Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
5

2008-09-11
Fö2008/2901/SUND
Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 BROMMA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Försvarets radioanstalt
Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 06, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Försvarets radioanstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Försvarets radioanstalt har till uppgift att bedriva signalspaning i sådan verksamhet som anges i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och ha hög teknisk kompetens inom informationssäkerhetsområdet.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
FörsvarUppbyggnad av beredskapUnderrättelseproduktion
Samhällets krisberedskapFörmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningarKrisberedskapsförmåga

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Försvar

Mål 

Målet för politikområdet är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.1

Verksamhetsområde Uppbyggnad av beredskap

Målet för verksamhetsområdet är att utveckla insatsorganisationen i enlighet med de krav på operativ förmåga som riksdagen har beslutat (prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) och de operativa delförmågorna.

Genom i huvudsak planering ska även en god försvarsförmåga säkerställas i sådan samhällsviktig verksamhet som är väsentlig för samhällets grundläggande behov vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Underrättelseproduktion

1. Rapportproduktion

Försvarets radioanstalt ska genom sin underrättelserapportering tillgodose regeringens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet.

Verksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Redovisningen ska även visa resursåtgången uppdelad i uppdragsgivarkategorier samt en jämförelse över resursåtgång från tidigare år. Därutöver ska en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den av regeringen beslutade inriktningen av försvarsunderrättelseverksamheten lämnas.

2. Teknisk signalspaning

Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten inom ramen för operativ förmåga avseende territoriell integritet och internationella insatser.

Försvarets radioanstalt ska vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov.

Återrapportering

Viktigare prestationer ska beskrivas och en sammanfattning över utförda prestationer ska göras.

3. Kryptologi

Försvarets radioanstalt ska upprätthålla kompetensen för de nationella behoven avseende kryptologi.

Återrapportering

Viktigare prestationer ska beskrivas och en sammanfattning över utförda prestationer ska göras.

4. Stöd vid internationella insatser

Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmaktens internationella insatser och ha en kompetens som omfattar hela signalunderrättelsekedjan. Kompetensen ska användas för att stödja bl.a. Försvarsmaktens underrättelseförband och förband med motsvarande kompetens.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet samt kostnader för genomförda uppdrag.

5. Stöd med utveckling av system och metodik m.m.

Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmaktens förbandsproduktion genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet.

Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom teleteknikområdet.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa måluppfyllnad samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag.

1.2

Politikområde Samhällets krisberedskap

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser samt olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa ska kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas. Målet är dessutom att medverka till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

1.2.1

Verksamhetsområde Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Mål

Målet är att säkerställa en robusthet i samhällsviktig verksamhet för att kunna motstå och hantera så väl olyckor som allvarliga händelser och störningar i samhället.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga

Mål

Målet är att Försvarets radioanstalts verksamhet ska bedrivas så att det skapas en god eller i huvudsak god förmåga inom krishantering samt möjligheter att motstå allvarliga störningar i samhället.

6. IT-relaterade hot

Verksamheten ska bidra till att öka samhällets förmåga att motstå IT-relaterade hot.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa i vilken omfattning insatser och verksamhet bedrivits för att klara uppgifterna angivna i myndighetens instruktion avseende teknikkompetens på informationssäkerhetsområdet inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur samt effekten av dessa. Viktigare investeringar samt hur dessa bidragit till verksamhetens mål ska redovisas.

Försvarets radioanstalt ska redovisa vilka avgiftsbelagda IT-säkerhetsanalyser som genomförts för respektive uppdragsgivare, måluppfyllnad samt kostnader och intäkter.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

7. Redovisning av måluppfyllnad och tillgängliga resurser

Redovisningen av måluppfyllnad i utförd verksamhet och tillgängliga resurser under respektive verksamhetsgren ska bl.a. göras enligt följande bedömningsskala:

  • God: Resurser (kapaciteten) motsvarar eller överstiger behovet. Uppgifterna kan lösas/har lösts.
  • Godtagbar: Brister och störningar nedsätter handlingsfriheten och förmågan. Uppgifterna kan dock i huvudsak lösas/har i huvudsak lösts.
  • Icke godtagbar: Svåra brister. Uppgifterna kan inte lösas/har ej kunnat lösas.

Eventuella avvikelser från angivna mål ska kommenteras. Av redovisningen ska framgå hur slutsatserna dragits.

Kostnadsutfallet för respektive verksamhetsgren ska redovisas.

8. Utgiftsprognoser

Försvarets radioanstalt ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2010 i statsredovisningssystemet vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast

  • 22 januari
  • 10 mars
  • 9 maj
  • 1 augusti
  • 30 oktober

3

Organisationsstyrning

9. Effektivitet och god hushållning

Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt bedöma huruvida myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

10. Redovisning i personalkategorier

Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningarna för 2007 och 2008 i två tabeller redovisa hur personalen vid myndigheten är fördelad. Den första tabellen ska visa hur personalen är fördelad i antal och procentuell andel på kategorierna lednings-, kärn- och stödverksamhet. Den andra tabellen ska visa könsfördelningen fördelad på samma kategorier. Tabellerna ska kommenteras. En jämförelse med föregående år ska göras i årsredovisningen för 2008.

4

Uppdrag

Inordnande av verksamhet

Regeringen uppdrar åt Försvarets radioanstalt (FRA) att förbereda och genomföra inordnandet av den signalskyddsverksamhet som Krisberedskapsmyndigheten (KBM) bedriver i Sollefteå i FRA per den 1 januari 2009. Verksamheten ska även fortsatt bedrivas i Sollefteå.

Uppdraget gäller under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med vad regeringen föreslår i budgetpropositionen för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:01).

FRA ska vid genomförandet av uppdraget beakta vad som sägs i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

FRA ska samråda med Organisationskommittén för En ny myndighet med ansvar för frågor om samhällets krisberedskap och säkerhet (MSB-kommittén).

Regeringen kan komma att besluta om kompletteringar till detta uppdrag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:6

Försvarets radioanstalt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets radioanstalt562 459
ap.1Försvarets radioanstalt (ram)562 459

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
6:6 Försvarets radioanstalt
ap.116 8743 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)330 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)53 700
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2546 872
2008-02-2546 872
2008-03-2546 872
2008-04-2546 872
2008-05-2546 872
2008-06-2546 872
2008-07-2546 872
2008-08-2546 872
2008-09-2546 872
2008-10-2546 872
2008-11-2546 872
2008-12-2546 867
Summa562 459
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:6 ap.1Försvarets radioanstalt

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
IT-relaterade hot-10006 5006 5000-100
Stöd med utveckling av system och metodik m.m.-3 51009 9009 9000-3 510
Summa-3 610016 40016 4000-3 610
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Stöd med utveckling av system och metodik m.m. samt uppdrag för att genomföra IT-säkerhetsanalyser och annan uppdragsverksamhet får finansieras med avgifter.

Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för drift av personalmatsal.

Avgifternas storlek bestäms av Försvarets radioanstalt, dock ej i de fall som anges i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Inkomsterna disponeras av Försvarets radioanstalt.

Avgiftsintäkter som redovisas mot anslag ska redovisas brutto mot anslaget 6:6 Försvarets radioanstalt.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sekretessbelagda uppgifter

a. Försvarets radioanstalt får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

b. Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.   

2. Undantag från förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring

Försvarets radioanstalt undantas från kravet på att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt jämlikt 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Mattias Broman
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Justitiedepartementet, PO
Försvarsdepartementet, RS, EPS, SUND, MIL, SSK
Försvarsdepartementet, SSK
Finansdepartementet, BA, ESA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK EK
Försvarsmakten
Krisberedskapsmyndigheten
Försvarets underrättelsenämnd
MSB-kommittén
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO - Sveriges akademikers centralorganisation
SEKO - Facket för service och kommunikation
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Reservofficersförbund