Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2008-06-26
UD2008/22300/EC
Strålsäkerhetsmyndigheten
Regeringsgatan 30-32
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 49:1
Riksdagen har beslutat om anslaget 49:1 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 07, bet. 2007/08:UU2, rskr. 2007/08:65).

Regeringen har den 13 december 2007 beslutat om regleringsbrev för ovan nämnda anslag.

 

Regeringen har beslutat att sammanlägga Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion och inrätta en ny myndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten, med samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet, den 1 juli 2008. Regeringen beslutar att följande ska gälla avseende anslaget 49:1 fr.o.m. detta datum.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

49:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten13 140
ap.10Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa (ram)13 140

Villkor för anslag 49:1

ap.10 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa

Medlen avser samarbete inom dels reaktorsäkerhets- och icke spridningsområdet, dels inom strålskydds- och beredskapsområdet i Ukraina samt inom icke spridningsområdet i Georgien och Armenien.

 

Av anslagsposten avser 8 140 000 kronor samarbete inom reaktorsäkerhets- och icke spridningsområdet i Ukraina samt inom icke spridningsområdet i Georgien och Armenien. 5 000 000 kronor av anslagsposten avser samarbete inom strålskydds- och beredskapsområdet i Ukraina.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
49:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.100Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
49:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.105 0003 5001 5002011
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Carl Bildt
Gun Nilsson Taxell
Kopia till

UD EC
UD USTYR
UD RS
UD EKO
UD Presschefen
SB
Fi/BA
M/Mk
Riksdagens utrikesutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kärnkraftinspektion
Statens strålskyddsinstitut