Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Protokoll
3
vid regeringssammanträde
2008-06-26
IJ2008/1403/IU (delvis)
IJ2008/1435/JÄM

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
Riksdagen har beslutat om anslaget 24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 14 Arbetsliv för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 14, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:72, prop. 2007/08:99, utg.omr. 14, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/07:262).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

24:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet75 000
ap.2Jämställdhetsprojekt inom kultursektorn (ram)0
ap.3Särsk jämställdåtg - del till KAMK (ram)0
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)75 000
Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap30 000
ap.4Särsk jämställdåtg - del till FAS (ram)30 000
Disponeras av Ungdomsstyrelsen17 960
ap.9Jämställdhetsprojekt (ram)7 660
ap.10Jämställdhetsprojekt inom kultursektorn (ram)1 400
ap.11Särsk jämställdhetsåtg - del till US (ram)8 900
Disponeras av Socialstyrelsen34 600
ap.8Särsk jämställdåtg - del till SOS (ram)34 600
Disponeras av Rikspolisstyrelsen15 500
ap.7Särsk jämställdåtg - del till RPS (ram)15 500
Disponeras av Statens kulturråd1 800
ap.6Särsk jämställdåtg - del till KUR (ram)1 800
Disponeras av Åklagarmyndigheten2 000
ap.14Särsk jämställdåtg - del till Åklagarmyndigheten (ram)2 000
Disponeras av Domstolsverket2 000
ap.13Särsk jämställdåtg - del till Domstolsverket (ram)2 000
Disponeras av Verket för förvaltningsutveckling2 700
ap.15Särsk jämställdåtg - del till VERVA (ram)2 700
Disponeras av regeringen211 100
ap.1Jämställdhetsinsatser (ram)211 100
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet0
ap.5Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt (ram)0

Villkor för anslag 24:1

ap.2 Jämställdhetsprojekt inom kultursektorn

Från anslagsposten finansieras bidrag till jämställdhetsprojekt inom kultursektorn som beslutas av Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt med stöd av förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

ap.3 Särsk jämställdåtg - del till KAMK

Fördelning av medel från anslagsposten beslutas av Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt.

Återbetalning av projektmedel som beviljats tidigare budgetår från anslagspost 1 ska föras till anslagsposten.

ap.4 Särsk jämställdåtg - del till FAS

Från anslagsposten finansieras medel till forskning om kvinnors hälsa, enligt uppdrag i regleringsbrev för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. 

ap.5 Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt

Från anslagsposten finansieras delegationens administration, löner, sammanträden, resor och övriga kostnader för hantering och uppföljning av bidragen till jämställdhetsprojekt inom kultursektorn samt ersättning för Kammarkollegiets kostnader för sådana bidragsutbetalningar.

ap.6 Särsk jämställdåtg - del till KUR

Från anslagsposten finansieras stöd till projekt inom främst scenkonstområdet som långsiktigt verkar stimulerande och stödjande i arbetet med att uppnå ökad jämställdhet inom scenkonstområdet. Statens kulturråd fördelar medlen efter samråd med Konstnärsnämnden och Jämställdhetsombudsmannen.

Av medlen får 550 000 kr användas till de berörda myndigheternas administrativa kostnader i samband med fördelning av medel samt vid genomförandet av regeringsuppdrag beslutat den 16 augusti 2007 att redovisa en fördjupad analys av jämställdheten inom scenkonstområdet (IJ2007/2359/JÄM).

Statens kulturråd ska lämna en redovisning av medlens användning i årsredovisningen för 2008. Redovisningen ska bl.a. innehålla en beskrivning av de projekt som genomförts med stöd av medlen och en bedömning av vilka resultat som därigenom uppnåtts. Redovisningen ska även omfatta de berörda myndigheternas administrativa kostnader för uppdragen.

ap.7 Särsk jämställdåtg - del till RPS

Från anslagsposten finansieras uppdrag i enlighet med regeringsbeslut den 19 juli 2007 om uppdrag om insatser rörande mäns våld mot kvinnor (IJ2007/2249/JÄM)samt regeringsbeslut den 19 mars 2008 om uppdrag att utveckla och bygga upp en fysisk miljö särskilt anpassad för att utreda våld mot kvinnor (Ju2008/2434/PO).

ap.8 Särsk jämställdåtg - del till SOS

Från anslagsposten ska användas

- 15 000 000 kronor i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 5 juli 2007 (IJ2007/2125/UNG) för uppdrag att utveckla en virtuell ungdomsmottagning,

-  1 000 000 kronor i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 20 juni (IJ2007/2031/JÄM) för uppdrag att kvalitetssäkra bedömningsinstrument,

- 9 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Socialstyrelsen om att utvärdera metoder och arbetssätt inom socialtjänstanknytna verksamheter för våldsutsatta kvinnor respektive barn som bevittnat våld,

- 500 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Socialstyrelsen om att utreda och analysera förutsättningar för att införa ett system för utredningar avseende kvinnor som avlidit med anledning av brott i nära relationer,

- 4 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Socialstyrelsen om att ta fram ett utbildningsmaterial som belyser problemet med våld som riktas mot funktionshindrade kvinnor,

- 4 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Socialstyrelsen om att sammanställa och sprida befintlig kunskap hos verksamma inom missbruks- och beroendevården om våldsutsattenhet bland kvinnor med missbruk,

- 1 100 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för Socialstyrelsen att fördela medel till frivilligorganisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homo-, bi-, och transpersoner som utsatts för våld i nära relation.

ap.9 Jämställdhetsprojekt

Från anslagsposten finansieras bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt som beslutas av:

- Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt t.o.m. den 31 januari 2008, respektive

- Ungdomsstyrelsen fr.o.m. den 1 februari 2008.

Av medlen på anslagsposten får Ungdomsstyrelsen använda högst 10 procent för administrativa kostnader.

ap.10 Jämställdhetsprojekt inom kultursektorn

Från anslagsposten finansieras bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt som beslutas av:

- Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt t.o.m. den 31 januari 2008, respektive

- Ungdomsstyrelsen fr.o.m. den 1 februari 2008.

Av medlen på anslagsposten får Ungdomsstyrelsen använda högst 10 procent för administrativa kostnader.

ap.11 Särsk jämställdhetsåtg - del till US

Från anslagsposten ska användas

- 4 700 000 kr enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 19 juli 2007 om uppdrag att genomföra utbildningar om insatser som kan förebygga mäns våld mot flickor och unga kvinnor(IJ2007/2250/UNG),

- 400 000 kr enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 13 december 2007 om uppdrag att genomföra insatser i syfte att främja unga föräldrars återinträde i utbildning eller arbete (IJ2007/3406/UNG),

- 1 300 000 kr enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 28 februari 2008 om uppdrag att kartlägga arrangerade äktenskap (IJ2008/579/UF),

- 2 500 000 kr enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 29 april 2008 om uppdrag att stödja jämställdhetsarbetet bland de nationella minoriteterna (IJ2008/1074/DISK).

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Medel utbetalas enligt regeringens beslut. Regeringen har fattat beslut om åtgärder den 7 februari 2008 (IJ2008/354/JÄM), den 21 februari 2008 (IJ2008/492/JÄM), den 21 februari 2008 (IJ2008/490/DISK), den 6 mars 2008 (IJ2008/240/JÄM), den 27 mars 2008 (IJ2007/813/JÄM), den 3 april 2008 (IJ2008/882/JÄM), den 3 april (IJ2008/886/DISK), den 12 juni (U2008/4263/UH), den 12 juni (U2008/4264/SV).

Kammarkollegiets kostnader för utbetalning får belasta anslaget.

ap.13 Särsk jämställdåtg - del till Domstolsverket

Från anslagsposten finansieras medel för uppdrag i Domstolsverkets regleringsbrev att genom insatser ytterligare stärka kompetensen när det gäller frågor om mäns våld mot kvinnor.

ap.14 Särsk jämställdåtg - del till Åklagarmyndigheten

Från anslagsposten finansieras medel för uppdrag i Åklagarmyndighetens regleringsbrev om att ytterligare intensifiera sitt arbete för att bekämpa måns våld mot kvinnor.

ap.15 Särsk jämställdåtg - del till VERVA

Från anslagsposten finansieras uppdrag i enlighet med regeringsbeslut den 5 juni 2008 om uppdrag att leda och samordna ett program för kvinnors karriärutveckling i staten (FI2008/2097).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.10112 0000
ap.20Allt0
ap.30Allt0
ap.40Inget0
ap.503 %0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.430 00015 00015 0002010
Belopp angivna i tkr
Utdrag till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Socialdepartementet, SK
Finansdepartementet, Ba
Finansdepartementet, ESA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, ADM
Integrations-och jämställdhetsdepartementet, IU
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Verket för förvaltningsutveckling
Ungdomsstyrelsen