Miljödepartementet


Regeringsbeslut
17

2008-06-26
M2008/2632/H
(delvis)
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
581 93 LINKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens geotekniska institut
Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 18, bet. 2007/08:CU1, rskr. 2007/08:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens geotekniska institut (SGI) och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

 

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikSamhällsplanering och bebyggelseutvecklingMyndighetsuppgifter inom ras, skred och stranderosion
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Bostadspolitik

Mål

Målet för bostadsfrågor är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Målet för samhällsbyggande är en ändamålsenlig samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande som ger alla människor en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, naturresurser och energi samt ekonomisk tillväxt och utveckling främjas.

1.1.1

Verksamhetsområde Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Mål

  • En stärkt roll för samhällsplaneringen i arbetet för en hållbar utveckling av städer, tätorter och landsbygd. 
  • Ett utvecklat regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet samtidigt som rättsäkerhet och medborgerligt inflytande säkerställts.
  • Förbättrade förutsättningar för byggande av bostäder och lokaler, etablering av företag och för annat samhällsbyggande samtidigt som en god livsmiljö tryggas.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter inom ras, skred och stranderosion

Mål 1

Riskerna för ras och skred ska minska.

Återrapportering

SGI ska redovisa:

- En sammanfattande beskrivning av i vilken omfattning som institutet varit remissinstans för kommunernas detaljplaner i Västra Götalands län respektive biträtt Statens räddningsverk vid bedömning av ansökningar om statsbidrag till förebyggande åtgärder.

- Exempel på hur institutet biträtt ansvariga instanser då ras och skred inträffat eller risk förekommit.

- Omfattningen av övervakningen av Göta älvdalen.

Mål 2

Risker förknippade med stranderosion ska minska.

Återrapportering

SGI ska redovisa:

- Exempel på hur institutet biträtt andra myndigheter med sakkunnigutlåtanden i ärenden om stranderosion.

- Exempel på vilka insatser som genomförts för att utveckla kunskapen inom området och för att samordna olika aktörers intressen samt för institutets internationella samverkan.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling

Mål 1

Plan- och byggprocessen ska effektiviseras bl.a. med hjälp av forskning och utveckling.

Målet innebär att SGI ska

- ta fram ny kunskap och nya metoder genom tillämpad forskning samt utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom det geotekniska och miljögeotekniska området och genom detta stödja kunskapsbehovet hos ansvariga sektorsmyndigheter och andra verksamma inom området,

- ha en samordnande roll för geoteknisk och miljögeoteknisk forskning i Sverige i avsikt att identifiera kunskapsnivån samt behovet av ny kunskap inom området,

- i sin verksamhet bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås.

Återrapportering

SGI ska redovisa:

- Exempel på FoU-resultat som har medverkat till en effektivare byggprocess inom vägsektorn, järnvägssektorn och den bebyggda miljön i övrigt.

- Exempel på hur ny kunskap bidragit till en god livsmiljö och en hållbar utveckling.

- En kortfattad beskrivning av institutets deltagande i EU:s forskningsprogram samt övrigt internationellt engagemang.

- En sammanfattande beskrivning av insatser för samordning av geoteknisk och miljögeoteknisk forskning samt exempel på initiativ som tagits och aktiviteter som genomförts i samarbete med andra forskare och berörda forskningsfinansiärer.

- Exempel på hur institutets arbete bidragit till att täcka kunskapsbehovet inom geoteknik och miljöteknik, t.ex. som del i annan forskning och utveckling.

Mål 2

Samhället ska ha tillgång till erforderlig kunskap så att rätt geoteknisk och miljögeoteknisk kvalitet kan säkerställas.

Målet innebär att SGI ska

- förmedla kunskap om nya forskningsresultat respektive befintlig kunskap utifrån samhällets behov genom att anordna kurser och konferenser samt utarbeta och introducera praktiska hjälpmedel som metodbeskrivningar, handböcker osv.,

- genom medverkan i kommittéer och arbetsgrupper påverka utvecklingen och verka för att rätt geoteknisk och miljögeoteknisk kvalitet säkerställs.

Återrapportering

SGI ska redovisa:

- En sammanställning över vilka arbetsgrupper, kommittéer m.m. som institutet har deltagit i avseende europeiska regler och standarder samt övriga nationella frågor inom det geotekniska området.

- Exempel på insatser som gjorts avseende förmedling av kunskap till relevanta målgrupper.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning

Mål

Effektivitet och kvalitet i plan- och byggprocessen ska säkerställas genom utnyttjande av rätt geoteknisk och miljögeoteknisk kompetens.

Målet innebär att SGI ska

- bistå statliga myndigheter, kommuner och andra med kvalificerad rådgivning som kräver speciell kompetens eller där institutets oberoende ställning efterfrågas,

- i samverkan med myndigheter och andra kvalificerade beställare introducera ny teknik och genomföra forsknings- och utvecklingsresultat i praktisk tillämpning vid produktion av byggnader, anläggningar och miljöåtgärder,

- bistå ansvariga aktörer för de nationella miljökvalitetsmålen i deras arbete med dessa mål.

Återrapportering

SGI ska redovisa:

- En kortfattad beskrivning av utfallet av årets verksamhet med avseende på kundkategori och volymmässig omfattning samt ge exempel på viktiga uppdrag.

- Exempel på forskning och utveckling som har implementerats i rådgivningen och redogöra för de erfarenheter som vunnits.

- Exempel på hur institutet biträtt ansvariga instanser i deras arbete med de nationella miljökvaltetsmålen.

2

Mål och återrapporteringskrav

Myndighetens övergripande mål

SGI:s övergripande mål är att vara ett geotekniskt och miljögeotekniskt kompetenscentrum som medverkar till en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom det geotekniska området omfattande såväl byggtekniska som miljögeotekniska tillämpningar. SGI ska genom eget arbete och i samverkan med myndigheter och andra medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås. SGI:s verksamhet ska omfatta forskning och teknikutveckling samt förmedling av geoteknisk och miljögeoteknisk kunskap så att den kommer till praktisk användning.

SGI har ett övergripande ansvar för de geotekniska frågorna i landet. Institutet ska arbeta oberoende av partsintressen men samtidigt samverka med andra aktörer i samhället.

SGI ska vara regeringens expert och stöd i EU-samarbetet samt bidra med insatser inom samarbetet.

Mål Samhällets krisberedksap

Samhällets krisberedskap

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser samt olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa ska kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljön hindras eller begränsas. Målet är dessutom att medverka till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

Krisledningsförmåga

Målet är att myndigheter och aktörer ska ha en god förmåga att vid allvarliga störningar och kriser leda och fatta beslut inom eget ansvars- och verksamhetsområde samt sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information. Vid behov ska berörda aktörer också kunna medverka i samordning och koordinering av åtgärder samt samverka med andra.

Operativ förmåga

Målet är att aktörer med operativt ansvar vid en kris eller olycka ska ha en god förmåga att snarast påbörja åtgärder för att hantera, eller medverka i hanteringen av, allvarliga störningar och kriser och att genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa och lindra effekterna av det inträffade. Förmåga ska också finnas att kunna samarbeta med och ge stöd till operativa aktörer och andra länder.

Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Målet är att säkerställa en robusthet i samhällsviktig verksamhet för att kunna motstå och hantera så väl olyckor som allvarliga händelser och störningar i samhället.

Återrapportering

SGI ska redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom respektive verksamhets- och ansvarsområde. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 14 november 2008, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten.

Redovisningen enligt 9 § tredje stycket förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska lämnas vid samma tidpunkt och inte i samband med årsredovisningen.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan: god förmåga, i huvudsak god förmåga men med vissa brister, viss, men bristfällig förmåga respektive ingen/mycket bristfällig förmåga.

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen.

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

Utgiftsprognoser

SGI ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari,
10 mars,
9 maj,
1 augusti,
30 oktober.

3

Organisationsstyrning

SGI ska i årsredovisningen redovisa, för respektive verksamhetsgren, de totala kostnaderna och intäkterna för, och det totala antalet årsarbetskrafter i, verksamheten. Uppgifterna ska redovisas för de tre senaste budgetåren. Av redovisningen ska vidare för varje verksamhetsgren framgå

- verksamhetens kostnader, och i tillämpliga delar intäkter, fördelade på verksamhetsgrenar, anslag och avgiftsfinansierad verksamhet,
- tidsåtgång fördelad på verksamhetsgrenar samt kommentarer till det faktiska utfallet i förhållande till budget och verksamhetsplan, inklusive orsaker till avvikelserna.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

31:5

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut30 401
ap.1Statens geotekniska institut (ram)30 401

Villkor för anslag 31:5

ap.1 Statens geotekniska institut

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
31:5 Statens geotekniska institut
ap.19123 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 700
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 650
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-252 533
2008-02-252 533
2008-03-252 533
2008-04-252 533
2008-05-252 533
2008-06-252 533
2008-07-252 533
2008-08-252 533
2008-09-252 533
2008-10-252 533
2008-11-252 533
2008-12-252 538
Summa30 401
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
31:5 ap.1Statens geotekniska institut

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling35061421 30020 7955051 469
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning-1421 24624 20023 4537471 851
Summa2081 86045 50044 2481 2523 320
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av SGI. Av SGI:s verksamhetsgrenar ska Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning samt delar av Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SGI, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Malena Swanson
Kopia till

Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Internrevisionen, SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementets budgetavdelning
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Krisberedskapsmyndigheten

Senast uppdaterad: