr.o.m. 2009.    

 

Multilateralt utvecklingssamarbete

Sida ska löpande under tiden 1 mars 2008 till 1 maj 2008 inkomma med bidrag till Regeringskansliets bedömningar av dessa organisationers relevans och effektivitet.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete101 168
ap.1Samarbete inom Östersjöregionen (ram)101 168
ap.1.1Sidas Östersjöenhet (ram)24 168
ap.1.2Samarbete inom miljöområdet (ram)67 000
ap.1.3Samarbete inom området mänskliga rättigheter (ram)10 000

Villkor för anslag 5:11

ap.1.1 Sidas Östersjöenhet

Medel får ges för mindre insatser (resor, seminarier och studier) för att möjliggöra samverkan mellan svenska aktörer och parter i de berörda länderna samt även bidra med initial finansiering av samverkansprojekt inom de prioriterade ämnesområdena. 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete14 647 000
ap.1Humanitära insatser och konflikthantering (ram)2 311 000
ap.2Informationsinsatser (ram)33 500
ap.3Globala utvecklingsinsatser (ram)2 080 000
ap.5Stöd till enskilda organisationer (ram)1 245 000
ap.6Asien (ram)1 710 000
ap.7Latinamerika (ram)870 000
ap.9Afrika (ram)4 596 500
ap.17Mellanöstern och Nordafrika (ram)460 000
ap.26Östeuropa och Centralasien (ram)176 000
ap.26.1Östeuropa och Centralasien, ODA-länder (ram)104 000
ap.26.2Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder (ram)72 000
ap.32Forskningssamarbete (ram)950 000
ap.33U-krediter (ram)215 000

Villkor för anslag 8:1

ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering

Generella villkor för samtliga anslagsposter under 8:1 

 • Medel under anslaget 8:1 Biståndsverksamhet får användas endast i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får lämnas endast till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Undantag får dock göras från denna regel i fråga om humanitärt bistånd i Ryssland i anslutning till den väpnade konflikten i Tjetjenien och Internationella rödakorskommitténs regionala delegationer. Undantag får även göras, när så bedöms vara väl motiverat, för insatser till stöd genom svenska partianknutna organisationer till demokratiuppbyggnad i länder som inte av DAC definieras som utvecklingssamarbete. Undantag från DAC:s riktlinjer om utvecklingssamarbete görs för anslagsposten 26.2 Östeuropa och Centraleuropa, icke ODA-länder. 
 • Utbetalningar ska ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut.  
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en samarbetsstrategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad 2 respektive 3 år efter det att nuvarande strategi förväntas löpa ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske mellan Sida och Regeringskansliet (UD). 
 • Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst 50 000 000 kronor per insats. För beslut i enlighet med beslut som regeringen fattat avseende strategistyrd verksamhet  krävs dock inte regeringens medgivande. Även för anslagspost 5, anslagspost 32, samt beträffande stöd till Svenska Röda Korset under anslagspost 1, får Sida fatta beslut oavsett ovanstående beloppsgräns.  
 • Sida får disponera 12 000 000 000 kronor för garantier av den av riksdagen fastställda totala ramen om 12 583 100 000 kronor för myndighetens garantiverksamhet. Härav får högst 1 000 000 000 kronor avse fristående garantier. Sida ska ta ut garantiavgifter samt får bestämma avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. 
   
 • Krediter finansieras från anslagspost 6, 7, 9, 17, 33 respektive 26.1. Beslut om krediter ska alltid bedömas mot bakgrund av låntagarlandets ekonomiska och finansiella situation, med särskild hänsyn till hållbarheten i landets skuldsituation. Tungt skuldsatta länder bör inte komma i fråga för krediter förrän de inlett en långsiktigt hållbar skuldsanering, t.ex. inom ramen för det s.k. HIPC-initiativet. Under tiden närmast efter att skuldlättnad inom HIPC-initiativet erhållits ska krediter beviljas restriktivt på mycket förmånliga villkor. Beslut om krediter fattas av Sida och ska stå i överensstämmelse med Sidas kreditpolicy. Följande ärenden ska dock underställas regeringens prövning: kredit som överstiger 150 000 000 kronor, u-kredit till länder till vilka u-krediter tidigare ej beviljats om insatsen inte täcks eller ligger i linje med gällande samarbetsstrategi eller motsvarande beslut och bindning av biståndskredit.  
 • Sida kan med eget yttrande hänskjuta annat ärende om krediter till regeringens prövning. Återbetalningar på lån avseende bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526 "Återbetalning av övriga lån". Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394 "Övriga ränteinkomster".  
 • Biståndskrediter är främst avsedda för finansiering av infrastrukturprojekt i betalningssvagare låginkomstländer. De ska lämnas på mjuka villkor, liknande dem som tillämpas för s.k. IDA-krediter och vara obundna. Detta gäller ej anslagspost 26.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder.  
 • Sida får finansiera metodutveckling, studier och utvärderingar, resultat- och erfarenhetsredovisningar, särskilda rapporter, kommunikationsinsatser, revisioner och liknande inom respektive anslagspost. 
   
 • För anslagspost 6, 7, 9, 17 och 26 ska medlen användas i enlighet med av regeringen fastställda landstrategier, regionstrategier, samarbetsstrategier, strategin för multilateralt utvecklingssamarbete eller motsvarande beslut där sådana föreligger. Strategier och rådsslutssatser som antagits inom EU ska följas. I övrigt ska bl.a. följande finansieras över anslagsposterna 6, 7, 9, 17 och 26: Valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar. Regeringsbeslut för ändamålet ska fattas i varje enskilt fall. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Utrikesdepartementet i avvaktan på regeringsbeslut. När det gäller reformen om ett starkt FN på landnivå ska Sida i de åtta försöksländerna och övriga länder som ansluter sig till reformprocessen endast finansiera sådana FN-insatser på landnivå som är tydligt överenskomna inom det för FN gemensamma landprogrammet. Detta krav gäller dock inte insatser som finansieras via ap. 1, Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet. Sida kan i berörda länder överväga bidrag till den fond som upprättats för att finansiera det gemensamma programmet under förutsättning att bidragen faller inom ramen för beslutad bilateral samarbetsstrategi.  
 • Institution som beviljas bidrag ska på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagare och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet eller verksamhetsområde med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde. 
 • Efter att regeringen beslutat om en samarbetsstrategi, som omfattar budgetstöd som en möjlig stödform, bemyndigas Sida bereda, besluta om, ingå avtal om och utbetala budgetstöd till ett land som omfattas av strategin, i enlighet med regeringens beslut från den 10 april 2008, Riktlinjer för samarbetsstrategier avseende bedömning och hantering av budgetstöd för fattigdomsbekämpning (UD2008/12128/USTYR), upp till två år efter beslutad strategis giltighetstid. Därutöver kan Sida efter särskiltbeslut av regeringen bemyndigas att i andra fall än som anges ovan bereda, besluta om, ingå avtal om och utbetala budgetstöd, i enlighet med regeringens beslut från den 10 april 2008, Riktlinjer för samarbetsstrategier avseende bedömning och hantering av budgetstöd för fattigdomsbekämpning (UD2008/12128/USTYR), upp till två år efter innevarande strategis giltighetstid. Regeringen kan även fatta beslut om budgetstöd på förslag från Sida. Beslutade insatser ska belasta anslagsposterna 6, 7, 9, 17 eller 26.

  Analysen av bedömningsgrunderna för budgetstöd, som görs inför regeringens beslut om budgetstöd som möjlig stödform, ska uppdateras och vid behov fördjupas i Sidas interna beredning av budgetstödsprogram. Om de grundläggande förutsättningarna för budgetstöd, i enlighet med riktlinjer för samarbetsstrategier, 2005-04-28 (UD2005/24624/GU), inte längre bedöms vara uppfyllda ska Sida inte utbetala budgetstöd.

  Genomförandet av budgetstödet följs upp i Sidas rapportering om genomförandet av varje samarbetsstrategi. Det samråd mellan Regeringskansliet (UD) och genomförande myndighet, i detta fall Sida, som beskrivs i riktlinjer för samarbetsstrategier, 2005-04-28 (UD2005/24624/GU), omfattar även budgetstödet.

  Ovanstående princip om bemyndigande till Sida att bereda, besluta om, ingå avtal om och utbetala budgetstöd upp till två år efter strategins giltighetstid ska även gälla den redan beslutade samarbetsstrategin för Tanzania (nuvarande samarbetsstrategi för Tanzania beslutades 2006 (UD2006/30876/AF).

  Ovanstående princip om bemyndigande till Sida att bereda, besluta om, ingå avtal om och utbetala budgetstöd upp till två år efter strategins giltighetstid ska även gälla de redan beslutade och nu gällande strategierna för Moçambique, Rwanda och Zambia. Regeringens beslut den 4 maj 2005 (UD2005/25375/GU) om generellt budgetstöd för fattigdomsminskning gäller därmed inte längre för Moçambique, Rwanda och Zambia avseende begränsningen av bemyndigandet till Sida om att bereda, besluta om, ingå avtal om och utbetala budgetstöd till strategiperioden. Under perioden fram till att nya samarbetsstrategier har beslutats för Moçambique, Rwanda och Zambia ska Sida samråda med Regeringskansliet (UD) inför beslut om nya budgetstödsprogram för dessa länder som sträcker sig bortom december 2008. 

  Sida bemyndigas att bereda, besluta om, ingå avtal om och utbetala budgetstöd t.o.m. den 31 december 2008 för Burkina Faso och Mali.  
 • Följande insatser ska i huvudsak belasta anslagsposterna 6, 7, 9, 17 och 26.1 och i andra hand anslagsposten 1: insatser för förebyggande av och viss beredskap för främst naturkatastrofers skadeverkningar; insatser för återuppbyggnad efter större naturkatastrofer; insatser för hållbara lösningar på utdragna flyktingsituationer; insatser som främjar fred och säkerhet i länder där Sida är verksamt med långsiktigt utvecklingssamarbete, t.ex. dialog, försoningsprocesser, DDR samt minhantering; insatser för reformering av säkerhetssektorn; insatser för återuppbyggnad i postkonfliktsituationer. Handelsrelaterade insatser ska ske i enlighet med regeringens riktlinjer för handelsrelaterat bistånd och belasta anslagsposterna 3, 6, 17, 7, 9 och 26. 
 • Sida ska planera för att upp till 30 000 000 kronor stödja FN:s gemensamma program i de länder som är försöksländer för genomförande av Högnivåpanelens rekommendationer om systemkoherens under förutsättning att bidragen stöder inriktningen för beslutad samarbetsstrategi. Insatserna ska belasta anslagsposterna 6, 7, 9, 17,och 26.
 • Sida får, inom ramen för sin verksamhet, i det bilaterala stödet till ett visst land och i enlighet med fastställda mål och riktlinjer för utvecklingssamarbetet samt inom en årlig ram om högst 200 miljoner kronor, utan att begära bemyndigande från regeringen i enskilda fall, medverka vid bildandet av icke vinstdrivande bolag, stiftelser och liknande rättssubjekt samt göra kapitaltillskott eller förvärva andelar i sådana rättssubjekt. Myndigheten ska därvid inte betinga sig rätt att självständigt fatta beslut i den verksamhet som bedrivs av ett sådant rättssubjekt och heller inte åta sig att utöver kapitalet göra framtida kapitaltillskott till det sålunda bildade rättssubjektet. Myndigheten ska tillse att det bildade rättssubjektet har en självständig ställning i förhållande till bildarna. Sida ska ha klara mål för verksamheten samt tillse att insyn i verksamheten och kontroll av hur gjorda kapitaltillskott används är tillfredsställande.

ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering

 • Medlen avseende humanitära insatser ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till humanitära insatser.
 • Insatser i Östeuropa får finansieras från anslagsposten. 
 • Högst 300 000 000 kronor får användas för insatser avseende konfliktrelaterad verksamhet. Medel för den konfliktrelaterade verksamheten ska användas i enlighet med särskilt regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter.

ap.2 Informationsinsatser

Medlen ska användas i enlighet med särskilt regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter. Även insatser i Östeuropa får finansieras från anslagsposten.

ap.3 Globala utvecklingsinsatser

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till globala utvecklingsinsatser. Även insatser i Östeuropa får finansieras från anslagsposten.

ap.5 Stöd till enskilda organisationer

Medlen ska användas i enlighet med särskilt regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter. 

ap.6 Asien

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande samt av regeringens skrivelse En svensk Asienpolitik (skr.2005/06:57).   

ap.7 Latinamerika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

ap.9 Afrika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande samt av regeringens skrivelse om förnyad svensk Afrikapolitik (skr. 1997/98:122) och av departementspromemorian Afrika i förändring - en uppföljning av regeringens Afrikaskrivelse (Ds 2002:36).  

Med ändring av gällande samarbetsstrategi för Västafrika ska stödet till Liberia uppgå till ca 70 000 000 kronor 2008.

ap.17 Mellanöstern och Nordafrika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategi eller motsvarande.

ap.26.1 Östeuropa och Centralasien, ODA-länder

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.  

ap.26.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.  

ap.32 Forskningssamarbete

Medlen ska användas i enlighet med särskilt regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter. Även insatser i Östeuropa får finansieras från anslagsposten.

ap.33 U-krediter

Medlen ska användas i enlighet med särskilt regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter. Även insatser i Östeuropa får finansieras från anslagsposten.

8:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete881 945
ap.1Sida (ram)881 945

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Sida

 • Indikativt belopp för icke ODA-länder är 28 000 000 kronor, varav högst 15 000 000 kronor användas för Sidas Östersjöenhet. Redovisningen ska uppdelas på ODA-länder respektive icke ODA-länder. 
 • Sida får lämna kreditgarantier för lån till personal inom en ram på 15 000 000 kronor. För täckning av statens kostnader för förluster på grund av infrianden av garantiåtaganden ska en avgift om 1 procent av vid betalningstidpunkten utestående belopp årligen i förskott betalas till staten. Eventuella förluster på grund av sådan garanti ska belasta anslaget 8:2 ap.1 Sida. Utlåning får ske i huvudsaklig överensstämmelse med Sidas skrivelse den 4 maj 1984. 
   
 • Sida får bedriva verksamhet vid sektionskontor på följande platser: Bamako (Mali), Chisinau (Moldavien), Dusjanbe (Tadzjikistan), Kabul (Afghanistan), Kigali (Rwanda), La Paz (Bolivia), Managua (Nicaragua), Minsk (Vitryssland), Monrovia (Liberia), Ouagadougou (Burkina Faso), Phnom Penh (Kambodja), Pristina (Kosovo/Serbien), Tbilisi (Georgien), Tegucigalpa (Honduras), Tirana (Albanien).

49:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete1 118 000
ap.6Reformsamarbete i Östeuropa (ram)1 118 000

Villkor för anslag 49:1

ap.6 Reformsamarbete i Östeuropa

 • Medlen under anslagsposten får användas endast i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får lämnas endast till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.
   
 • Sida får inom ramen för insatser av regional karaktär även finansiera verksamhet i Centralasien. 
   
 • Utbetalningar ska ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut. 
   
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en samarbetsstrategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad 2 respektive 3 år efter det att nuvarande strategi förväntas löpa ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske mellan Sida och UD. 
   
 • Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst 50 000 000 kronor per insats. För beslut i enlighet med land- och samarbetsstrategi eller motsvarande krävs dock inte regeringens medgivande. 
   
 • Sida får  använda 50 000 000 kronor för finansiering av enskilda organisationers verksamhet, i enlighet med det mål och de villkor som anges för anslagsposten 8:1.5. 
   
 • Sida får finansiera metodutveckling, studier och utvärderingar, kommunikationsinsatser, resultat- och erfarenhetsredovisningar, särskilda rapporter, revisioner och liknande.   
   
 • Medlen ska användas i enlighet med av regeringen fastställda landstrategier, regionstrategier, samarbetsstrategier eller motsvarande beslut där sådana föreligger. I övrigt ska bl.a. följande finansieras: Valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar. Regeringsbeslut för ändamålet ska fattas i varje enskilt fall. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Utrikesdepartementet i avvaktan på regeringsbeslut.
  Krediter får finansieras från anslaget på samma villkor som gäller under utgiftsområde 7, anslag 8:1. 
   
 • Biståndskrediter är främst avsedda för finansiering av infrastrukturprojekt i betalningssvagare låginkomstländer. De ska lämnas på mjuka villkor, liknande dem som tillämpas för s.k. IDA-krediter och vara obundna. 
   
 • Institution som beviljas bidrag ska på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagare och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet eller verksamhetsområde med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde. 
   
 • Efter att regeringen beslutat om en samarbetsstrategi, som omfattar budgetstöd som en möjlig stödform, bemyndigas Sida bereda, besluta om, ingå avtal om och utbetala budgetstöd till ett land som omfattas av strategin, i enlighet regeringens beslut från den 10 april 2008, Ändring av riktlinjer för samarbetsstrategier avseende bedömning och hantering av budgetstöd för fattigdomsbekämpning (UD2008/12128/USTYR), upp till två år efter beslutad strategis giltighetstid. Därutöver kan Sida efter särskiltbeslut av regeringen bemyndigas att i andra fall än som anges ovanbereda, besluta om, ingå avtal om och utbetala budgetstöd, i enlighet med regeringens beslut från den 10 april 2008, Ändring av riktlinjer för samarbetsstrategier avseende bedömning och hantering av budgetstöd för fattigdomsbekämpning (UD2008/12128/USTYR), upp till två år efter innevarande strategis giltighetstid.Regeringen kan även fatta beslut om budgetstöd på förslag från Sida.

  Analysen av bedömningsgrunderna för budgetstöd, som görs inför regeringens beslut om budgetstöd som möjlig stödform, ska uppdateras och vid behov fördjupas i Sidas interna beredning av budgetstödsprogram. Om de grundläggande förutsättningarna för budgetstöd, i enlighet med regeringens beslut från den 10 april 2008, Ändring av riktlinjer för samarbetsstrategier avseende bedömning och hantering av budgetstöd för fattigdomsbekämpning (UD2008/12128/USTYR), inte längre bedöms vara uppfyllda ska Sida inte utbetala budgetstöd.

  Genomförandet av budgetstödet följs upp i Sidas rapportering om genomförandet av varje samarbetsstrategi. Det samråd mellan UD och genomförande myndighet, i detta fall Sida, som beskrivs i riktlinjer för samarbetsstrategier, 2005-04-28 (UD2005/24624/GU), omfattar även budgetstödet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
5:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.1.10Allt0
ap.1.20Allt0
ap.1.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
8:1 Biståndsverksamhet
ap.10Allt0
ap.203 %0
ap.30Allt0
ap.50Allt0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.903 %0
ap.1703 %0
ap.26.10Allt0
ap.26.203 %0
ap.3203 %0
ap.3303 %0
8:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.126 4583 %0
49:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
5:11 Samarbete inom Östersjöregionen
5:11 ap.15:11 ap.1.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
8:1 Biståndsverksamhet
8:1 ap.98:1 ap.140 000
8:1 ap.98:1 ap.367 000
8:1 ap.98:1 ap.520 000
8:1 ap.98:1 ap.26.111 000
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
5:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.1.110 00010 00002011
ap.1.257 00035 00022 0002011
ap.1.316 00010 0006 0002011
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
8:1 Biståndsverksamhet
ap.1850 000450 000400 0002015
ap.210 00010 00002015
ap.32 900 0001 061 0001 839 0002015
ap.52 920 0001 350 0001 570 0002015
ap.64 058 0001 800 0002 258 0002015
ap.71 500 000700 000800 0002015
ap.98 500 0003 900 0004 600 0002015
ap.17980 000400 000580 0002015
ap.26.1238 000138 000100 0002015
ap.26.2142 000142 00002015
ap.321 600 000800 000800 0002015
ap.33500 000266 911233 0892015
49:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.61 742 0001 117 000625 0002013
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade förpliktelser" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas att bli under respektive period.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)28 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2573 495
2008-02-2573 495
2008-03-2573 495
2008-04-2573 495
2008-05-2573 495
2008-06-2573 495
2008-07-2573 495
2008-08-2573 495
2008-09-2573 495
2008-10-2573 495
2008-11-2573 495
2008-12-2573 500
Summa881 945
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Sida

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamheten vid Civil Society Centre i Härnösand samt internationell rekrytering och kompetensutveckling får delfinansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Sida, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Sida disponerar inkomsterna från Civil Society Centre i Härnösand och internationell rekrytering och kompetensutveckling.

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras50 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras50 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att inneha:

 • konto i affärsbank för brådskande kontantutbetalningar, för betalningar av remburser och för överföringar av medel till ambassaderna.
 • Eventuell räntegottgörelse avseende ovanstående konton skall bokföras på inkomsttitel 2811 "Övriga inkomster av statens verksamhet".

Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom Utrikesrepresentationen.

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Joachim Waern
Kopia till

SB
Presschefen UD
UD-RS
UD-AF
UD-AME
UD-ASO
UD-EC
UD-EKO
UD-EU
UD-FIM
UD-FMR
UD-IH
UD-MENA
UD-MK
UD-MU
UD-NIS
UD-PIK
UD-UP
Fi-BA
Fi/IA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen-Utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: