Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2008-09-04
Fö2008/1152/MIL
(delvis)
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 06, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågorForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor
FörsvarForskning och teknikutveckling mmForskning, kompetens och resursutveckling för försvaret
Samhällets krisberedskapKrisledningsförmågaForskning för samhällets krisberedskap

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att öka och fördjupa kunskapen om säkerhetspolitik, inklusive nedrustning och icke-spridning, bland frivilligorganisationer. 

1.1.1.1

Verksamhetsgren Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

1. Nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bidra till att fördjupa kunskapen om och bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) inom CBRN-området (inklusive beträffande exportkontrollfrågor).

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska för samtliga områden (kärnvapen, biologiska och kemiska vapen, missilfrågor och övriga frågor) lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits samt redovisa kostnaderna. Verksamheten ska utformas i dialog mellan Regeringskansliet och Totalförsvarets forskningsinstitut.

1.2

Politikområde Försvar

Mål 

Målet för politikområdet är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.1

Verksamhetsområde Forskning och teknikutveckling mm

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att forskning och utveckling ska inriktas så att den stödjer utvecklingen inom berörda delar av utgiftsområdet, dvs. inom politikområdena Försvar och Samhällets krisberedskap.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Forskning, kompetens och resursutveckling för försvaret

2. Uppdragsverksamhet

Mål

Totalförsvarets forskningsinstitut ska tillgodose behov av forskning, kompetens och resursutveckling hos uppdragsgivare inom försvaret. Totalförsvarets forskningsinstitut ska sträva efter att forskningen bidrar till att främja jämlikhet samt jämställdhet mellan kvinnor och män.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa:

- utvecklingen av uppdragsvolym per kund och kundkategori inom försvaret,

- andelen (belopps- och antalsmässigt) milstolpar till Försvarsmakten som uppfyllts respektive inte uppfyllts inom överenskommen tid,

- exempel på tillämpningar inom försvaret samt

- särskild redovisning för CBRN

I redovisningen ska ingå en beskrivning av hur Totalförsvarets forskningsinstitut inom relevanta områden har integrerat ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt inom vilka områden arbetet avses fortsätta under 2009.

3. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Mål

Totalförsvarets forskningsinstitut ska stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genomföra verksamheten inom kompetensområdena säkerhetspolitisk och strategisk analys samt utvecklingen av försvar och krishanteringsförmåga. Verksamheten inriktas av regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i årsredovisningen lämna en separat redovisning av verksamheten samt redovisa kostnaderna. Vidare ska återrapportering av verksamheten ske kontinuerligt.

I budgetunderlaget för 2009 ska myndigheten lämna förslag till inriktning och omfattning för verksamheten inom Forskning för regeringens behov inom respektive kompetensområde.

Senast den 26 september 2008 ska Totalförsvarets forskningsinstitut inkomma med projektförslag, inklusive kostnadsberäkning, fördelade på kompetensområden, för budgetåret 2009 till regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

1.3

Politikområde Samhällets krisberedskap

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser samt olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa ska kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas. Målet är dessutom att medverka till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

1.3.1

Verksamhetsområde Krisledningsförmåga

Mål

Målet är att myndigheter och aktörer ska ha en god förmåga att vid allvarliga störningar och kriser leda och fatta beslut inom eget ansvars- och verksamhetsområde samt sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information. Vid behov ska berörda aktörer också kunna medverka i samordning och koordinering av åtgärder samt samverka med andra.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Forskning för samhällets krisberedskap

4. Uppdragsverksamhet

Mål

Totalförsvarets forskningsinstitut ska tillgodose behov av forskning, kompetens och resursutveckling hos uppdragsgivare inom krisberedskapsområdet. Myndighetens forskningsresultat och kompetens ska spridas, nyttiggöras och tillämpas inom krisberedskapsområdet. De medel som rekvireras från anslag 7:5 Krisberedskap ska bidra till att vidmakthålla grundkompetens och infrastruktur inom CBRN-verksamheten för att tillgodose efterfrågan från de myndigheter som verkar inom krisberedskapsområdet.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska sträva efter att forskningen bidrar till att främja jämlikhet samt jämställdhet mellan kvinnor och män.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa:

- utvecklingen av uppdragsvolymen per kund eller kundkategori inom krisberedskapsområdet,

- exempel på tillämpningar av forskningsresultaten inom krisberedskapsområdet,

- åtgärder som vidtagits för att nyttiggöra forskningsresultaten inom krisberedskapsområdet samt

- hur de medel som rekvireras från anslag 7:5 Krisberedskap har fördelats och hur de bidragit till Totalförsvarets forskningsinstituts framtida förmåga att tillgodose kunskapsbehov inom krisberedskapsområdet.

I redovisningen ska ingå en beskrivning av hur Totalförsvarets forskningsinstitut inom relevanta områden har integrerat ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt inom vilka områden arbetet avses fortsättas under 2009.

5. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Mål

Totalförsvarets forskningsinstitut ska stödja utformningen och utvecklingen av samhällets krisberedskap genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genomföra verksamheten inom kompetensområdena säkerhetspolitisk och strategisk analys samt utvecklingen av försvar och krishanteringsförmåga. Verksamheten inriktas av regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i årsredovisningen lämna en separat redovisning av verksamheten samt redovisa kostnaderna. Vidare ska återrapportering av verksamheten ske kontinuerligt.

I budgetunderlaget för 2009 ska myndigheten lämna förslag till inriktning och omfattning för verksamheten inom Forskning för regeringens behov inom respektive kompetensområde.

Senast den 26 september 2008 ska Totalförsvarets forskningsinstitut inkomma med projektförslag, inklusive kostnadsberäkning, fördelade på kompetensområden, för budgetåret 2009 till regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

6. Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Utgiftsprognoser lämnas senast:

  • 22  januari
  • 10 mars
  • 9 maj
  • 1 augusti
  • 30 oktober

7. Budgetunderlag

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i budgetunderlaget utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till indelning i verksamheter, resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

8. Relevans

Mål

Den forskning och kompetens som Totalförsvarets forskningsinstitut tillhandahåller ska i hög grad vara till nytta för uppdragsgivarna. Totalförsvarets forskningsinstitut ska anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa och kommentera:

• aktiviteter som vidtagits för att öka kundnyttan,

• uppföljningen av kundnytta, t ex genomförda mätningar av kundnöjdheten i resultatöverföringen (kundenkäter m.m.),

• det totala antalet slutprestationer till uppdragsgivare,

• hur verksamheten anpassats till förändrade förutsättningar samt

• åtgärder som vidtagits för att kompetensen ska utvecklas mot framtida behov.

9. Vetenskaplig kvalitet

Mål 

Myndighetens forskning ska hålla hög vetenskaplig kvalitet i ett internationellt perspektiv.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa en bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet, bl.a. genom att redovisa:

• andelen externt utvärderade kompetensgrupper som håller en internationellt hög klass på verksamheten och

• antalet vetenskapliga artiklar och referat i relevanta internationella vetenskapliga sammanhang.

10. Samverkan nationellt och internationellt

Mål 

Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet ska förnyas genom ett väl utvecklat samarbete mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forskning.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa:

-utvecklingen av samverkan med universitet och högskolor samt andra forskningsinstitut (antal gemensamma projekt, handledda doktorander, adjungerad professorer och adjungerade forskningschefer),

-omfattningen av deltagande i internationellt forskningssamarbete (antal projekt som genomförs i internationell samverkan samt vilka projekt/vilken samverkan som sker inom ramen för: avtalsbundna internationella samarbetsprojekt (MoU), EU (inkl. ramprogram och säkerhetsforskning), EDA, Sexnationsinitiativet (LoI), Nato ochEAPR/PfP, Exportstöd på regeringens uppdrag och Övrigt) samt

-hur det internationella forskningssamarbetet leder till ökad kunskap till nytta för försvar och säkerhet i Sverige.

11. Internationell verksamhet på regeringens uppdrag

Mål 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska lämna stöd till regeringen och regeringskansliet för att främja internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt exportstöd.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska utöver vad som anges i myndighetens instruktion om samverkan mellan nationell och internationell verksamhet lämna stöd till det s.k. sexnationsinitiativet för att underlätta omstruktureringen av europeisk försvarsindustri.

Närmare inriktning av verksamheten ska ske i samverkan med regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa internationell verksamhet samt exportstöd på regeringens uppdrag och hur medlen nyttjats. Större avvikelser i förhållande till planen i budgetunderlaget för 2008 ska kommenteras.

12. Försvarsunderrättelseproduktion

 Mål

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom sin försvarsunderrättelseverksamhet tillgodose regeringens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet. Verksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver ska en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den av regeringen beslutade inriktningen för försvarsunderrättelseverksamheten lämnas.

3

Organisationsstyrning

13. Resultatbudget och resultatindikatorer

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa utfall i förhållande till angiven resultatbudget samt utfall per forskningsområde.

14. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

15. Det militära försvarets lednings- och förvaltningskostnader

För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av regeringsbeslut den 20 juni 2007 (Fö nr 26 respektive Fö nr 29), ska myndigheten ha genomfört de strukturförändringar och avvecklingar som krävs senast den 31 december 2008.

16. Avvecklingsbudget

Avvecklingskostnaderna får för 2008 högst uppgå till 300 000 000 kronor. Totalförsvarets forskningsinstitut får som delfinansiering rekvirera högst 150 000 000 kronor för detta ändamål från Försvarsmakten under 2008.

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får ej finansieras från myndighetens anslag eller övriga inkomster.

Myndigheten får endast ha utgifter i avvecklingsarbetet som är absolut nödvändiga till följd av gjorda åtaganden. I den mån avtal med tredje man erfordras eller överförs under avvecklingsperioden ska strikt affärsmässighet iakttas.

(Kronor)

Avvecklingskostnad

FOI
2008

 

 
Personal, kostnad50 000 000
Mark, anläggningar, lokaler240 000 000
Övrigt10 000 000
Totalt300 000 000

Återrapportering

I enlighet med regeringsbeslut den 29 juni 2006 (Fö2006/1672/MIL) ska myndigheten för varje kvartal under ombildningen/avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i den kvartalsvisa redovisningen redovisa de åtgärder som genomförs som en följd av den minskade ekonomiska omfattningen av forskning, teknikutveckling samt utveckling m.m. som beställs av Försvarsmakten eller Försvarsmakten via Försvarets materielverk. Av redovisningen ska framgå utvecklingen avseende myndighetens interna kostnader samt hur timpriset har utvecklats i förhållande till 2004. Redovisningen ska göras i 2004 års prisläge med krav på jämförbarhet. Kvartalsrapporten ska vara regeringen till handa senast en månad efter utgången av varje kvartal. Redovisningen för det andra kvartalet får dock göras i samband med delårsrapporten.

Sista kvartalsredovisningen görs i samband med årsredovisningen för 2008 och ska innehålla en sammanställning av uppnådda besparingar utifrån regeringsbeslut den 20 juni 2007 (Fö nr 26 respektive Fö nr 29).

4

Uppdrag

17. Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska ha beredskap att vid anmodan bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i frågor om massförstörelsevapen och vapenbärare samt bidra till att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på dessa områden. Stöd till RK (UD) ska lämnas på nedan angivna områden, inom vilka det närmare innehållet bestäms i dialog mellan UD och FOI.

Aktiva insatser och god samverkan mellan flera myndigheter krävs för att Sverige ska efterleva FN:s och EU:s bindande beslut om restriktiva åtgärder mot Iran samt FN:s resolution (1540) om åtgärder mot spridning av massförstörelsevapen (inklusive till icke-statliga aktörer) och Proliferation Security Initiative (PSI). FOI ges därför i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter utveckla väl fungerande samverkansformer, inklusive rutiner för informationsutbyte. Myndigheten ska senast den 31 december 2008 rapportera till regeringen om då uppnådda resultat och eventuella behov av justeringar i gällande regelverk. 

FOI ska bistå de myndigheter som deltar i svenskt exportkontrollarbete i den utsträckning detta avser ovannämnda prioriterade icke-spridningsfrågor samt operativa frågor i exportkontrollarbetet.

Kärnvapen

FOI ska bevaka den tekniska utvecklingen på kärnvapenområdet, bidra till arbetet inom internationella exportkontrollarrangemang för nukleära frågor samt driva ett nationellt datacenter och leverera data till det internationella datacentret i enlighet med Sveriges åtagande i provstoppsavtalet. 

Missilfrågor, inkl missilförsvar

FOI ska tillföra RK sakkunskap på missilområdet, inklusive expertstöd inom ramen för exportkontrollarrangemanget MTCR. Till området räknas också, med prioritet, frågor om missilförsvar. 

Biologiska vapen

FOI ska bistå RK (UD) i uppföljningen av beslut vid B-vapenkonventionens översynskonferens (2006), delta i det internationella arbetet för beredskap att upptäcka brott mot konventionen samt ge tekniskt stöd i arbetet inom Australiengruppen.  

Rymdfrågor

FOI ska lämna tekniskt stöd till RK (UD) i frågor om förhindrande av kapprustning i rymden.

Kemiska vapen

FOI ska bidra med sakkunskap till Sveriges deltagande i OPCW och Australiengruppen. Laboratoriekapacitet för verifikation av kemiska vapen bör upprätthållas i syfte att bidra till internationell beredskap att påvisa brott mot C-vapenkonventionen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:7

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut61 971
ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov (ram)45 971
ap.4Internationell verksamhet och exportstöd (ram)16 000

Villkor för anslag 6:7

ap.1 Forskning/Analysstöd för regeringens behov

Högst följande belopp får användas för forskning/analysstöd för regeringens behov inom respektive kompetensområde:

  • Säkerhetspolitisk och strategisk analys: 25 487 000 kronor

  • Utvecklingen av försvar och krishanteringsförmåga: 23 908 000 kronor

ap.4 Internationell verksamhet och exportstöd

Anslagsposten får användas för internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt för exportstöd på regeringens uppdrag.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
6:7 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.11 3793 %0
ap.44803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)180 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)230 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-255 164
2008-02-255 164
2008-03-255 164
2008-04-255 164
2008-05-255 164
2008-06-255 164
2008-07-255 164
2008-08-255 164
2008-09-255 164
2008-10-255 164
2008-11-255 164
2008-12-255 167
Summa61 971
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:7 ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov
6:7 ap.4Internationell verksamhet och exportstöd

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor75 1910964 300950 90013 40088 591
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Inkomsterna från uppdragsverksamheten disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Marie Gustafsson
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Finansdepartementet
Försvarsmakten