Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
5

2008-08-28
IJ2008/1716/IU
Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket
Box 633
601 14 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket
Riksdagen har beslutat om Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 13, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:72).

Regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska ansvara för avvecklingen av Integrationsverket (dir. 2007:34). I direktiven anges en tidsram för avvecklingen och när avrapporteringar ska ske. Utöver vad som anges i direktiven beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Övriga mål och återrapportering

Återrapportering ska ske enligt vad som framgår av direktivet för avveckling av Integrationsverket (dir. 2007:34).

Avvecklingsmyndigheten ska lämna årsredovisning för verksamheten till och med 31 augusti 2008 till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 31 oktober 2008.

3

Organisationsstyrning

Organisationsstyrning

Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. övertar ansvaret för tillgångar och skulder per den 1 september 2008 från Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

10:1

Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket12 000
ap.1Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket (ram)12 000
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.0
ap.2Avveckling av Integrationsverket (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet0
ap.3Till Regeringskansliets disposition (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) (ram)0

Villkor för anslag 10:1

ap.1 Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket

Anslagsposten får användas för engångspremier till SPV för de personer som erhåller pensionsersättning.

ap.2 Avveckling av Integrationsverket

Tillgängliga medel utgör anslagssparande som omdisponerats till anslagsposten. Medlen får användas för utbetalning av löner m.m. till kvarvarande personal samt för kostnader för avvecklarens lokaler, resor och lön m.m.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Tillgängliga medel får användas för kostnader för avvecklarens (U 2008:03) lokaler, resor och lön m.m.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Budgetår 2007

10:1

Integrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Integrationsverket0
ap.1Integrationsverket (ram)0
Disponeras av Migrationsverket0
ap.4Integrationsverket - del till Migrationsverket (ram)0
Disponeras av Ungdomsstyrelsen0
ap.7Integrationsverket - del till Ungdomsstyrelsen (ram)0
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige0
ap.5Integrationsverket - del till Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)0
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket0
ap.28Integrationsverket - del till Avvecklingsmyndigheten (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
10:1 Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket
ap.10Allt0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
10:1 (2007) Integrationsverket
ap.1 (2007)000
ap.2 (2007)0Allt0
ap.4 (2007)03 %0
ap.5 (2007)0Allt0
ap.7 (2007)03 %0
ap.28 (2007)04 9170
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
10:1 Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket
10:6 ap.110:1 ap.3100
10:6 ap.110:1 ap.21 000
10:1 (2007) Integrationsverket
10:1 ap.1 (2007)10:1 ap.2 (2007)100 %
10:1 ap.2 (2007)10:1 ap.28 (2007)5 429
10:1 ap.2 (2007)10:1 ap.28 (2007)1 148
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagstyp
10:1 (2007) Integrationsverket
ap.3 (2007)ram
ap.6 (2007)ram
ap.8 (2007)ram
ap.9 (2007)ram
ap.10 (2007)ram
ap.11 (2007)ram
ap.12 (2007)ram
ap.13 (2007)ram
ap.14 (2007)ram
ap.15 (2007)ram
ap.16 (2007)ram
ap.17 (2007)ram
ap.18 (2007)ram
ap.19 (2007)ram
ap.20 (2007)ram
ap.21 (2007)ram
ap.22 (2007)ram
ap.23 (2007)ram
ap.24 (2007)ram
ap.25 (2007)ram
ap.26 (2007)ram
ap.27 (2007)ram

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning av väsentliga uppgifter i årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för resultat- och balansräkning samt noter behöver lämnas. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Intäkter från försäljning av inventarier och utrustning, inklusive ränta, ska betalas in på inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Avvecklingsmyndigheten ska inte ta upp några nya lån hos Riksgäldskontoret och ska därför inte ha någon låneram.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Finansdepartementet/SMS
Utbildningsdepartementet/G
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Statens pensionsverk
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.