Miljödepartementet


Regeringsbeslut
27

2008-06-18
M2008/2672/Kk
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Kemikalieinspektionen
Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 20, bet. 2007/08:MJU1, rskr. 2007/08:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteAllmänkemikalier och varor
Växtskyddsmedel, biocidprodukter och GMO
Tillsyn och tillsynsvägledning
Internationellt arbete

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.1.1

Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Allmänkemikalier och varor

Mål 1

Kemikalieinspektionen ska aktivt bidra till genomförandet av EU:s nya kemikalielagstiftning Reach och till framtagandet av en ny förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Kemikalieinspektionen ska verka för att regler och vägledningsdokument ska säkerställa en hög skyddsnivå för hälsa och miljö och vägledningen till företagen ska vara anpassad till deras förutsättningar.

Återrapportering 1

Kemikalieinspektionen ska redovisa arbetet med EU-gemensamma vägledningsdokument för Reach och till förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier, hur Reach-upplysningen har fungerat samt arbetet i Kemikaliemyndighetens kommittéer.

Av redovisningen ska framgå hur Kemikalieinspektionen samarbetat med näringslivet och dess organisationer.

Inspektionen ska även redovisa de insatser som gjorts, tillsammans med Naturvårdsverket, för att förtydliga gränsdragningen mellan avfalls- och kemikalielagstifningen.

Mål 2

Kemikalieinspektionen ska intensifiera sitt arbete avseende problematiken med kemikalier i varor. I arbetet ska barn och andra känsliga grupper särskilt beaktas.

Återrapportering 2

Kemikalieinspektionen ska redovisa hur arbetet med kemikalier i varor har resulterat i prioriteringar och förslag till åtgärder avseende utveckling av relevanta EU-regler eller andra åtgärder. Förslagen bör omfatta både befintliga och nya produkt- och kemikalieregler.

Mål 3

Kemikalieinspektionen ska inom ramen för EG-rätten verka för att minst den skyddsnivå för kemikaliesäkerhet som gäller inom Reach även ska gälla för kemiska produkter och varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt som inte omfattas av Reach.

Återrapportering 3

Kemikalieinspektionen ska rapportera gjorda insatser.

Mål 4

Kemikalieinspektion ska bevaka utvecklingen inom området nanoteknik samt delta i utvecklingen av nya testmetoder för att bedöma risker för hälsa och miljö. En analys och en framtida prognos av förekomst av användning av nanomaterial i kemiska produkter och varor ska göras i samråd med berörda myndigheter och branschorganisationer.

Återrapportering 4

Kemikalieinspektionen ska rapportera gjorda insatser och vid behov föreslå åtgärder.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Växtskyddsmedel, biocidprodukter och GMO

Mål 1

Handläggningstiderna för ansökan om nationellt godkännande av biocidprodukter respektive växtskyddsmedel ska minska och i genomsnitt vara 12 månader eller kortare.

Återrapportering 1

Kemikalieinspektionen ska redovisa insatser för att nå målet samt resultat och effekter av dessa. Om målet inte har uppnåtts ska orsakerna till detta redovisas.

Kemikalieinspektionen ska redovisa handläggningstiderna för biocidprodukter respektive växtskyddsmedel under respektive år den senaste femårsperioden. I redovisningen ska de biologiska och kemiska bekämpningsmedlen redovisas var för sig.

Inspektionen ska vidare redovisa hur de särskilda medel som myndigheten fått har bidragit till att minska handläggningstiderna för växtskyddsmedel. I rapporteringen ska ingå en redovisning av hur Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket disponerat tilldelade resurstillskott för att korta handläggningstiderna för växtskyddsmedel.

Kemikalieinspektionen ska redovisa kostnaderna för handläggningen av biocidprodukter respektive växtskyddsmedel och avgiftsintäkternas andel.

Mål 2

Kemikalieinspektionen ska aktivt bidra till genomförandet av EU:s regelverk på bekämpningsmedelsområdet. Kemikalieinspektionen ska verka för att regler och vägledningsdokument ska säkerställa en hög skyddsnivå för hälsa och miljö och vägledningen till företagen ska vara anpassad till deras förutsättningar.

Återrapportering 2

Kemikalieinspektionen ska redovisa arbetet med det praktiska genomförandet av biociddirektivet. Inspektionen ska redovisa arbetet med EU-gemensamma vägledningsdokument inom området. Vidare ska inspektionen redovisa arbetet i kommittéerna under växtskyddsmedelsdirektivet, biociddirektivet samt GMO-direktivet.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Tillsyn och tillsynsvägledning

Mål

Kemikalieinspektionen ska öka och effektivisera tillsynen jämfört med 2007. Kemikalieinspektionen ska utvärdera sin inspektionsmetodik i syfte att uppnå ökad effektivitet. Effekten av tillsynen ska mätas.

Kontrollen av farliga ämnen i varor ska öka och bidra till att leverantörer och användare får ökad kunskap om förekomst av farliga ämnen i varor.

Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning ska förbättra förutsättningarna för regional och lokal kemikalietillsyn.

Kemikalieinspektionen ska aktivt bidra till en effektiv och samordnad tillsyn av kemikalieregler inom EU.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen ska redovisa

- hur tillsynen förbättrats och effektiviserats,

- resultaten från den operativa tillsynen och effekter i form av riskminskning,

- resultaten från den marknadskontroll som genomförs enligt förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor och effekterna i form av riskminskning,

- hur Kemikalieinspektionen genomfört de förslag som myndigheten presenterat i sitt regeringsuppdrag om en handlingsplan för att öka antalet inspektioner 2008,

- antal inspektioner och täckningsgrad av anmälda kemiska produkter i produktregistret,

- antal inspektioner som har genomförts i samverkansprojekt med lokala, regionala och centrala tillsynsmyndigheter samt resultaten av projekten,

- antal inspektioner som gäller farliga ämnen i varor,

- tillsynsvägledningens innehåll och omfattning,

- myndighetens arbete inom EU med tillsynsfrågor,

- näringslivets inbetalda avgifter till produktregistret i förhållande till Kemikalieinspektionens totala utgifter för tillsynen i antal årsarbetskrafter och i tkr för 2006, 2007 och 2008, jämte uppgifter om resursanvändningen uppdelat på antal årsarbetskrafter och i tkr som avsatts för inspektionsarbete, tillsynsvägledning, EU och annat internationellt samarbete samt för utvärdering och uppföljning avseende 2006, 2007 och 2008, samt 

- myndighetens arbete med produktvalsprincipen i tillsynsarbetet.

 Återrapporteringen av tillsynen ska redovisas till regeringen senast den 31 januari 2009.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Internationellt arbete

Mål

Kemikalieinspektionen ska bidra till regeringens arbete med vidareutveckling, uppföljning, eventuell rapportering och genomförande av den globala kemikaliestrategin, internationella miljökonventioner och tillhörande protokoll.

Kemikalieinspektionen ska särskilt

- beakta varuperspektivet i sitt internationella arbete,

- bidra till att Sverige är drivande i det internationella arbetet med tungmetaller, särskilt kvicksilver, kadmium och bly,

- bidra till att Sverige är drivande i arbetet med den globala kemikaliestrategin.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen ska redovisa

-de viktigaste insatserna och bedöma resultaten av dessa med särskilt fokus på ovan prioriterade områden,

-hur utvecklingssamarbetet eventuellt bidrar till målsättningarna i konventionsarbetet och under miljökvalitetsmålet en Giftfri miljö.

2

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Kemikalieinspektionen ska redovisa utgiftsprognoser för 2008−2011 vid nedanstående prognostillfällen 2008:

22 januari

10 mars

9 maj

1 augusti

30 oktober

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

4

Uppdrag

Rapportering inför CSD 2010

Kemikalieinspektionen ska bistå Miljödepartementet i regeringens rapportering inför Commission on Sustainable Development (CSD) genom att ta fram en rapport om 2010−2011 års CSD-tema om kemikalier. Inspektionen ska samråda med Naturvårdsverket i dess uppdrag att ta fram underlag om CSD-temana om hållbar konsumtion och produktion respektive avfall. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2009.

Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition

Kemikalieinspektionen ska, i nära samråd med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter, utreda behovet av och möjligheten att införa ekonomiska styrmedel för bly i ammunition i syfte att stimulera användningen av blyfri ammunition. Inspektionen ska också lämna förslag på hur sådana ekonomiska styrmedel kan vara utformade och hur de kan genomföras. Förslagen ska beskriva de ekonomiska styrmedlen, lämpliga myndigheter för att administrera dessa, författningsändringar samt förväntade effekter på jägares och skyttars användning av alternativ ammunition. Om Kemikalieinspektionens förslag innebär intäkter till staten ska inspektionen föreslå hur dessa intäkter kan återföras till jägare och skyttar i form av till exempel miljöinvesteringar på skjutbanor eller till forskning och utveckling. De föreslagna ekonomiska styrmedlen ska också konsekvensbeskrivas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2008.

Regelförenkling

Kemikalieinspektionen ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. I sin verksamhet i övrigt ska Kemikalieinspektionen verka för att förenkla för företagen.

 

Kemikalieinspektionen ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Miljödepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

 Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Kemikalieinspektionen bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Uppdrag att bistå Statististiska centralbyrån (SCB)

Kemikalieinspektionen ska biträda Statistiska centralbyrån (SCB) i dess uppdrag att lämna konkreta förslag på förenklingsåtgärder i officiell direktinsamlad data för statistik och statistikprodukter som berör privata näringsdrivande företag, särskilt små företag. Åtgärderna ska syfta till att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk på statistikområdet. Inspektionen ska inom sitt ansvarsområde för varje enskild statistikprodukt pröva möjligheterna att minska urvalet i undersökningen, minska antalet variabler och minska frekvensen i undersökningen eller på annat sätt minska företagens kostnader för undersökningen. Vidare ska inspektionen pröva möjligheten att samordna egna och andra myndigheters enskilda undersökningar. Inspektionen ansvarar för att göra en analys av sitt statistikområde och lämna underlag till SCB senast den 30 september 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:6

Kemikalieinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Kemikalieinspektionen135 590
ap.1Kemikalieinspektion - del till KEMI (ram)135 590

Villkor för anslag 34:6

ap.1 Kemikalieinspektion - del till KEMI

Kemikalieinspektionen ska utbetala 4 miljoner kronor till Internationella kemikaliesekretariatet.

Från anslaget får sammanlagt högst 600 000 kronor utbetalas i bidrag till följande internationella organisationer: WHO International Programme for Chemical Safety (IPCS), OECD Pesticide Programme, OECD Biocide Programme, OECD Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology och OECD Expanded Special Programme.

Från anslaget får medel användas för att täcka eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt direktiv 91/414/EG och direktiv 98/8/EG inom det Svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat.

Kemikalieinspektionen ska från anslaget utbetala 1,6 miljoner kronor till Livsmedelsverket och 0,9 miljoner kronor till Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddssmedel. Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk ska redovisa till Kemikalieinspektionen hur medlen har disponerats och hur de har bidragit till att minska handläggningstiderna.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
34:6 Kemikalieinspektionen
ap.14 0683 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2511 299
2008-02-2511 299
2008-03-2511 299
2008-04-2511 299
2008-05-2511 299
2008-06-2511 299
2008-07-2511 299
2008-08-2511 299
2008-09-2511 299
2008-10-2511 299
2008-11-2511 299
2008-12-2511 301
Summa135 590
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
34:6 ap.1Kemikalieinspektion - del till KEMI

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Allmänkemikalier0050050000
Bekämpningsmedel0025025000
Ej bundet till resultatområde0020 00020 00000
Intäkter enl. 4§ avgiftsförordningen0040040000
SERP-3 324-1 70014 50015 000-500-5 524
Summa-3 324-1 70035 65036 150-500-5 524
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier943322 744-50069 06969 500-43121 813
Bekämpningsmedel9437-1 19550020 50020 000500-195
Dispensavgifter281100505000
Summa21 549089 61989 5506921 618
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

A. Avgifter som inte disponeras av myndigheten

Kemikalieinspektionens offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter i den utsträckning som anges i

- förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,

- förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

B. Avgifter som disponeras av myndigheten

Inkomsterna i uppdragsverksamheten disponeras av Kemikalieinspektionen. Avgifternas storlek bestäms av Kemikalieinspektionen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Utöver det anvisade ramanslaget får Kemikalieinspektionen inom sitt område bedriva sådan verksamhet som helt kan finansieras med avgifter, t.ex. prövningsverksamhet enligt rådets direktiv 91/414 /EG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön samt uppdrag från EU och samarbete med Sida avseende stöd till andra länder.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Kemikalieinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Kemikalieinspektionen ska från bidraget på 5 000 000 kronor från anslag UO23/44:1 utbetala högst 1 200 000 kronor till Livsmedelsverket och högst 700 000 kronor till Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
David Strömberg
Kopia till

Internrevisionen SB
Finansdepartementets budgetavdelning
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket