Utrikesdepartementet


Protokoll
I:1
vid regeringssammanträde
2008-07-31
UD2008/25487/SP

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om att anvisa medel på anslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 05, bet. 2007/08:UU1, rskr. 2007/08:64).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete0
ap.3Sida Verksamhet utomlands (ram)0
Disponeras av Rikspolisstyrelsen3 000
ap.2Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands (ram)3 000
Disponeras av Försvarsmakten76 000
ap.1Försvarsmakten (ram)76 000
Disponeras av Folke Bernadotteakademin5 000
ap.6Fredsfrämjande - del till FBA (ram)5 000
Disponeras av regeringen0
ap.5Till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet47 585
ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram)47 585

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Försvarsmakten

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal - observatörer och andra experter - till förfogande för freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU), Nato/PFF samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet. (Insatser med väpnad trupp finansieras över utgiftsområde 6.)

Återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslagsposten anges i regleringsbrev för Försvarsmakten inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på insatser och verksamhet planerade för budgetåret 2008, enligt indikativa belopp i miljoner kronor.

Insatser

Förkortning

Indikativt belopp mnkr

Afrika

FN:s insats i Demokratiska republiken Kongo

MONUC

8,8

FN:s insats i Etiopien-Eritrea

UNMEE

4,4

FN:s insats i Sudan

UNMIS

8,8

FN:s och AU:s insats i Darfur, Sudan

UNAMID

3,3

EU:s stödinsats för AU i Darfur, Sudan


1,1

FN:s insats i Tchad/CAR

MINURCAT

1,7

Asien

FN:s insats i Afghanistan

UNAMA

1,7

FN:s militära observatörsgrupp i Indien-Pakistan

UNMOGIP

11,0

Övervakningsinsatsen i Korea

NNSC

10,9

FN:s övervakningsinsats i Nepal

UNMIN

5,0

Europa

FN:s observatörsinsats i Georgien

UNOMIG

5,0

EU:s övervakningsinsats på västra Balkan

EUMM

0,9

Mellanöstern

FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Palestina

UNTSO

10,2

Övrigt

Gemensamma insatskostnader


3,2

Totalt


76,0Nya eller utökade insatser har tillkommit enligt separata regleringsbrevsändringar.

VerksamhetFörkortning

Resurstillskott,

indikativa belopp mnkr

FN:s insats i LibanonUNIFIL0

 

 

 

 

 

 
 

ap.2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslagsposten anges i regleringsbrevet för Rikspolisstyrelsen inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på verksamhet planerad för budgetåret 2008, enligt indikativa belopp i tusental kronor.

Verksamhet

Indikativa

belopp tkr

Polis till Shirbrig stab

200

EU:s rådssekretariat

2 300

Nya eller utökade insatser enligt separat regeringsbeslut

500

Totalt

3 000


Regeringsbeslut för nya eller utökade insatser ska fattas i varje enskilt fall.


ap.4 Utrikesdepartementet. Särskilda insatser

Anslagsposten får användas till att främja följande områden; fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt samt stöd till mellanstatliga eller enskilda organisationer och institutioner för projekt eller andra särskilda insatser inom det freds- och säkerhetsfrämjande området.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt Nato/PFF.

5 000 000 kronor är avsedda för den typen av säkerhetsfrämjande insatser i Ukraina och övriga OSS-länder samt i Västra Balkan som enligt OECD/DAC inte kan klassificeras som utvecklingsbistånd.

ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA

Anslagsposten avser personalstöd till OSSE:s verksamhet, såväl i fält som i sekretariatet och institutionerna.

Återapporteringskrav för verksamheten inom anslagsposten återfinns i regleringsbrev för FBA inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.43 9473 %0
ap.503 %0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Utdrag till

SB Internrevision
Ju-PO
UD-EC
UD-SP
UD-FMR
UD-USTYR
UD-UP
UD-MU
UD-NIS
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
UD-EKO
UD-P-SIR
Fö-SI
Fö-MIL
Fö-EPS
Fi-BA
FA RK Ekonomi
Riksdagen-UU
Rikspolisstyrelsen
Försvarsmakten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen