Finansdepartementet


Protokoll
5
vid regeringssammanträde
2008-09-11
Fi2008/5039

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 90:2 (2007)
Riksdagen har beslutat om och anslaget 90:2 (2007) för budgetåret 2008 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2007

90:2

Försök med trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet0
ap.2Ersättning SL AB m.m. (ram)0
Disponeras av Vägverket0
ap.3Investeringar för och administration av trängselskatt (ram)0

Villkor för anslag 90:2

ap.2 Ersättning SL AB m.m.

Anslagsposten ska användas för att finansiera kvarvarande kostnader som följer av avtal med Stockholms kommun och AB Storstockholms lokaltrafik (AB SL) om ersättning från staten för kostnader som dessa har haft för försöket med trängselskatt. Kvarvarande kostnader som följt av information, genomförande och uppföljning av försöket samt kvarvarande kostnader för finansiering av depåer och infartsparkeringar.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
90:2 (2007) Försök med trängselskatt i Stockholm
ap.2 (2007)0Inget0
ap.3 (2007)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
90:2 (2007) Försök med trängselskatt i Stockholm
ap.1 (2007)ram
ap.5 (2007)ram
Likalydande till

Vägverket
Utdrag till

Skatteverket
Domstolsverket
Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EK
Justitiedepartementet/DOM
Näringsdepartementet/IR
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, Ba1, SMS