Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2008-08-21
N2008/5576/E
N2008/4658/SAM(delvis)
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslagen 35:8, 35:9, 35:10, 35:11 och 35:12 inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om anslaget 35:12, anslaget 35:11, anslaget 35:10, anslaget 35:9 och anslaget 35:8 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 21, bet. 2007/08:NU3, rskr. 2007/08:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

35:8

Planeringsstöd för vindkraft m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet20 000
ap.1Nationellt nätverk för vindbruk (ram)20 000
Disponeras av Boverket30 000
ap.2Planeringsstöd för vindkraft (ram)30 000

Villkor för anslag 35:8

ap.1 Nationellt nätverk för vindbruk

De satsningar som kan erhålla stöd ska uppfylla ett eller flera av nedanstående villkor:

  • medverka till att bygga upp kunskap och utveckla, kvalitetssäkra och underhålla de informationsslag som respektive part förfogar över och som kan ha relevans för en fortsatt satsning på vindbruk
  • förmedla ökad kunskap om vindbrukets regionala egenskaper i syfte att uppnå en ökad utbyggnad av vindkraftsanläggningar och en ökad acceptans
  • medverka till en förbättrad samverkan med andra intressen på regional och lokal nivå
  • tillvarata möjligheter till samordning med insatser inom ramen för den Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • bidra till förbättrade förutsättningar för utbyggnad av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vind, här också benämnt vindbruk
  • medverka till utveckling regionalt och lokalt på landsbygden och därigenom kunna ge nya arbetstillfällen och öppna nya möjligheter för förstärkt lokalt entreprenörskap och företagande.
  • understödja och komplettera Energimyndighetens arbete på vindkraftområdet.

Medlen ska fördelas såväl till utveckling av redan pågående regionala initiativ som nytillkommande.

Högst 2 500 000 kronor får användas för programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet.

ap.2 Planeringsstöd för vindkraft

Anslagsposten får användas för planeringsstöd för vindkraft enligt förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft.

Med undantag av 20 a § anslagsförordningen (1996:1189) får Boverket med stöd av tilldelat anslag ingå åtaganden som medför utgifter under budgetåret 2009 motsvarande högst 15 miljoner kronor av tilldelat anslag.

Högst 900 000 kronor får användas för programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet.

35:9

Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket700 000
ap.1Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler (ram)700 000

Villkor för anslag 35:9

ap.1 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler

Anslagsposten får användas för åtgärder enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet.

Högst 14 000 000 kronor får användas för programanknutna kostnader. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet.

35:10

Stöd för konvertering från direktverkande elvärme (Ramanslag)

Disponeras av Boverket330 000
ap.1Stöd för konvertering från direktverkande elvärme (ram)330 000

Villkor för anslag 35:10

ap.1 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme

Anslagsposten får användas för åtgärder enligt förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus.

Boverket får använda högst 7 000 000 kronor för att täcka programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet.

Anslaget får användas för att betala ut stöd som beslutats för konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus.

35:11

Stöd för installation av solvärme (Ramanslag)

Disponeras av Boverket27 000
ap.1Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler (ram)27 000

Villkor för anslag 35:11

ap.1 Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

Anslagsposten får användas för åtgärder enligt förordningen (2006:1028) om stöd av installation av solvärme i kommersiella lokaler samt förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.

Boverket får använda högst 810 000 kronor för programanknutna kostnader. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet.

35:12

Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus (Ramanslag)

Disponeras av Boverket50 000
ap.1Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus (ram)50 000

Villkor för anslag 35:12

ap.1 Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus

Anslaget får användas för stöd till installation av energieffektiva fönster i befintliga småhus och biobränsleeldade uppvärmningssystem i nya småhus enligt förordningen (2006:1587) om stöd för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanordningar i småhus.

Med undantag av 20 a § anslagsförordningen (1996:1189) får Boverket med stöd av tilldelat anslag ingå åtaganden som medför utgifter under budgetåret 2009 motsvarande högst 10 miljoner kronor av tilldelat anslag.

Boverket får använda högst 1 500 000 kronor för programanknutna kostnader. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
35:8 Planeringsstöd för vindkraft m.m.
ap.10Inget0
ap.20Allt0
35:9 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler
ap.10Allt0
35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme
ap.10Allt0
35:11 Stöd för installation av solvärme
ap.10Allt0
35:12 Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
35:9 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler
ap.1300 000300 000
2010
35:10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme
ap.1420 000250 000170 0002010
35:11 Stöd för installation av solvärme
ap.122 00010 00012 0002010
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Martin Palm
Likalydande till

Statens energimyndighet
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet A, Bo och Mk
Näringsdepartementet/SAM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Skatteverket