Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
2

2008-06-26
Jo2008/1904 (delvis)
Statens jordbruksverk
Vallgatan 8
551 82 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens jordbruksverk
Riksdagen har beslutat om Statens jordbruksverks verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 23, bet. 2007/08:MJU2, rskr. 2007/08:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens jordbruksverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Jordbruksverkets verksamhet återfinns inom följande politikområden med tillhörande verksamhetsområden och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DjurpolitikSmittskydd och djurskyddDjurhälsa och smittbekämpning
Djurskydd
Rikstäckande djurhälsovård
LivsmedelspolitikJordbruk och livsmedelGårdsstöd, djurbidrag och marknadsregleringar
Växters sundhet och kvalitet
LandsbygdspolitikMiljö- och landsbygdsåtgärderLandsbygdens utveckling och miljö

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Djurpolitik

Mål

Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.

1.1.1

Verksamhetsområde Smittskydd och djurskydd

Mål

En god djurhälsa och ett gott djurskydd. Livsmedlen är säkra och folkhälsan god.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Djurhälsa och smittbekämpning

Mål

Djurhälsoproblem övervakas och förebyggs. Skadeverkningarna hos djur och människa vid utbrott av smittsamma husdjurssjukdomar begränsas. 

Återrapportering

Jordbruksverket ska redovisa: 

- betydande förändringar i djurhälsotillståndet samt skadeverkningar vid utbrott av smittsamma husdjurssjukdomar och hur de begränsats,    

- hur hotbilden sett ut, gränsskyddet fungerat samt hur arbetet för att behålla god beredskap har bedrivits, 

- hur implementeringen och uppföljningen av FAO:s globala handlingsplan för husdjursgenetiska resurser fortlöper på lokalt plan i Sverige. 

1.1.1.2

Verksamhetsgren Djurskydd

Mål

Ökad kunskap om djurskydd. Forsknings- och utvecklingsprojekt av hög kvalitet. 

Jordbruksverket ska vara en god källa till information och rådgivning till kontrollmyndigheter, näringsidkare, allmänhet m fl intressenter.

En likvärdig och rättssäker djurskyddskontroll med hög kvalitet i hela landet.

Ökad kunskap om och ökat bruk av alternativa metoder till djurförsök.

  

Återrapportering

Jordbruksverket ska redovisa:

- den offentliga djurskyddskontrollen, däribland andel kommuner som har fastställt en årlig plan för djurskyddskontroll,

- försöksdjursanvändningen i landet, även i förhållande till satsade forskningsmedel,

- verksamheten vid de djurförsöksetiska nämnderna, därunder genomsnittlig handläggningstid och kostnad per ansökan,

- resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt om djurskydd som erhållit stöd via Jordbruksverket.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Rikstäckande djurhälsovård

Mål

Distriktsveterinärorganisationen svarar för kostnadseffektiv rikstäckande akut djursjukvård, epizootiberedskap och förebyggande djurhälsovård primärt för jord- och skogsbrukets djur. 

Alla djur får djursjukvård om det finns djurskyddsskäl eller där annan veterinärvård inte kan anvisas, oavsett tidpunkt på dygnet.

Återrapportering

Jordbruksverket ska redovisa:

- för distriktsveterinärorganisationens verksamhet antal behandlingar beträffande lantbrukets djur, hästar och sällskapsdjur samt genomsnittspris per behandling,

- antal distriktsveterinärer respektive chefer, uppdelat på män och kvinnor, samt antal veterinärstationer med distriktsveterinär, och antal distrikt där statliga uppgifter fullgörs av privata veterinärer. Redovisningen ska göras länsvis.  

1.2

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.

1.2.1

Verksamhetsområde Jordbruk och livsmedel

Mål

En säker, konkurrenskraftig och miljömässigt hållbar jordbruksproduktion som styrs av konsumenternas efterfrågan och bidrar till global utveckling.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Gårdsstöd, djurbidrag och marknadsregleringar

Mål

Ett kostnadseffektivt, enhetligt och korrekt genomförande av EU-stöden som bidrar till ett konkurrenskraftigt jordbruk.

Återrapportering

Jordbruksverket ska redovisa

- EU:s finansiella korrigeringar mot Sverige och övriga EU-länder inom Jordbruksverkets verksamhetsområde och som utbetalningsställe för EU-stöd,

- vilka insatser som har genomförts och planeras genomföras för att minimera risken för sanktioner och finansiella korrigeringar av EU-medel mot bakgrund av uppkomna brister vid revisionsbesök från kommissionen och attesterande organ,

- hur Jordbruksverket har bidragit till förbättringar av konkurrenskraften inom jordbrukssektorn.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Växters sundhet och kvalitet

Mål

Att upprätthålla ett gott sundhetsläge.

Att bidra till att ett fullgott utsäde används inom jordbruk och trädgård samt till odling av sorter anpassade till svenskt jordbruk.

Återrapportering

Jordbruksverket ska redovisa:

- sundhetsläget i landet och hur Jordbruksverket har bidragit till att spridningen av allvarliga skadegörare förebyggts och begränsats,

- certifierad kvantitet av olika växtslag samt andel av utsädesbehovet som täcks av certifierat utsäde,

- vilka växtsorter som används i det svenska jordbruket som finns i den svenska sortlistan respektive bara finns i EG:s gemensamma sortlista.

1.3

Politikområde Landsbygdspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.

1.3.1

Verksamhetsområde Miljö- och landsbygdsåtgärder

Mål

En väl fungerande och ekonomiskt livskraftig landsbygd där natur- och kulturvärden värnas och där jordbrukets negativa miljöpåverkan minimeras.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Landsbygdens utveckling och miljö

Mål

Målen angivna för åtgärder i det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013 är uppfyllda eller på väg att uppfyllas under programperioden.

Relevanta delmål inom ramen för miljökvalitetsmålen, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan och Myllrande våtmarker är uppfyllda eller på väg att uppfyllas.

Förutsättningarna för jordbruk och livsmedelsförädling i norra Sverige är goda.

Återrapportering

Jordbruksverket ska redovisa:

- en analys av resultat och effekter av verksamhet under verksamhetsgrenen i förhållande till målen,

- användningen av medel samt en analys av resultat för de verksamheter som finansieras under anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 7, Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel,

- vilka insatser som genomförts för att på nationell nivå främja utvecklingen av hantverksmässig småskalig livsmedelsförädling,

- vilka insatser som genomförts och planeras genomföras under perioden 2007-2013 för att minimera risken för sanktioner och finansiella korrigeringar av EU-medel.

- vilka insatser som genomförts och planeras genomföras under perioden 2007-2013 inom landsbygdsprogrammet i syfte att minska antalet olycksfall i lantbruket med utgångspunkt i Jordbruksverkets rapport "Motverka olycksfall i lantbruket" (2007:8).

Därutöver ska Jordbruksverket redovisa insatser som genomförts för att utveckla en fördjupad samverkan mellan natur- och kultursektorerna och de areella näringarna samt resultat av dessa insatser. I redovisningen ska särskilt olika samverkansformer mellan sektorerna belysas.

2

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Jordbruksverket ska

- för varje politikområde redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen och göra en bedömning av hur resultaten och effekterna av verksamhetgrenarna under politikområdet förhåller sig till utvecklingen inom och målen för politikområdet,

- i enlighet med strukturen för indelningen i verksamhetsgrenar redovisa årsarbetskrafter, kostnader och andra intäkter än anslag samt översiktligt redogöra för utförda prestationer.

Samhällets krisberedskap

Jordbruksverket ska bidra till att uppfylla målen för politikområdet Samhällets krisberedskap. Jordbruksverket ska ha en god krisledningsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med målen för dessa verksamhetsområden så som de anges i regleringsbrev för Krisberedskapsmyndigheten.

Återrapportering

Jordbruksverket ska verksamhetsområdesvis redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom verksamhets- och ansvarsområdet.  Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet senast den 14 November 2008 med kopia till Krisberedskapsmyndigheten. 

Jordbruksverket ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan god förmåga; i huvudsak god förmåga men med vissa brister; viss, men bristfällig förmåga respektive ingen/mycket bristfällig förmåga.  

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen.

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

Stödjande verksamhet

Jordbruksverket ska stödja länsstyrelserna i arbetet med att genomföra de tvärvillkorskontroller som från och med 2008 flyttas från kommunerna till länsstyrelserna. Jordbruksverket ska bland annat bistå länsstyrelserna med en utbildningsplan för länsstyrelsens kontrollanter samt en plan för länsstyrelserna kompetensförsörjning och utreda eventuella behov av förändrade IT-lösningar. Jordbruksverket ska även, i samråd med Fiskeriverket, bistå länsstyrelserna med detaljerade riktlinjer för hur länsstyrelserna ska redovisa kostnader för hantering av olika EU-stöd för 2007 och 2008 samt antal årsarbetskrafter som är sysselsatta med hantering av EU-stöden.

Återrapportering

Jordbruksverket ska i årsredovisningen kortfattat redovisa arbetet med att stödja länsstyrelserna med att genomföra de tvärvillkorskontroller som från och med 2008 flyttas från kommunerna till länsstyrelserna. Jordbruksverket ska löpande följa upp och utvärdera systemet för kontroll av tvärvillkor och senast den 31 mars 2009 rapportera till regeringen.

Prognoser för samtliga anslag

Jordbruksverket ska senast den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och 30 oktober redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Därutöver ska prognoser lämnas på anslagspostnivå för anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och anslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. För landsbygdsprogrammet 2007-2013 ska prognoser även lämnas på axelnivå.

4

Uppdrag

Regelförenkling

Jordbruksverket ska vid utformning av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Jordbruksverket ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

Jordbruksverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Jordbruksverket bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Veterinär tillsyn

Jordbruksverket ska redovisa hur formerna och metoderna för tillsynen över den veterinära verksamheten har genomförts, i vilken omfattning tillsynen skett samt vilka eventuella skillnader som finns i landet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2009 och i tillämpliga delar innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Översyn av veterinär obduktionsverksamhet

Jordbruksverket ska se över tillgången till veterinär obduktionsverksamhet i landet så att åtgärder vid behov kan vidtas för att tillgodose behoven av diagnostiska möjligheter inom fältverksamhet. Resultatet av översynen ska återrapporteras. Uppdraget ska redovisas den 1 oktober 2009.

Inordnande av djurskyddsverksamheten

Jordbruksverket ska lämna en ekonomisk och verksamhetsinriktad rapportering över hur djurskyddsverksamheten inordnats i Jordbruksverket under första halvåret 2008. Redovisningen ska lämnas senast den 1 september 2008.

Kastrering av smågrisar

Jordbruksverket ska medverka till att utveckla teknik och system inom svinproduktionen i syfte att göra kastrering av smågrisar utan föregående bedövning överflödig. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2008.

Nedlagd åkermark

Jordbruksverket ska i samråd med Skogsstyrelsen kartlägga omfattningen av dels nedlagd jordbruksmark dels skogsmark som ligger outnyttjad samt odlingsförutsättningar på dessa marker. Vidare ska dessa markers potential i olika hänseenden bedömas. Uppdraget bör leda till ökad kunskap och ge vägledning till olika aktörer (som t.ex. markägare, rådgivare etc.) om den framtida markanvändningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2008.

Omstrukturering av sockersektorn

Jordbruksverket ska ansvara för de uppgifter som åvilar förvaltningsmyndigheten i enlighet med artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 och andra relevanta EU-regelverk. Jordbruksverket ska lämna årliga lägesrapporter om omstruktureringsplanen, de nationella omstruktureringsprogrammen och affärsplanerna till kommissionen. Rapporterna ska skickas till kommissionen senast sex månader efter slutet på det berörda regleringsåret enligt artikel 24 i förordning (EG) nr 968/2006.

Efter samråd med berörda länsstyrelser ska Jordbruksverket fullfölja förberedelserna för igångsättning av programmet. Tillämpning av programmet under 2007-2011 ska grunda sig på det av regeringen beslutade programmet som delgivits EU-kommissionen, tillämpligt EU-regelverk, förordning (SFS 2007:482) samt regeringsbeslut (Jo2007/2021).

Blockdatabasen

Jordbruksverket ska analysera var bristerna finns i det svenska systemet för blockdatabasen och komma med förslag på åtgärder samt en kostnadsberäkning och tidsplan. I detta bör vunna erfarenheter vid länsstyrelserna tas tillvara. Målsättningen ska vara att höja kvaliteten i blockdatabasen till en för gemenskapslagstiftningen acceptabel nivå. Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2008.

Övervakning och tillsyn av GMO

Jordbruksverket ska inom sitt ansvarsområde senast den 1 december varje år t.o.m. 2009 rapportera och analysera resultaten av övervakning och tillsyn av godkända genetiskt modifierade organismer i samråd med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter.

Effekter av det nationella stödet i norra Sverige

Jordbruksverket ska senast den 30 april varje år lämna en rapport om effekterna av det nationella stöd som under föregående år beviljades till jordbruket i norra Sverige enligt förordning (1996:93). Utvecklingen av den produktion och de produktionsmetoder som gynnas av stöden och den ekonomiska utvecklingen i stödområdena i fråga samt effekterna på miljön och landsbygden ska redovisas (KOM 96/228/EG). Även förändringar över tiden och strukturutvecklingen för respektive stödområde och produktionsgren ska redovisas.

Avgränsning av mindre gynnade områden m.m.

Jordbruksverket ska medverka med analyser och underlag till Regeringskansliet i samband med EU-kommissionens arbete med att fastställa nya avgränsningskriterier för områden med naturbetingade svårigheter inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Jordbruksverket ska också utveckla analysmetoder, analysera och lämna förslag på stödutformning och stödnivåer som är motiverade och verifierbara i olika delar av de områden som avgränsas genom de nya kriterierna. Verket ska vidare analysera utformningen av andra stöd i landsbygdsprogrammet vars tillämpning begränsas av att områdena är klassificerade som mindre gynnade samt lämna förslag till förändringar som kan förenkla och göra stöden mer ändamålsenliga. Med utgångspunkt från redan gjorda analyser av det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige ska även preciserade förslag till alternativ stödutformning analyseras och redovisas. Förslag till finansiering av föreslagna förändringar ska redovisas. Arbetet ska genomföras i samarbete med Jordbruksdepartementet. Berörda myndigheter och organisationer ska ges möjlighet att lämna synpunkter på arbetet. Förslag till utformning av det nationella stödet ska presenteras senast den 1 juli 2008. Övriga analyser och förslag till stödutformning ska redovisas senast den 1 juli 2009.

Uppföljning och utvärdering av program 2000-2006

För miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 och, avseende jordbruksåtgärder inom Mål 1-programmen 2000-2006, ska Jordbruksverket i samråd med berörda länsstyrelser, ansvara för framtagandet av underlag som krävs för redovisning av de av EU-kommissionen föreskrivna indikatorer för uppföljning och utvärdering av programmen. Vidare ska Jordbruksverket vara utvärderaren behjälplig i genomförandet av slututvärderingen av programmen.

Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning

Jordbruksverket ska under perioden 2007-2013 medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning och dess prioriteringar. Jordbruksverket ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 2 juli 2009, för perioden 2008 t.o.m. juni 2009, redovisa

- Jordbruksverkets bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar,

- resultat av Jordbruksverkets medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Ett strategiskt handlingsprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft

Jordbruksverket ska bistå Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) vid framtagandet av ett strategiskt handlingsprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft.

Effektivitetsbedömningar av bekämpningsmedel

Jordbruksverket ska bistå Kemikalieinspektionen med effektivitetsbedömningar av bekämpningsmedel i ärenden om nationellt godkännande av bekämpningsmedel. Jordbruksverket ska bidra till arbetet med att korta handläggningstiderna.

Åtgärdsprogram för minskade växtnäringsförluster från jordbruket

Se uppdraget "Handlingsplan för minskade växtnärings- och växthusgasförluster från jordbruket" nedan.

Sveriges ordförandeskap i EU 2009

Jordbruksverket ska fortlöpande bistå Jordbruksdepartementet i förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd hösten 2009 både när det gäller sakfrågor och praktiska frågor inom verkets ansvarsområde. Jordbruksverket ska också ombesörja för de förberedelser som krävs för att myndigheten ska vara väl rustad inför ordförandeskapet.

Global utveckling

Jordbruksverket ska inom ramen för sin egen verksamhet och i samverkan med andra aktörer medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112). Jordbruksverket ska rapportera senast den 1 maj 2009 om hur myndigheten har bidragit och vilka resultat som har uppnåtts sedan föregående rapportering.

Utfall av nationellt stöd

Jordbruksverket ska senast den 31 maj 2008, i enlighet med artiklarna 5 och 6 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde inklusive merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige. Rapporteringen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. I uppdraget ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Administrationskostnader

Jordbruksverket ska beräkna totalkostnad, styckkostnad och volym för handläggningen av olika EU-stöd 2007 och 2008. En jämförelse med tidigare år ska göras. Jordbruksverket ska även redovisa vilka åtgärder som verket tillsammans med länsstyrelserna har gjort för att minska kostnaderna för administrationen av EU-stöd. Jordbruksverket ska redovisa vilka åtgärder som verket tillsammans med länsstyrelserna vidtagit för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning. Jordbruksverket ska redovisa vilka kvalitetsförbättringar respektive effektivitetsvinster som gjorts under året. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2008 respektive den 15 mars 2009.

Variabelinnehåll i registerdatabaser

Jordbruksverket ska redovisa variabelinnehållet i de registerdatabaser som myndigheten ansvarar för. I denna redovisning ska också möjligheterna att koppla ihop information från olika databaser redovisas, med tyngdpunkt på de större databaserna. Verket ska också ge förslag till hur databaser i större utsträckning ska kunna göras tillgängliga för forskning och analysverksamhet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2008.

Prognosunderlag avseende strukturfondsprogrammen 2000-2006

Jordbruksverket ska senast den 25 februari, den 30 maj och den 16 oktober 2008 redovisa beslutat belopp, utbetalt belopp och lämna en prognos för inbetalningar och utbetalningar per år avseende Jordbruksfondens utvecklingssektion för programperioden 2000-2006. Prognosen ska avse gemenskapsinitiativet Leader+ och de Mål 1-program där Jordbruksverket är utbetalande myndighet och sträcka sig t.o.m. 2009. Prognosen ska lämnas till Nutek som samordnar prognosframtagandet för samtliga strukturfonder.

Nationella indikatorer i Landsbygdsprogrammet

Statens jordbruksverk ska tillsammans med Skogsstyrelsen identifiera och föreslå kompletterande nationella indikatorer i landsbygdsprogrammet. Dessa nationella indikatorer ska komplettera de redan befintliga indikatorer i landsbygdsprogrammet som följer av EU:s gemensamma regelverk. Arbetet ska samordnas och redovisas av Statens jordbruksverk. Uppdraget ska redovisas efter samråd med Naturvårdsverket och med slututvärderaren för miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006. De föreslagna indikatorerna ska följa landsbygdsprogrammets struktur och bidra till att ge ett heltäckande underlag för en analys av programmets effekter och tydligt återspegla de mål som finns angivna i programmet. De föreslagna indikatorerna ska vara specificerade, definierade, mätbara, tillgängliga på ett kostnadseffektivt sätt och relevanta för programmet. Metod för datafångst ska tydligt anges för var och en av de föreslagna indikatorerna. Föreslagna indikatorer ska vägas mot de ökade administrativa kostnaderna för enskilda aktörer såväl som för myndigheter. Dessutom ingår i uppdraget att, vid behov, lämna förslag till precisering av redan existerande indikatorer i landsbygdsprogrammet. Arbetet ska redovisas senast den 6 oktober 2008.

Handlingsplan för minskade växtnärings- och växthusgasförluster från jordbruket

Jordbruksverket ska efter samråd med berörda myndigheter och organisationer lämna förslag till ett handlingsprogram för minskade växtnärings- och växthusgasförluster från jordbruket för perioden 2011 till och med 2016 med utblick till 2020. Handlingsprogrammet ska utgöra en bred kunskapsbas och ett redskap i ett långsiktigt arbete för att minska växtnärings- och växthusgasförlusterna. Förslaget till program ska särskilt beakta miljökvalitetsmålen Minskad klimatpåverkan och Ingen övergödning men även andra relevanta miljökvalitetsmål. Utvecklingen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, jordbruket i vattendistriktens åtgärdsprogram, EUs energi- och klimatpaket men även andra relevanta gemenskaps- och internationella processer ska beaktas. Olika strategier för att minska utsläppen med tillhörande åtgärder ska redovisas. Effektiviteten i åtgärderna, det vill säga kostnaden i förhållande till förväntade utsläppsminskningar, samt förslag till finansiering av de uppkomna utgifterna ska redovisas. Därutöver ska eventuella synergier, målkonflikter och samhällsekonomiska konsekvenser preciseras. Förslag till utvärdering och uppföljning av handlingsprogrammet ska presenteras. Arbetet ska redovisas senast den 30 april 2010.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:2

Bidrag till distriktsveterinärorganisationen (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk98 544
ap.1Bidrag till distriktsveterinärorganisationen (ram)98 544

Villkor för anslag 42:2

ap.1 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen

Under anslaget anvisas medel för att minska avlägset boende djurägares veterinärkostnader avseende livsmedelsproducerande djur. Anslagsmedel till avlägset boende ska uppgå till högst 7 300 000 kronor av det totala anslaget. Dessa medel får disponeras till veterinär inom distriktsveterinärorganisationen eller annan veterinär som arbetar under liknande former. Stödet till avlägset boende djurägare lämnas i form av stöd av mindre betydelse enligt förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn.

Jordbruksverket ska redogöra för hur stor del av anslaget 42:2 Bidrag till distriksveterinärorganisationen som disponeras till ersättning för djursjukvård till avlägset boende djurägare och hur dessa medel använts avseende länsvis geografisk spridning.

42:3

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk19 708
ap.2Djurhälsovård (ram)14 933
ap.3Stöd till biodling (ram)1 775
ap.4Djursjukdata (ram)3 000

Villkor för anslag 42:3

ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder.

2. Jordbruksverket får för den del som ska gå till djurhälsovård, efter det att Lantbrukarnas Riksförbund hörts och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.

3. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för forskning och utveckling som syftar till att utveckla alternativa metoder till djurförsök. Jordbruksverket ska samråda med Formas vid beredningen av forskningsbidragen.

ap.3 Stöd till biodling

1. Anslagsposten får användas för bidrag som lämnas i enlighet med EG:s förordning (EG) nr 797/2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter. Den EU-finansierade delen av stödet anvisas under anslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, anslagsposten 4.

ap.4 Djursjukdata

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för drift av djursjukdatasystemet Vet@.

42:4

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk124 349
ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ram)50 000
ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (ram)33 349
ap.3Bidrag till obduktionsverksamheten (ram)6 000
ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)35 000

Villkor för anslag 42:4

ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten disponeras i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen (1992:1638) om provtagning på djur m.m. eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter.

2. För smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) får Jordbruksverket använda 1 000 000 kronor.

3. Anslagsposten får disponeras för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar, handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar samt för kostnader i samband med salmonellautbrottet 2003.

4. Jordbruksverket får ta i anspråk högst 2 000 000 kronor av anslagsposten för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Jordbruksverket får ta i anspråk högst 2 500 000 kronor för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av EHEC-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av EHEC-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande kan lämnas ersättning enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.

7. Anslagsposten får överskridas med högst 56 000 000 kronor för ersättningar som utbetalas till enskilda jordbrukare på grund av statliga ingripanden enligt epizootilagen och zoonoslagen huvudsakligen avseende salmonella, PRRS, med flera husdjurssjukdomar. Vidare får medlen användas till övriga ändamål inom anslagsposten.

ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Bidrag till obduktionsverksamheten

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller. Medlen används även för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som ska utföra övervakande kontroller.

43:1

Statens jordbruksverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk485 988
ap.1Förvaltningskostnader (ram)459 988
ap.2TSE-tester (ram)26 000

Villkor för anslag 43:1

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten ska finansiera Veterinära ansvarsnämndens verksamhet med högst 1 550 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.

2. Jordbruksverket ska hålla utbildning för synemän och särredovisa kostnaderna samt antalet utbildade.

3. Inom ramen för anslaget ska täckas kostnader för granskning av vetenskapliga dossiéer i enlighet med bl.a. rådets direktiv 82/471/EEG och EU-förordningen 1831/2003/EEG om bioproteiner och säkerhetskontroller vid enskilda lantbruk, om främmande ämnen och produkter i djurfoder, hanteringen av animaliska biprodukter och läkemedel.

4. Ersättningar från EU:s budget som utbetalas till Sverige när olika regleringar införs, t.ex. bidrag för att införa vissa kontrollsystem, får föras till Jordbruksverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen får tas upp som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

5. Återbetalning av medel avseende etableringsstöd och räntestöd ska i enlighet med prop. 1993/94:236, bet. 1993/94:JoU26, rskr. 1993/94:326 av Jordbruksverket tillgodoföras Lantbrukarnas socialförsäkringsskydd.

6. Länsstyrelsernas kostnader för àjourföring av blockdatabasen ska belasta anslaget med högst 6 000 000 kronor. Ersättningen ska avse direkta personalkostnader för nedlagd arbetstid. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader.

7. Anslaget ska användas för att ersätta Tullverkets särkostnader med högst 9 500 000 kronor för att utföra exportbidragskontroller av jordbruksprodukter, förvaltning och utveckling av Tullverkets del i gemensamma elektroniska tjänster samt kontroller och utredningar av insmugglade djur och produkter. Jordbruksverket ska tillsammans med Tullverket komma överens om uppdragets omfattning. Långsiktiga lösningar avseende uppdraget bör eftersträvas. Medlen utbetalas efter rekvisition. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. Med hänsyn till den osäkerhet som råder avseende kontrollernas innehåll och omfattning så ska en avstämning av arbetet och utbetalad ersättning göras mellan Tullverket och Jordbruksverket per den 30 juni 2008.

Anslaget ska även användas till att finansiera länsstyrelserna med högst 6 000 000 kronor för att täcka kostnader för utförandet av tvärvillkorskontrollerna. Medlen utbetalas efter gjorda fullständiga tvärvillkorskontroller i länen.

8. Av medlen ska minst 8 500 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.

9. Av medlen ska minst 3 000 000 kronor användas för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker samt uppföljning av småbiotoper inom NILS (nationell inventering av landskapet i Sverige). Uppföljningen är en del av uppföljningen inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Uppföljningen sker i samarbete med berörda myndigheter.

10. Inkomster från ärenden om växtförädlarrätt och sortlista redovisas under inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

11. Jordbruksverket ska betala totalt 75 000 kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.

ap.2 TSE-tester

1. Anslagsposten disponeras för kostnader för de obligatoriska TSE-kontroller som utförs vid slakt av nötkreatur. Ersättningen utgår enligt art.16.1 g, i kommissionens förordning nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget för statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001, s.3, och får tidigast betalas ut 10 dagar efter det att regeringskansliet överlämnat en sammanfattning av stödordningen till kommissionen. Jordbruksverket ska föra ett sådant detaljerat register över stödordningen som avses i art.20.2 i förordningen (EG) nr 1857/2006.

43:2

Bekämpande av växtsjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk3 000
ap.1Bekämpande av växtsjukdomar (ram)3 000

Villkor för anslag 43:2

ap.1 Bekämpande av växtsjukdomar

1. Anslagsposten disponeras för kostnader för åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318) samt för vissa förluster till följd av sådana åtgärder, kostnader för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder m.m. mot karantänskadegörare, kostnader för undersökningar av växtprover som av Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering, kostnader för verifiering av de svenska skyddszonerna och marknadskontroll, delar av kostnaderna för växtinspektionens internationella program.

2. Ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området från EU av bl.a. ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen, infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

43:3

Gårdsstöd och djurbidrag m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk6 874 798
ap.1Gårdsstöd och djurbidrag m.m. (ram)6 862 898
ap.4EG-medfinansierade djursjukdomsprogram (ram)11 900

Villkor för anslag 43:3

ap.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

1. Stöd får lämnas enligt förordningen (2004:760) om EG:s direkstöd för jordbrukare m.m.

2. Gårdsstöd, stöd till proteingrödor, stöd till energigrödor, stöd till produktion av stärkelsepotatis, medel avsatta inom det nationella kuvertet och kompletterande stödutbetalning ska redovisas mot inkomsttitel 6111 Gårdsstöd. Handjursbidrag och mjölkbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6115 Djurbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 611902 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Jordbruksverket ska inom ramen för medel avsatta inom det nationella kuvertet lämna stöd om högst 5 000 000 kronor för kostnader för kvalitets- och marknadsföringsåtgärder för att förbättra kvaliteten hos livsmedel och jordbruksprodukter på den inre marknaden. Stöd ska även lämnas om högst 5 000 000 kronor för organisering av och deltagande i jordbruksutställningar och livsmedelsmässor inom EU. Stöden får högst motsvara 75 procent av den enskilde lantbrukarens faktiska kostnader samt att det maximala stödbelopp som en enskild lantbrukare under ett år kan erhålla får uppgå till högst 50 000 kronor.

Därutöver får resterande medel inom ramen för det nationella kuvertet fördelas med ett lika belopp per jordbruksföretag anslutna till kvalitetscertifieringssystem. Certifieringen ska för att berättiga till ersättning, utföras av ett ackrediterat certifieringsorgan.

4. Återbetalda felaktiga belopp enligt rådets förordning (EEG) 1290/05 (20 procent) och tvärvillkor enligt rådets f örordning (EEG) 1782/03 (25 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

ap.4 EG-medfinansierade djursjukdomsprogram

1. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 611901 Övriga bidrag från EU:s Jordbruksfonder. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 611902 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

43:4

Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 007 504
ap.1Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag (ram)725 504
ap.4Stöd till biodling m.m. (ram)2 000
ap.5Omstruktureringsfond för socker (ram)280 000

Villkor för anslag 43:4

ap.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag

1. Anslagsposten får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

2. EU-medlen avseende offentlig lagring ska redovisas mot inkomsttitel 6116 Offentlig lagring. EU-medlen avseende övrig intervention ska redovisas mot inkomsttitel 6113 Övriga interventioner. EU-medlen avseende exportbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 611902 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.

4. Förverkade säkerheter tillfallande Sverige och återbetalda belopp enligt rådets förordning (EEG) nr 1290/05 (20 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

5. Anslagsposten får även användas för att täcka statens utgifter för överskottshantering av fisk samt till stöd för producentorganisationer inom fisket för upprättande av operativa program enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

6. Redovisningen i prognoser och årsredovisning samt delårsrapport ska vara uppdelad i offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag.

ap.4 Stöd till biodling m.m.

1. Stöd får användas för bidrag som lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 797/2004 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung. För svensk medfinansiering anvisas motsvarande belopp under anslaget 42:3 Djurhälsovård, anslagspost 3 samt under anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 7.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 611901 Övriga bidrag från EU:s Jordbruksfonder. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 611902 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

ap.5 Omstruktureringsfond för socker

1. Anslagsposten får användas för diversifieringsstöd, övergångsstöd, och omstruktureringsstöd inom sockersektorn. Stöd lämnas enligt rådets förordning (EG) 320/2006 om omstrukturering inom sockersektorn.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 691201 Bidrag från EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn. Kursdifferenser på återflödet från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 691202 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

43:5

Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk73 472
ap.1Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m. (ram)73 472

Villkor för anslag 43:5

ap.1 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.

1. Anslagsposten redovisar de räntor som uppstår för staten till följd av att ersättningen från EU:s jordbruksfonder inte sker vid samma tidpunkt som utbetalningen. Gäller endast under perioden 1 januari 2008 till 30 juni 2008.

2. Anslagsposten får belastas med eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbrukspolitiken samt för domstols- och förhandlingskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras.

3. Anslagsposten får belastas med s.k. tekniska kostnader för offentlig lagring i den mån ersättning inte erhålls från EU-budgeten.

4. Utgifter enligt villkoren 1-3 uppkomna under följande anslag får täckas:

43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

5. Anslagsposten får belastas med eventuella räntekostnader, revisions- och kontrollkostnader, finansiella korrigeringar och straffavgifter m.m. sammanhängande med medel från Europeiska unionens solidaritetsfond samt skadestånd.

43:12

Livsmedelsstatistik (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk23 356
ap.1Livsmedelsstatistik (ram)23 356

Villkor för anslag 43:12

ap.1 Livsmedelsstatistik

1. Anslagsposten ska användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och i första hand för statistik som är reglerad av EU. Framtagandet av statistiska publikationer på jordbruks- och livsmedelsområdet får även finansieras med anslaget.

43:13

Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk7 356
ap.1Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten (ram)7 356

Villkor för anslag 43:13

ap.1 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten

1. Anslagsposten disponeras för av EG medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU.

43:14

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk31 180
ap.1Exportfrämjande åtgärder (ram)9 700
ap.3Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn (ram)18 480
ap.4Resurscentrum för småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling (ram)3 000
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Jordbruksdepartementet300
ap.5Till Regeringskansliets disposition (ram)300

Villkor för anslag 43:14

ap.1 Exportfrämjande åtgärder

1. Anslagsmedel får användas som stöd till program för exportfrämjande av svenska livsmedel. Stöd för konsulttjänster får högst uppgå till 50 % av kostnaderna. Konsulttjänsterna får inte vara fortlöpande eller av periodiskt slag eller röra företagets ordinarie driftsutgifter, t.ex. annonskostnader. Stöd för deltagande i mässor och utställningar får högst uppgå till 50 procent av merkostnaderna för hyra, uppförande och drift av utställningsmontern. I verksamheten ska fokus i huvudsak ligga på små och medelstora företag.

2. Jordbruksverket ska betala ut medel till Exportrådet, efter rekvisition, för verksamhet  som avser exportfrämjande av livsmedel. Stöd för åtgärder som omfattas av artikel 87 i EG-fördraget får endast lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, eller med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskesektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004. Jordbruksverket ska kontrollera att de stödtak som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1998/2006 och 875/2007 inte överskrids och föra detaljerade register över de stöd som beviljas och som omfattas av artikel 87 i EG-fördraget. Ett sådant register ska innehålla alla de uppgifter som behövs för att det ska vara möjligt att fasställa att de villkor som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1998/2006 eller 875/2007 är uppfyllda.  

3. Programmet ska ledas av en styrgrupp vars ledamöter utses av Exportrådet. Minst hälften av styrgruppen ska bestå av representanter från berörda företag som representerar, för programmet, viktig kompetens. Framför allt i form av exporterfarenhet eller produktspecifik erfarenhet.

4. Återrapportering ska ske årsvis i särskild rapport i samband med Jordbruksverkets årsredovisning.

ap.2 Till regeringens disposition

1. Anslagsposten disponeras för åtgärder inom livsmedelsområdet med särskild tonvikt på regional utveckling av livsmedelsförädling.

ap.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn

1. Anslagsmedel får, i enlighet med den kommande förordningen om stöd till insatser på livsmedelsområdet beviljas för stöd till insatser på livsmedelsområdet, utbetalas av Statens jordbruksverk för åtgärder som bidrar till en förbättrad konkurrenskraft inom livsmedelssektorn. Av medlen ska minst 8 000 000 kronor avse marknadsfrämjande åtgärder i syfte att främja ekologisk livsmedelsproduktion.

2. Statens jordbruksverk ska vid utbetalningar som avser finansiering av medel kopplade till innovation och utveckling samråda med Vinnova och andra berörda myndigheter.

3. Medlen får även användas för planerings- och uppföljningskostnader förknippade med verksamheten under anslaget.

ap.4 Resurscentrum för småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling

1. Utbetalning till Länsstyrelsen i Jämtlands län för att genomföra projektverksamhet i form av nationellt resurscentrum för småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling ska utgå med 3 000 000 kronor. Medlen får användas för allmän rådgivning och information samt nätverksbyggande.

44:1

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk3 009 356
ap.1Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 (ram)0
ap.2Nationella stöd, stödområdena 1-3 (ram)308 500
ap.3Mål 1 Norra Norrland (ram)0
ap.4Mål 1 Södra Skogslänsregionen (ram)0
ap.7Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel (ram)198 425
ap.9Landsbygdsprogram 2007-2013 (ram)2 502 431
Disponeras av regeringen3 675
ap.11Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel (ram)3 675
Disponeras av Regeringskansliet/Jordbruksdepartementet2 900
ap.6Till regeringskansliets disposition (ram)2 900

Villkor för anslag 44:1

ap.1 Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven, rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket, rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning. Ersättning får även lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

2. Anslagna medel får endast avse utbetalningar motsvarande miljöersättningar och kompensationsbidraget för ansökningar om utbetalningar gjorda fram till och med 2006 samt för övriga åtgärder i Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006, för de beslut om stöd som fattades fram till och med 2006.

ap.2 Nationella stöd, stödområdena 1-3

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 860 000 kronor för ersättning av merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige i enlighet med EU-kommissionens beslut om statligt stöd (N 562/2004). Ersättningen utbetalas till Svensk Lantbrukstjänst AB som organiserar upphandling och fakturering av kadaverhanteringen i stödområdet. Jordbruksverket ska genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren ska återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt.

ap.3 Mål 1 Norra Norrland

1. Ersättning får lämnas inom ramen för Mål 1-programmet Norra Norrland för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, restaurering av betesmarker samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen. Dessa åtgärder ska följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 och tillämplig nationell lagstiftning.

ap.4 Mål 1 Södra Skogslänsregionen

1. Ersättning får lämnas inom ramen för Mål 1-programmet Södra Skogslänsregionen för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, restaurering av betesmarker samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen. Dessa åtgärder ska följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 och tillämplig nationell lagstiftning.

ap.7 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel

1. Av anslagna medel ska 53 500 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Lantbruksforskning för forsknings- och utvecklingsverksamhet med syfte att främja en hållbar utveckling inom jordbruket och trädgårdsnäringen. I utlysningen av medlen ska klimatfrågor särskilt uppmärksammas. Utöver ovannämnda belopp ska 8 000 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Lantbrukets Utveckling för insatser med syfte att främja en hållbar utveckling inom trädgårdsnäringen i enlighet med EU-kommissionens skrivelse den 19 mars 2002 C(2002)708. Stöd får dock endast lämnas för åtgärder som är förenliga med avsnitt IV.J, IV.K eller VI.D i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007-2013 (2006/C 319/01) eller avsnitt 9 i Gemenskapens rambestämmelser om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2006/C 323/01). Stiftelsen Lantbruksforskning och Stiftelsen Lantbrukets Utveckling ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen använts. Jordbruksverket ska säkerställa att åtgärder som erhållit stöd från Stiftelsen Lantbruksforskning och Stiftelsen Lantbrukets Utveckling inte samtidigt erhållit medel från andra stödordningar. 

2. Av anslaget ska högst 15 000 000 kronor användas för forsknings- och utvecklingsinsatser med syfte att främja hållbara produktionsmetoder inom jordbruket och trädgårdsnäringen. Av medlen ska minst 6 000 000 kronor avse forskning med syfte att minska övergödningen med inriktning mot fosfor. Användningen av medel ska ske i samråd med Lantbrukarnas Riksförbund och Stiftelsen Lantbruksforskning. 

3. Av anslaget ska 5 000 000 kronor användas för forsknings- och utvecklingsverksamhet rörande djurskydd samt till prövning av nya tekniska system i djurhållningen. 

4. Av anslaget ska högst 6 000 000 kronor efter samråd med berörda organisationer användas för att främja ett livskraftigt hästföretagande, med inriktning mot bl.a.professionell företagsledning, förbättrad arbetsmiljö för hästföretagare och anställda samt utveckling av hästturismen. Outnyttjade medel från 2007 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras. Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska utbetalas 9 000 000 kronor, varav minst 7 000 000 kronor ska avse samfinansierad forskning på hästområdet för vilken näringen avsätter lika mycket.

5. Av anslaget ska högst 8 500 000 kronor användas för genomförande av handlingsprogrammet för användning av bekämpningsmedel i jordbruks- och trädgårdsnäringen (Jordbruksverkets rapport 2002:7) samt rapporten Införande av obligatorisk funktionstest för lantbrukssprutor och fläktsprutor (Jordbruksverkets rapport 2004:17) och då i första hand verksamhet rörande funktionstestare av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Avseende utbildningsverksamhet riktad till testare av lantbrukssprutor och fläktsprutor och kvalitetssäkring av verksamhet avseende funktionstest får högst 1 400 000 kronor användas. Bidrag för köp av testutrustning får betalas ut i enlighet med förordning (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Medel får även användas för att bredda tillgången av växtskyddsmedel för grödor som odlas i mindre omfattning och för mindre användningsområden, standardiseringsarbete samt för att understödja en utveckling och en ökad tillämpnings av integrerat växtskydd inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.  

6. Av anslagna medel ska 5 000 000 kronor utbetalas till Sveriges lantbruksuniversitet för verksamheten vid Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel. Därutöver ska 10 000 000 kronor utbetalas till Sveriges lantbruksuniversitet för programverksamheten inom verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys. SLU ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

7. Av anslaget ska 5 000 000 kronor utbetalas till Kemikalieinspektionen för att förstärka nuvarande insatser vid handläggning av ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel enligt förordningen (2006:1001) om växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen använts och medlens effekt för att korta handläggningstiderna för växtskyddsmedel.

8. Av anslaget ska högst 24 000 000 kronor användas för att minska jordbrukets växtnäringsförluster och för att främja hållbara produktionsmetoder inom jordbruk och trädgård. Medel får användas för informations- och rådgivningsverksamhet samt för internationella utvecklingsinsatser med syftet att minska övergödningen i Östersjön. Medel får även användas för beräkning och analys av utsläpp av kväve och fosfor från jordbruksmark. Av medlen får högst 3 000 000 kronor användas för att säkerställa jordbrukets deltagande i arbetet med att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. Slutligen får högst 6 000 000 kronor av medlen användas för kartering av jordar i svensk jordbruksmark. Användningen av medel ska ske i samråd med Lantbrukarnas Riksförbund. 

9. Högst 12 000 000 kronor får användas för den svenska jordbruksnäringens informations- och utvecklingsarbete rörande klimatfrågor med koppling till svenskt jordbruk, dels i syfte att minska utsläppen som bidrar till klimatförändringar dels för att hantera de förändrade förutsättningarna som är en följd av klimatförändringar. Användningen av medel ska ske i samråd med Lantbrukarnas Riksförbund och Stiftelsen Lantbruksforskning.

10. Högst 5 000 000 kronor får användas för utvecklingsarbete som underlättar den administrativa bördan för jordbrukare i Sverige. Användningen av medel ska ske i samråd med Lantbrukarnas Riksförbund.  

11. Anslagna medel får användas för att främja produktion och avsättning av svenska kvalitetsprodukter i form av svensk medfinansiering till informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder beslutade av EU-kommissionen under perioden 2006-2008 enligt rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av den 19 december 2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden eller rådets förordning (EG) nr 2702/1999 av den 14 december 1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land.  

12. Av anslaget ska högst 225 000 kronor användas som medfinansiering för nationella program i enlighet med förordning 1998:1345 om stöd till biodling och Rådets förordning (EG) nr 797/2004 av den 26 april 2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter1 samt kommissionens förordning (EG) nr 917/2004 av den 29 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 797/2004 om insatser på biodlingsområdet. 

13. Av anslaget ska 2 200 000 kronor utbetalas till Livsmedelsverket för arbete med nyckelhålsmärkta måltider i storhushåll. Livsmedelsverket ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

14. Av anslaget ska högst 15 300 000 kronor användas för utvecklings- och informationsinsatser som främjar lönsam växtodling och kvalitetssäkring inom jordbruket. Medel får även användas för insatser som bidrar till minskad spridning av flyghavre i områden med särskilda svårigheter till följd av flyghavrespridning. Användningen av medel ska ske i samråd med Lantbrukarnas Riksförbund. 

15. Jordbruksverket får för administrationskostnader i samband med hantering av verksamheten under anslagsposten samt för uppföljning och utvärdering av verksamheten disponera högst 1 600 000 kronor. Outnyttjade medel från 2007 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras. Av beloppet ska 600 000 kronor utbetalas till Formas för utvärdering av forsknings- och utvecklingsverksamheten under anslaget. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

16. Inom ramen för en tillfällig satsning under 2008 och 2009 ska högst 10 000 000 kronor av anslaget användas för att minska olycksfallen inom lantbruket. Av anslaget ska 5 000 000 kronor användas under 2008 för att stärka rådgivning av lantbrukare i syfte att minska olycksfallen inom lantbruket. Av medlen ska 3 000 000 kronor utbetalas till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att utbilda rådgivare. 2 000 000 kronor ska utbetalas till Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) för att stödja den utbildningssatsning som SLU ska genomföra. JTI och SLU ska samråda med Lantbrukarnas Riksförbund om användningen av medlen. JTI och SLU ska senast den 28 februari 2009 och 2010  redovisa till Jordbruksverket hur medlen använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

17. Av anslaget ska 6 000 000 kronor utbetalas till Sveriges lantbruksuniversitet för att användas som svensk medfinansiering till det av EU medfinasierade projektet BALTIC COMPASS med syfte att utveckla kunskaperna i Östersjöregionen för att minska jordbrukets miljöbelastning på Östersjön. SLU ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen använts.

18. För punkterna ovan ska hänsyn i förekommande fall tas till kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse samt till övriga relevanta regler om statligt stöd. I den mån medel används för forsknings- och utvecklingsinsatser ska verksamheten uppfylla de krav som anges i avsnitt 9 i Gemenskapens rambestämmelser om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2006/C 323/01), EUT C, 323, 30.12.2006, s.1.

ap.9 Landsbygdsprogram 2007-2013

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven, rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket, rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 samt enligt tillämplig nationell lagstiftning.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning. Medlen får användas enligt följande:

 • Högst 8 500 000 kronor får disponeras för det nationella landsbygdsnätverket.
 • Högst 1 500 000 kronor får disponeras för övervakningskommitténs sekretariat.
 • Högst 10 500 000 kronor får disponeras för uppföljning och utvärdering varav högst 2 000 000 kronor får avse utvärderarens kostnader för slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006.
 • Högst 5 500 000 kronor får disponeras för Jordbruksverkets kostnader för förberedelser och igångsättning av programmets genomförande.
 • Högst 1 750 000 kronor får disponeras för Skogsstyrelsens kostnader för förberedelser och igångsättning av programmets genomförande. 
 • Högst 1 150 000 kronor får disponeras för Sametingets kostnader för programmets genomförande. Outnyttjade medel från 2007 för kostnader avseende 2007 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.
 • Högst 36 000 000 kronor får disponeras för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet inklusive kontrollverksamhet och upprättande och uppdatering av åtagandeplaner för betesmarker och slåtterängar. Fördelningen av medel mellan länsstyrelserna ska ske i samråd med länsstyrelserna. Outnyttjade medel från 2007 för kostnader avseende 2007 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.

En redovisning av hur medlen i ovannämnda punkter har använts ska lämnas till regeringen.

44:2

Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 470 443
ap.2Leader + (ram)26 876
ap.3Mål 1 Norra Norrland. Åtgärd 4.1-4.4, strukturstöd och kompetensutveckling (ram)2 293
ap.4Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Åtgärd 3.1-3.4 strukturstöd och kompetensutveckling (ram)0
ap.7Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel (ram)2 347 262
ap.5EU-medel 2000-2006 m.m. (ram)94 012
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län8 280
ap.6Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden (ram)8 280
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län12 539
ap.9Mål 1 Norra Norrland. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden (ram)12 539

Villkor för anslag 44:2

ap.2 Leader +

1. Medlen avser åtgärder för gemenskapsinitiativet Leader+ inom ramen för det svenska nationella programmet och programkomplementet. Medlen får användas enligt EU:s bestämmelser och tillämplig nationell lagstiftning. 

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 612205 Leader+. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock mot inkomsttitel 612206 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

ap.3 Mål 1 Norra Norrland. Åtgärd 4.1-4.4, strukturstöd och kompetensutveckling

1. Ersättning får lämnas inom ramen för Mål 1-programmet Norra Norrland för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter. Dessa åtgärder ska följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt tillämplig nationell lagstiftning.

2. Tilldelade EU-medel ska omräknas med kursen 9 kronor per euro. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 612201 utvecklingssektionen Mål 1 Norra Norrland. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock mot inkomsttitel 612206 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

ap.4 Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Åtgärd 3.1-3.4 strukturstöd och kompetensutveckling

1. Ersättning får lämnas inom ramen för Mål 1-programmet Södra Skogslänsregionen för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter. Dessa åtgärder ska följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt tillämplig nationell lagstiftning.

2. Tilldelade EU-medel ska omräknas med kursen 9 kronor per euro. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 612203 utvecklingssektionen Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock mot inkomsttitel 612206 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

ap.5 EU-medel 2000-2006 m.m.

1. Medel på anslagsposten får användas först efter beslut av regeringen.

ap.6 Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden

1. Ersättning får lämnas för åtgärder inom ramen för Mål 1-programmet Södra Skogslänsregionen i enlighet med artikel 33 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt tillämplig nationell lagstiftning. Ersättning får även lämnas för Mål 1-programmets åtgärd utveckling av rennäringen och samebyarna samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket, Leader-liknande åtgärder och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 612204 Mål 1 Södra Skogslänsregionen artikel 33. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock mot inkomsttitel 612206 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

ap.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven, rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket, rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 och med tillämplig nationell lagstiftning.

2. EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6118 EU:s landsbygdsfond 2007-2013, 6117 Miljö- struktur- och regionala åtgärder och 611201 LBU-åtgärder inom Garantisektionen. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock mot inkomsttitel 611902 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning. Medlen får användas enligt följande:
 • Högst 8 500 000 kronor får disponeras för det nationella landsbygdsnätverket.

 • Högst 1 500 000 kronor får disponeras för övervakningskommitténs sekretariat.

 • Högst 10 500 000 kronor får disponeras för uppföljning och utvärdering varav högst 2 000 000 kronor får avse utvärderarens kostnader för slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006.

 • Högst 5 500 000 kronor får disponeras för Jordbruksverkets kostnader för förberedelser och igångsättning av programmets genomförande.

 • Högst 1 750 000 kronor får disponeras för Skogsstyrelsens kostnader för förberedelser och igångsättning av programmets genomförande.

 • Högst 1 150 000 kronor får disponeras för Sametingets kostnader för programmets genomförande. Outnyttjade medel från 2007 för kostnader avseende 2007 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.

 • Högst 36 000 000 kronor får disponeras för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet inklusive kontrollverksamhet och upprättande och uppdatering av åtagandeplaner för betesmarker och slåtterängar. Fördelningen av medel mellan länsstyrelserna ska ske i samråd med länsstyrelserna. Outnyttjade medel från 2007 för kostnader avseende 2007 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras. 

En redovisning av hur medlen i ovannämnda punkter har använts ska lämnas till regeringen.

ap.9 Mål 1 Norra Norrland. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden

1. Ersättning får lämnas för åtgärder inom ramen för Mål 1-programmet Norra Norrland i enlighet med artikel 33 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt tillämplig nationell lagstiftning. Ersättning får även lämnas för Mål 1-programmets åtgärd utveckling av rennäringen och samebyarna samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket, Leader-liknande åtgärder och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 612202 Mål 1 Norra Norrland artikel 33. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock mot inkomsttitel 612206 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

44:3

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk24 830
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)24 830

Villkor för anslag 44:3

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget får användas för försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att bidra till uppfyllelse av relevanta delmål inom ramen för miljökvalitetsmålen som berör jordbruket, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Av anslaget ska minst 6 000 000 kronor avse verksamhet rörande ekologisk produktion.

2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter samt för internationellt standardiseringsarbete.

3. Från anslaget ska utbetalas 3 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt 750 000 kronor till Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation. Fritidsodlingens Riksorganisation och Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

44:4

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk4 116
ap.1Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (ram)4 116

Villkor för anslag 44:4

ap.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till länsstyrelserna i Dalarnas, Västra Götalands och Värmlands län.

2. Jordbruksverket får disponera anslaget för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Under 2008 får bidrag beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) men även till successiv omarrondering med högst 4 116 000 kronor. Anslaget ska i första hand disponeras för projekt för genomgripande omarrondering i Dalarnas län. Under 2008 får högst 500 000 kronor av medlen även disponeras för projekt i Västra Götalands samt Värmlands län.

4. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förordningen (1989:281) om jordfonden. Resultatet av verksamheten ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.

44:5

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 529
ap.1Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (ram)1 529

Villkor för anslag 44:5

ap.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384). Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

2. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden ska inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1-5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Bidrag såsom ersättning för gästgiveribestyr får lämnas med högst     4 000 kronor per år.

6. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

7. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna.

8. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

9. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Budgetår 2007

42:6

Djurskyddsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk0
ap.5Djurskyddsverksamhet (ram)0

Villkor för anslag 42:6

ap.5 Djurskyddsverksamhet

Anslaget får användas till att täcka kostnader för den djurskyddsverksamhet som ska bedrivas från den 1 juli 2007 och för avvecklingen av Djurskyddsmyndigheten. Avvecklingskostnaderna ska särredovisas.

44:6

Åtgärder för att främja ekologisk produktion (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk0
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)0
ap.3Marknadsfrämjande åtgärder (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.4Regeringens disposition (ram)0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
42:2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen
ap.10Inget0
42:3 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.24413 %0
ap.3603 %0
ap.4903 %0
42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.11 5003 %0
ap.21 0003 %0
ap.31803 %0
ap.41 0503 %0
42:6 (2007) Djurskyddsmyndigheten
ap.5 (2007)0Allt0
43:1 Statens jordbruksverk
ap.112 4803 %0
ap.20Allt0
43:2 Bekämpande av växtsjukdomar
ap.1903 %0
43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
ap.1205 8943 %0
ap.43503 %0
43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.124 529Inget0
ap.4603 %0
ap.55 6363 %0
43:5 Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m.
ap.12 2643 %0
43:12 Livsmedelsstatistik
ap.17013 %0
43:13 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten
ap.12213 %0
43:14 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.13003 %0
ap.203 %0
ap.3554Allt0
ap.490Allt0
ap.50Allt0
44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.1050 0000
ap.203 %0
ap.30Allt0
ap.40Allt0
ap.60Allt0
ap.703 %0
ap.990 022Allt0
ap.1103 %0
44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.20Allt0
ap.30Allt0
ap.40Allt0
ap.50Allt0
ap.60Allt0
ap.774 738Allt0
ap.90Allt0
44:3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.17453 %0
44:4 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.11233 %0
44:5 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
ap.1463 %0
44:6 (2007) Åtgärder för att främja ekologisk produktion
ap.1 (2007)03 %0
ap.3 (2007)03 %0
ap.4 (2007)03 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
42:6 (2007) Djurskyddsmyndigheten
42:6 ap.1 (2007)42:6 ap.5 (2007)100 %
43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
43:3 ap.343:3 ap.1100 %
43:13 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten
43:13 ap.243:13 ap.1100 %
44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
44:1 ap.444:1 ap.33 500
44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
44:2 ap.144:2 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagstyp
42:6 (2007) Djurskyddsmyndigheten
ap.1 (2007)ram
ap.4 (2007)ram
43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
ap.3ram
43:13 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten
ap.2ram
44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.5ram
44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.1ram

5.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Statens jordbruksverk får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.156 000
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
42:3 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.31 7751 775
42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.12 0002 000
ap.42 5002 500
43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
ap.1170 000170 000
43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.1100 00050 75049 2502011
ap.42 2502 25002011
ap.5142 75078 00064 7502011
44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.75 0003 0002 000
ap.94 895 0001 688 6153 206 385
44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.74 200 0001 528 5962 671 404
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Jordbruksverket bemyndigas att under 2008, i fråga om ramanslaget 42:3 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder anslagsposten 3 fatta beslut som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 1 775 000 kronor under 2009.

2. Jordbruksverket bemyndigas att under 2008, i fråga om ramanslaget 42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar anslagsposterna 1 och 4 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 4 500 000 kronor under 2009.

3. Jordbruksverket bemyndigas att under 2008 avseende ramanslaget 43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 170 000 000 kronor under 2009.

4.

Jordbruksverket bemyndigas att under 2008 avseende anslaget 43:4

Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter godkänna stöd som

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 131 000 000

kronor under 2009, högst 98 000 000 kronor under 2010 och högst 16 000

000 kronor under 2011.

5. Jordbruksverket bemyndigas att under 2008 avseende anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 1 691 615 000 kronor under 2009 och högst 3 208 385 000 kronor därefter.

6. Jordbruksverket bemyndigas att under 2008 avseende anslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 1 528 596 000 kronor under 2009 och högst 2 671 404 000 kronor därefter.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)180 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)168 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)8 100 000
- varav EUVERK8 100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

- varav EUVERK

Kreditramen 8 100 000 000 gäller under perioden 1 januari 2008 till 30 juni 2008. Slopas från och med 1 juli 2008.

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2540 711
2008-02-2540 711
2008-03-2540 711
2008-04-2540 711
2008-05-2540 711
2008-06-2540 711
2008-07-2552 378
2008-08-2552 378
2008-09-2552 378
2008-10-2552 378
2008-11-2552 378
2008-12-2552 376
Summa558 532
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens jordbruksverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
42:2 ap.1Bidrag till distriktsveterinärorganisationen
43:1 ap.1Förvaltningskostnader

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Djur3 1774 78425 70031 200-5 5002 461
Växt7 966-4 4287 2009 300-2 1001 438
Utsäde112-8207 3007 000300-408
DVO004 8004 80000
Tillsyn282 26321 80025 000-3 200-909
Summa11 2831 79966 80077 300-10 5002 582
Uppdragsverksamhet
Vatten-1 845-1 78711 60011 200400-3 232
Djur000000
Utsäde-1 777-1 42422 10021 700400-2 801
DVO12 084-8 286479 000480 500-1 5002 298
Tillsyn0-34 5004 5000-3
Summa8 462-11 500517 200517 900-700-3 738
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

Djurregister

Resultatområde Djurregister har upphört. Ackumulerat resultat per den 31 dec 2007 regleras mot anslag 43:1.1 Statens jordbruksverk, förvaltningskostnader.

Djur

Resultatområde Djur omfattar införsel av djur, GMO-verksamhet, godkännande av anläggningar för tillverkning av foder och anläggningar för bearbetning och hantering av animaliska biprodukter, pass för sällskapsdjur, djurmärken,  exportpass, hundregister,verksamhet enligt djurskyddsförordningen (1988:539), godkännande av hovslagare samt den del av gränskontroll och övriga officiella uppdrag t.ex karantänsuppdrag som ej utförs av distriktsveterinärorganisationen (DVO). Även verksamheten med dispenser för djurtäthet är inräknat.

 

Ackumulerat resultat per den 31 dec 2007 för företag som hanterar foder regleras mot anslag 43:1.1 Statens jordbruksverk, förvaltningskostnader.

Ackumulerat resultat per den 31 dec 2007 för TSE-kontroller som utförs vid slakt av nötkreatur regleras mot anslag 43:1.2 Statens jordbruksverk, TSE-tester.

Ackumulerat resultat för ban- och tävlingsveterinärer per den 30 juni 2007 överförs till anslag 42:6.5 Djurskyddsverksamhet.

Växt

Resultatområde Växt omfattar fytosanitär verksamhet, saluföring av trädgårdsväxter,GMO-verksamhet men exklusive tillsyn. Även myndighetsuppdrag är inräknat

Utsäde

Resultatområde Utsäde omfattar certifiering av utsäde och viss analys exklusive tillsyn. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Resultatområde Tillsyn omfattar tillsyn inom fytosanitär verksamhet, kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, GMO-verksamhet, retursystem för plastflaskor och metallburkar, äggmärkning, anläggningar för  animaliska biprodukter, fodertillverkning och verksamhet inom utsädesområdet.

DVO

Resultatområde DVO innefattar officiella uppdrag som utförs av distriktsveterinärer. Myndighetsuppdrag är inräknat. 

Uppdragsverksamhet

Vatten

Uppdragsverksamheten utgörs av vattenhushållning. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Uppdrag inom resultatområde Tillsyn utgörs av verksamheten Köttklassificering

Utsäde

Uppdragsverksamheten inom resultatområde Utsäde utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdraget är inräknat.

DVO

Uppdragsverksamheten utgörs av distriksveterinärverksamhet. Anslaget 42:2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen är inräknat.

Övrigt

Avgifternas storlek bestäms av Jordbruksverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) eller vad som anges i förordningen (1993:1486) om godkännande av hovslagare. Avgiftsinkomsterna får disponeras av Jordbruksverket. Jordbruksverket får även disponera de avgifter man med stöd av annan författning får ta ut.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

- Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslaget 44:5 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. ska inte finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar ska i stället finansieras från respektive anslag.

- För distriktsveterinärorganisationen medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter ska finansieras med anslaget 42:2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen. Vidare medges Jordbruksverket undantag från 5, 16 och 18 §§ anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.

- För växtinspektionen medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter ska finansieras med anslaget 43:2 Bekämpande av växtsjukdomar. Vidare medges Jordbruksverket undantag från 5, 16 och 18 §§ anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.

- Jordbruksverket medges undantag från 18 § anslagsförordningen (1996:1189) avseende anslaget 43:5 Räntekostnader för förskotterade gårdsstödm.m. Avräkning får göras minst halvårsvis.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Stöd för bekämpande av djur- och växtsjukdomar som omfattas av artikel 87.1 i EG-fördraget får endast lämnas för åtgärder som är förenliga med avsikt V.B.4 i Gemenskapernas riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007-2013 (2006/C319/01), EUT C319, 27.12.2006 s.1. I den mån medel används till forsknings- och utvecklingsinsatser som omfattas av artikel 87 i EG-fördraget ska verksamheten uppfylla de krav som anges i avsnitt 9 i Gemenskapens bestämmelser om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2006/C 323/01), EUT C 323, 30.12.2006 s. 1.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Linda Persson
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA, SF
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försvarsdepartementet/SSK
Miljödepartementet
Samtliga länsstyrelser
JO/LB
JO/DL
JO/ELT